23. Giving

Kural 221:
வறியார்க்கொன் றீவதே ஈகைமற் றெல்லாங்
குறியெதிர்ப்பை நீர துடைத்து
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
வறியவர்க்கு ஒரு பொருளைக் கொடுப்பதே ஈகை எனப்படுவது, மற்றவர்க்குக் கொடுப்பதெல்லாம் பயன் எதிர்பார்த்து கொடுக்கும் தன்மை உடையது.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
ஏதும் இல்லாதவர்க்குக் கொடுப்பதே ஈகை; பிற எல்லாம் கொடுத்ததைத் திரும்பப் பெறும் நோக்கம் உடையதே.
Kalaignar’s Explanation:
இல்லாதவர்க்கு வழங்குவதே ஈகைப் பண்பாகும் மற்றவர்களுக்கு வழங்குவது என்பது ஏதோ ஓர் ஆதாயத்தை எதிர்பார்த்து வழங்கப்படுவதாகும்
Couplet:
Call that a gift to needy men thou dost dispense,
All else is void of good, seeking for recompense
English Explanation:
To give to the destitute is true charity All other gifts have the nature of (what is done for) a measured return
Transliteration:
Variyaarkkondru Eevadhe Eekaimar Rellaam
Kuriyedhirppai Neera Thutaiththu
Kural 222:
நல்லா றெனினுங் கொளல்தீது மேலுலகம்
இல்லெனினும் ஈதலே நன்று
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பிறரிடம் பொருள் பெற்றுக் கொள்ளுதல் நல்ல நெறி என்றாலும் கொள்ளல் தீமையானது, மேலுலகம் இல்லை என்றாலும் பிறக்குக் கொடுப்பதே சிறந்தது.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
நல்லதுதான் என்று எவரேனும் சொன்னாலும் பிறரிடம் ஒன்றைப் பெறுவது தீமை; ஏதும் இல்லாதவர்க்குக் கொடுப்பதால் விண்ணுலகம் கிடைக்காது என்றாலும் கொடுப்பதே நல்லது.
Kalaignar’s Explanation:
பிறரிடமிருந்து நல்வழியில் பொருளைப் பெற்றாலும் அது பெருமையல்ல; சிறுமையே ஆகும் கொடை வழங்குவதால் மேலுலகம் என்று சொல்லப்படுவது கிட்டிவிடப் போவதில்லை; எனினும் பிறர்க்குக் கொடுத்து வாழ்வதே சிறந்த வாழ்க்கையாகும்
Couplet:
Though men declare it heavenward path, yet to receive is ill;
Though upper heaven were not, to give is virtue still
English Explanation:
To beg is evil, even though it were said that it is a good path (to heaven) To give is good, even though it were said that those who do so cannot obtain heaven
Transliteration:
Nallaaru Eninum Kolaldheedhu Melulakam
Illeninum Eedhale Nandru
Kural 223:
இலனென்னும் எவ்வம் உரையாமை ஈதல்
குலனுடையான் கண்ணே யுள
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
யான் வறியவன் என்னும் துன்பச் சொல்லை ஒருவன் உரைப்பதற்கு முன் அவனுக்கு கொடுக்கும் தன்மை, நல்ல குடி பிறப்பு உடையவனிடம் உண்டு.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
ஏழை என்று மற்றவரிடம் சொல்லாதிருப்பதும்,, ஏதும் அற்றவர்க்குத் தருவதும் நல்ல குடும்பத்தில் பிறந்தவனிடம் மட்டுமே உண்டு.
Kalaignar’s Explanation:
தமக்குள்ள வறுமைத் துன்பத்தைக் காட்டிக்கொள்ளாமல் பிறருக்கு ஈவது உயர்ந்த குடிப்பிறந்தவரின் பண்பாகும்
Couplet:
‘I’ve nought’ is ne’er the high-born man’s reply;
He gives to those who raise themselves that cry
English Explanation:
(Even in a low state) not to adopt the mean expedient of saying “I have nothing,” but to give, is the characteristic of the mad of noble birth
Transliteration:
Ilanennum Evvam Uraiyaamai Eedhal
Kulanutaiyaan Kanne Yula
Kural 224:
இன்னா திரக்கப் படுதல் இரந்தவர்
இன்முகங் காணு மளவு
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பொருள் வேண்டும் என்ற இரந்தவரின் மகிழ்ந்த முகத்தைக் காணும் வரைக்கும் (இரத்தலைப் போலவே ) இரந்து கேட்கப்படுவதும் துன்பமானது.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
கொடுக்க இருப்பவரின் நிலைகூட தம்மிடம் வந்து யாசித்து நிற்பவரின் மலர்ந்த முகத்தைக் காணும் வரை கொடியதே.
Kalaignar’s Explanation:
ஈதல் பண்புடையவர்க்குத் தம்மை நாடி வரும் இரவலரின் புன்னகை பூத்த முகத்தைக் கண்டு இன்புறும் வரையில், அவருக்காக இரக்கப்படுவதும் ஒரு துன்பமாகவே தோன்றும்
Couplet:
The suppliants’ cry for aid yields scant delight,
Until you see his face with grateful gladness bright
English Explanation:
To see men begging from us in disagreeable, until we see their pleasant countenance
Transliteration:
Innaadhu Irakkap Patudhal Irandhavar
Inmukang Kaanum Alavu
Kural 225:
ஆற்றுவா ராற்றல் பசியாற்றல் அப்பசியை
மாற்றுவா ராற்றலிற் பின்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தவ வலிமை உடையவரின் வலிமை பசியை பொறுத்துக் கொள்ளலாகும், அதுவும் அப் பசியை உணவு கொடுத்து மாற்றுகின்றவரின் ஆற்றலுக்குப் பிற்பட்டதாகும்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
வல்லவர்க்கு மேலும் வலிமை, தமது பசியைப் பொறுத்துக் கொள்வதே அந்த வலிமையும், பிறர் பசியைப் போக்குபவரின் வலிமைக்கு அடுத்துத்தான் வலிமையாய் அமையும்.
Kalaignar’s Explanation:
பசியைப் பொறுத்துக் கொள்ளும் நோன்பைக் கடைப்பிடிப்பதைவிடப் பசித்திருக்கும் ஒருவருக்கு உணவு அளிப்பதே சிறந்ததாகும்
Couplet:
‘Mid devotees they’re great who hunger’s pangs sustain,
Who hunger’s pangs relieve a higher merit gain
English Explanation:
The power of those who perform penance is the power of enduring hunger It is inferior to the power of those who remove the hunger (of others)
Transliteration:
Aatruvaar Aatral Pasiaatral Appasiyai
Maatruvaar Aatralin Pin
Kural 226:
அற்றார் அழிபசி தீர்த்தல் அஃதொருவன்
பெற்றான் பொருள்வைப் புழி
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
வறியவரின் கடும்பசியைத் தீர்க்க வேண்டும் அதுவே பொருள் பெற்ற ஒருவன் அப் பொருளைத் தனக்குப் பிற்காலத்தில் உதவுமாறு சேர்த்து வைக்கும் இடமாகும்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
ஏதும் இல்லாதவரின் கடும்பசியைத் தீர்த்து வையுங்கள். பொருளைப் பெற்றவன் சேமித்து வைக்கும் இடம் அதுவே.
Kalaignar’s Explanation:
பட்டினி எனச் சொல்லி வந்தவரின் பசியைத் தீர்ப்பது வீண் போகாது அதுவே, தான் தேடிய பொருளைப் பிற்காலத்தில் உதவுவதற்கு ஏற்பச் சேமித்து வைக்கக்கூடிய கருவூலமாகும்
Couplet:
Let man relieve the wasting hunger men endure;
For treasure gained thus finds he treasure-house secure
English Explanation:
The removal of the killing hunger of the poor is the place for one to lay up his wealth
Transliteration:
Atraar Azhipasi Theerththal Aqdhoruvan
Petraan Porulvaip Puzhi
Kural 227:
பாத்தூண் மரீஇ யவனைப் பசியென்னுந்
தீப்பிணி தீண்ட லரிது
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தான் பெற்ற உணவை பலரோடும் பகிர்ந்து உண்ணும் பழக்கம் உடையவனை பசி என்று கூறப்படும் தீயநோய் அணுகுதல் இல்லை.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
பலருடனும் பகிர்ந்து உண்ணப் பழகியவனைப் பசி என்னும் கொடிய நோய் தொடுவதும் அரிது.
Kalaignar’s Explanation:
பகிர்ந்து உண்ணும் பழக்கம் உடையவர்களைப் பசியென்னும் கொடிய நோய் அணுகுவதில்லை
Couplet:
Whose soul delights with hungry men to share his meal,
The hand of hunger’s sickness sore shall never feel
English Explanation:
The fiery disease of hunger shall never touch him who habitually distributes his food to others
Transliteration:
Paaththoon Mareei Yavanaip Pasiyennum
Theeppini Theental Aridhu
Kural 228:
ஈத்துவக்கும் இன்பம் அறியார்கொல் தாமுடைமை
வைத்திழக்கும் வன்க ணவர்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தாம் சேர்த்து வைத்துள்ள பொருளைப் பிறருக்குக் கொடுக்காமல் வைத்திருந்து பின் இழந்து விடும் வன் கண்மை உடையவர், பிறர்க்கு கொடுத்து மகிழும் மகிழ்ச்சியை அறியாரோ.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
இல்லாதவர்க்குக் கொடுப்பதால் கொடுப்பவரும் பெறுபவரும் முகத்தாலும் மனத்தாலும் மகிழ்ச்சி அடைவர். பிறர்க்குக் கொடுக்காமல் பொருளைச் சேமித்து வைத்துப் பிறகு அதை இழந்துவிடும் கொடியவர்கள் அம்மகிழ்சியை அறியார்களோ?
Kalaignar’s Explanation:
ஏழை எளியோர்க்கு எதுவும் அளித்திடாமல் ஈ.ட்டிய பொருள் அனைத்தையும் இழந்திடும் ஈ.வு இரக்கமற்றோர், பிறர்க்கு வழங்கி மகிழ்வதில் ஏற்படும் இன்பத்தை அறியமாட்டாரோ?
Couplet:
Delight of glad’ning human hearts with gifts do they not know.
Men of unpitying eye, who hoard their wealth and lose it so
English Explanation:
Do the hard-eyed who lay up and lose their possessions not know the happiness which springs from the pleasure of giving ?
Transliteration:
Eeththuvakkum Inpam Ariyaarkol Thaamutaimai
Vaiththizhakkum Vanka Navar
Kural 229:
இரத்தலின் இன்னாது மன்ற நிரப்பிய
தாமே தமிய ருணல்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பொருளின் குறைபாட்டை நிரப்புவதற்க்காக உள்ளதைப் பிறர்க்கு ஈயாமல் தாமே தமியராய் உண்பது வறுமையால் இறப்பதை விடத் துன்பமானது.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
பொருளைப் பெருக்க எண்ணி, எவருக்கும் தராமல், தானே தனித்து உண்பது, பிறரிடம் கை ஏந்துவதைவிடக் கொடியது.
Kalaignar’s Explanation:
பிறர்க்கு ஈவதால் குறையக் கூடுமென்று, குவித்து வைத்துள்ளதைத் தாமே உண்ணுவது என்பது கையேந்தி இரந்து நிற்பதைக் காட்டிலும் கொடுமையானது
Couplet:
They keep their garners full, for self alone the board they spread;-
‘Tis greater pain, be sure, than begging daily bread
English Explanation:
29 Solitary and unshared eating for the sake of filling up one’s own riches is certainly much more
Transliteration:
Iraththalin Innaadhu Mandra Nirappiya
Thaame Thamiyar Unal
Kural 230:
சாதலின் இன்னாத தில்லை இனிததூஉம்
ஈத லியையாக் கடை
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
சாவதை விடத் துன்பமானது வேறொன்றும் இல்லை, ஆனால் வறியவர்க்கு ஒரு பொருள் கொடுக்க முடியாதநிலை வந்தபோது அச் சாதலும் இனியதே ஆகும்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
சாவதை விடத் துன்பமானது வேறொன்றும் இல்லை, ஆனால் வறியவர்க்கு ஒரு பொருள் கொடுக்க முடியாதநிலை வந்தபோது அச் சாதலும் இனியதே ஆகும்.
Kalaignar’s Explanation:
சாவு எனும் துன்பத்தைவிட வறியவர்க்கு எதுவும் வழங்க இயலாத மனத்துன்பம் பெரியது
Couplet:
‘Tis bitter pain to die, ‘Tis worse to live.
For him who nothing finds to give
English Explanation:
Nothing is more unpleasant than death: yet even that is pleasant where charity cannot be exercised
Transliteration:
Saadhalin Innaadha Thillai Inidhadhooum
Eedhal Iyaiyaak Katai


Share this website !!!
Facebook Twitter Linkedin