22. Duty to Society

Kural 211:
கைம்மாறு வேண்டா கடப்பாடு மாரிமாட்
டென்னாற்றுங் கொல்லோ உலகு
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
இந்த உலகத்தார் மழைக்கு என்ன கைமாறு செய்கின்றனர்;, மழை போன்றவர் செய்யும் உதவிகளும் கைமாறு வேண்டாதவை.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
பிறர்க்கு உதவுவது, அவ்வுதவியைப் பெற்றவர் திரும்பச் செய்வதை எதிர்பார்த்து அன்று; ஒருவர் செய்ததற்குத் திரும்பச் செய்துதான் ஆகவேண்டும் என்றால் மழை தரும் மேகங்களுக்கு இந்த உலகம் திரும்ப என்ன செய்துவிட முடியும்?
Kalaignar’s Explanation:
கைம்மாறு கருதி மழை பொழிவதில்லை; அந்த மழையைப் போன்றவர்கள் கைம்மாறு கருதி எந்த உதவியும் செய்பவர்கள் அல்லர்
Couplet:
Duty demands no recompense; to clouds of heaven,
By men on earth, what answering gift is given
English Explanation:
Benevolence seeks not a return. What does the world give back to the clouds ?
Transliteration:
Kaimmaaru Ventaa Katappaatu Maarimaattu
En Aatrung Kollo Ulaku
Kural 212:
தாளாற்றித் தந்த பொருளெல்லாந் தக்கார்க்கு
வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒப்புரவாளன் தன்னால் இயன்ற முயற்சி செய்து சேர்த்த பொருள் எல்லாம் தக்கவர்க்கு உதவி செய்வதற்கே ஆகும்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
முயன்று சம்பாதித்த பொருள் எல்லாம், உழைக்க முடியாமல் பொருள் தேவைப்படுவோர்க்கு உதவுவதற்கே.
Kalaignar’s Explanation:
தகுதியுடையோர் நலனுக்கு உதவிடும் பொருட்டே ஒருவன் முயன்று திரட்டிய பொருள் பயன்பட வேண்டும்
Couplet:
The worthy say, when wealth rewards their toil-spent hours,
For uses of beneficence alone ’tis ours
English Explanation:
All the wealth acquired with perseverance by the worthy is for the exercise of benevolence
Transliteration:
Thaalaatrith Thandha Porulellaam Thakkaarkku
Velaanmai Seydhar Poruttu
Kural 213:
புத்தே ளுலகத்தும் ஈண்டும் பெறலரிதே
ஒப்புரவின் நல்ல பிற
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பிறர்க்கு உதவி செய்து வாழும் ஒப்புரவைப் போல நல்லனவாகிய வேறு அறப்பகுதிகளைத் தேவருலகத்திலும் இவ்வுலகத்திலும் பெறுதல் இயலாது.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
தேவர்கள் உலகத்திலும் இப்பூவுலகிலும், உழைக்க முடியாதவர்க்கு உதவுவது போன்ற வேறு நல்ல செயல்களைப் பெறுவது கடினம்.
Kalaignar’s Explanation:
பிறர்க்கு உதவிடும் பண்பாகிய ஒப்புரவு” என்பதைவிடச் சிறந்த பண்பினை இன்றைய உலகிலும், இனிவரும் புதிய உலகிலும் காண்பது அரிது
Couplet:
To ‘due beneficence’ no equal good we know,
Amid the happy gods, or in this world below
English Explanation:
It is difficult to obtain another good equal to benevolence either in this world or in that of the gods
Transliteration:
Puththe Lulakaththum Eentum Peralaridhe
Oppuravin Nalla Pira
Kural 214:
ஒத்த தறிவான் உயிர்வாழ்வான் மற்றையான்
செத்தாருள் வைக்கப் படும்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒப்புரவை அறிந்து போற்றிப் பிறர்க்கு உதவியாக வாழ்கின்றவன் உயிர்வாழ்கின்றவன் ஆவான், மற்றவன் செத்தவருள் சேர்த்துக் கருதப்படுவான்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
உழைக்கும் சக்தி அற்றவர்க்கு உதவுபவனே உயிரோடு வாழ்பவன். உதவாதவன் இருந்தாலும் இறந்தவனாகவே எண்ணப்படுவான்.
Kalaignar’s Explanation:
ஒப்புரவை அறிந்து பிறருக்கு உதவியாகத் தன் வாழ்வை அமைத்துக் கொள்பவனே உயிர்வாழ்பவன் எனக் கருதப்படுவான்; அதற்கு மாறானவன் இறந்தவனே ஆவான்
Couplet:
Who knows what’s human life’s befitting grace,
He lives; the rest ‘mongst dead men have their place
English Explanation:
He truly lives who knows (and discharges) the proper duties (of benevolence) He who knows them not will be reckoned among the dead
Transliteration:
Oththa Tharavon Uyirvaazhvaan Matraiyaan
Seththaarul Vaikkap Patum
Kural 215:
ஊருணி நீர்நிறைந் தற்றே உலகவாம்
பேரறி வாளன் திரு
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒப்புரவினால் உலகம் வாழுமாறு விரும்பும் பேரறிவாளியின் செல்வம், ஊரார் நீருண்ணும் குளம் நீரால் நிறைந்தாற் போன்றது.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
உலகின் வளர்ச்சிப் போக்கை அறிந்து செயற்படும் பேர் அறிவாளனின் செல்வம், நீர் நிறைந்த ஊருணி எல்லார்க்கும் பொதுவாவது போல் பொதுவாகும்.
Kalaignar’s Explanation:
பொதுநல நோக்குடன் வாழ்கின்ற பேரறிவாளனின் செல்வமானது ஊர் மக்கள் அனைவருக்கும் பயன் தரும் நீர் நிறைந்த ஊருணியைப் போன்றதாகும்
Couplet:
The wealth of men who love the ‘fitting way,’ the truly wise,
Is as when water fills the lake that village needs supplies
English Explanation:
The wealth of that man of eminent knowledge who desires to exercise the benevolence approved of by the world, is like the full waters of a city-tank
Transliteration:
Ooruni Neernirain Thatre Ulakavaam
Perari Vaalan Thiru
Kural 216:
பயன்மரம் உள்ளூர்ப் பழுத்தற்றால் செல்வம்
நயனுடை யான்கண் படின்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒப்புராவாகிய நற்பண்பு உடையவனிடம் செல்வம் சேர்ந்தால் அஃது ஊரின் நடுவே உள்ள பயன் மிகுந்த மரம் பழங்கள் பழுத்தாற் போன்றது.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
பிறரால் விரும்பப்படுபவனிடம் சேரும் செல்வம், உண்ணத் தகும், கனிதரும் மரம் ஊருக்கு உள்ளே பழுத்திருப்பதைப் போல எல்லார்க்கும் பொதுவாகும்.
Kalaignar’s Explanation:
ஈர நெஞ்சம் கொண்டவனிடம் செல்வம் சேருமேயானால் அது, ஊரின் நடுவே செழித்து வளர்ந்த மரம், பழுத்துக் குலுங்குவது போல எல்லோர்க்கும் பயன்படுவதாகும்
Couplet:
A tree that fruits in th’ hamlet’s central mart,
Is wealth that falls to men of liberal heart
English Explanation:
The wealth of a man (possessed of the virtue) of benevolence is like the ripening of a fruitful tree in the midst of a town
Transliteration:
Payanmaram Ulloorp Pazhuththatraal Selvam
Nayanutai Yaankan Patin
Kural 217:
மருந்தாகித் தப்பா மரத்தற்றால் செல்வம்
பெருந்தகை யான்கண் படின்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒப்புரவாகிய பெருந்தகைமை உடையவனிடத்து செல்வம் சேர்ந்தால் அஃது எல்லா உறுப்புகளுக்கும் மருந்தாகிப் பயன்படத் தவறாத மரம் போன்றது.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
பெரும் பண்பாளனிடம் சேரும் செல்வம், எல்லா உறுப்புகளாலும் மருந்து ஆகிப் பயன்படுவதிலிருந்து தப்பாத மரம் போலப் பொதுவாகும்.
Kalaignar’s Explanation:
பிறருக்கு உதவிடும் பெருந்தன்மையாம் ஒப்புரவு உடையவனிடம், செல்வம் சேர்ந்தால் அது ஒரு நல்ல மரத்தின் எல்லா உறுப்புகளும் மருந்தாகப் பயன்படுவது போன்றதாகும்
Couplet:
Unfailing tree that healing balm distils from every part,
Is ample wealth that falls to him of large and noble heart
English Explanation:
If wealth be in the possession of a man who has the great excellence (of benevolence), it is like a tree which as a medicine is an infallible cure for disease
Transliteration:
Marundhaakith Thappaa Maraththatraal Selvam
Perundhakai Yaankan Patin
Kural 218:
இடனில் பருவத்தும் ஒப்புரவிற் கொல்கார்
கடனறி காட்சி யவர்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒப்புரவு அறிந்து ஒழுதலாகியத் தன் கடமை அறிந்த அறிவை உடையவர், செல்வ வளம் இல்லாத காலத்திலும் ஒப்புரவுக்குத் தளர மாட்டார்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
செய்யவேண்டிய கடமையை அறிந்த அறிவாளிகள், தம்மிடம் கொடுக்க இடம் இல்லாக் காலத்திலும், உழைக்கும் சக்தி அற்றவர்க்கு உதவத் தயங்க மாட்டார்கள்.
Kalaignar’s Explanation:
தம்மிடம் வளம் நீங்கி, வறுமை வந்துற்ற காலத்திலும், பிறர்க்கு உதவிடும் ஒப்புரவில் தளராதவர், கடமையுணர்ந்த தகைமையாளர்
Couplet:
E’en when resources fall, they weary not of ‘kindness due,’-
They to whom Duty’s self appears in vision true
English Explanation:
The wise who know what is duty will not scant their benevolence even when they are without wealth
Transliteration:
Itanil Paruvaththum Oppuravirku Olkaar
Katanari Kaatchi Yavar
Kural 219:
நயனுடையான் நல்கூர்ந்தா னாதல் செயும்நீர
செய்யா தமைகலா வாறு
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒப்புரவாகிய நற்பண்பு உடையவன் வறுமை உடையவனாதல், செய்யத்தக்க உதவிகளைச் செய்யாமல் வருந்துகின்ற தன்மையாகும்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
உழைக்கும் சக்தி அற்றவர்க்கு உதவும் உள்ளம் உடையவன் வறியவன் ஆவது, செய்யக்கூடிய உதவிகளைப் பிறர்க்குச் செய்யமுடியாது வருந்தும் போதுதான்.
Kalaignar’s Explanation:
பிறர்க்கு உதவி செய்வதையே கடமையாகக் கொண்ட பெருந்தகையாளன் ஒருவன், வறுமையடைந்து விட்டான் என்பதை உணர்த்துவது அவனால் பிறர்க்கு உதவிட முடியாமல் செயலிழந்து போகும் நிலைமைதான்
Couplet:
The kindly-hearted man is poor in this alone,
When power of doing deeds of goodness he finds none
English Explanation:
The poverty of a benevolent man, is nothing but his inability to exercise the same
Transliteration:
Nayanutaiyaan Nalkoorndhaa Naadhal Seyumneera
Seyyaadhu Amaikalaa Vaaru
Kural 220:
ஒப்புரவி னால்வருங் கேடெனின் அஃதொருவன்
விற்றுக்கோள் தக்க துடைத்து
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒப்புரவால் கேடு வரும் என்றால் அக் கேடு ஒருவன் தன்னை விற்றாவது வாங்கிக்கொள்ளும் தகுதி உடையதாகும்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
இருப்பதைப் பிறர்க்குக் கொடுத்துவிட்டால், நாளை நமக்குத் தீமை வருமே என்று சொன்னால், தன்னையே விலையாகக் கொடுத்து அந்தத் தீமை வாங்கத்தக்கதே.
Kalaignar’s Explanation:
பிறருக்கு உதவுகின்ற சிறப்புடைய உலக ஒழுக்கம், கேடு விளைவிக்கக் கூடியதாக இருப்பின், அக்கேடு, ஒருவன் தன்னை விற்றாவது வாங்கிக் கொள்ளக் கூடிய மதிப்புடையதாகும்
Couplet:
Though by ‘beneficence,’ the loss of all should come,
‘Twere meet man sold himself, and bought it with the sum
English Explanation:
If it be said that loss will result from benevolence, such loss is worth being procured even by the sale of one’s self
Transliteration:
Oppuravi Naalvarum Ketenin Aqdhoruvan
Vitrukkol Thakka Thutaiththu

Share this website !!!
Facebook Twitter Linkedin