29. The Absence of Fraud (கள்ளாமை)

PREV    NEXT

Kural 281:

எள்ளாமை வேண்டுவா னென்பான் எனைத்தொன்றுங்
கள்ளாமை காக்கதன் நெஞ்சு


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பிறரால் இகழப்படால் வாழ விரும்புகிறவன், எத்தன்மையானப் பொருளையும் பிறரிடமிருந்து வஞ்சித்துக்கொள்ள எண்ணாதபடி தன் நெஞ்சைக் காக்க வேண்டும்.

Couplet:

Who seeks heaven’s joys, from impious levity secure,
Let him from every fraud preserve his spirit pure

English Explanation:
Let him, who desires not to be despised, keep his mind from (the desire of) defrauding another of the smallest thing

Transliteration:
Ellaamai Ventuvaan Enpaan Enaiththondrum
Kallaamai Kaakkadhan Nenju

 

Kural 282:

உள்ளத்தால் உள்ளலுந் தீதே பிறன்பொருளைக்
கள்ளத்தால் கள்வே மெனல்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
குற்றமானதை உள்ளத்தால் எண்ணுவதும் குற்றமே, அதானால் பிறன் பொருளை அவன் அறியாதப் வகையால் வஞ்சித்துக்கொள்வோம் என்று எண்ணாதிருக்க வேண்டும்.

Couplet:

‘Tis sin if in the mind man but thought conceive;
‘By fraud I will my neighbour of his wealth bereave.’

English Explanation:
Even the thought (of sin) is sin; think not then of crafiily stealing the property of another

Transliteration:
Ullaththaal Ullalum Theedhe Piranporulaik
Kallaththaal Kalvem Enal

 

Kural 283:

களவினா லாகிய ஆக்கம் அளவிறந்
தாவது போலக் கெடும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
களவு செய்து பொருள் கொள்வதால் உண்டாகிய ஆக்கம் பெருகுவது போல் தோன்றி இயல்பாக இருக்க வேண்டிய அளவையும் கடந்து கெட்டு விடும்.

Couplet:

The gain that comes by fraud, although it seems to grow
With limitless increase, to ruin swift shall go

English Explanation:
The property, which is acquired by fraud, will entirely perish, even while it seems to increase

Transliteration:
Kalavinaal Aakiya Aakkam Alavirandhu
Aavadhu Polak Ketum

 

Kural 284:

களவின்கண் கன்றிய காதல் விளைவின்கண்
வீயா விழுமந் தரும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
களவு செய்து பிறர் பொருள் கொள்ளுதலில் ஒருவனுக்கு உள்ள மிகுந்த விருப்பம், பயன் விளையும் போது தொலையாதத் துன்பத்தைத் தரும்.

Couplet:

The lust inveterate of fraudful gain,
Yields as its fruit undying pain

English Explanation:
The eager desire of defrauding others will, when it brings forth its fruit, produce undying sorrow

Transliteration:
Kalavinkan Kandriya Kaadhal Vilaivinkan
Veeyaa Vizhumam Tharum

 

Kural 285:

அருள்கருதி அன்புடைய ராதல் பொருள்கருதிப்
பொச்சாப்புப் பார்ப்பார்க ணில்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அருளைப் பெரிதாகக்கருதி அன்பு உடையவராய் நடத்தல், பிறருடைய பொருளைக்கவர எண்ணி அவர் சோர்ந்திருக்கும் நிலையைப் பார்ப்பவரிடத்தில் இல்லை.

Couplet:

‘Grace’ is not in their thoughts, nor know they kind affection’s power,
Who neighbour’s goods desire, and watch for his unguarded hour

English Explanation:
The study of kindness and the exercise of benevolence is not with those who watch for another’s forgetfulness, though desire of his property


Transliteration:
Arulkarudhi Anputaiya Raadhal Porulkarudhip
Pochchaappup Paarppaarkan Il

 

Kural 286:

அளவின்கண் நின்றொழுக லாற்றார் களவின்கண்
கன்றிய காத லவர்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
களவு செய்து பிறர் பொருள் கொள்ளுதலில் மிக்க விருப்பம் உடையவர், அளவு (சிக்கனம்) போற்றி வாழும் நெறியில் நின்று ஒழுக மாட்டார்.

Couplet:

They cannot walk restrained in wisdom’s measured bound,
In whom inveterate lust of fraudful gain is found

English Explanation:
They cannot walk steadfastly, according to rule, who eagerly desire to defraud others

Transliteration:
Alavinkan Nindrozhukal Aatraar Kalavinkan
Kandriya Kaadha Lavar

 

Kural 287:

களவென்னுங் காரறி வாண்மை அளவென்னும்
ஆற்றல் புரிந்தார்க ணில்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
களவு என்பதற்கு காரணமான மயங்கிய அறிவு உடையவராயிருத்தல், அளவு அறிந்து வாழ்தலாகிய ஆற்றலை விரும்பினவரிடத்தில் இல்லை.

Couplet:

Practice of fraud’s dark cunning arts they shun,
Who long for power by ‘measured wisdom’ won

English Explanation:
That black-knowledge which is called fraud, is not in those who desire that greatness which is called rectitude

Transliteration:
Kalavennum Kaarari Vaanmai Alavennum
Aatral Purindhaarkanta Il

 

Kural 288:

அளவறிந்தார் நெஞ்சத் தறம்போல நிற்குங்
களவறிந்தார் நெஞ்சில் கரவு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அளவறிந்து வாழ்கின்றவரின் நெஞ்சில் நிற்கும் அறம் போல் களவு செய்து பழகி அறிந்தவரின் நெஞ்சில் வஞ்சம் நிற்கும்.

Couplet:

As virtue dwells in heart that ‘measured wisdom’ gains;
Deceit in hearts of fraudful men established reigns

English Explanation:
Deceit dwells in the mind of those who are conversant with fraud, even as virtue in the minds of those who are conversant with rectitude

Transliteration:
Alavarindhaar Nenjath Tharampola Nirkum
Kalavarindhaar Nenjil Karavu

 

Kural 289:

அளவல்ல செய்தாங்கே வீவர் களவல்ல
மற்றைய தேற்றா தவர்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
களவு செய்தலைத் தவிர மற்ற நல்லவழிகளைத் நம்பித் தெளியாதவர் அளவு அல்லாத செயல்களைச் செய்து அப்போதே கெட்டழிவர்.

Couplet:

Who have no lore save that which fraudful arts supply,
Acts of unmeasured vice committing straightway die

English Explanation:
Those, who are acquainted with nothing but fraud, will perish in the very commission of transgression

Transliteration:
Alavalla Seydhaange Veevar Kalavalla
Matraiya Thetraa Thavar

 

Kural 290:

கள்வார்க்குத் தள்ளும் உயிர்நிலை கள்ளார்க்குத்
தள்ளாது புத்தே ளுலகு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
களவு செய்வார்க்கு உடலில் உயிர் வாழும் வாழ்வும் தவறிப் போகும், களவு செய்யாமல் வாழ்வோர்க்கு தேவருலகும் வாய்க்கத் தவறாது.

Couplet:

The fraudful forfeit life and being here below;
Who fraud eschew the bliss of heavenly beings know

English Explanation:
Even their body will fail the fraudulent; but even the world of the gods will not fail those who are free from fraud

Transliteration:
Kalvaarkkuth Thallum Uyirnilai Kalvaarkkuth
Thallaadhu Puththe Lulaku

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!