17. Not Envying

PREV    NEXT

Kural 161:

ஒழுக்காறாக் கொள்க ஒருவன்தன் நெஞ்சத்
தழுக்கா றிலாத இயல்பு


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒருவன் தன் நெஞ்சில் பொறாமை இல்லாமல் வாழும் இயல்பைத் தனக்கு உரிய ஒழுக்க நெறியாகக் கொண்டு போற்ற வேண்டும்.

Couplet:

As ‘strict decorum’s’ laws, that all men bind,
Let each regard unenvying grace of mind

English Explanation:
Let a man esteem that disposition which is free from envy in the same manner as propriety of conduct

Transliteration:
Ozhukkaaraak Kolka Oruvandhan Nenjaththu
Azhukkaaru Ilaadha Iyalpu

 

Kural 162:

விழுப்பேற்றின் அஃதொப்ப தில்லையார் மாட்டும்
அழுக்காற்றின் அன்மை பெறின்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
யாரிடத்திலும் பொறாமை இல்லாதிருக்கப் பெற்றால், ஒருவன் பெறத்தக்க மேம்பாடான பேறுகளில் அதற்கு ஒப்பானது வேறொன்றும் இல்லை.

Couplet:

If man can learn to envy none on earth,
‘Tis richest gift, -beyond compare its worth

English Explanation:
Amongst all attainable excellences there is none equal to that of being free from envy towords others

Transliteration:
Vizhuppetrin Aqdhoppadhu Illaiyaar Maattum
Azhukkaatrin Anmai Perin

 

Kural 163:

அறனாக்கம் வேண்டாதான் என்பான் பிறனாக்கம்
பேணா தழுக்கறுப் பான்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தனக்கு அறமும் ஆக்கமும் விரும்பாதவன் என்று கருதத் தக்கவனே, பிறனுடைய ஆக்கத்தைக் கண்டு மகிழாமல் அதற்காகப் பொறாமைப்படுவான்.

Couplet:

Nor wealth nor virtue does that man desire ’tis plain,
Whom others’ wealth delights not, feeling envious pain

English Explanation:
Of him who instead of rejoicing in the wealth of others, envies it, it will be said “he neither desires virtue not wealth.”

Transliteration:
Aranaakkam Ventaadhaan Enpaan Piranaakkam
Penaadhu Azhukkarup Paan

 

Kural 164:

அழுக்காற்றின் அல்லவை செய்யார் இழுக்காற்றின்
ஏதம் படுபாக் கறிந்து

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பொறாமைப்படுதலாகிய தவறான நெறியில் துன்பம் ஏற்படுத‌ை அறிந்து, பொறாமை காரணமாக அறமல்லாதவைகளைச் செய்யார் அறிவுடையோர்.

Couplet:

The wise through envy break not virtue’s laws,
Knowing ill-deeds of foul disgrace the cause

English Explanation:
(The wise) knowing the misery that comes from transgression will not through envy commit unrighteous deeds

Transliteration:
Azhukkaatrin Allavai Seyyaar Izhukkaatrin
Edham Patupaakku Arindhu

 

Kural 165:

அழுக்கா றுடையார்க் கதுசாலும் ஒன்னார்
வழுக்கியுங் கேடீன் பது

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பொறாமை உடை‌யவர்க்கு வேறு பகை வேண்டா. அஃது ஒன்றே போதும், பகைவர் தீங்கு செய்யத் தவறினாலும் தவறாது கேட்டைத் தருவது அது.

Couplet:

Envy they have within! Enough to seat their fate!
Though foemen fail, envy can ruin consummate

English Explanation:
To those who cherish envy that is enough Though free from enemies that (envy) will bring destruction

Transliteration:
Azhukkaaru Utaiyaarkku Adhusaalum Onnaar
Vazhukka�yum Keteen Padhu


 

Kural 166:

கொடுப்ப தழுக்கறுப்பான் சுற்றம் உடுப்பதூஉம்
உண்பதூஉ மின்றிக் கெடும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பிறர்க்கு உதவியாகக் கொடுக்கப்படும் பொருளைக் கண்டு பொறாமைப்படுகின்றவனுடைய சுற்றம், உடையும் உணவும் இல்லாமல் கெடும்.

Couplet:

Who scans good gifts to others given with envious eye,
His kin, with none to clothe or feed them, surely die

English Explanation:
He who is envious at a gift (made to another) will with his relations utterly perish destitute of food and rainment

Transliteration:
Kotuppadhu Azhukkaruppaan Sutram Utuppadhooum
Unpadhooum Indrik Ketum

 

Kural 167:

அவ்வித் தழுக்கா றுடையானைச் செய்யவள்
தவ்வையைக் காட்டி விடும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பொறாமை உடையவனைத் திருமகள் கண்டு பொறாமைப்பட்டுத் தன் தமக்கைக்கு அவனைக் காட்டி நீங்கி விடுவாள்.

Couplet:

From envious man good fortune’s goddess turns away,
Grudging him good, and points him out misfortune’s prey

English Explanation:
Lakshmi envying (the prosperity) of the envious man will depart and introduce him to her sister

Transliteration:
Avviththu Azhukkaaru Utaiyaanaich Cheyyaval
Thavvaiyaik Kaatti Vitum

 

Kural 168:

அழுக்கா றெனவொரு பாவி திருச்செற்றுத்
தீயுழி உய்த்து விடும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பொறாமை என்று கூறப்படும் ஒப்பற்ற பாவி, ஒருவனுடைய செல்வத்தைக் கெடுத்துத் தீய வழியில் அவனைச் செலுத்தி விடும்.

Couplet:

Envy, embodied ill, incomparable bane,
Good fortune slays, and soul consigns to fiery pain

English Explanation:
Envy will destroy (a man’s) wealth (in his world) and drive him into the pit of fire (in the world to come.)

Transliteration:
Azhukkaaru Enaoru Paavi Thiruchchetruth
Theeyuzhi Uyththu Vitum

 

Kural 169:

அவ்விய நெஞ்சத்தான் ஆக்கமும் செவ்வியான்
கேடும் நினைக்கப் படும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பொறாமை பொருந்திய நெஞ்சத்தானுடைய ஆக்கமும், பொறாமை இல்லாத நல்லவனுடைய கேடும் ஆராயத் தக்கவை

Couplet:

To men of envious heart, when comes increase of joy,
Or loss to blameless men, the ‘why’ will thoughtful hearts employ

English Explanation:
The wealth of a man of envious mind and the poverty of the righteous will be pondered

Transliteration:
Avviya Nenjaththaan Aakkamum Sevviyaan
Ketum Ninaikkap Patum

 

Kural 170:

அழுக்கற் றகன்றாரும் இல்லையஃ தில்லார்
பெருக்கத்தில் தீர்ந்தாரு மில்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பொறாமைப்பட்டுப் பெருமையுற்றவரும் உலகத்தில் இல்லை; பொறாமை இல்லாதவராய் மேம்பாட்டிலிருந்து நீங்கியவரும் இல்லை.

Couplet:

No envious men to large and full felicity attain;
No men from envy free have failed a sure increase to gain

English Explanation:
Never have the envious become great; never have those who are free from envy been without greatness

Transliteration:
Azhukkatru Akandraarum Illai Aqdhuillaar
Perukkaththil Theerndhaarum Il

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!