23. Giving

PREV    NEXT

Kural 221:

வறியார்க்கொன் றீவதே ஈகைமற் றெல்லாங்
குறியெதிர்ப்பை நீர துடைத்து


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
வறியவர்க்கு ஒரு பொருளைக் கொடுப்பதே ஈகை எனப்படுவது, மற்றவர்க்குக் கொடுப்பதெல்லாம் பயன் எதிர்பார்த்து கொடுக்கும் தன்மை உடையது.

Couplet:

Call that a gift to needy men thou dost dispense,
All else is void of good, seeking for recompense

English Explanation:
To give to the destitute is true charity All other gifts have the nature of (what is done for) a measured return

Transliteration:
Variyaarkkondru Eevadhe Eekaimar Rellaam
Kuriyedhirppai Neera Thutaiththu

 

Kural 222:

நல்லா றெனினுங் கொளல்தீது மேலுலகம்
இல்லெனினும் ஈதலே நன்று

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பிறரிடம் பொருள் பெற்றுக் கொள்ளுதல் நல்ல நெறி என்றாலும் கொள்ளல் தீமையானது, மேலுலகம் இல்லை என்றாலும் பிறக்குக் கொடுப்பதே சிறந்தது.

Couplet:

Though men declare it heavenward path, yet to receive is ill;
Though upper heaven were not, to give is virtue still

English Explanation:
To beg is evil, even though it were said that it is a good path (to heaven) To give is good, even though it were said that those who do so cannot obtain heaven

Transliteration:
Nallaaru Eninum Kolaldheedhu Melulakam
Illeninum Eedhale Nandru

 

Kural 223:

இலனென்னும் எவ்வம் உரையாமை ஈதல்
குலனுடையான் கண்ணே யுள

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
யான் வறியவன் என்னும் துன்பச் சொல்லை ஒருவன் உரைப்பதற்கு முன் அவனுக்கு கொடுக்கும் தன்மை, நல்ல குடி பிறப்பு உடையவனிடம் உண்டு.

Couplet:

‘I’ve nought’ is ne’er the high-born man’s reply;
He gives to those who raise themselves that cry

English Explanation:
(Even in a low state) not to adopt the mean expedient of saying “I have nothing,” but to give, is the characteristic of the mad of noble birth

Transliteration:
Ilanennum Evvam Uraiyaamai Eedhal
Kulanutaiyaan Kanne Yula

 

Kural 224:

இன்னா திரக்கப் படுதல் இரந்தவர்
இன்முகங் காணு மளவு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பொருள் வேண்டும் என்ற இரந்தவரின் மகிழ்ந்த முகத்தைக் காணும் வரைக்கும் (இரத்தலைப் போலவே ) இரந்து கேட்கப்படுவதும் துன்பமானது.

Couplet:

The suppliants’ cry for aid yields scant delight,
Until you see his face with grateful gladness bright

English Explanation:
To see men begging from us in disagreeable, until we see their pleasant countenance

Transliteration:
Innaadhu Irakkap Patudhal Irandhavar
Inmukang Kaanum Alavu

 

Kural 225:

ஆற்றுவா ராற்றல் பசியாற்றல் அப்பசியை
மாற்றுவா ராற்றலிற் பின்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தவ வலிமை உடையவரின் வலிமை பசியை பொறுத்துக் கொள்ளலாகும், அதுவும் அப் பசியை உணவு கொடுத்து மாற்றுகின்றவரின் ஆற்றலுக்குப் பிற்பட்டதாகும்.

Couplet:

‘Mid devotees they’re great who hunger’s pangs sustain,
Who hunger’s pangs relieve a higher merit gain

English Explanation:
The power of those who perform penance is the power of enduring hunger It is inferior to the power of those who remove the hunger (of others)
Transliteration:
Aatruvaar Aatral Pasiaatral Appasiyai
Maatruvaar Aatralin Pin


 

Kural 226:

அற்றார் அழிபசி தீர்த்தல் அஃதொருவன்
பெற்றான் பொருள்வைப் புழி

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
வறியவரின் கடும்பசியைத் தீர்க்க வேண்டும் அதுவே பொருள் பெற்ற ஒருவன் அப் பொருளைத் தனக்குப் பிற்காலத்தில் உதவுமாறு சேர்த்து வைக்கும் இடமாகும்.

Couplet:

Let man relieve the wasting hunger men endure;
For treasure gained thus finds he treasure-house secure

English Explanation:
The removal of the killing hunger of the poor is the place for one to lay up his wealth

Transliteration:
Atraar Azhipasi Theerththal Aqdhoruvan
Petraan Porulvaip Puzhi

 

Kural 227:

பாத்தூண் மரீஇ யவனைப் பசியென்னுந்
தீப்பிணி தீண்ட லரிது

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தான் பெற்ற உணவை பலரோடும் பகிர்ந்து உண்ணும் பழக்கம் உடையவனை பசி என்று கூறப்படும் தீயநோய் அணுகுதல் இல்லை.

Couplet:

Whose soul delights with hungry men to share his meal,
The hand of hunger’s sickness sore shall never feel

English Explanation:
The fiery disease of hunger shall never touch him who habitually distributes his food to others

Transliteration:
Paaththoon Mareei Yavanaip Pasiyennum
Theeppini Theental Aridhu

 

Kural 228:

ஈத்துவக்கும் இன்பம் அறியார்கொல் தாமுடைமை
வைத்திழக்கும் வன்க ணவர்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தாம் சேர்த்து வைத்துள்ள பொருளைப் பிறருக்குக் கொடுக்காமல் வைத்திருந்து பின் இழந்து விடும் வன் கண்மை உடையவர், பிறர்க்கு கொடுத்து மகிழும் மகிழ்ச்சியை அறியாரோ.

Couplet:

Delight of glad’ning human hearts with gifts do they not know.
Men of unpitying eye, who hoard their wealth and lose it so

English Explanation:
Do the hard-eyed who lay up and lose their possessions not know the happiness which springs from the pleasure of giving ?

Transliteration:
Eeththuvakkum Inpam Ariyaarkol Thaamutaimai
Vaiththizhakkum Vanka Navar

 

Kural 229:

இரத்தலின் இன்னாது மன்ற நிரப்பிய
தாமே தமிய ருணல்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பொருளின் குறைபாட்டை நிரப்புவதற்க்காக உள்ளதைப் பிறர்க்கு ஈயாமல் தாமே தமியராய் உண்பது வறுமையால் இறப்பதை விடத் துன்பமானது.

Couplet:

They keep their garners full, for self alone the board they spread;-
‘Tis greater pain, be sure, than begging daily bread

English Explanation:
29 Solitary and unshared eating for the sake of filling up one’s own riches is certainly much more

Transliteration:
Iraththalin Innaadhu Mandra Nirappiya
Thaame Thamiyar Unal

 

Kural 230:

சாதலின் இன்னாத தில்லை இனிததூஉம்
ஈத லியையாக் கடை

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
சாவதை விடத் துன்பமானது வேறொன்றும் இல்லை, ஆனால் வறியவர்க்கு ஒரு பொருள் கொடுக்க முடியாதநிலை வந்தபோது அச் சாதலும் இனியதே ஆகும்.

Couplet:

‘Tis bitter pain to die, ‘Tis worse to live.
For him who nothing finds to give

English Explanation:
Nothing is more unpleasant than death: yet even that is pleasant where charity cannot be exercised

Transliteration:
Saadhalin Innaadha Thillai Inidhadhooum
Eedhal Iyaiyaak Katai

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!