35. Renunciation (துறவு)

PREV    NEXT

Kural 341:

யாதனின் யாதனின் நீங்கியான் நோதல்
அதனின் அதனின் அலன்


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒருவன் எந்தப் பொருளிலிருந்து, எந்தப் பொருளிலிருந்து பற்று நீங்கியவனாக இருக்கின்றானோ, அந்தந்தப் பொருளால் அவன் துன்பம் அடைவதில்லை.

Couplet:

From whatever, aye, whatever, man gets free,
From what, aye, from that, no more of pain hath he

English Explanation:
Whatever thing, a man has renounced, by that thing; he cannot suffer pain

Transliteration:
Yaadhanin Yaadhanin Neengiyaan Nodhal
Adhanin Adhanin Ilan

 

Kural 342:

வேண்டினுண் டாகத் துறக்க துறந்தபின்
ஈண்டியற் பால பல

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
துன்பமில்லாத நிலைமை வேண்டுமானால் எல்லாப் பொருள்களும் உள்ள காலத்திலேயெ துறக்க வேண்டும்,துறந்த பின் இங்குப் பெறக்கூடும் இன்பங்கள் பல.

Couplet:

‘Renunciation’ made- ev’n here true pleasures men acquire;
‘Renounce’ while time is yet, if to those pleasures you aspire

English Explanation:
After a man has renounced (all things), there will still be many things in this world (which he may enjoy); if he should desire them, let him, while it is time abandon (the world)

Transliteration:
Ventin Un Taakath Thurakka Thurandhapin
Eentuiyar Paala Pala

 

Kural 343:

அடல்வேண்டும் ஐந்தன் புலத்தை விடல்வேண்டும்
வேண்டிய வெல்லாம் ஒருங்கு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஐம்பொறிகளுக்கும் உரிய ஐந்து புலன்களின் ஆசையையும் வெல்லுதல் வேண்டும், அவற்றிற்கு வேண்டிய பொருள்களை எல்லாம் ஒரு சேர விட வேண்டும்.

Couplet:

‘Perceptions of the five’ must all expire;-
Relinquished in its order each desire

English Explanation:
Let the five senses be destroyed; and at the same time, let everything be abandoned that (the ascetic) has (formerly) desired

Transliteration:
Atalventum Aindhan Pulaththai Vitalventum
Ventiya Vellaam Orungu

 

Kural 344:

இயல்பாகும் நோன்பிற்கொன் றின்மை உடைமை
மயலாகும் மற்றும் பெயர்த்து

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தவம் செய்தவற்கு ஒரு பற்றும் இல்லாதிருத்தல் இயல்பாகும், பற்று உடையவராக இருத்தல் மீண்டும் மயங்குவதற்கு வழியாகும்.

Couplet:

‘Privation absolute’ is penance true;
‘Possession’ brings bewilderment anew

English Explanation:
To be altogether destitute is the proper condition of those who perform austerities; if they possess anything, it will change (their resolution) and bring them back to their confused state

Transliteration:
Iyalpaakum Nonpirkondru Inmai Utaimai
Mayalaakum Matrum Peyarththu

 

Kural 345:

மற்றுந் தொடர்ப்பா டெவன்கொல் பிறப்பறுக்கல்
உற்றார்க் குடம்பும் மிகை

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பிறவித் துன்பத்தைப் போக்க முயல்கின்றவர்க்கு உடம்பும் மிகையான பொருள் ஆகையால் அதற்கு மேல் வேறு தொடர்பு கொள்வது ஏனோ.

Couplet:

To those who sev’rance seek from being’s varied strife,
Flesh is burthen sore; what then other bonds of life

English Explanation:
What means the addition of other things those who are attempting to cut off (future) births, when even their body is too much (for them)


Transliteration:
Matrum Thotarppaatu Evankol Pirapparukkal
Utraarkku Utampum Mikai

 

Kural 346:

யானென தென்னுஞ் செருக்கறுப்பான் வானோர்க்
குயர்ந்த உலகம் புகும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
உடம்பை யான் எனக் கருதலும் தொடர்பு இல்லாத பொருளை எனது எனக்கருதலுமாகிய மயக்கத்தை போக்குகின்றவன், தேவர்க்கும் எட்டாத உயர்ந்த நிலை அடைவான்.

Couplet:

Who kills conceit that utters ‘I’ and ‘mine’,
Shall enter realms above the powers divine

English Explanation:
Shall enter realms above the powers divine

Transliteration:
Yaan Enadhu Ennum Serukku Aruppaan Vaanorkku
Uyarndha Ulakam Pukum

 

Kural 347:

பற்றி விடாஅ இடும்பைகள் பற்றினைப்
பற்றி விடாஅ தவர்க்கு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
யான் எனது என்னும் இருவகைப் பற்றுக்களையும் பற்றிக் கொண்டுவிடாத வரை, துன்பங்களும் விடாமல் பற்றிக்கொள்கின்றன.

Couplet:

Who cling to things that cling and eager clasp,
Griefs cling to them with unrelaxing grasp

English Explanation:
Sorrows will never let go their hold of those who give not up their hold of desire

Transliteration:
Patri Vitaaa Itumpaikal Patrinaip
Patri Vitaaa Thavarkku

 

Kural 348:

தலைப்பட்டார் தீரத் துறந்தார் மயங்கி
வலைப்பட்டார் மற்றை யவர்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
முற்றத் துறந்தவறே உயர்ந்த நிலையினர் ஆவர், அவ்வாறு துறக்காத மற்றவர் அறியாமையாகிய வலையில் அகப்பட்டவர் ஆவர்.

Couplet:

Who thoroughly ‘renounce’ on highest height are set;
The rest bewildered, lie entangled in the net

English Explanation:
Those who have entirely renounced (all things and all desire) have obtained (absorption into God); all others wander in confusion, entangled in the net of (many) births

Transliteration:
Thalaippattaar Theerath Thurandhaar Mayangi
Valaippattaar Matrai Yavar

 

Kural 349:

பற்றற்ற கண்ணே பிறப்பறுக்கும் மற்று
நிலையாமை காணப் படும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
இருவகைப் பற்றும் அற்றபொழுதே அந்நிலை பிறவித் துன்பத்தை ஒழிக்கும், இல்லையானால் (பிறவித்துன்பம் மாறி மாறி வந்து) நிலையாமைக் காணப்படும்.

Couplet:

When that which clings falls off, severed is being’s tie;
All else will then be seen as instability

English Explanation:
At the moment in which desire has been abandoned, (other) births will be cut off; when that has not been done, instability will be seen

Transliteration:
Patratra Kanne Pirapparukkum Matru
Nilaiyaamai Kaanap Patum

 

Kural 350:

பற்றுக பற்றற்றான் பற்றினை அப்பற்றைப்
பற்றுக பற்று விடற்கு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பற்றில்லாதவனாகிய கடவுளுடைய பற்றை மட்டும் பற்றிக் கொள்ள வேண்டும், உள்ள பற்றுக்களை விட்டொழிப்பதற்கே அப் பற்றைப் பற்ற வேண்டும்.

Couplet:

Cling thou to that which He, to Whom nought clings, hath bid thee cling,
Cling to that bond, to get thee free from every clinging thing

English Explanation:
Desire the desire of Him who is without desire; in order to renounce desire, desire that desire

Transliteration:
Patruka Patratraan Patrinai Appatraip
Patruka Patru Vitarku

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!