47. Acting after due Consideration (தெரிந்து செயல்வகை)

PREV    NEXT

Kural 461:

அழிவதூஉம் ஆவதூஉம் ஆகி வழிபயக்கும்
ஊதியமுஞ் சூழ்ந்து செயல்


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
(ஒரு செயலைத் தொடங்குமுன்) அதனால் அழிவதையும் அழிந்த பின் ஆவதையும், பின்பு உண்டாகும் ஊதியத்தையும் ஆராய்ந்து செய்ய வேண்டும்.

Couplet:

Expenditure, return, and profit of the deed
In time to come; weigh these- than to the act proceed

English Explanation:
Let a man reflect on what will be lost, what will be acquired and (from these) what will be his ultimate gain, and (then, let him) act

Transliteration:
Azhivadhooum Aavadhooum Aaki Vazhipayakkum
Oodhiyamum Soozhndhu Seyal

 

Kural 462:

தெரிந்த இனத்தொடு தேர்ந்தெண்ணிச் செய்வார்க்
கரும்பொருள் யாதொன்று மில்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஆராய்ந்து சேர்ந்த இனத்துடன் (செயலைப்பற்றி) நன்றாகத் தேர்ந்து, தாமும் எண்ணிப்பார்த்துச் செய்கின்றவர்க்கு அறிய பொருள் ஒன்றும் இல்லை.

Couplet:

With chosen friends deliberate; next use the private thought;
Then act By those who thus proceed all works with ease are wrought

English Explanation:
There is nothing too difficult to (be attained by) those who, before they act, reflect well themselves, and thoroughly consider (the matter) with chosen friends

Transliteration:
Therindha Inaththotu Therndhennich Cheyvaarkku
Arumporul Yaadhondrum Il

 

Kural 463:

ஆக்கங் கருதி முதலிழக்குஞ் செய்வினை
ஊக்கா ரறிவுடை யார்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பின் விளையும் ஊதியத்தைக் கருதி இப்போது கையில் உள்ள முதலை இழந்து விடக் காரணமாச் செயலை அறிவுடையோர் மேற்க்கொள்ள மாட்டார்.

Couplet:

To risk one’s all and lose, aiming at added gain,
Is rash affair, from which the wise abstain

English Explanation:
Wise men will not, in the hopes of profit, undertake works that will consume their principal

Transliteration:
Aakkam Karudhi Mudhalizhakkum Seyvinai
Ookkaar Arivutai Yaar

 

Kural 464:

தெளிவி லதனைத் தொடங்கார் இளிவென்னும்
ஏதப்பா டஞ்சு பவர்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
இழிவு தருவதாகியக் குற்றத்திற்கு அஞ்சுகின்றவர் (இன்ன ஊதியம் பயிக்கும் என்னும்) தெளிவு இல்லாத செயலைத் தொடங்கமாட்டார்.

Couplet:

A work of which the issue is not clear,
Begin not they reproachful scorn who fear

English Explanation:
Those who fear reproach will not commence anything which has not been (thoroughly considered) and made clear to them

Transliteration:
Thelivi Ladhanaith Thotangaar Ilivennum
Edhappaatu Anju Pavar

 

Kural 465:

வகையறச் சூழா தெழுதல் பகைவரைப்
பாத்திப் படுப்பதோ ராறு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
செயலின் வகைகளை எல்லாம் முற்ற எண்ணாமல் செய்யத்தொடங்குதல், பகைவரை வளரும் பாத்தியில் நிலைபெறச் செய்வதொரு வழியாகும்.

Couplet:

With plans not well matured to rise against your foe,
Is way to plant him out where he is sure to grow

English Explanation:
One way to promote the prosperity of an enemy, is (for a king) to set out (to war) without having thoroughly weighed his ability (to cope with its chances)


Transliteration:
Vakaiyarach Choozhaa Thezhudhal Pakaivaraip
Paaththip Patuppadho Raaru

 

Kural 466:

செய்தக்க அல்ல செயக்கெடுஞ் செய்தக்க
செய்யாமை யானுங் கெடும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒருவன் செய்யத்தகாத செயல்களைச் செய்வதனால் கெடுவான், செய்யத்தக்க செயல்களை செய்யாமல் விடுவதனாலும் கெடுவான்.

Couplet:

‘Tis ruin if man do an unbefitting thing;
Fit things to leave undone will equal ruin bring

English Explanation:
58 He will perish who does not what is not fit to do; and he also will perish who does not do what it is fit to

Transliteration:
Seydhakka Alla Seyak Ketum Seydhakka
Seyyaamai Yaanung Ketum

 

Kural 467:

எண்ணித் துணிக கருமந் துணிந்தபின்
எண்ணுவ மென்ப திழுக்கு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
(செய்யத் தகுந்த) செயலையும் வழிகளை எண்ணிய பிறகே துணிந்து தொடங்க வேண்டும், துணிந்த பின் எண்ணிப் பார்க்கலாம் என்பது குற்றமாகும்.

Couplet:

Think, and then dare the deed! Who cry,
‘Deed dared, we’ll think,’ disgraced shall be

English Explanation:
Consider, and then undertake a matter; after having undertaken it, to say “We will consider,” is folly

Transliteration:
Ennith Thunika Karumam Thunindhapin
Ennuvam Enpadhu Izhukku

 

Kural 468:

ஆற்றின் வருந்தா வருத்தம் பலர்நின்று
போற்றினும் பொத்துப் படும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தக்கவழியில் செய்யப்படாத முயற்சி பலர் துணையாக நின்று(அதை முடிக்குமாறு) காத்த போதிலும் குறையாகிவிடும்.

Couplet:

On no right system if man toil and strive,
Though many men assist, no work can thrive

English Explanation:
The work, which is not done by suitable methods, will fail though many stand to uphold it

Transliteration:
Aatrin Varundhaa Varuththam Palarnindru
Potrinum Poththup Patum

 

Kural 469:

நன்றாற்ற லுள்ளுந் தவறுண் டவரவர்
பண்பறிந் தாற்றாக் கடை

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அவரவருடைய இயல்புகளை அறிந்து அவரவருக்குப் பொருந்துமாறு செய்யாவிட்டால், நன்மை செய்வதிலும் தவறு உண்டாகும்.

Couplet:

Though well the work be done, yet one mistake is made,
To habitudes of various men when no regard is paid

English Explanation:
There are failures even in acting well, when it is done without knowing the various dispositions of men

Transliteration:
Nandraatra Lullun Thavuruntu Avaravar
Panparin Thaatraak Katai

 

Kural 470:

எள்ளாத எண்ணிச் செயல்வேண்டுந் தம்மொடு
கொள்ளாத கொள்ளா துலகு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தம் நிலையோடு பொருந்தாதவற்றை உலகம் ஏற்றுக்கொள்ளாது, ஆகையால் உலகம் இகழ்ந்து தள்ளாத செயல்களை ஆராய்ந்து செய்ய வேண்டும்.

Couplet:

Plan and perform no work that others may despise;
What misbeseems a king the world will not approve as wise

English Explanation:
Let a man reflect, and do things which bring no reproach; the world will not approve, with him, of things which do not become of his position to adopt

Transliteration:
Ellaadha Ennich Cheyalventum Thammotu
Kollaadha Kollaadhu Ulaku

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!