30. Veracity (வாய்மை)

PREV    NEXT

Kural 291:

வாய்மை எனப்படுவ தியாதெனின் யாதொன்றந்
தீமை யிலாத சொலல்


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
வாய்மை என்று கூறப்படுவது எது என்றால், அது மற்றவர்க்கு ஒரு சிறிதும் தீங்கு இல்லாத சொற்களைக் சொல்லுதல் ஆகும்.

Couplet:

You ask, in lips of men what ‘truth’ may be;
‘Tis speech from every taint of evil free

English Explanation:
Truth is the speaking of such words as are free from the least degree of evil (to others)

Transliteration:
Vaaimai Enappatuvadhu Yaadhenin Yaadhondrum
Theemai Ilaadha Solal

 

Kural 292:

பொய்ம்மையும் வாய்மை யிடத்த புரைதீர்ந்த
நன்மை பயக்கு மெனின்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
குற்றம் தீர்த்த நன்மையை விளைக்குமானால் பொய்யாச் சொற்களும் வாய்மை என்று கருதத் தக்க இடத்தைப் பெறும்.

Couplet:

Falsehood may take the place of truthful word,
If blessing, free from fault, it can afford

English Explanation:
Even falsehood has the nature of truth, if it confer a benefit that is free from fault

Transliteration:
Poimaiyum Vaaimai Yitaththa Puraidheerndha
Nanmai Payakkum Enin

 

Kural 293:

தன்நெஞ் சறிவது பொய்யற்க பொய்த்தபின்
தன்நெஞ்சே தன்னைச் சுடும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒருவன் தன் நெஞ்சம் அறிவதாகிய ஒன்றைக்குறித்துப் பொய்ச் சொல்லக்கூடாது, பொய் சொன்னால் அதைக்குறித்துத் தன் நெஞ்சமே தன்னை வருத்தும்.

Couplet:

Speak not a word which false thy own heart knows
Self-kindled fire within the false one’s spirit glows

English Explanation:
Let not a man knowingly tell a lie; for after he has told the lie, his mind will burn him (with the memory of his guilt)

Transliteration:
Thannenj Charivadhu Poiyarka Poiththapin
Thannenje Thannaich Chutum

 

Kural 294:

உள்ளத்தாற் பொய்யா தொழுகின் உலகத்தார்
உள்ளத்து ளெல்லாம் உளன்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒருவன் தன் உள்ளம் அறியப் பொய் இல்லாமல் நடப்பானானால் அத்தகையவன் உலகத்தாரின் உள்ளங்களில் எல்லாம் இருப்பவனாவான்.

Couplet:

True to his inmost soul who lives,- enshrined
He lives in souls of all mankind

English Explanation:
He who, in his conduct, preserves a mind free from deceit, will dwell in the minds of all men

Transliteration:
Ullaththaar Poiyaa Thozhukin Ulakaththaar
Ullaththu Lellaam Ulan

 

Kural 295:

மனத்தொடு வாய்மை மொழியின் தவத்தொடு
தானஞ்செய் வாரின் தலை

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒருவன் தன் மனதோடு பொருந்த உண்மை பேசுவானானால் அவன் தவத்தேடு தானமும் ஒருங்கே செய்வாரை விடச் சிறந்தவன்.

Couplet:

Greater is he who speaks the truth with full consenting mind
Than men whose lives have penitence and charity combined

English Explanation:
He, who speaks truth with all his heart, is superior to those who make gifts and practise austerities

Transliteration:
Manaththotu Vaaimai Mozhiyin Thavaththotu
Thaananjey Vaarin Thalai


 

Kural 296:

பொய்யாமை யன்ன புகழில்லை எய்யாமை
எல்லா அறமுந் தரும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒருவனுக்கு பொய் இல்லாமல் வாழ்தலை விடப் புகழ் நிலை வேறொன்றும் இல்லை, அஃது அவன் அறியாமலேயெ அவனுக்கு எல்லா அறமும் கொடுக்கும்.

Couplet:

No praise like that of words from falsehood free;
This every virtue yields spontaneously

English Explanation:
There is no praise like the praise of never uttering a falsehood: without causing any suffering, it will lead to every virtue

Transliteration:
Poiyaamai Anna Pukazhillai Eyyaamai
Ellaa Aramun Tharum

 

Kural 297:

பொய்யாமை பொய்யாமை ஆற்றின் அறம்பிற
செய்யாமை செய்யாமை நன்று

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பொய்யாமை ஆகிய அறத்தை உண்மையாகவே போற்றி வாழ முடிந்தால் மற்ற அறங்களைச் செய்தலும் நல்லது ஆகும்.

Couplet:

If all your life be utter truth, the truth alone,
‘Tis well, though other virtuous acts be left undone

English Explanation:
If a man has the power to abstain from falsehood, it will be well with him, even though he practise no other virtue

Transliteration:
Poiyaamai Poiyaamai Aatrin Arampira
Seyyaamai Seyyaamai Nandru

 

Kural 298:

புறந்தூய்மை நீரா னமையும் அகந்தூய்மை
வாய்மையால் காணப் படும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
புறத்தே தூய்மையாக விளங்குதல் நீரினால் ஏற்ப்படும், அதுபோல அகத்தே தூய்மையாக விளங்குதல் வாய்மையால் உண்டாகும்.

Couplet:

Outward purity the water will bestow;
Inward purity from truth alone will flow

English Explanation:
Purity of body is produced by water and purity of mind by truthfulness

Transliteration:
Puraldhooimai Neeraan Amaiyum Akandhooimai
Vaaimaiyaal Kaanap Patum

 

Kural 299:

எல்லா விளக்கும் விளக்கல்ல சான்றோர்க்குப்
பொய்யா விளக்கே விளக்கு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
(புறத்தில் உள்ள இருளை நீக்கும்) விளக்குகள் எல்லாம் விளக்குகள் அல்ல, சான்றோர்க்கு (அகத்து இருள் நீக்கும்) பொய்யாமையாகிய விளக்கே விளக்கு ஆகும்.

Couplet:

Every lamp is not a lamp in wise men’s sight;
That’s the lamp with truth’s pure radiance bright

English Explanation:
All lamps of nature are not lamps; the lamp of truth is the lamp of the wise

Transliteration:
Ellaa Vilakkum Vilakkalla Saandrorkkup
Poiyaa Vilakke Vilakku

 

Kural 300:

யாமெய்யாக் கண்டவற்று ளில்லை எனைத்தொன்றும்
வாய்மையின் நல்ல பிற

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
யாம் உண்மையாக கண்ட பொருள்களுள் வாய்மைவிடத் எத்தன்மையாலும் சிறந்தவைகளாகச் சொல்லத்தக்கவை வேறு இல்லை.

Couplet:

Of all good things we’ve scanned with studious care,
There’s nought that can with truthfulness compare

English Explanation:
Amidst all that we have seen (described) as real (excellence), there is nothing so good as truthfulness

Transliteration:
Yaameyyaak Kantavatrul Illai Enaiththondrum
Vaaimaiyin Nalla Pira

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!