45.Seeking the Aid of Great Men

Kural 441:
அறனறிந்து மூத்த அறிவுடையார் கேண்மை
திறனறிந்து தேர்ந்து கொளல்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அறம் உணர்ந்தவராய்த் தன்னை விட மூத்தவராய் உள்ள அறிவுடையவரின் நட்பை, கொள்ளும் வகை அறிந்து ஆராய்ந்து கொள்ள வேண்டும்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
அறத்தின் நுண்மையை அறிந்து, குறிப்பிட்ட துறையிலும் வளர்ந்த அறிவுடையவரின் நட்பை, அதன் அருமையையும், அதைப் பெறும் திறத்தையும் அறிந்து பெறுக.
Kalaignar’s Explanation:
அறமுணர்ந்த மூதறிஞர்களின் நட்பைப் பெறும் வகை அறிந்து, அதனைத் தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்
Couplet:
As friends the men who virtue know, and riper wisdom share,
Their worth weighed well, the king should choose with care
English Explanation:
Let (a king) ponder well its value, and secure the friendship of men of virtue and of mature knowledge
Transliteration:
Aranarindhu Mooththa Arivutaiyaar Kenmai
Thiranarindhu Therndhu Kolal
Kural 442:
உற்றநோய் நீக்கி உறாஅமை முற்காக்கும்
பெற்றியார்ப் பேணிக் கொளல்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
வந்துள்ள துன்பத்தை நீக்கி, இனித் துன்பம் வராதபடி முன்னதாகவே காக்கவல்ல தன்மையுடையவரைப் போற்றி நட்புக் கொள்ள வேண்டும்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
வந்த துன்பங்களைப் போக்கும் வழி அறிந்து போக்கி, அவை திரும்பவும் வராமல் முன்னதாகவே காக்கும் ஆற்றல் மிக்கவரை, அவருக்கு வேண்டியதைச் செய்து, துணையாகப் பெறுக.
Kalaignar’s Explanation:
வந்துள்ள துன்பத்தைப் போக்கி, மேலும் துன்பம் நேராமல் காக்கவல்ல பெரியோர்களைத் துணையாகக் கொள்ள வேண்டும்
Couplet:
Cherish the all-accomplished men as friends,
Whose skill the present ill removes, from coming ill defends
English Explanation:
Let (a king) procure and kindly care for men who can overcome difficulties when they occur, and guard against them before they happen
Transliteration:
Utranoi Neekki Uraaamai Murkaakkum
Petriyaarp Penik Kolal
Kural 443:
அரியவற்று ளெல்லாம் அரிதே பெரியாரைப்
பேணித் தமராக் கொளல்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பெரியாரைப் போற்றி தமக்குச் சுற்றத்தாராக்கிக் கொள்ளுதல், பெறத்தக்க அரிய பேறுகள் எல்லாவற்றிலும் அருமையானதாகும்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
துறைப் பெரியவர்களுக்கு அவர் விரும்புகின்றவற்றைச் செய்து, அவரைத் தமக்கு உரியவராகச் செய்து கொள்வது அரிய பேறுகளுள் எல்லாம் அரிது.
Kalaignar’s Explanation:
பெரியவர்களைப் போற்றிப் பாராட்டி அவர்களுடன் உறவாடுதல் எல்லாப் பேறுகளையும் விடப் பெரும் பேறாகும்
Couplet:
To cherish men of mighty soul, and make them all their own,
Of kingly treasures rare, as rarest gift is known
English Explanation:
To cherish great men and make them his own, is the most difficult of all difficult things
Transliteration:
Ariyavatru Lellaam Aridhe Periyaaraip
Penith Thamaraak Kolal
Kural 444:
தம்மிற் பெரியார் தமரா ஒழுகுதல்
வன்மையு ளெல்லாந் தலை
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தம்மைவிட (அறிவு முதலியவற்றால் ) பெரியவர் தமக்குச் சுற்றத்தராகுமாறு நடத்தல், வல்லமை எல்லாவற்றிலும் சிறந்ததாகும்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
அறிவு முதலியவற்றால் தம்மைக் காட்டிலும் சிறந்த துறை அறிவுடையவரைத் தமக்கு உரியவராகக் கொண்டு, அவர் காட்டும் வழியில் நடப்பது, வலிமையுள் எல்லாம் முதன்மை ஆனதாகும்.
Kalaignar’s Explanation:
அறிவு ஆற்றல் ஆகியவற்றில் தம்மைக் காட்டிலும் சிறந்த பெரியவராய் இருப்பவரோடு உறவுகொண்டு அவர்வழி நடப்பது மிகப்பெரும் வலிமையாக அமையும்
Couplet:
To live with men of greatness that their own excels,
As cherished friends, is greatest power that with a monarch dwells
English Explanation:
So to act as to make those men, his own, who are greater than himself is of all powers the highest
Transliteration:
Thammir Periyaar Thamaraa Ozhukudhal
Vanmaiyu Lellaan Thalai
Kural 445:
சூழ்வார்கண் ணாக ஒழுகலான் மன்னவன்
சூழ்வாரைச் சூழ்ந்து கொளல்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தக்க வழிகளை ஆராய்ந்து கூறும் அறிஞரையே உலகம் கண்ணாகக் கொண்டு நடத்தலால், மன்னவனும் அத்தகையாரைக் ஆராய்ந்து நட்புக்கொள்ள வேண்டும்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
தன்னைச் சூழ இருப்பவரைக் கண்ணாகக் கொண்டு அரசு இயங்குவதால் அப்படியே சூழும் துறைப் பெரியவரையே துணையாகக் கொள்க.
Kalaignar’s Explanation:
கண்ணாக இருந்து எதனையும் கண்டறிந்து கூறும் அறிஞர் பெருமக்களைச் சூழ வைத்துக் கொண்டிருப்பதே ஆட்சியாளர்க்கு நன்மை பயக்கும்
Couplet:
The king, since counsellors are monarch’s eyes,
Should counsellors select with counsel wise
English Explanation:
As a king must use his ministers as eyes (in managing his kingdom), let him well examine their character and qualifications before he engages them
Transliteration:
Soozhvaarkan Naaka Ozhukalaan Mannavan
Soozhvaaraik Soozhndhu Kolal
Kural 446:
தக்கா ரினத்தனாய்த் தானொழுக வல்லானைச்
செற்றார் செயக்கிடந்த தில்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தக்க பெரியாரின் கூட்டத்தில் உள்ளனவாய் நடக்கவல்ல ஒருவனுக்கு,அவனுடைய பகைவர் செய்யக்கூடியத் தீங்கு ஒன்றும் இல்லை.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
தகுதி மிக்க துறைப்பெரியவரை நட்பாகக் கொண்டு, அவர் காட்டும் வழியில் நடப்பவரைப் பகைவர் ஏதும் செய்ய இயலாது.
Kalaignar’s Explanation:
அறிவும், ஆற்றலும் கொண்ட ஒருவன், தன்னைச் சூழவும் அத்தகையோரையே கொண்டிருந்தால் பகைவர்களால் எந்தத் தீங்கையும் விளைவிக்க முடியாது
Couplet:
The king, who knows to live with worthy men allied,
Has nought to fear from any foeman’s pride
English Explanation:
There will be nothing left for enemies to do, against him who has the power of acting (so as to secure) the fellowship of worthy men
Transliteration:
Thakkaa Rinaththanaaith Thaanozhuka Vallaanaich
Chetraar Seyakkitandha Thil
Kural 447:
இடிக்குந் துணையாரை யாள்வாரை யாரே
கெடுக்குந் தகைமை யவர்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
கடிந்து அறிவுரைக் கூறவல்ல பெரியாரின் துணை கொண்டு நடப்பவரை கெடுக்கும் ஆற்றல் உள்ளவர் எவர் இருக்கின்றனர்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
தீயன கண்டபோது நெருங்கிச் சொல்லும் துறைப் பெரியவரைத் துணையாகக் கொண்டு செயல்படுபவரைக் கெடுக்கக் கூடியவர் எவர்?
Kalaignar’s Explanation:
இடித்துரைத்து நல்வழி காட்டுபவரின் துணையைப் பெற்று நடப்பவர்களைக் கெடுக்கும் ஆற்றல் யாருக்கு உண்டு?
Couplet:
What power can work his fall, who faithful ministers
Employs, that thunder out reproaches when he errs
English Explanation:
Who are great enough to destroy him who has servants that have power to rebuke him ?
Transliteration:
Itikkun Thunaiyaarai Yaalvarai Yaare
Ketukkun Thakaimai Yavar
Kural 448:
இடிப்பாரை இல்லாத ஏமரா மன்னன்
கெடுப்பா ரிலானுங் கெடும்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
கடிந்து அறிவுரைக் கூறும் பெரியாரின் துணை இல்லாதக் காவலற்ற அரசன், தன்னைக் கெடுக்ககும் பகைவர் எவரும் இல்லாவிட்டாலும் கெடுவான்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
தீயன கண்டபோது கடிந்து சொல்லும் துறைப் பெரியவரைத் துணையாகக் கொள்ளாத பாதுகாப்பு அற்ற அரசு, அதைக் கெடுப்பார் இல்லாமலேயே தானாகவே கெடும்.
Kalaignar’s Explanation:
குறையை உணர்த்துவோர் இல்லாத அரசு தானாகவே கெடும்
Couplet:
The king with none to censure him, bereft of safeguards all,
Though none his ruin work, shall surely ruined fall
English Explanation:
The king, who is without the guard of men who can rebuke him, will perish, even though there be no one to destroy him
Transliteration:
Itippaarai Illaadha Emaraa Mannan
Ketuppaa Rilaanung Ketum
Kural 449:
முதலிலார்க் கூதிய மில்லை மதலையாஞ்
சார்பிலார்க் கில்லை நிலை
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
முதல் இல்லாத வணிகர்க்கு அதனால் வரும் ஊதியம் இல்லை, அதுபோல் தம்மைத் தாங்கிக் காப்பாற்றும் துணை இல்லாதவர்க்கு நிலைபேறு இல்லை.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
முதல் இல்லாதவர்களுக்கு அதனால் வரும் லாபம் இல்லை, அதுபோலவே தன்னைத் தாங்கும் துறைப் பெரியவர் துணை இல்லாத அரசுக்கு அவர்களால் வரும் பயனும் இல்லை.
Kalaignar’s Explanation:
கட்டடத்தைத் தாங்கும் தூண் போலத் தம்மைத் தாங்கி நிற்கக் கூடிய துணையில்லாதவர்களின் நிலை, முதலீடு செய்யாத வாணிபத்தில் வருவாய் இல்லாத நிலையைப் போன்றதேயாகும்
Couplet:
Who owns no principal, can have no gain of usury;
Who lacks support of friends, knows no stability
English Explanation:
56 There can be no gain to those who have no capital; and in like manner there can be no permanence to
Transliteration:
Mudhalilaarkku Oodhiya Millai Madhalaiyaanjjch
Aarpilaark Killai Nilai
Kural 450:
பல்லார் பகைகொளலிற் பத்தடுத்த தீமைத்தே
நல்லார் தொடர்கை விடல்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நல்லவராகிய பெரியாரின் தொடர்பைக் கைவிடுதல் பலருடைய பகையைத் தேடிக்கொள்வதைவிடப் பத்து மடங்கு தீமை உடையதாகும்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
துறைப் பெரியவர் நட்பைப் பெறாமல் அதை விட்டுவிடுவது, தனியனாய் நின்று, பலரோடும் பகை கொள்வதைக் காட்டிலும், பல பத்து மடங்கு தீமை ஆகும்.
Kalaignar’s Explanation:
நல்லவர்களின் தொடர்பைக் கைவிடுவது என்பது பலருடைய பகையைத் தேடிக் கொள்வதை விடக் கேடு விளைவிக்கக் கூடியதாகும்
Couplet:
Than hate of many foes incurred, works greater woe
Ten-fold, of worthy men the friendship to forego
English Explanation:
It is tenfold more injurious to abandon the friendship of the good, than to incur the hatred of the many
Transliteration:
Pallaar Pakai Kolalir Paththatuththa Theemaiththe
Nallaar Thotarkai Vital


Share this website !!!
Facebook Twitter Linkedin