4. Assertion of the Strength of Virtue

PREV    NEXT

Kural 31:

சிறப்பீனும் செல்வமும் ஈனும் அறத்தினூஉங்கு
ஆக்கம் எவனோ உயிர்க்கு


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அறம் சிறப்பையும் அளிக்கும்: செல்வத்தையும் அளிக்கும்: ஆகையால் உயிர்க்கு அத்தகைய அறத்தை விட நன்மையானது வேறு யாது?

Couplet:

It yields distinction, yields prosperity; what gain
Greater than virtue can a living man obtain

English Explanation:
Virtue will confer heaven and wealth; what greater source of happiness can man possess ?

Transliteration:
Sirappu Eenum Selvamum Eenum Araththinooungu
Aakkam Evano Uyirkku

 

Kural 32:

அறத்தினூஉங் காக்கமும் இல்லை அதனை
மறத்தலின் ஊங்கில்லை கேடு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒரு வருடைய வாழ்கைக்கு அறத்தை விட நன்மையானதும் இல்லை: அறத்தை போற்றாமல் மறப்பதை விடக்கொடியதும் இல்லை.

Couplet:

No greater gain than virtue aught can cause;
No greater loss than life oblivious of her laws

English Explanation:
There can be no greater source of good than (the practice of) virtue; there can be no greater source of evil than the forgetfulness of it

Transliteration:
Araththinooungu Aakkamum Illai Adhanai
Maraththalin Oongillai Ketu

 

Kural 33:

ஒல்லும் வகையான அறவினை ஓவாதே
செல்லும்வாய் எல்லாஞ் செயல்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
செய்யக்கூடிய வகையால், எக்காரணத்தாலும் விடாமல் செல்லுமிடமெல்லாம் அறச்செயலைப் போற்றிச் செய்ய வேண்டும்.

Couplet:

To finish virtue’s work with ceaseless effort strive,
What way thou may’st, where’er thou see’st the work may thrive

English Explanation:
As much as possible, in every way, incessantly practise virtue

Transliteration:
Ollum Vakaiyaan Aravinai Ovaadhe
Sellumvaai Ellaanj Cheyal

 

Kural 34:

மனத்துக்கண் மாசிலன் ஆதல் அனைத்தறன்
ஆகுல நீர பிற

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒருவன் தன்மனதில் குற்றம் இல்லாதவானாக இருக்க வேண்டும். அறம் அவ்வளவே: மனத்தூய்மை இல்லாத மற்றவை ஆரவாரத் தன்மை உடையவை.

Couplet:

Spotless be thou in mind! This only merits virtue’s name;
All else, mere pomp of idle sound, no real worth can claim

English Explanation:
Let him who does virtuous deeds be of spotless mind; to that extent is virtue; all else is vain show

Transliteration:
Manaththukkan Maasilan Aadhal Anaiththu Aran
Aakula Neera Pira

 

Kural 35:

அழுக்கா றவாவெகுளி இன்னாச்சொல் நான்கும்
இழுக்கா இயன்ற தறம்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பொறாமை, ஆசை, சினம், கடுஞ்சொல் ஆகிய இந்த நான்கு குற்றங்களுக்கும் இடங்கொடுக்காமல் அவற்றைக் கடித்து ஒழுகுவதே அறமாகும்.

Couplet:

‘Tis virtue when, his footsteps sliding not through envy, wrath,

Lust, evil speech-these four, man onwards moves in ordered path

English Explanation:
That conduct is virtue which is free from these four things, viz, malice, desire, anger and bitter speech

Transliteration:
Azhukkaaru Avaavekuli Innaachchol Naankum
Izhukkaa Iyandradhu Aram


 

Kural 36:

அன்றறிவாம் என்னா தறஞ்செய்க மற்றது
பொன்றுங்கால் பொன்றாத் துணை

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
இளைஞராக உள்ளவர், பிற்காலத்தில் பார்த்து கொள்ளலாம் என்று எண்ணாமல் அறம் செய்ய வேண்டும். அதுவே உடல் அழியும் காலத்தில் அழியா துணையாகும்.

Couplet:

Do deeds of virtue now Say not, ‘To-morrow we’ll be wise’;
Thus, when thou diest, shalt thou find a help that never dies

English Explanation:
Defer not virtue to another day; receive her now; and at the dying hour she will be your undying friend

Transliteration:
Andrarivaam Ennaadhu Aranjeyka Matradhu
Pondrungaal Pondraath Thunai

 

Kural 37:

அறத்தா றிதுவென வேண்டா சிவிகை
பொறுத்தானோ டூர்ந்தான் இடை

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பல்லக்கை சுமப்பவனும் அதன்மேலிருந்து ஊர்ந்து செல்லுவோனுமாகிய அவர்களிடையே அறத்தின் பயன் இஃது என்று கூறவேண்டா.

Couplet:

Needs not in words to dwell on virtue’s fruits: compare
The man in litter borne with them that toiling bear

English Explanation:
The fruit of virtue need not be described in books; it may be inferred from seeing the bearer of a palanquin and the rider therein

Transliteration:
Araththaaru Ithuvena Ventaa Sivikai
Poruththaanotu Oorndhaan Itai

 

Kural 38:

வீழ்நாள் படாஅமை நன்றாற்றின் அஃதொருவன்
வாழ்நாள் வழியடைக்கும் கல்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒருவன் அறம் செய்ய தவறிய நாள் ஏற்படாதவாறு அறத்தை செய்வானானால் அதுவே அவன் உடலோடு வாழும் நாள் வரும் பிறவி வழியை அடைக்கும் கல்லாகும்.

Couplet:

If no day passing idly, good to do each day you toil,
A stone it will be to block the way of future days of moil

English Explanation:
If one allows no day to pass without some good being done, his conduct will be a stone to block up the passage to other births

Transliteration:
Veezhnaal Pataaamai Nandraatrin Aqdhoruvan
Vaazhnaal Vazhiyataikkum Kal

 

Kural 39:

அறத்தான் வருவதே இன்பமற் றெல்லாம்
புறத்த புகழும் இல

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அறநெறியில் வாழ்வதன் பயனாக வருவதே இன்பமாகும். அறத்தோடு பொருந்தாமல் வருவன எல்லாம் இன்பம் இல்லாதவை: புகழும் இல்லாதவை.

Couplet:

What from virtue floweth, yieldeth dear delight;
All else extern, is void of glory’s light

English Explanation:
Only that pleasure which flows from domestic virtue is pleasure; all else is not pleasure, and it is without praise

Transliteration:
Araththaan Varuvadhe Inpam Mar Rellaam
Puraththa Pukazhum Ila

 

Kural 40:

செயற்பால தோரும் அறனே ஒருவற்கு
உயற்பால தோரும் பழி

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒருவன் வாழ்நாளில் முயற்சி மேற்கொண்டு செய்யத்தக்கது அறமே. செய்யாமல் காத்து கொள்ளத்தக்கது பழியே.

Couplet:

‘Virtue’ sums the things that should be done;
‘Vice’ sums the things that man should shun

English Explanation:
That is virtue which each ought to do, and that is vice which each should shun

Transliteration:
Seyarpaala Thorum Arane Oruvarku
Uyarpaala Thorum Pazhi

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!