29. The Absence of Fraud

Kural 281:
எள்ளாமை வேண்டுவா னென்பான் எனைத்தொன்றுங்
கள்ளாமை காக்கதன் நெஞ்சு
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பிறரால் இகழப்படால் வாழ விரும்புகிறவன், எத்தன்மையானப் பொருளையும் பிறரிடமிருந்து வஞ்சித்துக்கொள்ள எண்ணாதபடி தன் நெஞ்சைக் காக்க வேண்டும்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
அடுத்தவர் நம்மை இகழக்கூடாது என்று எண்ணுபவன், அடுத்தவர்க்குரிய எந்தப் பொருளையும் மனத்தால்கூடத் திருட நினைக்கக்கூடாது.
Kalaignar’s Explanation:
எந்தப் பொருளையும் களவாடும் நினைவு தன் நெஞ்சை அணுகாமல் பார்த்துக் (காத்துக்) கொள்பவனே இகழ்ச்சிக்கு ஆட்படாமல் வாழ முடியும்
Couplet:
Who seeks heaven’s joys, from impious levity secure,
Let him from every fraud preserve his spirit pure
English Explanation:
Let him, who desires not to be despised, keep his mind from (the desire of) defrauding another of the smallest thing
Transliteration:
Ellaamai Ventuvaan Enpaan Enaiththondrum
Kallaamai Kaakkadhan Nenju
Kural 282:
உள்ளத்தால் உள்ளலுந் தீதே பிறன்பொருளைக்
கள்ளத்தால் கள்வே மெனல்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
குற்றமானதை உள்ளத்தால் எண்ணுவதும் குற்றமே, அதானால் பிறன் பொருளை அவன் அறியாதப் வகையால் வஞ்சித்துக்கொள்வோம் என்று எண்ணாதிருக்க வேண்டும்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
அடுத்தவர் பொருளை அவருக்குத் தெரியாமல் திருடுவோம் என்று மனத்தால் நினைப்பதும் தீமையானது.
Kalaignar’s Explanation:
பிறருக்குரிய பொருளைச் சூழ்ச்சியினால் கவர்ந்து கொள்ளலாமா என்று ஒருவன் நினைப்பதேகூடக் குற்றமாகும்
Couplet:
‘Tis sin if in the mind man but thought conceive;
‘By fraud I will my neighbour of his wealth bereave.’
English Explanation:
Even the thought (of sin) is sin; think not then of crafiily stealing the property of another
Transliteration:
Ullaththaal Ullalum Theedhe Piranporulaik
Kallaththaal Kalvem Enal
Kural 283:
களவினா லாகிய ஆக்கம் அளவிறந்
தாவது போலக் கெடும்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
களவு செய்து பொருள் கொள்வதால் உண்டாகிய ஆக்கம் பெருகுவது போல் தோன்றி இயல்பாக இருக்க வேண்டிய அளவையும் கடந்து கெட்டு விடும்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
திருடுவதால் வரும் செல்வம், பெருகுவது போலத் தோன்றி விரைவில் அழியும்.
Kalaignar’s Explanation:
கொள்ளயடித்துப் பொருள் குவிப்பது, முதலில் பெரிதாகத் தோன்றினாலும், அந்தச் செயல் ஏற்கனவே இருந்த செல்வத்தையும் அடித்து கொண்டு போய்விடும்
Couplet:
The gain that comes by fraud, although it seems to grow
With limitless increase, to ruin swift shall go
English Explanation:
The property, which is acquired by fraud, will entirely perish, even while it seems to increase
Transliteration:
Kalavinaal Aakiya Aakkam Alavirandhu
Aavadhu Polak Ketum
Kural 284:
களவின்கண் கன்றிய காதல் விளைவின்கண்
வீயா விழுமந் தரும்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
களவு செய்து பிறர் பொருள் கொள்ளுதலில் ஒருவனுக்கு உள்ள மிகுந்த விருப்பம், பயன் விளையும் போது தொலையாதத் துன்பத்தைத் தரும்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
அடுத்தவர் பொருளைத் திருடும் ஆசை, நிறைவேறியபின் அழியாத துன்பத்தைத் தரும்.
Kalaignar’s Explanation:
களவு செய்வதில் ஒருவனுக்கு ஏற்படும் தணியாத தாகம், அதனால் உருவாகும் விளைவுகளால் தீராத துன்பத்தை உண்டாக்கும்
Couplet:
The lust inveterate of fraudful gain,
Yields as its fruit undying pain
English Explanation:
The eager desire of defrauding others will, when it brings forth its fruit, produce undying sorrow
Transliteration:
Kalavinkan Kandriya Kaadhal Vilaivinkan
Veeyaa Vizhumam Tharum
Kural 285:
அருள்கருதி அன்புடைய ராதல் பொருள்கருதிப்
பொச்சாப்புப் பார்ப்பார்க ணில்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அருளைப் பெரிதாகக்கருதி அன்பு உடையவராய் நடத்தல், பிறருடைய பொருளைக்கவர எண்ணி அவர் சோர்ந்திருக்கும் நிலையைப் பார்ப்பவரிடத்தில் இல்லை.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
அடுத்தவர் பொருளைத் திருட எண்ணி, அவர் தளரும் நேரத்தை எதிர்பார்த்து இருப்போர், அருள் மீது பற்று உள்ளவராய் வாழ முடியாது.
Kalaignar’s Explanation:
மறந்திருக்கும் நேரம் பார்த்துப் பிறர் பொருளைக் களவாட எண்ணுபவரிடத்தில், அருள் கருதி அன்பாக நடக்கும் பண்பு இருக்காது
Couplet:
‘Grace’ is not in their thoughts, nor know they kind affection’s power,
Who neighbour’s goods desire, and watch for his unguarded hour
English Explanation:
The study of kindness and the exercise of benevolence is not with those who watch for another’s forgetfulness, though desire of his property
Transliteration:
Arulkarudhi Anputaiya Raadhal Porulkarudhip
Pochchaappup Paarppaarkan Il
Kural 286:
அளவின்கண் நின்றொழுக லாற்றார் களவின்கண்
கன்றிய காத லவர்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
களவு செய்து பிறர் பொருள் கொள்ளுதலில் மிக்க விருப்பம் உடையவர், அளவு (சிக்கனம்) போற்றி வாழும் நெறியில் நின்று ஒழுக மாட்டார்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
உயிர்களை நேசிக்கும் ஆசை இல்லாதவரே அடுத்தவர் பொருளைத் திருடும் பேராசை உடையவர் ஆவர்.
Kalaignar’s Explanation:
ஓர் எல்லைக்குட்பட்டு வாழ்வைச் செம்மையாக அமைத்துக் கொள்ளாதவர்கள், களவு செய்து பிறர் பொருளைக் கொள்வதில் நாட்டமுடையவராவார்கள்
Couplet:
They cannot walk restrained in wisdom’s measured bound,
In whom inveterate lust of fraudful gain is found
English Explanation:
They cannot walk steadfastly, according to rule, who eagerly desire to defraud others
Transliteration:
Alavinkan Nindrozhukal Aatraar Kalavinkan
Kandriya Kaadha Lavar
Kural 287:
களவென்னுங் காரறி வாண்மை அளவென்னும்
ஆற்றல் புரிந்தார்க ணில்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
களவு என்பதற்கு காரணமான மயங்கிய அறிவு உடையவராயிருத்தல், அளவு அறிந்து வாழ்தலாகிய ஆற்றலை விரும்பினவரிடத்தில் இல்லை.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
உயிர்களை நேசிக்கும் ஆசை கொண்டவரிடம், அடுத்தவர் பொருளைத் திருடும் இருண்ட அறிவு இராது.
Kalaignar’s Explanation:
அளவறிந்து வாழ்க்கை நடத்துகிற ஆற்றலுடையவர்களிடம், களவாடுதல் எனும் சூதுமதி கிடையாது
Couplet:
Practice of fraud’s dark cunning arts they shun,
Who long for power by ‘measured wisdom’ won
English Explanation:
That black-knowledge which is called fraud, is not in those who desire that greatness which is called rectitude
Transliteration:
Kalavennum Kaarari Vaanmai Alavennum
Aatral Purindhaarkanta Il
Kural 288:
அளவறிந்தார் நெஞ்சத் தறம்போல நிற்குங்
களவறிந்தார் நெஞ்சில் கரவு
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அளவறிந்து வாழ்கின்றவரின் நெஞ்சில் நிற்கும் அறம் போல் களவு செய்து பழகி அறிந்தவரின் நெஞ்சில் வஞ்சம் நிற்கும்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
உயிர்களை நேசிக்கும் உள்ளத்துள் அறம் நிலைத்து இருப்பது போல, அடுத்தவர் பொருளைத் திருட எண்ணுபவன் உள்ளத்துள் வஞ்சகம் இருக்கும்.
Kalaignar’s Explanation:
நேர்மையுள்ளவர் நெஞ்சம் அறவழியில் செல்லும்; கொள்ளையடிப்போர் நெஞ்சமோ குறுக்குவழியான வஞ்சக வழியில் செல்லும்
Couplet:
As virtue dwells in heart that ‘measured wisdom’ gains;
Deceit in hearts of fraudful men established reigns
English Explanation:
Deceit dwells in the mind of those who are conversant with fraud, even as virtue in the minds of those who are conversant with rectitude
Transliteration:
Alavarindhaar Nenjath Tharampola Nirkum
Kalavarindhaar Nenjil Karavu
Kural 289:
அளவல்ல செய்தாங்கே வீவர் களவல்ல
மற்றைய தேற்றா தவர்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
களவு செய்தலைத் தவிர மற்ற நல்லவழிகளைத் நம்பித் தெளியாதவர் அளவு அல்லாத செயல்களைச் செய்து அப்போதே கெட்டழிவர்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
அடுத்தவர் பொருளைத் திருடுவதைத் தவிர வேறொன்றும் தெரியாதவர் தகுதி அற்ற அந்தச் செயல்களாலேயே அழிந்து போவார்.
Kalaignar’s Explanation:
அளவு என்பதைத் தவிர வேறு நல்வழிகளை நாடாதவர்கள், வரம்பு கடந்த செயல்களால் வாழ்விழந்து வீழ்வார்கள்
Couplet:
Who have no lore save that which fraudful arts supply,
Acts of unmeasured vice committing straightway die
English Explanation:
Those, who are acquainted with nothing but fraud, will perish in the very commission of transgression
Transliteration:
Alavalla Seydhaange Veevar Kalavalla
Matraiya Thetraa Thavar
Kural 290:
கள்வார்க்குத் தள்ளும் உயிர்நிலை கள்ளார்க்குத்
தள்ளாது புத்தே ளுலகு
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
களவு செய்வார்க்கு உடலில் உயிர் வாழும் வாழ்வும் தவறிப் போகும், களவு செய்யாமல் வாழ்வோர்க்கு தேவருலகும் வாய்க்கத் தவறாது.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
திருடுபவரை அவரது உயிரும் வெறுக்கும்; திருடாதவரையோ தேவர் உலகமும் வெறுக்காது.
Kalaignar’s Explanation:
களவாடுபவர்க்கு உயிர் வாழ்வதேகூடத் தவறிப்போகும்; களவை நினைத்தும் பார்க்காதவர்க்கோ, புகழுலக வாழ்க்கை தவறவே தவறாது
Couplet:
The fraudful forfeit life and being here below;
Who fraud eschew the bliss of heavenly beings know
English Explanation:
Even their body will fail the fraudulent; but even the world of the gods will not fail those who are free from fraud
Transliteration:
Kalvaarkkuth Thallum Uyirnilai Kalvaarkkuth
Thallaadhu Puththe Lulaku


Share this website !!!
Facebook Twitter Linkedin