44.The Correction of Faults

Kural 431:
செருக்குஞ் சினமுஞ் சிறுமையும் இல்லார்
பெருக்கம் பெருமித நீர்த்து
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
செருக்கும் சினமும் காமமும் ஆகிய இந்தக் குற்றங்கள் இல்லாதவனுடைய வாழ்வில் காணும் பெருக்கம் மேம்பாடு உடையதாகும்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
தான் என்னும் அகங்காரம், கோபம், பெண்ணாசை என்னும் சிறுமை இவை இல்லாத ஆட்சியாளர்களின் செல்வம் மேன்மையானது.
Kalaignar’s Explanation:
இறுமாப்பு, ஆத்திரம், இழிவான நடத்தை இவைகள் இல்லாதவர்களுடைய செல்வாக்குதான் மதிக்கத் தக்கதாகும்
Couplet:
Who arrogance, and wrath, and littleness of low desire restrain,
To sure increase of lofty dignity attain
English Explanation:
54 Truly great is the excellence of those (kings) who are free from pride, anger, and lust
Transliteration:
Serukkunj Chinamum Sirumaiyum Illaar
Perukkam Perumidha Neerththu
Kural 432:
இவறலும் மாண்பிறந்த மானமும் மாணா
உவகையும் ஏதம் இறைக்கு
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பொருள் கொடாத தன்மையும் மாட்சியில்லாத மானமும், தகுதியற்ற மகிழ்ச்சியும் தலைவனாக இருப்பனுக்கு குற்றங்களாகும்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
நியாயமாகத் தேவைப்படுவோர்க்குத் தேவையானவற்றைக் கொடாதிருப்பது, பெரியோர் என்று தெரிந்தும் தம் பதவிப் பெருமை கருதி வணங்காதிருப்பது, தீயவற்றில் மகிழ்வது – இவை ஆட்சியாளர்க்குக் குற்றங்களாம்.
Kalaignar’s Explanation:
மனத்தில் பேராசை, மான உணர்வில் ஊனம், மாசுபடியும் செயல்களில் மகிழ்ச்சி ஆகியவை தலைமைக்குரிய தகுதிக்கே பெருங்கேடுகளாகும்
Couplet:
A niggard hand, o’erweening self-regard, and mirth
Unseemly, bring disgrace to men of kingly brith
English Explanation:
Avarice, undignified pride, and low pleasures are faults in a king
Transliteration:
Ivaralum Maanpirandha Maanamum Maanaa
Uvakaiyum Edham Iraikku
Kural 433:
தினைத்துணையாங் குற்றம் வரினும் பனைத்துணையாக்
கொள்வர் பழிநாணு வார்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பழி நாணுகின்ற பெருமக்கள் தினையளவாகிய சிறு குற்றம் நேர்ந்தாலும் அதை பனையளவாகக் கருதிக் (குற்றம் செய்யாமல்) காத்துக் கொள்வர்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
பழிபாவங்களுக்கு அஞ்சி, நானும் பெரியோர், தினை என மிகச்சிறிய அளவே குற்றம் வந்தாலும், அதனைப் பனை என மிகப்பெரிய அளவாகக் கொள்வர்.
Kalaignar’s Explanation:
பழிக்கு நாணுகின்றவர்கள், தினையளவு குற்றத்தையும் பனையளவாகக் கருதி, அதைச் செய்யாமல், தங்களைக் காத்துக் கொள்வார்கள்
Couplet:
Though small as millet-seed the fault men deem;
As palm tree vast to those who fear disgrace ’twill seem
English Explanation:
Those who fear guilt, if they commit a fault small as a millet seed, will consider it to be as large as a palmyra tree
Transliteration:
Thinaiththunaiyaang Kutram Varinum Panaiththunaiyaak
Kolvar Pazhinaanu Vaar
Kural 434:
குற்றமே காக்க பொருளாகக் குற்றமே
அற்றந் தரூஉம் பகை
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
குற்றமே ஒருவனுக்கு அழிவை உண்டாக்கும் பகையாகும், ஆகையால் குற்றம் செய்யாமல் இருப்பதே நோக்கமாகக் கொண்டு காத்துக் கொள்ள வேண்டும்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
அரசிற்கு அழிவுதரும் பகை மனக்குற்றந்தான். அதனால் அக்குற்றம் தன்னிடம் வராமல் காப்பதையே பொருளாகக் கொள்ள வேண்டும்.
Kalaignar’s Explanation:
குற்றம் புரிவது அழிவை உண்டாக்கக் கூடிய பகையாக மாறுவதால் குற்றம் புரியாமல் இருப்பது என்பதையே நோக்கமாகக் கொள்ள வேண்டும்
Couplet:
Freedom from faults is wealth; watch heedfully
‘Gainst these, for fault is fatal enmity
English Explanation:
Guard against faults as a matter (of great consequence; for) faults are a deadly enemy
Transliteration:
Kutrame Kaakka Porulaakak Kutrame
Atran Tharooum Pakai
Kural 435:
வருமுன்னர்க் காவாதான் வாழ்க்கை எரிமுன்னர்
வைத்தூறு போலக் கெடும்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
குற்றம் நேர்வதற்கு முன்னமே வராமல் காத்துக் கொள்ளாதவனுடைய வாழ்க்கை, நெருப்பின் முன் நின்ற வைக்கோல் போர் போல் அழிந்துவிடும்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
தனக்கு ஒரு குற்றம் வருவதற்கு முன்பே வராமல் காத்துக் கொள்ளாத அரசு, நெருப்பிற்கு முன் வைக்கப்பட்ட வைக்கோல் போல அழிந்துபோகும்.
Kalaignar’s Explanation:
முன்கூட்டியே எச்சரிக்கையாக இருந்து ஒரு தவறான செயலைத் தவிர்த்துக் கொள்ளாதவருடைய வாழ்க்கையானது நெருப்பின் முன்னால் உள்ள வைக்கோல் போர் போலக் கருகிவிடும்
Couplet:
His joy who guards not ‘gainst the coming evil day,
Like straw before the fire shall swift consume away
English Explanation:
The prosperity of him who does not timely guard against faults, will perish like straw before fire
Transliteration:
Varumunnark Kaavaadhaan Vaazhkkai Erimunnar
Vaiththooru Polak Ketum
Kural 436:
தன்குற்ற நீக்கிப் பிறர்குற்றங் காண்கிற்பின்
என்குற்ற மாகும் இறைக்கு
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
முன்னே தன் குற்றத்தைக் கண்டு நீக்கி பிறகு பிறருடையக் குற்றத்தை ஆராயவல்லவனானால், தலைவனுக்கு என்ன குற்றமாகும்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
முதலில் தன் குற்றத்தைக் கண்டு விலக்கிப் பிறகு அடுத்தவர் குற்றத்தைக் காணும் ஆற்றல் மிக்க அரசிற்குக் குற்றம் ஏதும் வராது!
Kalaignar’s Explanation:
முதலில் தனக்குள்ள குறையை நீக்கிக் கொண்டு அதன் பின்னர் பிறர் குறையைக் கண்டு சொல்லும் தலைவனுக்கு என்ன குறை நேரும்?
Couplet:
Faultless the king who first his own faults cures, and then
Permits himself to scan faults of other men
English Explanation:
What fault will remain in the king who has put away his own evils, and looks after the evils of others
Transliteration:
Thankutram Neekkip Pirarkutrang Kaankirpin
Enkutra Maakum Iraikku?
Kural 437:
செயற்பால செய்யா திவறியான் செல்வம்
உயற்பால தன்றிக் கெடும்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
செய்யத்தக்க நன்மைகளைச் செய்யாமல் பொருளைச் சேர்த்து வைத்திருப்பவனுடைய செல்வம், உய்யுந் தன்மை இல்லாமல் அழியும்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
செல்வத்தால் தனக்குச் செய்து கொள்ள வேண்டியவற்றைப் பொருள்மீது கொண்ட பற்றினால் செய்யாமல், கஞ்சனாய் வாழும் ஆட்சியாளனின் செல்வம் வீணே கெட்டு, அழிந்து போகும்.
Kalaignar’s Explanation:
நற்பணிகளைச் செய்யாமல் சேமித்து வைக்கப்படும் கருமியின் செல்வம் பயன் ஏதுமின்றிப் பாழாகிவிடும்
Couplet:
Who leaves undone what should be done, with niggard mind,
His wealth shall perish, leaving not a wrack behind
English Explanation:
The wealth of the avaricious man, who does not expend it for the purposes for which he ought to expend it will waste away and not continue
Transliteration:
Seyarpaala Seyyaa Thivariyaan Selvam
Uyarpaala Thandrik Ketum
Kural 438:
பற்றுள்ள மென்னும் இவறன்மை எற்றுள்ளும்
எண்ணப் படுவதொன் றன்று
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பொருளினிடத்தில் பற்றுக் கொள்ளும் உள்ளமாகிய ஈயாத்தன்மை, குற்றம் எதனோடும் சேர்ந்து எண்ணத்தகாத ஒரு தனிக் குற்றமாகும்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
செலவிட வேண்டியவற்றிற்குச் செலவிடாமல் செல்வத்தின் மீது ஆசை கொண்ட கஞ்ச மனத்தைப் பெற்றிருப்பது குற்றங்கள் எல்லாவற்றிலும் கொடிய குற்றமாகும்.
Kalaignar’s Explanation:
எல்லாக் குற்றங்களையும்விடத் தனிப்பெருங் குற்றமாகக் கருதப்படுவது பொருள் சேர்ப்பதில் பற்றுக்கொண்டு எவருக்கும் எதுவும் ஈயாமல் வாழ்வதுதான்
Couplet:
The greed of soul that avarice men call,
When faults are summed, is worst of all
English Explanation:
Griping avarice is not to be reckoned as one among other faults; (it stands alone – greater than all)
Transliteration:
Patrullam Ennum Ivaranmai Etrullum
Ennap Patuvadhon Randru
Kural 439:
வியவற்க எஞ்ஞான்றுந் தன்னை நயவற்க
நன்றி பயவா வினை
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
எக்காலத்திலும் தன்னை மிக உயர்வாக எண்ணி வியந்து மதிக்கக் கூடாது, நன்மை தராத செயலைத்தான் விரும்பவும் கூடாது.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
எவ்வளவு பெரிதாக வளர்ந்தாலும் அகங்காரம் கொண்டு பெரிதாகப் பேசாதே; நாட்டுக்கும் ஆட்சிக்கும் நன்மை தராத செயல்களைச் செய்ய விரும்பாதே.
Kalaignar’s Explanation:
எந்தவொரு காலகட்டத்திலும் தன்னைத்தானே உயர்வாக எண்ணிடும் தற்பெருமைகொண்டு நன்மை தராத செயல்களில் ஈடுபடக் கூடாது
Couplet:
Never indulge in self-complaisant mood,
Nor deed desire that yields no gain of good
English Explanation:
Let no (one) praise himself, at any time; let him not desire to do useless things
Transliteration:
Viyavarka Egngnaandrum Thannai Nayavarka
Nandri Payavaa Vinai
Kural 440:
காதல காதல் அறியாமை உய்க்கிற்பின்
ஏதில ஏதிலார் நூல்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தன் விருப்பம் பிறர்க்கு தெரியாதபடி விருப்பமான வற்றை நுகர வல்லவனானால், பகைவர் தன்னை வஞ்சிப்பதற்காகச் செய்யும் சூழ்ச்சிகள் பலிக்காமல் போகும்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
தான் செய்ய எண்ணியவற்றைப் பிறர் முன்னதாகவே அறிந்துவிடாதபடி காத்தால், அவனை அழிக்க எண்ணும் பகைவர் எண்ணம் பழுதுபடும்.
Kalaignar’s Explanation:
தமது விருப்பத்தைப் பகைவர் அறிந்து கொள்ள முடியாமல் நிறைவேற்றுபவரிடம் அந்தப் பகைவரின் எண்ணம் பலிக்காமற் போய்விடும்
Couplet:
If, to your foes unknown, you cherish what you love,
Counsels of men who wish you harm will harmless prove
English Explanation:
If (a king) enjoys, privately the things which he desires, the designs of his enemies will be useless
Transliteration:
Kaadhala Kaadhal Ariyaamai Uykkirpin
Edhila Edhilaar Nool

Share this website !!!
Facebook Twitter Linkedin