41. Ignorance (கல்லாமை)

PREV    NEXT

Kural 401:

அரங்கின்றி வட்டாடி யற்றே நிரம்பிய
நூலின்றிக் கோட்டி கொளல்


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அறிவு நிரம்புவதற்குக் காரணமானக் நூல்களைக் கற்காமல் கற்றவரிடம் சென்று பேசதல், சூதாடும் அரங்கு இழைக்காமல் வட்டுக்காயை உருட்டிஆடினார் போன்றது.

Couplet:

Like those at draughts would play without the chequered square,
Men void of ample lore would counsels of the learned share

English Explanation:
To speak in an assembly (of the learned) without fullness of knowledge, is like playing at chess (on a board) without squares

Transliteration:
Arangindri Vattaati Yatre Nirampiya
Noolindrik Kotti Kolal

 

Kural 402:

கல்லாதான் சொற்கா முறுதன் முலையிரண்டும்
இல்லாதாள் பெண்காமுற் றற்று

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
(கற்றவரின் அவையில்) கல்லாதவன் ஒன்றைச் சொல்ல விரும்புதல், முலை இரண்டும் இல்லாதவள் பெண் தன்மையை விரும்பினாற் போன்றது.

Couplet:

Like those who doat on hoyden’s undeveloped charms are they,
Of learning void, who eagerly their power of words display

English Explanation:
The desire of the unlearned to speak (in an assembly), is like a woman without breasts desiring (the enjoyment of ) woman-hood

Transliteration:
Kallaadhaan Sorkaa Murudhal Mulaiyirantum
Illaadhaal Penkaamur Ratru

 

Kural 403:

கல்லா தவரும் நனிநல்லர் கற்றார்முன்
சொல்லா திருக்கப் பெறின்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
கற்றவரின் முன்னிலையில் ஒன்றையும் சொல்லாமல் அமைதியாக இருக்கப் பெற்றால் கல்லாதவர்களும் மிகவும் நல்லவரே ஆவார்.

Couplet:

The blockheads, too, may men of worth appear,
If they can keep from speaking where the learned hear

English Explanation:
The unlearned also are very excellent men, if they know how to keep silence before the learned

Transliteration:
Kallaa Thavarum Naninallar Katraarmun
Sollaa Thirukkap Perin

 

Kural 404:

கல்லாதான் ஒட்பங் கழியநன் றாயினுங்
கொள்ளார் அறிவுடை யார்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
கல்லாதவனுடைய அறிவுடைய ஒருக்கால் மிக நன்றாக இருந்தாலும் அறிவுடையோர் அதனை அறிவின் பகுதியாக ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்.

Couplet:

From blockheads’ lips, when words of wisdom glibly flow,
The wise receive them not, though good they seem to show

English Explanation:
Although the natural knowledge of an unlearned man may be very good, the wise will not accept for true knowledge

Transliteration:
Kallaadhaan Otpam Kazhiyanan Raayinum
Kollaar Arivutai Yaar

 

Kural 405:

கல்லா ஒருவன் தகைமை தலைப்பெய்து
சொல்லாடச் சோர்வு படும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
கல்லாதவன் ஒருவன் தன்னைத்தான் மகிழ்ந்து பேசும் மதிப்பு ( கற்றவரிடம்) கூடிபேசும் போது அப்பேசினால் கெடும்.

Couplet:

As worthless shows the worth of man unlearned,
When council meets, by words he speaks discerned

English Explanation:
51 The self-conceit of an unlearned man will fade away, as soon as he speaks in an assembly (of

Transliteration:
Kallaa Oruvan Thakaimai Thalaippeydhu
Sollaatach Chorvu Patum


 

Kural 406:

உளரென்னும் மாத்திரைய ரல்லால் பயவாக்
களரனையர் கல்லா தவர்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
கல்லாதவர் உயிரோடிருக்கின்றனர் என்று சொல்லப்படும் அளவினரே அல்லாமல் ஒன்றும் விளையாத களர் நிலத்திற்கு ஒப்பாவர்.

Couplet:

‘They are’: so much is true of men untaught;
But, like a barren field, they yield us nought

English Explanation:
The unlearned are like worthless barren land: all that can be said of them is, that they exist

Transliteration:
Ularennum Maaththiraiyar Allaal Payavaak
Kalaranaiyar Kallaa Thavar

 

Kural 407:

நுண்மாண் நுழைபுல மில்லான் எழினலம்
மண்மாண் புனைபாவை யற்று

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நுட்பமானதாய் மாட்சியுடையதாய் ஆராய வல்லவான அறிவு இல்லாதவனுடைய எழுச்சியான அழகு மண்ணால் சிறப்பாகப் புனையப்பட்ட பாவை போன்றது.

Couplet:

Who lack the power of subtle, large, and penetrating sense,
Like puppet, decked with ornaments of clay, their beauty’s vain pretence

English Explanation:
The beauty and goodness of one who is destitute of knowledge by the study of great and exquisite works, is like (the beauty and goodness) of a painted earthen doll

Transliteration:
Nunmaan Nuzhaipulam Illaan Ezhilnalam
Manmaan Punaipaavai Yatru

 

Kural 408:

நல்லார்கண் பட்ட வறுமையின் இன்னாதே
கல்லார்கண் பட்ட திரு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
கல்லாதவனிடம் சேர்ந்துள்ள செல்வமானது, கற்றறிந்த நல்லவரிடம் உள்ள வறுமையைவிட மிகத்துன்பம் செய்வதாகும்.

Couplet:

To men unlearned, from fortune’s favour greater-evil springs
Than poverty to men of goodly wisdom brings

English Explanation:
Wealth, gained by the unlearned, will give more sorrow than the poverty which may come upon the learned

Transliteration:
Nallaarkan Patta Varumaiyin Innaadhe
Kallaarkan Patta Thiru

 

Kural 409:

மேற்பிறந்தா ராயினுங் கல்லாதார் கீழ்ப்பிறந்துங்
கற்றா ரனைத்திலர் பாடு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
கல்லாதவர் உயர்ந்த குடியில் பிறந்தவராக இருப்பினும் தாழ்ந்த குடியில் பிறந்திருந்தும் கல்விக் கற்றவரைப் போன்ற பெருமை இல்லாதவரே.

Couplet:

Lower are men unlearned, though noble be their race,
Than low-born men adorned with learning’s grace

English Explanation:
The unlearned, though born in a high caste, are not equal in dignity to the learned; though they may have been born in a low caste

Transliteration:
Merpirandhaa Raayinum Kallaadhaar Keezhppirandhum
Katraar Anaiththilar Paatu

 

Kural 410:

விலங்கொடு மக்க ளனையர் இலங்குநூல்
கற்றாரோ டேனை யவர்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அறிவு விளங்குதற்குக் காரணமான நூல்களைக் கற்றவரோடுக் கல்லாதவர், மக்களோடு விலங்குகளுக்கு உள்ள அவ்வளவு வேற்றுமை உடையவர்.

Couplet:

Learning’s irradiating grace who gain,
Others excel, as men the bestial train

English Explanation:
As beasts by the side of men, so are other men by the side of those who are learned in celebrated works

Transliteration:
Vilangotu Makkal Anaiyar Ilangunool
Katraarotu Enai Yavar

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!