32. Not doing Evil (இன்னா செய்யாமை)

PREV    NEXT

Kural 311:

சிறப்பீனுஞ் செல்வம் பெறினும் பிறர்க்கின்னா
செய்யாமை மாசற்றார் கோள்


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
சிறப்பைத்தருகின்ற பெருஞ் செல்வத்தைப் பெறுவதாக இருந்தாலும், பிறர்க்குத் துன்பம் செய்யாதிருத்தலே மாசற்றவரின் கொள்கையாம்.

Couplet:

Though ill to neighbour wrought should glorious pride of wealth secure,
No ill to do is fixed decree of men in spirit pure

English Explanation:
It is the determination of the spotless not to cause sorrow to others, although they could (by so causing) obtain the wealth which confers greatness

Transliteration:
Sirappeenum Selvam Perinum Pirarkku Innaa
Seyyaamai Maasatraar Kol

 

Kural 312:

கறுத்தின்னா செய்தவக் கண்ணும் மறுத்தின்னா
செய்யாமை மாசற்றார் கோள்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒருவன் கறுவுகொண்டு துன்பம் செய்த போதிலும் அவனுக்கு திரும்ப துன்பம் செய்யாதிருத்தலே மாசற்றவரின் கொள்கையாகும்.

Couplet:

Though malice work its worst, planning no ill return, to endure,
And work no ill, is fixed decree of men in spirit pure

English Explanation:
It is the determination of the spotless not to do evil, even in return, to those who have cherished enmity and done them evil

Transliteration:
Karuththuinnaa Seydhavak Kannum Maruththinnaa
Seyyaamai Maasatraar Kol

 

Kural 313:

செய்யாமற் செற்றார்க்கும் இன்னாத செய்தபின்
உய்யா விழுமந் தரும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தான் ஒன்றும் செய்யாதிருக்கத் தனக்குத் தீங்கு செய்தவர்க்கும் துன்பமானாவற்றைச் செய்தால் செய்தபிறகு தப்பமுடியாத துன்பத்தையே கொடுக்கும்.

Couplet:

Though unprovoked thy soul malicious foes should sting,
Retaliation wrought inevitable woes will bring

English Explanation:
In an ascetic inflict suffering even on those who hate him, when he has not done them any evil, it will afterwards give him irretrievable sorrow

Transliteration:
Seyyaamal Setraarkkum Innaadha Seydhapin
Uyyaa Vizhuman Tharum

 

Kural 314:

இன்னாசெய் தாரை ஒறுத்தல் அவர்நாண
நன்னயஞ் செய்து விடல்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
இன்னா செய்தவரைத் தண்டித்தல் அவரே நாணும் படியாக அவருக்கு நல்லுதவி செய்து அவருடைய தீமையையும் நன்மையையும் மறந்து விடுதலாகும்.

Couplet:

To punish wrong, with kindly benefits the doers ply;
Thus shame their souls; but pass the ill unheeded by

English Explanation:
The (proper) punishment to those who have done evil (to you), is to put them to shame by showing them kindness, in return and to forget both the evil and the good done on both sides

Transliteration:
Innaasey Thaarai Oruththal Avarnaana
Nannayanj Cheydhu Vital

 

Kural 315:

அறிவினான் ஆகுவ துண்டோ பிறிதின்நோய்
தந்நோய்போற் போற்றாக் கடை

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
மற்ற உயிரின் துன்பத்தை தன் துன்பம் போல் கருதிக் காப்பாற்றா விட்டால் பெற்றுள்ள அறிவினால் ஆகும் பயன் உண்டோ.

Couplet:

From wisdom’s vaunted lore what doth the learner gain,
If as his own he guard not others’ souls from pain

English Explanation:
What benefit has he derived from his knowledge, who does not endeavour to keep off pain from another as much as from himself ?


Transliteration:
Arivinaan Aakuva Thunto Piridhinnoi
Thannoipol Potraak Katai

 

Kural 316:

இன்னா எனத்தா னுணர்ந்தவை துன்னாமை
வேண்டும் பிறன்கட் செயல்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒருவன் துன்பமானவை என்று தன் வாழ்க்கையில் கண்டு உணர்ந்தவைகளை மற்றவனிடத்தில் செய்யாமல் தவிர்க்க வேண்டும்.

Couplet:

What his own soul has felt as bitter pain,
From making others feel should man abstain

English Explanation:
Let not a man consent to do those things to another which, he knows, will cause sorrow

Transliteration:
Innaa Enaththaan Unarndhavai Thunnaamai
Ventum Pirankan Seyal

 

Kural 317:

எனைத்தானும் எஞ்ஞான்றும் யார்க்கும் மனத்தானாம்
மாணாசெய் யாமை தலை

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
எவ்வளவு சிறியதாயினும் எக்காலத்திலும் எவரிடத்திலும் மனதால் எண்ணி உண்டாகின்ற துன்பச்செயலைச் செய்யாதிருத்தலே நல்லது.

Couplet:

To work no wilful woe, in any wise, through all the days,
To any living soul, is virtue’s highest praise

English Explanation:
It is the chief of all virtues not knowingly to do any person evil, even in the lowest degree, and at any time

Transliteration:
Enaiththaanum Egngnaandrum Yaarkkum Manaththaanaam
Maanaasey Yaamai Thalai

 

Kural 318:

தன்னுயிர்க் கின்னாமை தானறிவான் என்கொலோ
மன்னுயிர்க் கின்னா செயல்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தன் உயிருக்குத் துன்பமானவை இவை என்று உணர்ந்தவன், அத் துன்பத்தை மற்ற உயிருக்குச் செய்தல் என்ன காரணத்தாலோ.

Couplet:

Whose soul has felt the bitter smart of wrong, how can
He wrongs inflict on ever-living soul of man

English Explanation:
Why does a man inflict upon other creatures those sufferings, which he has found by experience are sufferings to himself ?

Transliteration:
Thannuyirkaku Ennaamai Thaanarivaan Enkolo
Mannuyirkku Innaa Seyal

 

Kural 319:

பிறர்க்கின்னா முற்பகல் செய்யின் தமக்கின்னா
பிற்பகல் தாமே வரும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
முற்பகலில் மற்றவருக்கு துன்பமானவற்றைச் செய்தால் அவ்வாறு செய்தவர்க்கே பிற்பகலில் துன்பங்கள் தாமாக வந்து சேரும்.

Couplet:

If, ere the noontide, you to others evil do,
Before the eventide will evil visit you

English Explanation:
If a man inflict sorrow upon others in the morning, it will come upon him unsought in the very evening

Transliteration:
Pirarkkinnaa Murpakal Seyyin Thamakku Innaa
Pirpakal Thaame Varum

 

Kural 320:

நோயெல்லா நோய்செய்தார் மேலவா நோய்செய்யார்
நோயின்மை வேண்டு பவர்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
துன்பம் எல்லாம் துன்பம் செய்தவரையேச் சார்வன, ஆகையால் துன்பம் இல்லாமல் வாழ்தலை விரும்புகின்றவர் பிறர்க்கு துன்பம் செய்யார்.

Couplet:

O’er every evil-doer evil broodeth still;
He evil shuns who freedom seeks from ill

English Explanation:
Sorrow will come upon those who cause pain to others; therfore those, who desire to be free from sorrow, give no pain to others

Transliteration:
Noyellaam Noiseydhaar Melavaam Noiseyyaar
Noyinmai Ventu Pavar

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!