38. Fate (ஊழ்)

PREV    NEXT

Kural 371:

ஆகூழால் தோன்றும் அசைவின்மை கைப்பொருள்
போகூழால் தோன்று மடி


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
கைப்பொருள் ஆவதற்க்கு காரணமான ஊழால் சோர்வில்லாத முயற்சி உண்டாகும், கைப்பொருள் போவதற்க்கு காரணமான ஊழால் சோம்பல் ஏற்படும்.

Couplet:

Wealth-giving fate power of unflinching effort brings;
From fate that takes away idle remissness springs

English Explanation:
Perseverance comes from a prosperous fate, and idleness from an adverse fate

Transliteration:
Aakoozhaal Thondrum Asaivinmai Kaipporul
Pokoozhaal Thondrum Mati

 

Kural 372:

பேதைப் படுக்கும் இழவூழ் அறிவகற்றும்
ஆகலூ ழுற்றக் கடை

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பொருள் இழந்தற்கு காரணமான ஊழ், பேதை யாக்கும் பொருள் ஆவதற்க்கு காரணமான ஊழ் அறிவைப் பெருக்கும்.

Couplet:

The fate that loss ordains makes wise men’s wisdom foolishness;
The fate that gain bestows with ampler powers will wisdom bless

English Explanation:
An adverse fate produces folly, and a prosperous fate produces enlarged knowledge

Transliteration:
Pedhaip Patukkum Izhavoozh Arivakatrum
Aakaloozh Utrak Katai

 

Kural 373:

நுண்ணிய நூல்பல கற்பினும் மற்றுந்தன்
உண்மை யறிவே மிகும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒருவன் நுட்பமான நூல் பலவற்றைக் கற்றாலும் ஊழுக்கு ஏற்றவாறு அவனுக்கு உள்ள தாகும் அறிவே மேம்பட்டுத் தோன்றும்.

Couplet:

In subtle learning manifold though versed man be,
‘The wisdom, truly his, will gain supremacy

English Explanation:
Although (a man) may study the most polished treatises, the knowledge which fate has decreed to him will still prevail

Transliteration:
Nunniya Noolpala Karpinum Matrundhan
Unmai Yarive Mikum

 

Kural 374:

இருவே றுலகத் தியற்கை திருவேறு
தெள்ளிய ராதலும் வேறு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
உலகத்தின் இயற்க்கை ஊழின் காரணமாக இரு வேறு வகைப்படும், செல்வம் உடையவராதலும் வேறு அறிவு உடையவராதலும் வேறு.

Couplet:

Two fold the fashion of the world: some live in fortune’s light;
While other some have souls in wisdom’s radiance bright

English Explanation:
There are (through fate) two different natures in the world, hence the difference (observable in men) in (their acquisition of) wealth, and in their attainment of knowledge

Transliteration:
Iruveru Ulakaththu Iyarkai Thiruveru
Thelliya Raadhalum Veru

 

Kural 375:

நல்லவை யெல்லாஅந் தீயவாந் தீயவும்
நல்லவாஞ் செல்வஞ் செயற்கு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
செல்வத்தை ஈட்டும் முயற்சிக்கு ஊழ்வகையால் நல்லவை எல்லாம் தீயவை ஆதலும் உண்டு, தீயவை நல்லவை ஆதலும் உண்டு.

Couplet:

All things that good appear will oft have ill success;
All evil things prove good for gain of happiness

English Explanation:
In the acquisition of property, every thing favourable becomes unfavourable, and (on the other hand) everything unfavourable becomes favourable, (through the power of fate)

Transliteration:
Nallavai Ellaaan Theeyavaam Theeyavum
Nallavaam Selvam Seyarku

 

Kural 376:

பரியினும் ஆகாவாம் பாலல்ல உய்த்துச்
சொரியினும் போகா தம


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஊழால் தமக்கு உரியவை அல்லாதப் பொருள்கள் வருந்திக்காப்பாற்றினாலும் நில்லாமல் போகும் தமக்கு உரியவை கொண்டு போய்ச் சொரிந்தாலும் போகா.

Couplet:

Things not your own will yield no good, howe’er you guard with pain;
Your own, howe’er you scatter them abroad, will yours remain

English Explanation:
Whatever is not conferred by fate cannot be preserved although it be guarded with most painful care; and that, which fate has made his, cannot be lost, although one should even take it and throw it away

Transliteration:
Pariyinum Aakaavaam Paalalla Uyththuch
Choriyinum Pokaa Thama

 

Kural 377:

வகுத்தான் வகுத்த வகையல்லாற் கோடி
தொகுத்தார்க்குந் துய்த்த லரிது

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஊழ் ஏற்ப்படுத்திய வகையால் அல்லாமல் முயன்று கோடிக்கணக்கானப் பொருளைச் சேர்த்தவருக்கும் அவற்றை நுகர முடியாது.

Couplet:

Save as the ‘sharer’ shares to each in due degree,
To those who millions store enjoyment scarce can be

English Explanation:
Even those who gather together millions will only enjoy them, as it has been determined by the disposer (of all things)

Transliteration:
Vakuththaan Vakuththa Vakaiyallaal Koti
Thokuththaarkku Thuyththal Aridhu

 

Kural 378:

துறப்பார்மன் துப்புர வில்லார் உறற்பால
ஊட்டா கழியு மெனின்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
வரவேண்டிய துன்பங்கள் வந்து வருத்தாமல் நீங்குமானால் நுகரும் பொருள் இல்லாத வறியவர் துறவறம் மேற்க்கொள்வர்.

Couplet:

The destitute with ascetics merit share,
If fate to visit with predestined ills would spare

English Explanation:
The destitute will renounce desire (and become ascetics), if (fate) do not make them suffer the hindrances to which they are liable, and they pass away

Transliteration:
Thurappaarman Thuppura Villaar Urarpaala
Oottaa Kazhiyu Menin

 

Kural 379:

நன்றாங்கால் நல்லவாக் காண்பவர் அன்றாங்கால்
அல்லற் படுவ தெவன்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நல்வினை விளையும் போது நல்லவை எனக் கருதி மகிழ்கின்றனர், தீவினை விளையும் போது துன்பப்பட்டுக் கலங்குவது ஏனோ.

Couplet:

When good things come, men view them all as gain;
When evils come, why then should they complain

English Explanation:
How is it that those, who are pleased with good fortune, trouble themselves when evil comes, (since both are equally the decree of fate) ?

Transliteration:
Nandraangaal Nallavaak Kaanpavar Andraangaal
Allar Patuva Thevan?

 

Kural 380:

ஊழிற் பெருவலி யாவுள மற்றொன்று
சூழினுந் தான்முந் துறும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஊழை விட மிக்க வலிமையுள்ளவை வேறு எவை உள்ளன, ஊழை விலக்கும் பொருட்டு மற்றோரு வழியைஆராய்ந்தாலும் அங்கும் தானே முன் வந்து நிற்கும்.

Couplet:

What powers so great as those of Destiny? Man’s skill
Some other thing contrives; but fate’s beforehand still

English Explanation:
What is stronger than fate ? If we think of an expedient (to avert it), it will itself be with us before (the thought)

Transliteration:
Oozhir Peruvali Yaavula Matrondru
Soozhinun Thaanmun Thurum

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!