18. Not Coveting

PREV    NEXT

Kural 171:

நடுவின்றி நன்பொருள் வெஃகிற் குடிபொன்றிக்
குற்றமும் ஆங்கே தரும்


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நடுவுநிலைமை இல்லாமல் பிறர்க்குரிய நல்ல பொருளை ஒருவன் கவர விரும்பினால் அவனுடைய குடியும் கெட்டுக் குற்றமும் அப்போழுதே வந்து சேரும்.

Couplet:

With soul unjust to covet others’ well-earned store,
Brings ruin to the home, to evil opes the door

English Explanation:
If a man departing from equity covet the property (of others), at that very time will his family be destroyed and guilt be incurred

Transliteration:
Natuvindri Nanporul Veqkin Kutipondrik
Kutramum Aange Tharum

 

Kural 172:

படுபயன் வெஃகிப் பழிப்படுவ செய்யார்
நடுவன்மை நாணு பவர்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நடுவுநிலைமை அல்லாதவற்றைக் கண்டு நாணி ஒதுங்குகின்றவர், பிறர் பொருளைக் கவர்வதால் வரும் பயனை விரும்பிப் பழியான செயல்களைச் செய்யார்.

Couplet:

Through lust of gain, no deeds that retribution bring,
Do they, who shrink with shame from every unjust thing

English Explanation:
Those who blush at the want of equity will not commit disgraceful acts through desire of the profit that may be gained

Transliteration:
Patupayan Veqkip Pazhippatuva Seyyaar
Natuvanmai Naanu Pavar

 

Kural 173:

சிற்றின்பம் வெஃகி யறனல்ல செய்யாரே
மற்றின்பம் வேண்டு பவர்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அறநெறியால் பெறும் இன்பத்தை விரும்புகின்றவர், நிலையில்லாத சிறிய இன்பத்தை விரும்பி அறம் அல்லாதவற்றைச் செய்யார்.

Couplet:

No deeds of ill, misled by base desire,
Do they, whose souls to other joys aspire

English Explanation:
Those who desire the higher pleasures (of heaven) will not act unjustly through desire of the trifling joy. (in this life.)

Transliteration:
Sitrinpam Veqki Aranalla Seyyaare
Matrinpam Ventu Pavar

 

Kural 174:

இலமென்று வெஃகுதல் செய்யார் புலம்வென்ற
புன்மையில் காட்சி யவர்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஐம்புலன்களையும் வென்ற குற்றமில்லாத அறிவை உடையவர், யாம் வறுமை அடைந்தோம் என்று எண்ணியும் பிறர் பொருளை விரும்பார்‌.

Couplet:

Men who have conquered sense, with sight from sordid vision freed,
Desire not other’s goods, e’en in the hour of sorest need

English Explanation:
The wise who have conquered their senses and are free from crime, will not covet (the things of others), with the thought “we are destitute.”

Transliteration:
Ilamendru Veqkudhal Seyyaar Pulamvendra
Punmaiyil Kaatchi Yavar

 

Kural 175:

அஃகி யகன்ற அறிவென்னாம் யார்மாட்டும்
வெஃகி வெறிய செயின்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
யாரிடத்திலும் பொருளைக் கவர விரும்பிப் பொருந்தாதவற்றைச் செய்தால், நுட்பமானதாய் விரிவுடையதாய் வளர்ந்த அறிவால் பயன் என்ன?

Couplet:

What gain, though lore refined of amplest reach he learn,
His acts towards all mankind if covetous desire to folly turn

English Explanation:
What is the advantage of extensive and accurate knowledge if a man through covetousness act senselessly towards all ?

Transliteration:
Aqki Akandra Arivennaam Yaarmaattum
Veqki Veriya Seyin


 

Kural 176:

அருள்வெஃகி யாற்றின்கண் நின்றான் பொருள்வெஃகிப்
பொல்லாத சூழக் கெடும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அருளை விரும்பி அறநெறியில் நின்றவன், பிறனுடைய பொருளை விரும்பிப் பொல்லாத குற்றங்களை எண்ணினால் கெடுவான்.

Couplet:

Though, grace desiring, he in virtue’s way stand strong,
He’s lost who wealth desires, and ponders deeds of wrong

English Explanation:
If he, who through desire of the virtue of kindness abides in the domestic state ie, the path in which it may be obtained, covet (the property of others) and think of evil methods (to obtain it), he will perish

Transliteration:
Arulveqki Aatrinkan Nindraan Porulveqkip
Pollaadha Soozhak Ketum

 

Kural 177:

வேண்டற்க வெஃகியாம் ஆக்கம் விளைவயின்
மாண்டற் கரிதாம் பயன்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பிறர் பொருளைக் கவர விரும்புவதால் ஆகும் ஆக்கத்தை விரும்பாதிருக்க வேண்டும்; அது பயன் விளைவிக்கும்போது அப்பயன் நன்மையாவது அரிதாகும்.

Couplet:

Seek not increase by greed of gain acquired;
That fruit matured yields never good desired

English Explanation:
Desire not the gain of covetousness In the enjoyment of its fruits there is no glory

Transliteration:
Ventarka Veqkiyaam Aakkam Vilaivayin
Maantar Karidhaam Payan

 

Kural 178:

அஃகாமை செல்வத்திற் கியாதெனின் வெஃகாமை
வேண்டும் பிறன்கைப் பொருள்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒருவனுடைய செல்வத்திற்குக் குறைவு நேராதிருக்க வழி எது என்றால், அவன் பிறனுடைய கைப்பொருளை விரும்பாதிருத்தலாகும்.

Couplet:

What saves prosperity from swift decline?
Absence of lust to make another’s cherished riches thine

English Explanation:
If it is weighed, “what is the indestructibility of wealth,” it is freedom from covetousness

Transliteration:
Aqkaamai Selvaththirku Yaadhenin Veqkaamai
Ventum Pirankaip Porul

 

Kural 179:

அறனறிந்து வெஃகா அறிவுடையார்ச் சேருந்
திறனறிந் தாங்கே திரு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அறம் இஃது என்று அறிந்து பிறர் பொருளை விரும்பாத அறிவுடையாரைத் திருமகள் தான் சேரும் திறன் அறிந்து அதற்கு ஏற்றவாறு சேர்வாள்.

Couplet:

Good fortune draws anigh in helpful time of need,
To him who, schooled in virtue, guards his soul from greed

English Explanation:
Lakshmi, knowing the manner (in which she may approach) will immediately come to those wise men who, knowing that it is virtue, covet not the property of others

Transliteration:
Aranarindhu Veqkaa Arivutaiyaarch Cherum
Thiranarin Thaange Thiru

 

Kural 180:

இறலீனும் எண்ணாது வெஃகின் விறலீனும்
வேண்டாமை யென்னுஞ் செருக்கு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
வி‌ளைவை எண்ணாமல் பிறர் பொருளை விரும்பினால் அஃது அழிவைத் தரும்; அப்பொருளை விரும்பாமல் வாழும் பெருமை வெற்றியைத் தரும்.

Couplet:

From thoughtless lust of other’s goods springs fatal ill,
Greatness of soul that covets not shall triumph still

English Explanation:
To covet (the wealth of another) regardless of consequences will bring destruction That greatness (of mind) which covets not will give victory

Transliteration:
Iraleenum Ennaadhu Veqkin Viraleenum
Ventaamai Ennunj Cherukku

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!