26. Abstinence from Flesh (புலால் மறுத்தல்)

PREV    NEXT

Kural 251:

தன்னூன் பெருக்கற்குத் தான்பிறி தூனுண்பான்
எங்ஙனம் ஆளும் அருள்


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தன் உடம்பைப் பெருக்கச் செய்வதற்காகத் தான் மற்றோர் உயிரின் உடம்பைத் தின்கின்றவன் எவ்வாறு அருளுடையவனாக இருக்க முடியும்.

Couplet:

How can the wont of ‘kindly grace’ to him be known,
Who other creatures’ flesh consumes to feed his own

English Explanation:
How can he be possessed of kindness, who to increase his own flesh, eats the flesh of other creatures

Transliteration:
Thannoon Perukkarkuth Thaanpiridhu Oonunpaan
Engnganam Aalum Arul?

 

Kural 252:

பொருளாட்சி போற்றாதார்க் கில்லை அருளாட்சி
ஆங்கில்லை ஊன்றின் பவர்க்கு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பொருளுடையவராக இருக்கும் சிறப்பு அப்பொருளை வைத்துக் காப்பாற்றாதவர்க்கு இல்லை, அருளுடையவராக இருக்கும் சிறப்பு புலால் தின்பவர்க்கு இல்லை.

Couplet:

No use of wealth have they who guard not their estate;
No use of grace have they with flesh who hunger sate

English Explanation:
As those possess no property who do not take care of it, so those possess no kindness who feed on flesh

Transliteration:
Porulaatchi Potraadhaarkku Illai Arulaatchi
Aangillai Oondhin Pavarkku

 

Kural 253:

படைகொண்டார் நெஞ்சம்போல் நன்றூக்கா தொன்றன்
உடல்சுவை யுண்டார் மனம்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஓர் உயிரின் உடம்பைச் சுவையாக உண்டவரின் மனம் கொலைக்கருவியைக் கையில் கொண்டவரின் நெஞ்சம் போல் நன்மையாகி அருளைப் போற்றாது.

Couplet:

Like heart of them that murderous weapons bear, his mind,
Who eats of savoury meat, no joy in good can find

English Explanation:
Like the (murderous) mind of him who carries a weapon (in his hand), the mind of him who feasts with pleasure on the body of another (creature), has no regard for goodness

Transliteration:
Pataikontaar Nenjampol Nannookkaadhu Ondran
Utalsuvai Untaar Manam

 

Kural 254:

அருளல்ல தியாதெனிற் கொல்லாமை கோறல்
பொருளல்ல தவ்வூன் தினல்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அருள் எது என்றால் ஓர் உயிரையும் கொல்லாமலிருத்தல் அருளல்லாது எது என்றால் உயிர்களைக்கொள்ளுதல் அதன் உடம்பைத் தின்னுதல் அறம் அல்லாதது.

Couplet:

‘What’s grace, or lack of grace’? ‘To kill’ is this, that ‘not to kill’;
To eat dead flesh can never worthy end fulfil

English Explanation:
If it be asked what is kindness and what its opposite, the answer would be preservation and destruction of life; and therefore it is not right to feed on the flesh (obtained by taking away life)

Transliteration:
Arulalladhu Yaadhenin Kollaamai Koral
Porulalladhu Avvoon Thinal

 

Kural 255:

உண்ணாமை யுள்ள துயிர்நிலை ஊனுண்ண
அண்ணாத்தல் செய்யா தளறு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
உயிர்கள் உடம்பு பெற்று வாழும் நிலைமை, ஊன் உண்ணாதிருத்தலை அடிப்படையாகக் கொண்டது ஊன் உண்டால் நரகம் அவனை வெளிவிடாது.

Couplet:

If flesh you eat not, life’s abodes unharmed remain;
Who eats, hell swallows him, and renders not again

English Explanation:
Not to eat flesh contributes to the continuance of life; therefore if a man eat flesh, hell will not open its mouth (to let him escape out, after he has once fallen in)


Transliteration:
Unnaamai Ulladhu Uyirnilai Oonunna
Annaaththal Seyyaadhu Alaru

 

Kural 256:

தினற்பொருட்டால் கொல்லா துலகெனின் யாரும்
விலைப்பொருட்டால் ஊன்றருவா ரில்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
புலால் தின்னும் பொருட்டு உலகத்தார் உயிர்களைக் கொல்லா திருப்பாரானால், விலையின் பொருட்டு ஊன் விற்பவர் இல்லாமல் போவார்.

Couplet:

‘We eat the slain,’ you say, by us no living creatures die;
Who’d kill and sell, I pray, if none came there the flesh to buy

English Explanation:
If the world does not destroy life for the purpose of eating, then no one would sell flesh for the sake of money

Transliteration:
Thinarporuttaal Kollaadhu Ulakenin Yaarum
Vilaipporuttaal Oondraruvaa Ril

 

Kural 257:

உண்ணாமை வேண்டும் புலாஅல் பிறிதொன்றன்
புண்ண துணர்வார்ப் பெறின்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
புலால் உண்ணாமலிருக்க வேண்டும், ஆராய்ந்து அறிவாரைப் பெற்றால், அப் புலால் வேறோர் உயிரின் புண் என்பதை உணரலாம்.

Couplet:

With other beings’ ulcerous wounds their hunger they appease;
If this they felt, desire to eat must surely cease

English Explanation:
If men should come to know that flesh is nothing but the unclean ulcer of a body, let them abstain from eating it

Transliteration:
Unnaamai Ventum Pulaaal Piridhondran
Punnadhu Unarvaarp Perin

 

Kural 258:

செயிரின் தலைப்பிரிந்த காட்சியா ருண்ணார்
உயிரின் தலைப்பிரிந்த ஊன்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
குற்றத்திலிருந்து நீங்கிய அறிவை உடையவர், ஒர் உயிரினிடத்திலிருந்து பிரிந்து வந்த ஊனை உண்ணமாட்டார்.

Couplet:

Whose souls the vision pure and passionless perceive,
Eat not the bodies men of life bereave

English Explanation:
The wise, who have freed themselves from mental delusion, will not eat the flesh which has been severed from an animal

Transliteration:
Seyirin Thalaippirindha Kaatchiyaar Unnaar
Uyirin Thalaippirindha Oon

 

Kural 259:

அவிசொரிந் தாயிரம் வேட்டலின் ஒன்றன்
உயிர்செகுத் துண்ணாமை நன்று

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நெய் முதலியப் பொருள்களைத் தீயில் சொரிந்து ஆயிரம் வேள்விகள் செய்தலை விட ஒன்றன் உயிரைக்கொன்று உடம்பைத் தின்னாதிருத்தல் நல்லது.

Couplet:

Than thousand rich oblations, with libations rare,
Better the flesh of slaughtered beings not to share

English Explanation:
Not to kill and eat (the flesh of) an animal, is better than the pouring forth of ghee etc, in a thousand sacrifices

Transliteration:
Avisorin Thaayiram Vettalin Ondran
Uyirsekuth Thunnaamai Nandru

 

Kural 260:

கொல்லான் புலாலை மறுத்தானைக் கைகூப்பி
எல்லா உயிருந் தொழும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஓருயிரையும் கொல்லாமல் புலால் உண்ணாமல் வாழ்கின்றவனை உலகத்தில் உள்ள எல்லா உயிர்களும் கைகூப்பி வணங்கும்.

Couplet:

Who slays nought,- flesh rejects- his feet before
All living things with clasped hands adore

English Explanation:
All creatures will join their hands together, and worship him who has never taken away life, nor eaten flesh

Transliteration:
Kollaan Pulaalai Maruththaanaik Kaikooppi
Ellaa Uyirun Thozhum

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!