44. The Correction of Faults (குற்றங்கடிதல்)

PREV    NEXT

Kural 431:

செருக்குஞ் சினமுஞ் சிறுமையும் இல்லார்
பெருக்கம் பெருமித நீர்த்து


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
செருக்கும் சினமும் காமமும் ஆகிய இந்தக் குற்றங்கள் இல்லாதவனுடைய வாழ்வில் காணும் பெருக்கம் மேம்பாடு உடையதாகும்.

Couplet:

Who arrogance, and wrath, and littleness of low desire restrain,
To sure increase of lofty dignity attain

English Explanation:
54 Truly great is the excellence of those (kings) who are free from pride, anger, and lust

Transliteration:
Serukkunj Chinamum Sirumaiyum Illaar
Perukkam Perumidha Neerththu

 

Kural 432:

இவறலும் மாண்பிறந்த மானமும் மாணா
உவகையும் ஏதம் இறைக்கு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பொருள் கொடாத தன்மையும் மாட்சியில்லாத மானமும், தகுதியற்ற மகிழ்ச்சியும் தலைவனாக இருப்பனுக்கு குற்றங்களாகும்.

Couplet:

A niggard hand, o’erweening self-regard, and mirth
Unseemly, bring disgrace to men of kingly brith

English Explanation:
Avarice, undignified pride, and low pleasures are faults in a king

Transliteration:
Ivaralum Maanpirandha Maanamum Maanaa
Uvakaiyum Edham Iraikku

 

Kural 433:

தினைத்துணையாங் குற்றம் வரினும் பனைத்துணையாக்
கொள்வர் பழிநாணு வார்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பழி நாணுகின்ற பெருமக்கள் தினையளவாகிய சிறு குற்றம் நேர்ந்தாலும் அதை பனையளவாகக் கருதிக் (குற்றம் செய்யாமல்) காத்துக் கொள்வர்.

Couplet:

Though small as millet-seed the fault men deem;
As palm tree vast to those who fear disgrace ’twill seem

English Explanation:
Those who fear guilt, if they commit a fault small as a millet seed, will consider it to be as large as a palmyra tree

Transliteration:
Thinaiththunaiyaang Kutram Varinum Panaiththunaiyaak
Kolvar Pazhinaanu Vaar

 

Kural 434:

குற்றமே காக்க பொருளாகக் குற்றமே
அற்றந் தரூஉம் பகை

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
குற்றமே ஒருவனுக்கு அழிவை உண்டாக்கும் பகையாகும், ஆகையால் குற்றம் செய்யாமல் இருப்பதே நோக்கமாகக் கொண்டு காத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

Couplet:

Freedom from faults is wealth; watch heedfully
‘Gainst these, for fault is fatal enmity

English Explanation:
Guard against faults as a matter (of great consequence; for) faults are a deadly enemy

Transliteration:
Kutrame Kaakka Porulaakak Kutrame
Atran Tharooum Pakai

 

Kural 435:

வருமுன்னர்க் காவாதான் வாழ்க்கை எரிமுன்னர்
வைத்தூறு போலக் கெடும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
குற்றம் நேர்வதற்கு முன்னமே வராமல் காத்துக் கொள்ளாதவனுடைய வாழ்க்கை, நெருப்பின் முன் நின்ற வைக்கோல் போர் போல் அழிந்துவிடும்.

Couplet:

His joy who guards not ‘gainst the coming evil day,
Like straw before the fire shall swift consume away

English Explanation:
The prosperity of him who does not timely guard against faults, will perish like straw before fire

Transliteration:
Varumunnark Kaavaadhaan Vaazhkkai Erimunnar
Vaiththooru Polak Ketum


 

Kural 436:

தன்குற்ற நீக்கிப் பிறர்குற்றங் காண்கிற்பின்
என்குற்ற மாகும் இறைக்கு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
முன்னே தன் குற்றத்தைக் கண்டு நீக்கி பிறகு பிறருடையக் குற்றத்தை ஆராயவல்லவனானால், தலைவனுக்கு என்ன குற்றமாகும்.

Couplet:

Faultless the king who first his own faults cures, and then
Permits himself to scan faults of other men

English Explanation:
What fault will remain in the king who has put away his own evils, and looks after the evils of others

Transliteration:
Thankutram Neekkip Pirarkutrang Kaankirpin
Enkutra Maakum Iraikku?

 

Kural 437:

செயற்பால செய்யா திவறியான் செல்வம்
உயற்பால தன்றிக் கெடும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
செய்யத்தக்க நன்மைகளைச் செய்யாமல் பொருளைச் சேர்த்து வைத்திருப்பவனுடைய செல்வம், உய்யுந் தன்மை இல்லாமல் அழியும்.

Couplet:

Who leaves undone what should be done, with niggard mind,
His wealth shall perish, leaving not a wrack behind

English Explanation:
The wealth of the avaricious man, who does not expend it for the purposes for which he ought to expend it will waste away and not continue

Transliteration:
Seyarpaala Seyyaa Thivariyaan Selvam
Uyarpaala Thandrik Ketum

 

Kural 438:

பற்றுள்ள மென்னும் இவறன்மை எற்றுள்ளும்
எண்ணப் படுவதொன் றன்று

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பொருளினிடத்தில் பற்றுக் கொள்ளும் உள்ளமாகிய ஈயாத்தன்மை, குற்றம் எதனோடும் சேர்ந்து எண்ணத்தகாத ஒரு தனிக் குற்றமாகும்.

Couplet:

The greed of soul that avarice men call,
When faults are summed, is worst of all

English Explanation:
Griping avarice is not to be reckoned as one among other faults; (it stands alone – greater than all)

Transliteration:
Patrullam Ennum Ivaranmai Etrullum
Ennap Patuvadhon Randru

 

Kural 439:

வியவற்க எஞ்ஞான்றுந் தன்னை நயவற்க
நன்றி பயவா வினை

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
எக்காலத்திலும் தன்னை மிக உயர்வாக எண்ணி வியந்து மதிக்கக் கூடாது, நன்மை தராத செயலைத்தான் விரும்பவும் கூடாது.

Couplet:

Never indulge in self-complaisant mood,
Nor deed desire that yields no gain of good

English Explanation:
Let no (one) praise himself, at any time; let him not desire to do useless things

Transliteration:
Viyavarka Egngnaandrum Thannai Nayavarka
Nandri Payavaa Vinai

 

Kural 440:

காதல காதல் அறியாமை உய்க்கிற்பின்
ஏதில ஏதிலார் நூல்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தன் விருப்பம் பிறர்க்கு தெரியாதபடி விருப்பமான வற்றை நுகர வல்லவனானால், பகைவர் தன்னை வஞ்சிப்பதற்காகச் செய்யும் சூழ்ச்சிகள் பலிக்காமல் போகும்.

Couplet:

If, to your foes unknown, you cherish what you love,
Counsels of men who wish you harm will harmless prove

English Explanation:
If (a king) enjoys, privately the things which he desires, the designs of his enemies will be useless

Transliteration:
Kaadhala Kaadhal Ariyaamai Uykkirpin
Edhila Edhilaar Nool

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!