36. Truth-Conciousness (மெய்யுணர்தல்)

PREV    NEXT

Kural 351:

பொருளல்ல வற்றைப் பொருளென் றுணரும்
மருளானாம் மாணாப் பிறப்பு


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
மெய்ப்பொருள் அல்லாதவைகளை மெய்ப்பொருள் என்று தவறாக உணர்கின்ற மயக்க உணர்வால் சிறப்பில்லாத துன்பப் பிறவி உண்டாகும்.

Couplet:

Of things devoid of truth as real things men deem;-
Cause of degraded birth the fond delusive dream

English Explanation:
Inglorious births are produced by the confusion (of mind) which considers those things to be real which are not real

Transliteration:
Porulalla Vatraip Porulendru Unarum
Marulaanaam Maanaap Pirappu

 

Kural 352:

இருள்நீங்கி இன்பம் பயக்கும் மருள்நீங்கி
மாசறு காட்சி யவர்க்கு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
மயக்கம் நீங்கிக் குற்றம் அற்ற மெய்யுணர்வை உடையவர்க்கு, அம் மெய்யுணர்வு அறியாமையை நீக்கி இன்ப நிலையைக்கொடுக்கும்.

Couplet:

Darkness departs, and rapture springs to men who see,
The mystic vision pure, from all delusion free

English Explanation:
A clear, undimmed vision of things will deliver its possessors from the darkness of future births, and confer the felicity (of heaven)

Transliteration:
Irulneengi Inpam Payakkum Marulneengi
Maasaru Kaatchi Yavarkku

 

Kural 353:

ஐயத்தின் நீங்கித் தெளிந்தார்க்கு வையத்தின்
வான நணிய துடைத்து

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஐயத்திலிருந்து நீங்கி மெய்யுணர்வு பெற்றவர்க்கு அடைந்துள்ள இவ்வுலகை விட அடைய வேண்டிய மேலுலகம் அண்மையில் உள்ளதாகும்.

Couplet:

When doubts disperse, and mists of error roll
Away, nearer is heav’n than earth to sage’s soul

English Explanation:
Heaven is nearer than earth to those men of purified minds who are freed from from doubt

Transliteration:
Aiyaththin Neengith Thelindhaarkku Vaiyaththin
Vaanam Naniya Thutaiththu

 

Kural 354:

ஐயுணர் வெய்தியக் கண்ணும் பயமின்றே
மெய்யுணர் வில்லா தவர்க்கு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
மெய்யுணர்வு இல்லாதவர்க்கு ஐந்து புலன்களின் வேறுபாட்டால் வளர்ந்த ஐந்து வகை உணர்வும் முற்றப்பெற்ற போதிலும் பயன் இல்லை.

Couplet:

Five-fold perception gained, what benefits accrue
To them whose spirits lack perception of the true

English Explanation:
Even those who have all the knowledge which can be attained by the five senses, will derive no benefit from it, if they are without a knowledge of the true nature of things

Transliteration:
Aiyunarvu Eydhiyak Kannum Payamindre
Meyyunarvu Illaa Thavarkku

 

Kural 355:

எப்பொரு ளெத்தன்மைத் தாயினும் அப்பொருள்
மெய்ப்பொருள் காண்ப தறிவு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
எப்பொருள் எத்தன்மையதாய்த் தோன்றினாலும் (அத்தோற்றத்தை மட்டும் கண்டுமங்காமல்) அப் பொருளின் உண்மையான இயல்பை அறிவதே மெய்யுணர்வு.

Couplet:

Whatever thing, of whatsoever kind it be,
‘Tis wisdom’s part in each the very thing to see

English Explanation:
(True) knowledge is the perception concerning every thing of whatever kind, that that thing is the true thing

Transliteration:
Epporul Eththanmaith Thaayinum Apporul
Meypporul Kaanpadhu Arivu

 

Kural 356:

கற்றீண்டு மெய்ப்பொருள் கண்டார் தலைப்படுவர்
மற்றீண்டு வாரா நெறி


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
கற்க வேண்டிய வற்றைக் கற்று இங்கு மெய்ப் பொருளை உணர்ந்தவர் , மீண்டும் இப்பிறப்பிற்கு வராத வழியை அடைவர்.

Couplet:

Who learn, and here the knowledge of the true obtain,
Shall find the path that hither cometh not again

English Explanation:
They, who in this birth have learned to know the True Being, enter the road which returns not into this world

Transliteration:
Katreentu Meypporul Kantaar Thalaippatuvar
Matreentu Vaaraa Neri

 

Kural 357:

ஓர்த்துள்ளம் உள்ள துணரின் ஒருதலையாப்
பேர்த்துள்ள வேண்டா பிறப்பு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒருவனுடைய உள்ளம் உண்மைப் பொருளை ஆராய்ந்து உறுதியாக உணர்ந்தால், அவனுக்கு மீண்டும் பிறப்பு உள்ள தென எண்ண வேண்டா.

Couplet:

The mind that knows with certitude what is, and ponders well,
Its thoughts on birth again to other life need not to dwell

English Explanation:
Let it not be thought that there is another birth for him whose mind having thoroughly considered (all it has been taught) has known the True Being

Transliteration:
Orththullam Ulladhu Unarin Orudhalaiyaap
Perththulla Ventaa Pirappu

 

Kural 358:

பிறப்பென்னும் பேதைமை நீங்கச் சிறப்பென்னுஞ்
செம்பொருள் காண்ப தறிவு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பிறவித்துன்பத்திற்கு காரணமான அறியாமை நீங்குமாறு முக்தி எனும் சிறந்த நிலைக்குக் காரணமான செம் பொருளைக் காண்பதே மெய்யுணர்வு.

Couplet:

When folly, cause of births, departs; and soul can view
The truth of things, man’s dignity- ’tis wisdom true

English Explanation:
True knowledge consists in the removal of ignorance; which is (the cause of) births, and the perception of the True Being who is (the bestower of) heaven

Transliteration:
Pirappennum Pedhaimai Neengach Chirappennum
Semporul Kaanpadhu Arivu

 

Kural 359:

சார்புணர்ந்து சார்பு கெடவொழுகின் மற்றழித்துச்
சார்தரா சார்தரு நோய்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
எல்லாப் பொருளுக்கும் சார்பான செம்பொருளை உணர்ந்து பற்றுக் கெடுமாறு ஒழுகினால், சார்வதற்க்கு உரிய துன்பங்கள் திரும்ப வந்து அடையா.

Couplet:

The true ‘support’ who knows- rejects ‘supports’ he sought before-
Sorrow that clings all destroys, shall cling to him no more

English Explanation:
He who so lives as to know Him who is the support of all things and abandon all desire, will be freed from the evils which would otherwise cleave to him and destroy (his efforts after absorption)

Transliteration:
Saarpunarndhu Saarpu Ketaozhukin Matrazhiththuch
Chaardharaa Saardharu Noi

 

Kural 360:

காமம் வெகுளி மயக்கம் இவைமூன்றன்
நாமங் கெடக்கெடு நோய்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
விருப்பு, வெறுப்பு, அறியாமை ஆகிய இக் குற்றங்கள் மூன்றனுடைய பெயரும் கெடுமாறு ஒழுகினால் துன்பங்கள் வராமற் கெடும்.

Couplet:

When lust and wrath and error’s triple tyranny is o’er,
Their very names for aye extinct, then pain shall be no more

English Explanation:
If the very names of these three things, desire, anger, and confusion of mind, be destroyed, then will also perish evils (which flow from them)

Transliteration:
Kaamam Vekuli Mayakkam Ivaimundran
Naamam Ketakketum Noi

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!