19. Not Backbiting

PREV    NEXT

Kural 181:

அறங்கூறா னல்ல செயினும் ஒருவன்
புறங்கூறா னென்றல் இனிது


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒருவன் அறத்தைப் போற்றிக் கூறாதவனாய் அறமல்லாதவற்றைச் செய்தாலும், மற்றவனைப் பற்றிப் புறங்கூறாமல் இருக்கிறான் என்று சொல்லப்படுதல் நல்லது.

Couplet:

Though virtuous words his lips speak not, and all his deeds are ill
If neighbour he defame not, there’s good within him still

English Explanation:
Though one do not even speak of virtue and live in sin, it will be well if it be said of him “he does not backbite.”

Transliteration:
Arangooraan Alla Seyinum Oruvan
Purangooraan Endral Inidhu

 

Kural 182:

அறனழீஇ யல்லவை செய்தலின் தீதே
புறனழீஇப் பொய்த்து நகை

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அறத்தை அழித்துப் பேசி அறமல்லாதவைகளைச் செய்வதை விட, ஒருவன் இல்லாதவிடத்தில் அவனைப் பழித்துப் பேசி நேரில் பொய்யாக முகமலர்ந்து பேசுதல் தீமையாகும்.

Couplet:

Than he who virtue scorns, and evil deeds performs, more vile,
Is he that slanders friend, then meets him with false smile

English Explanation:
To smile deceitfully (in another’s presence) after having reviled him to his destruction (behind his back) is a greater evil than the commission of (every other) sin and the destruction of (every) virtue

Transliteration:
Aranazheei Allavai Seydhalin Theedhe
Puranazheeip Poiththu Nakai

 

Kural 183:

புறங்கூறிப் பொய்த்துயிர் வாழ்தலிற் சாதல்
அறங்கூறும் ஆக்கந் தரும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
புறங்கூறிப் பொய்யாக நடந்து உயிர் வாழ்தலை விட, அவ்வாறு செய்யாமல் வறுமையுற்று இறந்து விடுதல், அறநூல்கள் சொல்லும் ஆக்கத்தைத் தரும்‌‌.

Couplet:

‘Tis greater gain of virtuous good for man to die,
Than live to slander absent friend, and falsely praise when nigh

English Explanation:
Death rather than life will confer upon the deceitful backbiter the profit which (the treatises on) virtue point out

Transliteration:
Purangoorip Poiththuyir Vaazhdhalin Saadhal
Arangootrum Aakkath Tharum

 

Kural 184:

கண்ணின்று கண்ணறச் சொல்லினுஞ் சொல்லற்க
முன்னின்று பின்னோக்காச் சொல்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
எதிரே நின்று கண்ணோ‌ட்டம் இல்லாமல் கடுமையாகச் சொன்னாலும் சொல்லலாம்; நேரில் இல்லாதபோது பின் விளைவை ஆராயாத சொல்லைச் சொல்லக்கூடாது.

Couplet:

In presence though unkindly words you speak, say not
In absence words whose ill result exceeds your thought

English Explanation:
Though you speak without kindness before another’s face speak not in his absence words which regard not the evil subsequently resulting from it

Transliteration:
Kannindru Kannarach Chollinum Sollarka
Munnindru Pinnokkaach Chol

 

Kural 185:

அறஞ்சொல்லும் நெஞ்சத்தான் அன்மை புறஞ்சொல்லும்
புன்மையாற் காணப் படும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அறத்தை நல்லதென்று போற்றும் நெஞ்சம் இல்லாததன்மை, ஒருவன் மற்றவனைப் பற்றிப் புறங்கூறுகின்ற சிறுமையால் காணப்படும்.

Couplet:

The slanderous meanness that an absent friend defames,
‘This man in words owns virtue, not in heart,’ proclaims

English Explanation:
The emptiness of that man’s mind who (merely) praises virtue will be seen from the meanness of reviling another behind his back


Transliteration:
Aranjollum Nenjaththaan Anmai Puranjollum
Punmaiyaar Kaanap Patum

 

Kural 186:

பிறன்பழி கூறுவான் தன்பழி யுள்ளுந்
திறன்தெரிந்து கூறப் படும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
மற்றவனைப் பற்றிப் புறங்கூறுகின்றவன், அவனுடைய பழிகள் பலவற்றிலும் நோகத்தக்கவை ஆராய்ந்து கூறிப் பிறரால் பழிக்கப்படுவான்.

Couplet:

Who on his neighbours’ sins delights to dwell,
The story of his sins, culled out with care, the world will tell

English Explanation:
The character of the faults of that man who publishes abroad the faults of others will be sought out and published

Transliteration:
Piranpazhi Kooruvaan Thanpazhi Yullum
Thirandherindhu Koorap Patum

 

Kural 187:

பகச்சொல்லிக் கேளிர்ப் பிரிப்பர் நகச்சொல்லி
நட்பாடல் தேற்றா தவர்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
மகிழும்படியாகப் பேசி நட்புக் கொள்ளுதல் நன்மை என்று தெளியாதவர் தம்மை விட்டு நீங்கும்படியாகப் புறம் கூறி நண்பரையும் பிரித்து விடுவர்.

Couplet:

With friendly art who know not pleasant words to say,
Speak words that sever hearts, and drive choice friends away

English Explanation:
Those who know not to live in friendship with amusing conversation will by back-biting estrange even their relatives

Transliteration:
Pakachchollik Kelirp Pirippar Nakachcholli
Natpaatal Thetraa Thavar

 

Kural 188:

துன்னியார் குற்றமுந் தூற்றும் மரபினர்
என்னைகொல் ஏதிலார் மாட்டு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நெருங்கிப் பழகியவரின் குற்றத்தையும் புறங்கூறித் தூற்றும் இயல்புடையவர், பழகாத அயலாரிடத்து என்ன செய்வாரோ?

Couplet:

Whose nature bids them faults of closest friends proclaim
What mercy will they show to other men’s good name

English Explanation:
What will those not do to strangers whose nature leads them to publish abroad the faults of their intimate friends ?

Transliteration:
Thunniyaar Kutramum Thootrum Marapinaar
Ennaikol Edhilaar Maattu

 

Kural 189:

அறனோக்கி யாற்றுங்கொல் வையம் புறனோக்கிப்
புன்சொ லுரைப்பான் பொறை

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒருவர் நேரில் இல்லாதது கண்டு பழிச்‌சொல் கூறுவோனுடைய உடல் பாரத்தை, இவனையும் சுமப்பதே எனக்கு அறம் என்று கருதி நிலம் சுமக்கின்றதோ?

Couplet:

‘Tis charity, I ween, that makes the earth sustain their load
Who, neighbours’ absence watching, tales or slander tell abroad

English Explanation:
The world through charity supports the weight of those who reproach others observing their absence

Transliteration:
Arannokki Aatrungol Vaiyam Purannokkip
Punsol Uraippaan Porai

 

Kural 190:

ஏதிலார் குற்றம்போல் தங்குற்றங் காண்கிற்பின்
தீதுண்டோ மன்னு முயிர்க்கு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அயலாருடைய குற்றத்தைக் காண்பது போல் தம் குற்றத்தையும் காண வல்லவரானால், நிலைபெற்ற உயிர் வாழ்க்கைக்குத் துன்பம் உண்ட‌ோ?

Couplet:

If each his own, as neighbours’ faults would scan,
Could any evil hap to living man

English Explanation:
If they observed their own faults as they observe the faults of others, would any evil happen to men ?

Transliteration:
Edhilaar Kutrampol Thangutrang Kaankirpin
Theedhunto Mannum Uyirkku

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!