22. Duty to Society

PREV    NEXT

Kural 211:

கைம்மாறு வேண்டா கடப்பாடு மாரிமாட்
டென்னாற்றுங் கொல்லோ உலகு


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
இந்த உலகத்தார் மழைக்கு என்ன கைமாறு செய்கின்றனர்;, மழை போன்றவர் செய்யும் உதவிகளும் கைமாறு வேண்டாதவை.

Couplet:

Duty demands no recompense; to clouds of heaven,
By men on earth, what answering gift is given

English Explanation:
Benevolence seeks not a return. What does the world give back to the clouds ?

Transliteration:
Kaimmaaru Ventaa Katappaatu Maarimaattu
En Aatrung Kollo Ulaku

 

Kural 212:

தாளாற்றித் தந்த பொருளெல்லாந் தக்கார்க்கு
வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒப்புரவாளன் தன்னால் இயன்ற முயற்சி செய்து சேர்த்த பொருள் எல்லாம் தக்கவர்க்கு உதவி செய்வதற்கே ஆகும்.

Couplet:

The worthy say, when wealth rewards their toil-spent hours,
For uses of beneficence alone ’tis ours

English Explanation:
All the wealth acquired with perseverance by the worthy is for the exercise of benevolence

Transliteration:
Thaalaatrith Thandha Porulellaam Thakkaarkku
Velaanmai Seydhar Poruttu

 

Kural 213:

புத்தே ளுலகத்தும் ஈண்டும் பெறலரிதே
ஒப்புரவின் நல்ல பிற

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பிறர்க்கு உதவி செய்து வாழும் ஒப்புரவைப் போல நல்லனவாகிய வேறு அறப்பகுதிகளைத் தேவருலகத்திலும் இவ்வுலகத்திலும் பெறுதல் இயலாது.

Couplet:

To ‘due beneficence’ no equal good we know,
Amid the happy gods, or in this world below

English Explanation:
It is difficult to obtain another good equal to benevolence either in this world or in that of the gods

Transliteration:
Puththe Lulakaththum Eentum Peralaridhe
Oppuravin Nalla Pira

 

Kural 214:

ஒத்த தறிவான் உயிர்வாழ்வான் மற்றையான்
செத்தாருள் வைக்கப் படும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒப்புரவை அறிந்து போற்றிப் பிறர்க்கு உதவியாக வாழ்கின்றவன் உயிர்வாழ்கின்றவன் ஆவான், மற்றவன் செத்தவருள் சேர்த்துக் கருதப்படுவான்.

Couplet:

Who knows what’s human life’s befitting grace,
He lives; the rest ‘mongst dead men have their place

English Explanation:
He truly lives who knows (and discharges) the proper duties (of benevolence) He who knows them not will be reckoned among the dead

Transliteration:
Oththa Tharavon Uyirvaazhvaan Matraiyaan
Seththaarul Vaikkap Patum

 

Kural 215:

ஊருணி நீர்நிறைந் தற்றே உலகவாம்
பேரறி வாளன் திரு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒப்புரவினால் உலகம் வாழுமாறு விரும்பும் பேரறிவாளியின் செல்வம், ஊரார் நீருண்ணும் குளம் நீரால் நிறைந்தாற் போன்றது.

Couplet:

The wealth of men who love the ‘fitting way,’ the truly wise,
Is as when water fills the lake that village needs supplies

English Explanation:
The wealth of that man of eminent knowledge who desires to exercise the benevolence approved of by the world, is like the full waters of a city-tank

Transliteration:
Ooruni Neernirain Thatre Ulakavaam
Perari Vaalan Thiru


 

Kural 216:

பயன்மரம் உள்ளூர்ப் பழுத்தற்றால் செல்வம்
நயனுடை யான்கண் படின்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒப்புராவாகிய நற்பண்பு உடையவனிடம் செல்வம் சேர்ந்தால் அஃது ஊரின் நடுவே உள்ள பயன் மிகுந்த மரம் பழங்கள் பழுத்தாற் போன்றது.

Couplet:

A tree that fruits in th’ hamlet’s central mart,
Is wealth that falls to men of liberal heart

English Explanation:
The wealth of a man (possessed of the virtue) of benevolence is like the ripening of a fruitful tree in the midst of a town

Transliteration:
Payanmaram Ulloorp Pazhuththatraal Selvam
Nayanutai Yaankan Patin

 

Kural 217:

மருந்தாகித் தப்பா மரத்தற்றால் செல்வம்
பெருந்தகை யான்கண் படின்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒப்புரவாகிய பெருந்தகைமை உடையவனிடத்து செல்வம் சேர்ந்தால் அஃது எல்லா உறுப்புகளுக்கும் மருந்தாகிப் பயன்படத் தவறாத மரம் போன்றது.

Couplet:

Unfailing tree that healing balm distils from every part,
Is ample wealth that falls to him of large and noble heart

English Explanation:
If wealth be in the possession of a man who has the great excellence (of benevolence), it is like a tree which as a medicine is an infallible cure for disease

Transliteration:
Marundhaakith Thappaa Maraththatraal Selvam
Perundhakai Yaankan Patin

 

Kural 218:

இடனில் பருவத்தும் ஒப்புரவிற் கொல்கார்
கடனறி காட்சி யவர்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒப்புரவு அறிந்து ஒழுதலாகியத் தன் கடமை அறிந்த அறிவை உடையவர், செல்வ வளம் இல்லாத காலத்திலும் ஒப்புரவுக்குத் தளர மாட்டார்.

Couplet:

E’en when resources fall, they weary not of ‘kindness due,’-
They to whom Duty’s self appears in vision true

English Explanation:
The wise who know what is duty will not scant their benevolence even when they are without wealth

Transliteration:
Itanil Paruvaththum Oppuravirku Olkaar
Katanari Kaatchi Yavar

 

Kural 219:

நயனுடையான் நல்கூர்ந்தா னாதல் செயும்நீர
செய்யா தமைகலா வாறு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒப்புரவாகிய நற்பண்பு உடையவன் வறுமை உடையவனாதல், செய்யத்தக்க உதவிகளைச் செய்யாமல் வருந்துகின்ற தன்மையாகும்

Couplet:

The kindly-hearted man is poor in this alone,
When power of doing deeds of goodness he finds none

English Explanation:
The poverty of a benevolent man, is nothing but his inability to exercise the same

Transliteration:
Nayanutaiyaan Nalkoorndhaa Naadhal Seyumneera
Seyyaadhu Amaikalaa Vaaru

 

Kural 220:

ஒப்புரவி னால்வருங் கேடெனின் அஃதொருவன்
விற்றுக்கோள் தக்க துடைத்து

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒப்புரவால் கேடு வரும் என்றால் அக் கேடு ஒருவன் தன்னை விற்றாவது வாங்கிக்கொள்ளும் தகுதி உடையதாகும்.

Couplet:

Though by ‘beneficence,’ the loss of all should come,
‘Twere meet man sold himself, and bought it with the sum

English Explanation:
If it be said that loss will result from benevolence, such loss is worth being procured even by the sale of one’s self

Transliteration:
Oppuravi Naalvarum Ketenin Aqdhoruvan
Vitrukkol Thakka Thutaiththu

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!