45. Seeking the Aid of Great Men (பெரியாரைத் துணைக்கோடல்)

PREV    NEXT

Kural 441:

அறனறிந்து மூத்த அறிவுடையார் கேண்மை
திறனறிந்து தேர்ந்து கொளல்


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அறம் உணர்ந்தவராய்த் தன்னை விட மூத்தவராய் உள்ள அறிவுடையவரின் நட்பை, கொள்ளும் வகை அறிந்து ஆராய்ந்து கொள்ள வேண்டும்.

Couplet:

As friends the men who virtue know, and riper wisdom share,
Their worth weighed well, the king should choose with care

English Explanation:
Let (a king) ponder well its value, and secure the friendship of men of virtue and of mature knowledge

Transliteration:
Aranarindhu Mooththa Arivutaiyaar Kenmai
Thiranarindhu Therndhu Kolal

 

Kural 442:

உற்றநோய் நீக்கி உறாஅமை முற்காக்கும்
பெற்றியார்ப் பேணிக் கொளல்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
வந்துள்ள துன்பத்தை நீக்கி, இனித் துன்பம் வராதபடி முன்னதாகவே காக்கவல்ல தன்மையுடையவரைப் போற்றி நட்புக் கொள்ள வேண்டும்.

Couplet:

Cherish the all-accomplished men as friends,
Whose skill the present ill removes, from coming ill defends

English Explanation:
Let (a king) procure and kindly care for men who can overcome difficulties when they occur, and guard against them before they happen

Transliteration:
Utranoi Neekki Uraaamai Murkaakkum
Petriyaarp Penik Kolal

 

Kural 443:

அரியவற்று ளெல்லாம் அரிதே பெரியாரைப்
பேணித் தமராக் கொளல்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பெரியாரைப் போற்றி தமக்குச் சுற்றத்தாராக்கிக் கொள்ளுதல், பெறத்தக்க அரிய பேறுகள் எல்லாவற்றிலும் அருமையானதாகும்.

Couplet:

To cherish men of mighty soul, and make them all their own,
Of kingly treasures rare, as rarest gift is known

English Explanation:
To cherish great men and make them his own, is the most difficult of all difficult things

Transliteration:
Ariyavatru Lellaam Aridhe Periyaaraip
Penith Thamaraak Kolal

 

Kural 444:

தம்மிற் பெரியார் தமரா ஒழுகுதல்
வன்மையு ளெல்லாந் தலை

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தம்மைவிட (அறிவு முதலியவற்றால் ) பெரியவர் தமக்குச் சுற்றத்தராகுமாறு நடத்தல், வல்லமை எல்லாவற்றிலும் சிறந்ததாகும்.

Couplet:

To live with men of greatness that their own excels,
As cherished friends, is greatest power that with a monarch dwells

English Explanation:
So to act as to make those men, his own, who are greater than himself is of all powers the highest

Transliteration:
Thammir Periyaar Thamaraa Ozhukudhal
Vanmaiyu Lellaan Thalai

 

Kural 445:

சூழ்வார்கண் ணாக ஒழுகலான் மன்னவன்
சூழ்வாரைச் சூழ்ந்து கொளல்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தக்க வழிகளை ஆராய்ந்து கூறும் அறிஞரையே உலகம் கண்ணாகக் கொண்டு நடத்தலால், மன்னவனும் அத்தகையாரைக் ஆராய்ந்து நட்புக்கொள்ள வேண்டும்.

Couplet:

The king, since counsellors are monarch’s eyes,
Should counsellors select with counsel wise

English Explanation:
As a king must use his ministers as eyes (in managing his kingdom), let him well examine their character and qualifications before he engages them

Transliteration:
Soozhvaarkan Naaka Ozhukalaan Mannavan
Soozhvaaraik Soozhndhu Kolal


 

Kural 446:

தக்கா ரினத்தனாய்த் தானொழுக வல்லானைச்
செற்றார் செயக்கிடந்த தில்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தக்க பெரியாரின் கூட்டத்தில் உள்ளனவாய் நடக்கவல்ல ஒருவனுக்கு,அவனுடைய பகைவர் செய்யக்கூடியத் தீங்கு ஒன்றும் இல்லை.

Couplet:

The king, who knows to live with worthy men allied,
Has nought to fear from any foeman’s pride

English Explanation:
There will be nothing left for enemies to do, against him who has the power of acting (so as to secure) the fellowship of worthy men

Transliteration:
Thakkaa Rinaththanaaith Thaanozhuka Vallaanaich
Chetraar Seyakkitandha Thil

 

Kural 447:

இடிக்குந் துணையாரை யாள்வாரை யாரே
கெடுக்குந் தகைமை யவர்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
கடிந்து அறிவுரைக் கூறவல்ல பெரியாரின் துணை கொண்டு நடப்பவரை கெடுக்கும் ஆற்றல் உள்ளவர் எவர் இருக்கின்றனர்.

Couplet:

What power can work his fall, who faithful ministers
Employs, that thunder out reproaches when he errs

English Explanation:
Who are great enough to destroy him who has servants that have power to rebuke him ?

Transliteration:
Itikkun Thunaiyaarai Yaalvarai Yaare
Ketukkun Thakaimai Yavar

 

Kural 448:

இடிப்பாரை இல்லாத ஏமரா மன்னன்
கெடுப்பா ரிலானுங் கெடும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
கடிந்து அறிவுரைக் கூறும் பெரியாரின் துணை இல்லாதக் காவலற்ற அரசன், தன்னைக் கெடுக்ககும் பகைவர் எவரும் இல்லாவிட்டாலும் கெடுவான்.

Couplet:

The king with none to censure him, bereft of safeguards all,
Though none his ruin work, shall surely ruined fall

English Explanation:
The king, who is without the guard of men who can rebuke him, will perish, even though there be no one to destroy him

Transliteration:
Itippaarai Illaadha Emaraa Mannan
Ketuppaa Rilaanung Ketum

 

Kural 449:

முதலிலார்க் கூதிய மில்லை மதலையாஞ்
சார்பிலார்க் கில்லை நிலை

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
முதல் இல்லாத வணிகர்க்கு அதனால் வரும் ஊதியம் இல்லை, அதுபோல் தம்மைத் தாங்கிக் காப்பாற்றும் துணை இல்லாதவர்க்கு நிலைபேறு இல்லை.

Couplet:

Who owns no principal, can have no gain of usury;
Who lacks support of friends, knows no stability

English Explanation:
56 There can be no gain to those who have no capital; and in like manner there can be no permanence to

Transliteration:
Mudhalilaarkku Oodhiya Millai Madhalaiyaanjjch
Aarpilaark Killai Nilai

 

Kural 450:

பல்லார் பகைகொளலிற் பத்தடுத்த தீமைத்தே
நல்லார் தொடர்கை விடல்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நல்லவராகிய பெரியாரின் தொடர்பைக் கைவிடுதல் பலருடைய பகையைத் தேடிக்கொள்வதைவிடப் பத்து மடங்கு தீமை உடையதாகும்.

Couplet:

Than hate of many foes incurred, works greater woe
Ten-fold, of worthy men the friendship to forego

English Explanation:
It is tenfold more injurious to abandon the friendship of the good, than to incur the hatred of the many

Transliteration:
Pallaar Pakai Kolalir Paththatuththa Theemaiththe
Nallaar Thotarkai Vital

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!