24. Renown

PREV    NEXT

Kural 231:

ஈத லிசைபட வாழ்தல் அதுவல்ல
தூதிய மில்லை உயிர்க்கு


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
வறியவர்க்கு ஈதல் வேண்டும் அதனால் புகழ் உண்டாக வாழ வேண்டும், அப் புகழ் அல்லாமல் உயிர்க்கு ஊதியமானது வேறொன்றும் இல்லை.

Couplet:

See that thy life the praise of generous gifts obtain;
Save this for living man exists no real gain

English Explanation:
Give to the poor and live with praise There is no greater profit to man than that

Transliteration:
Eedhal Isaipata Vaazhdhal Adhuvalladhu
Oodhiyam Illai Uyirkku

 

Kural 232:

உரைப்பா ருரைப்பவை யெல்லாம் இரப்பார்க்கொன்
றீவார்மேல் நிற்கும் புகழ்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
புகழ்ந்து சொல்கின்றவர் சொல்பவை எல்லாம் வறுமையால் இரப்பவர்க்கு ஒரு பொருள் கொடுத்து உதவுகின்றவரின் மேல் நிற்கின்ற புகழேயாகும்.

Couplet:

The speech of all that speak agrees to crown
The men that give to those that ask, with fair renown

English Explanation:
Whatsoever is spoken in the world will abide as praise upon that man who gives alms to the poor

Transliteration:
Uraippaar Uraippavai Ellaam Irappaarkkondru
Eevaarmel Nirkum Pukazh

 

Kural 233:

ஒன்றா உலகத் துயர்ந்த புகழல்லாற்
பொன்றாது நிற்பதொன் றில்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
உயர்ந்த புகழ் அல்லாமல் உலகத்தில் ஒப்பற்ற ஒரு பொருளாக அழியாமல் நிலைநிற்க வல்லது வேறொன்றும் இல்லை.

Couplet:

Save praise alone that soars on high,
Nought lives on earth that shall not die

English Explanation:
There is nothing that stands forth in the world imperishable, except fame, exalted in solitary greatness

Transliteration:
Ondraa Ulakaththu Uyarndha Pukazhallaal
Pondraadhu Nirpadhon Ril

 

Kural 234:

நிலவரை நீள்புகழ் ஆற்றின் புலவரைப்
போற்றாது புத்தே ளுலகு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நிலவுலகின் எல்லையில் நெடுங்காலம் நிற்கவல்ல புகழைச் செய்தால், வானுலகம் (அவ்வாறு புகழ் செய்தாரைப் போற்றுமே அல்லாமல்) தேவரைப் போற்றாது..

Couplet:

If men do virtuous deeds by world-wide ample glory crowned,
The heavens will cease to laud the sage for other gifts renowned

English Explanation:
If one has acquired extensive fame within the limits of this earth, the world of the Gods will no longer praise those sages who have attained that world

Transliteration:
Nilavarai Neelpukazh Aatrin Pulavaraip
Potraadhu Puththel Ulaku

 

Kural 235:

நத்தம்போல் கேடும் உளதாகுஞ் சாக்காடும்
வித்தகர்க் கல்லால் அரிது

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
புகழுடம்பு மேம்படுதலாகும் வாழ்வில் கேடும், புகழ் நிலை நிற்பதாகும் சாவும் அறிவில் சிறந்தவர்க்கு அல்லாமல் மற்றவர்க்கு இல்லை.

Couplet:

Loss that is gain, and death of life’s true bliss fulfilled,
Are fruits which only wisdom rare can yield

English Explanation:
Prosperity to the body of fame, resulting in poverty to the body of flesh and the stability to the former arising from the death of the latter, are achievable only by the wise

Transliteration:
Naththampol Ketum Uladhaakum Saakkaatum
Viththakark Kallaal Aridhu


 

Kural 236:

தோன்றின் புகழோடு தோன்றுக அஃதிலார்
தோன்றலின் தோன்றாமை நன்று

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒரு துறையில் முற்பட்டுத் தோன்றுவதானால் புகழோடு தோன்ற வேண்டும், அத்தகைய சிறப்பு இல்லாதவர் அங்குத் தோன்றுவதைவிடத் தோன்றாமலிருப்பதே நல்லது.

Couplet:

If man you walk the stage, appear adorned with glory’s grace;
Save glorious you can shine, ’twere better hide your face

English Explanation:
If you are born (in this world), be born with qualities conductive to fame From those who are destitute of them it will be better not to be born

Transliteration:
Thondrin Pukazhotu Thondruka Aqdhilaar
Thondralin Thondraamai Nandru

 

Kural 237:

புகழ்பட வாழாதார் தந்நோவார் தம்மை
இகழ்வாரை நோவ தெவன்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தமக்குப் புகழ் உண்டாகுமாறு வாழமுடியாதவர் தம்மைத் தாம் நொந்து கொள்ளாமல் தம்மை இகழ்கின்றவரை நொந்து கொள்ளக் காரணம் என்ன?

Couplet:

If you your days will spend devoid of goodly fame,
When men despise, why blame them? You’ve yourself to blame

English Explanation:
Why do those who cannot live with praise, grieve those who despise them, instead of grieving themselves for their own inability

Transliteration:
Pukazhpata Vaazhaadhaar Thannovaar Thammai
Ikazhvaarai Novadhu Evan?

 

Kural 238:

வசையென்ப வையத்தார்க் கெல்லாம் இசையென்னும்
எச்சம் பெறாஅ விடின்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தமக்குப் பின் எஞ்சி நிற்பதாகியப் புகழைப் பெறாவிட்டால் உலகத்தார் எல்லார்க்கும் அத்தகைய வாழ்க்கை பழி என்று சொல்லுவர்.

Couplet:

Fame is virtue’s child, they say; if, then,
You childless live, you live the scorn of men

English Explanation:
Not to beget fame will be esteemed a disgrace by the wise in this world

Transliteration:
Vasaiyenpa Vaiyaththaark Kellaam Isaiyennum
Echcham Peraaa Vitin

 

Kural 239:

வசையிலா வண்பயன் குன்றும் இசையிலா
யாக்கை பொறுத்த நிலம்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
புகழ் பெறாமல் வாழ்வைக் கழித்தவருடைய உடம்பைச் சுமந்த நிலம், வசையற்ற வளமான பயனாகிய விளைவு இல்லாமல் குன்றிவிடும்.

Couplet:

The blameless fruits of fields’ increase will dwindle down,
If earth the burthen bear of men without renown

English Explanation:
The ground which supports a body without fame will diminish in its rich produce

Transliteration:
Vasaiyilaa Vanpayan Kundrum Isaiyilaa
Yaakkai Poruththa Nilam

 

Kural 240:

வசையொழிய வாழ்வாரே வாழ்வார் இசையொழிய
வாழ்வாரே வாழா தவர்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தாம் வாழும் வாழ்க்கையில் பழி உண்டாகாமல் வாழ்கின்றவரே உயிர் வாழ்கின்றவர், புகழ் உண்டாகாமல் வாழ்கின்றவரே உயிர் வாழாதவர்.

Couplet:

Who live without reproach, them living men we deem;
Who live without renown, live not, though living men they seem

English Explanation:
Those live who live without disgrace Those who live without fame live not

Transliteration:
Vasaiyozhiya Vaazhvaare Vaazhvaar Isaiyozhiya
Vaazhvaare Vaazhaa Thavar

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!