34. Instability (நிலையாமை)

PREV    NEXT

Kural 331:

நில்லாத வற்றை நிலையின என்றுணரும்
புல்லறி வாண்மை கடை


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நிலையில்லாதவைகளை நிலையானவை என்று மயங்கி உணரும் புல்லறிவு உடையவராக இருத்தல் வாழ்க்கையில் இழிந்த நிலையாகும்.

Couplet:

Lowest and meanest lore, that bids men trust secure,
In things that pass away, as things that shall endure

English Explanation:
That ignorance which considers those things to be stable which are not so, is dishonourable (to the wise)

Transliteration:
Nillaadha Vatrai Nilaiyina Endrunarum
Pullari Vaanmai Katai

 

Kural 332:

கூத்தாட் டவைக்குழாத் தற்றே பெருஞ்செல்வம்
போக்கும் அருவிளிந் தற்று

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பெரிய செல்வம் வந்து சேர்தல், கூத்தாடும் இடத்தில் கூட்டம் சேர்வதைப் போன்றது, அது நீங்கிப் போதலும் கூத்து முடிந்ததும் கூட்டம் கலைவதைப் போன்றது.

Couplet:

As crowds round dancers fill the hall, is wealth’s increase;
Its loss, as throngs dispersing, when the dances cease

English Explanation:
The acquisition of wealth is like the gathering together of an assembly for a theatre; its expenditure is like the breaking up of that assembly

Transliteration:
Kooththaattu Avaik Kuzhaath Thatre Perunjelvam
Pokkum Adhuvilin Thatru

 

Kural 333:

அற்கா இயல்பிற்றுச் செல்வம் அதுபெற்றால்
அற்குப ஆங்கே செயல்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
செல்வம் நிலைக்காத இயல்பை உடையது, அத்தகைய செல்வத்தைப்பெற்றால், பெற்ற அப்போதே நிலையான அறங்களைச் செய்ய வேண்டும்.

Couplet:

Unenduring is all wealth; if you wealth enjoy,
Enduring works in working wealth straightway employ

English Explanation:
Wealth is perishable; let those who obtain it immediately practise those (virtues) which are imperishable

Transliteration:
Arkaa Iyalpitruch Chelvam Adhupetraal
Arkupa Aange Seyal

 

Kural 334:

நாளென ஒன்றுபோற் காட்டி உயிரீரும்
வாள துணர்வார்ப் பெறின்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
வாழ்க்கையை ஆராய்ந்து உணர்வாரைப் பெற்றால் நாள் என்பது ஒரு கால அளவுகோல்காட்டி, உயிரை உடம்பிலிருந்து பிரித்து அறுக்கும் வாளாக உள்ளது.

Couplet:

As ‘day’ it vaunts itself; well understood, ’tis knife’,
That daily cuts away a portion from thy life

English Explanation:
Time, which shows itself (to the ignorant) as if it were something (real) is in the estimation of the wise (only) a saw which cuts down life

Transliteration:
Naalena Ondrupor Kaatti Uyir Eerum
Vaaladhu Unarvaarp Perin

 

Kural 335:

நாச்செற்று விக்குள்மேல் வாராமுன் நல்வினை
மேற்சென்று செய்யாப் படும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நாவை அடக்கி விக்கல் மேலெழுவதற்கு முன்னே (இறப்பு நெருங்குவதற்கு முன்) நல்ல அறச்செயலை விரைந்து செய்யத்தக்கதாகும்.

Couplet:

Before the tongue lie powerless, ‘mid the gasp of gurgling breath,
Arouse thyself, and do good deeds beyond the power of death

English Explanation:
Let virtuous deeds be done quickly, before the hiccup comes making the tongue silent


Transliteration:
Naachchetru Vikkulmel Vaaraamun Nalvinai
Mersendru Seyyap Patum

 

Kural 336:

நெருந லுளனொருவன் இன்றில்லை என்னும்
பெருமை யுடைத்திவ் வுலகு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நேற்று இருந்தவன் ஒருவன் இன்று இல்லாமல் இறந்து போனான் என்று சொல்லப்படும் நிலையாமைஆகிய பெருமை உடையது இவ்வுலகம்.

Couplet:

Existing yesterday, today to nothing hurled!-
Such greatness owns this transitory world

English Explanation:
This world possesses the greatness that one who yesterday was is not today

Transliteration:
Nerunal Ulanoruvan Indrillai Ennum
Perumai Utaiththuiv Vulaku

 

Kural 337:

ஒருபொழுதும் வாழ்வ தறியார் கருதுப
கோடியு மல்ல பல

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அறிவில்லாதவர் ஒரு வேளையாவது வாழ்க்கையின் தன்மையை ஆராய்ந்து அறிவதில்லை.ஆனால் வீணீல் எண்ணுவனவோ ஒரு கோடியும் அல்ல, மிகப்பல எண்ணங்கள்.

Couplet:

Who know not if their happy lives shall last the day,
In fancies infinite beguile the hours away

English Explanation:
Innumerable are the thoughts which occupy the mind of (the unwise), who know not that they shall live another moment

Transliteration:
Orupozhudhum Vaazhvadhu Ariyaar Karudhupa
Kotiyum Alla Pala

 

Kural 338:

குடம்பை தனித்தொழியப் புள்பறந் தற்றே
உடம்போ டுயிரிடை நட்பு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
உடம்போடு உயிர்க்கு உள்ள உறவு, தான் இருந்த கூடு தனியே இருக்க அதை விட்டு வேறிடத்திற்குப் பறவை பறந்தாற் போன்றது.

Couplet:

Birds fly away, and leave the nest deserted bare;
Such is the short-lived friendship soul and body share

English Explanation:
The love of the soul to the body is like (the love of) a bird to its egg which it flies away from and leaves empty

Transliteration:
Kutampai Thaniththu Ozhiyap Pulparan Thatre
Utampotu Uyiritai Natpu

 

Kural 339:

உறங்குவது போலுஞ் சாக்கா டுறங்கி
விழிப்பது போலும் பிறப்பு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
இறப்பு எனப்படுவது ஒருவனுக்குஉறக்கம் வருதலைப் போன்றது, பிறப்பு எனப்படுவது உறக்கம் நீங்கி விழித்துக் கொள்வதைப் போன்றது.

Couplet:

Death is sinking into slumbers deep;
Birth again is waking out of sleep

English Explanation:
Death is like sleep; birth is like awaking from it

Transliteration:
Urangu Vadhupolunj Chaakkaatu Urangi
Vizhippadhu Polum Pirappu

 

Kural 340:

புக்கி லமைந்தின்று கொல்லோ உடம்பினுள்
துச்சி லிருந்த உயிர்க்கு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
(நோய்களுக்கு இடமாகிய) உடம்பில் ஒரு மூலையில் குடியிருந்த உயிர்க்கு, நிலையாகப் புகுந்திருக்கும் வீடு இதுவரையில் அமையவில்லையோ.

Couplet:

The soul in fragile shed as lodger courts repose:-
Is it because no home’s conclusive rest it knows

English Explanation:
It seems as if the soul, which takes a temporary shelter in a body, had not attained a home

Transliteration:
Pukkil Amaindhindru Kollo Utampinul
Thuchchil Irundha Uyirkku

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!