42. Hearing (கேள்வி)

PREV    NEXT

Kural 411:

செல்வத்துட் செல்வஞ் செவிச்செல்வம் அச்செல்வஞ்
செல்வத்து ளெல்லாந் தலை


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
செவியால் கேட்டறியும் செல்வம், செல்வங்களுள் ஒன்றாகப் போற்றப்படும் செல்வமாகும், அச் செல்வம் செல்வங்கள் எல்லாவற்றிலும் தலையானதாகும்.

Couplet:

Wealth of wealth is wealth acquired be ear attent;
Wealth mid all wealth supremely excellent

English Explanation:
Wealth (gained) by the ear is wealth of wealth; that wealth is the chief of all wealth

Transliteration:
Selvaththut Selvanj Chevichchelvam Achchelvam
Selvaththu Lellaan Thalai

 

Kural 412:

செவிக்குண வில்லாத போழ்து சிறிது
வயிற்றுக்கும் ஈயப் படும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
செவிக்கு கேள்வியாகிய உணவு இல்லாத போது (அதற்க்கு துணையாக உடலை ஒப்புமாறு) வயிற்றுக்கும் சிறிது உணவு தரப்படும்.

Couplet:

When ’tis no longer time the listening ear to feed
With trifling dole of food supply the body’s need

English Explanation:
When there is no food for the ear, give a little also to the stomach

Transliteration:
Sevikkuna Villaadha Pozhdhu Siridhu
Vayitrukkum Eeyap Patum

 

Kural 413:

செவியுணவிற் கேள்வி யுடையார் அவியுணவின்
ஆன்றாரோ டொப்பர் நிலத்து

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
செவியுணவாகிய கேள்வி உடையவர் நிலத்தில் வாழ்கின்றவரே ஆயினும் அவி உணவைக் கொள்ளும் தேவரோடு ஒப்பாவார்.

Couplet:

Who feed their ear with learned teachings rare,
Are like the happy gods oblations rich who share

English Explanation:
Those who in this world enjoy instruction which is the food of the ear, are equal to the Gods, who enjoy the food of the sacrifices

Transliteration:
Seviyunavir Kelvi Yutaiyaar Aviyunavin
Aandraaro Toppar Nilaththu

 

Kural 414:

கற்றில னாயினுங் கேட்க அஃதொருவற்
கொற்கத்தின் ஊற்றாந் துணை

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நூல்களைக் கற்றவில்லையாயினும், கற்றறிந்தவர்களிடம் கேட்டறிய வேண்டும், அது ஒருவனுக்கு வாழ்க்கையில் தளர்ச்சி வந்த போது ஊன்றுகோல் போல் துணையாகும்.

Couplet:

Though learning none hath he, yet let him hear alway:
In weakness this shall prove a staff and stay

English Explanation:
Although a man be without learning, let him listen (to the teaching of the learned); that will be to him a staff in adversity

Transliteration:
Katrila Naayinung Ketka Aqdhoruvarku
Orkaththin Ootraan Thunai

 

Kural 415:

இழுக்க லுடையுழி ஊற்றுக்கோ லற்றே
ஒழுக்க முடையார்வாய்ச் சொல்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒழுக்கமுடைய சான்றோரின் வாய்ச் சொற்கள், வழுக்கல் உடைய சேற்று நிலத்தில் ஊன்றுகோல் போல் வாழ்க்கையில் உதவும்.

Couplet:

Like staff in hand of him in slippery ground who strays
Are words from mouth of those who walk in righteous ways

English Explanation:
The words of the good are like a staff in a slippery place

Transliteration:
Izhukkal Utaiyuzhi Ootrukkol Atre
Ozhukka Mutaiyaarvaaich Chol


 

Kural 416:

எனைத்தானும் நல்லவை கேட்க அனைத்தானும்
ஆன்ற பெருமை தரும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
எவ்வளவு சிறிதே ஆயினும் நல்லவற்றைக் கேட்டறிய வேண்டும், கேட்ட அந்த அளவிற்கு அவை நிறைந்த பெருமையைத் தரும்.

Couplet:

Let each man good things learn, for e’en as he
Shall learn, he gains increase of perfect dignity

English Explanation:
Let a man listen, never so little, to good (instruction), even that will bring him great dignity

Transliteration:
Enaiththaanum Nallavai Ketka Anaiththaanum
Aandra Perumai Tharum

 

Kural 417:

பிழைத்துணர்ந்தும் பேதைமை சொல்லா ரிழைத்துணர்ந்
தீண்டிய கேள்வி யவர்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நுட்பமாக உணர்ந்து நிறைந்த கேள்வியறிவை உடையவர், ( ஒரு கால் பொருள்களைத்) தவறாக உணர்ந்திருந்தாலும் பேதைமையானவற்றைச் சொல்லார்.

Couplet:

Not e’en through inadvertence speak they foolish word,
With clear discerning mind who’ve learning’s ample lessons heard

English Explanation:
Not even when they have imperfectly understood (a matter), will those men speak foolishly, who have profoundly studied and diligently listened (to instruction)

Transliteration:
Pizhaith Thunarndhum Pedhaimai Sollaa Rizhaiththunarn
Theentiya Kelvi Yavar

 

Kural 418:

கேட்பினுங் கேளாத் தகையவே கேள்வியால்
தோட்கப் படாத செவி

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
கேள்வியறிவால் துளைக்கப் படாத செவிகள், ( இயற்கையான துளைகள் கொண்டு ஓசையைக்) கேட்டறிந்தாலும் கேளாத செவிட்டுத் தன்மை உடையனவே.

Couplet:

Where teaching hath not oped the learner’s ear,
The man may listen, but he scarce can hear

English Explanation:
The ear which has not been bored by instruction, although it hears, is deaf

Transliteration:
Ketpinung Kelaath Thakaiyave Kelviyaal
Thotkap Pataadha Sevi

 

Kural 419:

நுணங்கிய கேள்விய ரல்லார் வணங்கிய
வாயின ராத லரிது

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நுட்பமான பொருள்களைக் கேட்டறிந்தவர் அல்லாத மற்றவர், வணக்கமானச் சொற்களைப் பேசும் வாயினை உடையவராக முடியாது.

Couplet:

‘Tis hard for mouth to utter gentle, modest word,
When ears discourse of lore refined have never heard

English Explanation:
It is a rare thing to find modesty, a reverend mouth- with those who have not received choice instruction

Transliteration:
Nunangiya Kelviya Rallaar Vanangiya
Vaayina Raadhal Aridhu

 

Kural 420:

செவியிற் சுவையுணரா வாயுணர்வின் மாக்கள்
அவியினும் வாழினு மென்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
செவியால் கேள்விச் சுவை உணராமல் வாயின் சுவையுணர்வு மட்டும் உடைய மக்கள், இறந்தாலும் என்ன, உயிரோடு வாழ்ந்தாலும் என்ன.

Couplet:

His mouth can taste, but ear no taste of joy can give!
What matter if he die, or prosperous live

English Explanation:
What does it matter whether those men live or die, who can judge of tastes by the mouth, and not by the ear ?

Transliteration:
Seviyir Suvaiyunaraa Vaayunarvin Maakkal
Aviyinum Vaazhinum En?

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!