16. The Possession of Patience, Forbearance

PREV    NEXT

Kural 151:

அகழ்வாரைத் தாங்கும் நிலம்போலத் தம்மை
இகழ்வார்ப் பொறுத்தல் தலை


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தன்னை வெட்டுவோரையும் விழாமல் தாங்குகின்ற நிலம் போல், தம்மை இகழ்வாரையும் பொறுப்பதே தலையான பண்பாகும்

Couplet:

As earth bears up the men who delve into her breast,
To bear with scornful men of virtues is the best

English Explanation:
To bear with those who revile us, just as the earth bears up those who dig it, is the first of virtues

Transliteration:
Akazhvaaraith Thaangum Nilampolath Thammai
Ikazhvaarp Poruththal Thalai

 

Kural 152:

பொறுத்த லிறப்பினை யென்றும் அதனை
மறத்த லதனினும் நன்று

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
வரம்பு கடந்து பிறர் செய்யும் தீங்கை எப்போதும் பொறுக்க வேண்டும்; அத் தீங்கை நினைவிலும் கொள்ளாமல் மறந்து விடுதல் பொறுத்தலை விட நல்லது.

Couplet:

Forgiving trespasses is good always;
Forgetting them hath even higher praise;

English Explanation:
Bear with reproach even when you can retaliate; but to forget it will be still better than that

Transliteration:
Poruththal Irappinai Endrum Adhanai
Maraththal Adhaninum Nandru

 

Kural 153:

இன்மையு ளின்மை விருந்தொரால் வன்மையுள்
வன்மை மடவார்ப் பொறை

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
வறுமையுள் வறுமை, விருந்தினரைப் போற்றாமல் நீக்குதல்; வல்லமையுள் வல்லமை என்பது அறிவிலார் தீங்கு செய்தலைப் பொறுத்தலாகும்.

Couplet:

The sorest poverty is bidding guest unfed depart;
The mightiest might to bear with men of foolish heart

English Explanation:
To neglect hospitality is poverty of poverty To bear with the ignorant is might of might

Transliteration:
Inmaiyul Inmai Virundhoraal Vanmaiyul
Vanmai Matavaarp Porai

 

Kural 154:

நிறையுடைமை நீங்காமை வேண்டின் பொறையுடைமை
போற்றி யொழுகப் படும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நிறை உடையவனாக இருக்கும் தன்மை தன்னை விட்டு நீங்காமல் இருக்க வேண்டினால், பொறுமையைப் போற்றி ஒழுக வேண்டும்.

Couplet:

Seek’st thou honour never tarnished to retain;
So must thou patience, guarding evermore, maintain

English Explanation:
If you desire that greatness should never leave, you preserve in your conduct the exercise of patience

Transliteration:
Niraiyutaimai Neengaamai Ventin Poraiyutaimai
Potri Yozhukap Patum

 

Kural 155:

ஒறுத்தாரை யொன்றாக வையாரே வைப்பர்
பொறுத்தாரைப் பொன்போற் பொதிந்து

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
( தீங்கு செய்தவரைப்) பொறுக்காமல் வருத்தினவரை உலகத்தார் ஒரு பொருளாக மதியார்; ஆனால், பொறுத்தவரைப் பொன்போல் மனத்துள் வைத்து மதிப்பர்.

Couplet:

Who wreak their wrath as worthless are despised;
Who patiently forbear as gold are prized

English Explanation:
(The wise) will not at all esteem the resentful They will esteem the patient just as the gold which they lay up with care

Transliteration:
Oruththaarai Ondraaka Vaiyaare Vaippar
Poruththaaraip Ponpor Podhindhu


 

Kural 156:

ஒறுத்தார்க் கொருநாளை இன்பம் பொறுத்தார்க்குப்
பொன்றுந் துணையும் புகழ்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தீங்கு செய்தவரைப் பொறுக்காமல் வருத்தினவர்க்கு ஒருநாள் இன்பமே; பொறுத்தவர்க்கு உலகம் அழியும் வரைக்கும் புகழ் உண்டு.

Couplet:

Who wreak their wrath have pleasure for a day;
Who bear have praise till earth shall pass away

English Explanation:
The pleasure of the resentful continues for a day The praise of the patient will continue until (the final destruction of) the world

Transliteration:
Oruththaarkku Orunaalai Inpam Poruththaarkkup
Pondrun Thunaiyum Pukazh

 

Kural 157:

திறனல்ல தற்பிறர் செய்யினும் நோநொந்
தறனல்ல செய்யாமை நன்று

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தகுதி அல்லாதவைகளைத் தனக்குப் பிறர் செய்த போதிலும், அதனால், அவர்க்கு வரும் துன்பத்திற்காக நொந்து, அறம் அல்லாதவைகளைச் செய்யாதிருத்தல் நல்லது.

Couplet:

Though others work thee ill, thus shalt thou blessing reap;
Grieve for their sin, thyself from vicious action keep

English Explanation:
Though others inflict injuries on you, yet compassionating the evil (that will come upon them) it will be well not to do them anything contrary to virtue

Transliteration:
Thiranalla Tharpirar Seyyinum Nonondhu
Aranalla Seyyaamai Nandru

 

Kural 158:

மிகுதியான் மிக்கவை செய்தாரைத் தாந்தந்
தகுதியான் வென்று விடல்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
செருக்கினால் தீங்கானவற்றைச் செய்தவரைத் தாம் தம்முடைய பொறுமைப் பண்பினால் பொறுத்து வென்று விட வேண்டும்.

Couplet:

With overweening pride when men with injuries assail,
By thine own righteous dealing shalt thou mightily prevail

English Explanation:
Let a man by patience overcome those who through pride commit excesses

Transliteration:
Mikudhiyaan Mikkavai Seydhaaraith Thaandham
Thakudhiyaan Vendru Vital

 

Kural 159:

துறந்தாரின் தூய்மை யுடையர் இறந்தார்வாய்
இன்னாச்சொல் நோற்கிற் பவர்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
வரம்பு கடந்து நடப்பவரின் வாயில் பிறக்கும் கொடுஞ்சொற்களைப் பொறுத்துக் கொள்பவர், துறந்தவரைப் போலத் தூய்மையானவர் ஆவர்.

Couplet:

They who transgressors’ evil words endure
With patience, are as stern ascetics pure

English Explanation:
Those who bear with the uncourteous speech of the insolent are as pure as the ascetics

Transliteration:
Thurandhaarin Thooimai Utaiyar Irandhaarvaai
Innaachchol Norkir Pavar

 

Kural 160:

உண்ணாது நோற்பார் பெரியர் பிறர்சொல்லும்
இன்னாச்சொ னோற்பாரிற் பின்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
உணவு உண்ணாமல் நோன்பு கிடப்பவர், பிறர் ‌சொல்லும் கொடுஞ் சொற்களைப் பொறுப்பவர்க்கு அடுத்த நிலையில்தான் பெரியவர் ஆவர்.

Couplet:

Though ‘great’ we deem the men that fast and suffer pain,
Who others’ bitter words endure, the foremost place obtain

English Explanation:
Those who endure abstinence from food are great, next to those who endure the uncourteous speech of others

Transliteration:
Unnaadhu Norpaar Periyar Pirarsollum
Innaachchol Norpaarin Pin

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!