34.Instability

Kural 331:
நில்லாத வற்றை நிலையின என்றுணரும்
புல்லறி வாண்மை கடை
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நிலையில்லாதவைகளை நிலையானவை என்று மயங்கி உணரும் புல்லறிவு உடையவராக இருத்தல் வாழ்க்கையில் இழிந்த நிலையாகும்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
நிலை இல்லாத பொருள்களை நிலையானவை என்று எண்ணும் அற்ப அழிவு இழிவானது.
Kalaignar’s Explanation:
நிலையற்றவைகளை நிலையானவை என நம்புகின்ற அறியாமை மிக இழிவானதாகும்
Couplet:
Lowest and meanest lore, that bids men trust secure,
In things that pass away, as things that shall endure
English Explanation:
That ignorance which considers those things to be stable which are not so, is dishonourable (to the wise)
Transliteration:
Nillaadha Vatrai Nilaiyina Endrunarum
Pullari Vaanmai Katai
Kural 332:
கூத்தாட் டவைக்குழாத் தற்றே பெருஞ்செல்வம்
போக்கும் அருவிளிந் தற்று
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பெரிய செல்வம் வந்து சேர்தல், கூத்தாடும் இடத்தில் கூட்டம் சேர்வதைப் போன்றது, அது நீங்கிப் போதலும் கூத்து முடிந்ததும் கூட்டம் கலைவதைப் போன்றது.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
நாடக அரங்கிற்கு கூட்டம் வருவது போல் சிறுகச் சிறுக செல்வம் சேரும். நாடகம் முடிந்ததும கூட்டம் கலைவது போல் மொத்தமாய்ப் போய்விடும்.
Kalaignar’s Explanation:
சேர்த்து வைத்த பணமும் சொத்தும் ஒருவரை விட்டுப் போவது, கூத்து முடிந்ததும் மக்கள் அரங்கத்தை விட்டுக் கலைந்து செல்வதைப் போன்றதாகும்
Couplet:
As crowds round dancers fill the hall, is wealth’s increase;
Its loss, as throngs dispersing, when the dances cease
English Explanation:
The acquisition of wealth is like the gathering together of an assembly for a theatre; its expenditure is like the breaking up of that assembly
Transliteration:
Kooththaattu Avaik Kuzhaath Thatre Perunjelvam
Pokkum Adhuvilin Thatru
Kural 333:
அற்கா இயல்பிற்றுச் செல்வம் அதுபெற்றால்
அற்குப ஆங்கே செயல்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
செல்வம் நிலைக்காத இயல்பை உடையது, அத்தகைய செல்வத்தைப்பெற்றால், பெற்ற அப்போதே நிலையான அறங்களைச் செய்ய வேண்டும்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
நிலையாத இயல்பினை உடையது செல்வம்; அது கிடைத்தால் நிலையான அறங்களைச் செய்க.
Kalaignar’s Explanation:
நம்மை வந்தடையும் செல்வம் நிலையற்றது என்பதை உணர்ந்து அதைக் கொண்டு அப்பொழுதே நிலையான நற்செயல்களில் ஈடுபட வேண்டும்
Couplet:
Unenduring is all wealth; if you wealth enjoy,
Enduring works in working wealth straightway employ
English Explanation:
Wealth is perishable; let those who obtain it immediately practise those (virtues) which are imperishable
Transliteration:
Arkaa Iyalpitruch Chelvam Adhupetraal
Arkupa Aange Seyal
Kural 334:
நாளென ஒன்றுபோற் காட்டி உயிரீரும்
வாள துணர்வார்ப் பெறின்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
வாழ்க்கையை ஆராய்ந்து உணர்வாரைப் பெற்றால் நாள் என்பது ஒரு கால அளவுகோல்காட்டி, உயிரை உடம்பிலிருந்து பிரித்து அறுக்கும் வாளாக உள்ளது.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
நாள் என நமக்குத் தோன்றும் காலம், நம் உயிரைப் பிளந்து செல்லும் வாளே; அறிஞர்க்குத்தான் இது விளங்கும்.
Kalaignar’s Explanation:
வாழ்க்கையைப் பற்றி உணர்ந்தவர்கள், நாள் என்பது ஒருவரின் ஆயுளை அறுத்துக் குறைத்துக் கொண்டேயிருக்கும் வாள் என்று அறிவார்கள்
Couplet:
As ‘day’ it vaunts itself; well understood, ’tis knife’,
That daily cuts away a portion from thy life
English Explanation:
Time, which shows itself (to the ignorant) as if it were something (real) is in the estimation of the wise (only) a saw which cuts down life
Transliteration:
Naalena Ondrupor Kaatti Uyir Eerum
Vaaladhu Unarvaarp Perin
Kural 335:
நாச்செற்று விக்குள்மேல் வாராமுன் நல்வினை
மேற்சென்று செய்யாப் படும்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நாவை அடக்கி விக்கல் மேலெழுவதற்கு முன்னே (இறப்பு நெருங்குவதற்கு முன்) நல்ல அறச்செயலை விரைந்து செய்யத்தக்கதாகும்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
நாவை அடைத்து விக்கல் வருவதற்கு முன், நல்ல செயல்களை விரைந்து செய்ய வேண்டும்.
Kalaignar’s Explanation:
வாழ்க்கையின் நிலையாமையை உணர்ந்து நம் உயிர் இருக்கும் போதே உயர்ந்த நற்பணிகளை ஆற்றிட முனைய வேண்டும்
Couplet:
Before the tongue lie powerless, ‘mid the gasp of gurgling breath,
Arouse thyself, and do good deeds beyond the power of death
English Explanation:
Let virtuous deeds be done quickly, before the hiccup comes making the tongue silent
Transliteration:
Naachchetru Vikkulmel Vaaraamun Nalvinai
Mersendru Seyyap Patum
Kural 336:
நெருந லுளனொருவன் இன்றில்லை என்னும்
பெருமை யுடைத்திவ் வுலகு
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நேற்று இருந்தவன் ஒருவன் இன்று இல்லாமல் இறந்து போனான் என்று சொல்லப்படும் நிலையாமைஆகிய பெருமை உடையது இவ்வுலகம்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
நேற்று இருந்த ஒருவன் இன்று இல்லை என்று சொல்லும்படி நிலையாமையை உடையது இவ்வுலகம்.
Kalaignar’s Explanation:
இந்த உலகமானது, நேற்று உயிருடன் இருந்தவரை இன்று இல்லாமல் செய்து விட்டோம் என்ற அகந்தையைப் பெருமையாகப் கொண்டதாகும்
Couplet:
Existing yesterday, today to nothing hurled!-
Such greatness owns this transitory world
English Explanation:
This world possesses the greatness that one who yesterday was is not today
Transliteration:
Nerunal Ulanoruvan Indrillai Ennum
Perumai Utaiththuiv Vulaku
Kural 337:
ஒருபொழுதும் வாழ்வ தறியார் கருதுப
கோடியு மல்ல பல
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அறிவில்லாதவர் ஒரு வேளையாவது வாழ்க்கையின் தன்மையை ஆராய்ந்து அறிவதில்லை.ஆனால் வீணீல் எண்ணுவனவோ ஒரு கோடியும் அல்ல, மிகப்பல எண்ணங்கள்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
உயிரும் உடம்பும் இணைந்திருந்தும் உ‌டம்பின் நிலையற்ற தன்மையை ஒரு கணப்பொழுதும் அறிய இயலாதவர் கோடிக்கும் மேலான நினைவுகளை எண்ணி நிற்பர்.
Kalaignar’s Explanation:
ஒரு பொழுதுகூட வாழ்க்கையைப் பற்றி உண்மையைச் சிந்தித்து அறியாதவர்களே, ஆசைக்கோர் அளவின்றி மனக் கோட்டைகள் கட்டுவார்கள்
Couplet:
Who know not if their happy lives shall last the day,
In fancies infinite beguile the hours away
English Explanation:
Innumerable are the thoughts which occupy the mind of (the unwise), who know not that they shall live another moment
Transliteration:
Orupozhudhum Vaazhvadhu Ariyaar Karudhupa
Kotiyum Alla Pala
Kural 338:
குடம்பை தனித்தொழியப் புள்பறந் தற்றே
உடம்போ டுயிரிடை நட்பு
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
உடம்போடு உயிர்க்கு உள்ள உறவு, தான் இருந்த கூடு தனியே இருக்க அதை விட்டு வேறிடத்திற்குப் பறவை பறந்தாற் போன்றது.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
உடம்பிற்கும் உயிருக்கும் இடையேயான உறவு, முட்டை தனித்துக் கிடக்கப் பறவை பறந்து விடுவது போன்றதே.
Kalaignar’s Explanation:
உடலுக்கும் உயிருக்கும் உள்ள உறவு முட்டைக்கும் பறவைக் குஞ்சுக்கும் உண்டான உறவு போன்றதுதான்
Couplet:
Birds fly away, and leave the nest deserted bare;
Such is the short-lived friendship soul and body share
English Explanation:
The love of the soul to the body is like (the love of) a bird to its egg which it flies away from and leaves empty
Transliteration:
Kutampai Thaniththu Ozhiyap Pulparan Thatre
Utampotu Uyiritai Natpu
Kural 339:
உறங்குவது போலுஞ் சாக்கா டுறங்கி
விழிப்பது போலும் பிறப்பு
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
இறப்பு எனப்படுவது ஒருவனுக்குஉறக்கம் வருதலைப் போன்றது, பிறப்பு எனப்படுவது உறக்கம் நீங்கி விழித்துக் கொள்வதைப் போன்றது.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
உறங்குவது போன்றது சாவு; உறங்கி விழிப்பது போன்றது பிறப்பு.
Kalaignar’s Explanation:
நிலையற்ற வாழ்க்கையில், உறக்கத்திற்குப் பிறகு விழிப்பதைப் போன்றது பிறப்பு; திரும்ப விழிக்க முடியாத மீளா உறக்கம் கொள்வதே இறப்பு
Couplet:
Death is sinking into slumbers deep;
Birth again is waking out of sleep
English Explanation:
Death is like sleep; birth is like awaking from it
Transliteration:
Urangu Vadhupolunj Chaakkaatu Urangi
Vizhippadhu Polum Pirappu
Kural 340:
புக்கி லமைந்தின்று கொல்லோ உடம்பினுள்
துச்சி லிருந்த உயிர்க்கு
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
(நோய்களுக்கு இடமாகிய) உடம்பில் ஒரு மூலையில் குடியிருந்த உயிர்க்கு, நிலையாகப் புகுந்திருக்கும் வீடு இதுவரையில் அமையவில்லையோ.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
உடம்பிற்குள் ஒதுங்கி இருந்த உயிருக்கு நிலையான இருப்பிடம் இன்னும் அமையவில்லை போலும்!
Kalaignar’s Explanation:
உடலுடன் தங்கியுள்ள உயிருக்கு அதனைப் பிரிந்தால் வேறு புகலிடம் கிடையாது
Couplet:
The soul in fragile shed as lodger courts repose:-
Is it because no home’s conclusive rest it knows
English Explanation:
It seems as if the soul, which takes a temporary shelter in a body, had not attained a home
Transliteration:
Pukkil Amaindhindru Kollo Utampinul
Thuchchil Irundha Uyirkku

Share this website !!!
Facebook Twitter Linkedin