39. The Greatness of a King (இறைமாட்சி)

PREV    NEXT

Kural 381:

படைகுடி கூழமைச்சு நட்பரண் ஆறும்
உடையான் அரசரு ளேறு


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
படை குடி கூழ் அமைச்சு நட்பு அரண் என்று கூறப்படும் ஆறு அங்கங்களையும் உடையவனே அரசருள் ஆண் சிங்கம் போனறவன்.

Couplet:

An army, people, wealth, a minister, friends, fort: six things-
Who owns them all, a lion lives amid the kings

English Explanation:
He who possesses these six things, an army, a people, wealth, ministers, friends and a fortress, is a lion among kings

Transliteration:
Pataikuti Koozhamaichchu Natparan Aarum
Utaiyaan Arasarul Eru

 

Kural 382:

அஞ்சாமை ஈகை அறிவூக்கம் இந்நான்கும்
எஞ்சாமை வேந்தற் கியல்பு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அஞ்சாமை, ஈகை , அறிவுடைமை, ஊக்கமுடைமை இந்த நான்கு பண்புகளும் குறைவு படாமல் இருத்தலே அரசனுக்கு இயல்பாகும்.

Couplet:

Courage, a liberal hand, wisdom, and energy: these four
Are qualities a king adorn for evermore

English Explanation:
Never to fail in these four things, fearlessness, liberality, wisdom, and energy, is the kingly character

Transliteration:
Anjaamai Eekai Arivookkam Innaankum
Enjaamai Vendhark Kiyalpu

 

Kural 383:

தூங்காமை கல்வி துணிவுடைமை அம்மூன்றும்
நீங்கா நிலனாள் பவற்கு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
காலம் தாழ்த்தாத தன்மை, கல்வியுடைமை, துணிவுடைமை இந்த மூன்று பண்புகளும் நிலத்தை ஆளும் அரசனுக்கு நீங்காமல் இருக்க வேண்டியவை.

Couplet:

A sleepless promptitude, knowledge, decision strong:
These three for aye to rulers of the land belong

English Explanation:
These three things, viz, vigilance, learning, and bravery, should never be wanting in the ruler of a country

Transliteration:
383 Thoongaamai Kalvi Thunivutaimai Immoondrum
Neengaa Nilanaan Pavarkku

 

Kural 384:

அறனிழுக்கா தல்லவை நீக்கி மறனிழுக்கா
மான முடைய தரசு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஆட்சி முறைக்கு உரிய அறத்தில் தவறாமல் அறமல்லாதவற்றை நீக்கி வீரத்தில் குறைபடாத மானத்தை உடையவனே சிறந்த அரசன் ஆவான்.

Couplet:

Kingship, in virtue failing not, all vice restrains,
In courage failing not, it honour’s grace maintains

English Explanation:
He is a king who, with manly modesty, swerves not from virtue, and refrains from vice

Transliteration:
Aranizhukkaa Thallavai Neekki Maranizhukkaa
Maanam Utaiya Tharasu

 

Kural 385:

இயற்றலும் ஈட்டலுங் காத்தலுங் காத்த
வகுத்தலும் வல்ல தரசு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பொருள் வரும் வழிகளை மேன்மேலும் இயற்றலும் வந்த பொருள்களைச் சேர்த்தலும், காத்தலும் காத்தவற்றை வகுத்துச் செலவு செய்தலும் வல்லவன் அரசன்.

Couplet:

A king is he who treasure gains, stores up, defends,
And duly for his kingdom’s weal expends

English Explanation:
He is a king who is able to acquire (wealth), to lay it up, to guard, and to distribute it

Transliteration:
Iyatralum Eettalung Kaaththalum Kaaththa
Vakuththalum Valla Tharasu


 

Kural 386:

காட்சி கெளியன் கடுஞ்சொல்லன் அல்லனேல்
மீக்கூறும் மன்னன் நிலம்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
காண்பதற்கு எளியவனாய்க் கடுஞ்சொல் கூறாதவாய் இருந்தால் அந்த மன்னனுடைய ஆட்சிக்கு உட்பட்ட நாட்டை உலகம் புகழும்.

Couplet:

Where king is easy of access, where no harsh word repels,
That land’s high praises every subject swells

English Explanation:
The whole world will exalt the country of the king who is easy of access, and who is free from harsh language

Transliteration:
Kaatchik Keliyan Katunjollan Allanel
Meekkoorum Mannan Nilam

 

Kural 387:

இன்சொலால் ஈத்தளிக்க வல்லாற்குத் தன்சொலால்
தான்கண் டனைத்திவ் வுலகு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
இனியச் சொற்களுடன் தக்கவர்க்குப் பொருளை உதவிக் காக்க வல்ல அரசனுக்கு இவ்வுலகம் தன் புகழோடு தான் கருதியபடி அமைவதாகும்.

Couplet:

With pleasant speech, who gives and guards with powerful liberal hand,
He sees the world obedient all to his command

English Explanation:
The world will praise and submit itself to the mind of the king who is able to give with affability, and to protect all who come to him

Transliteration:
Insolaal Eeththalikka Vallaarkkuth Thansolaal
Thaankan Tanaiththiv Vulaku

 

Kural 388:

முறைசெய்து காப்பாற்றும் மன்னவன் மக்கட்
கிறையென்று வைக்கப் படும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நீதி முறை செய்து குடிமக்களைக் காப்பாற்றும் மன்னவன், மக்களுக்கு தலைவன் என்றுக் கருதித் தனியே மதிக்கப்படுவான்.

Couplet:

Who guards the realm and justice strict maintains,
That king as god o’er subject people reigns

English Explanation:
That king, will be esteemed a God among men, who performs his own duties, and protects (his subjects).

Transliteration:
Muraiseydhu Kaappaatrum Mannavan Makkatku
Iraiyendru Vaikkap Patum

 

Kural 389:

செவிகைப்பச் சொற்பொறுக்கும் பண்புடை வேந்தன்
கவிகைக்கீழ்த் தங்கு முலகு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
குறைகூறுவோறின் சொற்களைக் செவிகைக்கும் நிலையிலும் பொறுக்கின்ற பண்பும் உடைய அரசனது குடைநிழலில் உலகம் தங்கும்.

Couplet:

The king of worth, who can words bitter to his ear endure,
Beneath the shadow of his power the world abides secure

English Explanation:
The whole world will dwell under the umbrella of the king, who can bear words that embitter the ear

Transliteration:
Sevikaippach Chorporukkum Panputai Vendhan
Kavikaikkeezhth Thangum Ulaku

 

Kural 390:

கொடையளி செங்கோல் குடியோம்பல் நான்கும்
உடையானாம் வேந்தர்க் கொளி

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
கொடை, அருள், செங்கோல்முறை, தளர்ந்த குடிமக்களைக்காத்தல் ஆகிய நான்கும் உடைய அரசன், அரசர்க்கெல்லாம் விளக்குப் போன்றவன்.

Couplet:

Gifts, grace, right sceptre, care of people’s weal;
These four a light of dreaded kings reveal

English Explanation:
He is the light of kings who has there four things, beneficence, benevolence, rectitude, and care for his people

Transliteration:
Kotaiyali Sengol Kutiyompal Naankum
Utaiyaanaam Vendhark Koli

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!