15. Not coveting another’s Wife

PREV    NEXT

Kural 141:

பிறன்பொருளான் பெட்டொழுகும் பேதைமை ஞாலத்
தறம்பொருள் கண்டார்க ணில்


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பிறனுடைய உரிமையாகிய மனைவியை விரும்பி நடக்கும் அறியாமை, உலகத்தில் அறமும் பொருளும் ஆராய்ந்து கண்டவரிடம் இல்லை.

Couplet:

Who laws of virtue and possession’s rights have known,
Indulge no foolish love of her by right another’s own

English Explanation:
The folly of desiring her who is the property of another will not be found in those who know (the attributes of) virtue and (the rights of) property

Transliteration:
Piranporulaal Pettozhukum Pedhaimai Gnaalaththu
Aramporul Kantaarkan Il

 

Kural 142:

அறன்கடை நின்றாரு ளெல்லாம் பிறன்கடை
நின்றாரிற் பேதையா ரில்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அறத்தை விட்டுத் தீநெறியில் நின்றவர் எல்லாரிலும் பிறன் மனைவியை விரும்பி அவனுடைய வாயிலில் சென்று நின்றவரைப் போல் அறிவிலிகள் இல்லை.

Couplet:

No fools, of all that stand from virtue’s pale shut out,
Like those who longing lurk their neighbour’s gate without

English Explanation:
Among all those who stand on the outside of virtue, there are no greater fools than those who stand outside their neighbour’s door

Transliteration:
Arankatai Nindraarul Ellaam Pirankatai
Nindraarin Pedhaiyaar Il

 

Kural 143:

விளிந்தாரின் வேறல்லர் மன்ற தெளிந்தாரில்
தீமை புரிந்தொழுகு வார்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஐயமில்லாமல் தெளிந்து நம்பியவருடைய மனைவியிடத்தே விருப்பம் கொண்டு தீமையைச் செய்து நடப்பவர், செத்தவரை விட வேறுபட்டவர் அல்லர்.

Couplet:

They’re numbered with the dead, e’en while they live, -how otherwise?
With wife of sure confiding friend who evil things devise

English Explanation:
19 Certainly they are no better than dead men who desire evil towards the wife of those who

Transliteration:
Vilindhaarin Verallar Mandra Thelindhaaril
Theemai Purindhu Ozhuku Vaar

 

Kural 144:

எனைத்துணைய ராயினும் என்னாந் தினைத்துணையும்
தேரான் பிறனில் புகல்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தினையளவும் ஆராய்ந்து பார்க்காமல் பிறனுடைய மனைவியிடம் செல்லுதல், எவ்வளவு பெருமையை உடையவராயினும் என்னவாக முடியும்?

Couplet:

How great soe’er they be, what gain have they of life,
Who, not a whit reflecting, seek a neighbour’s wife

English Explanation:
However great one may be, what does it avail if, without at all considering his guilt, he goes unto the wife of another ?

Transliteration:
Enaiththunaiyar Aayinum Ennaam Thinaiththunaiyum
Theraan Piranil Pukal

 

Kural 145:

எளிதென இல்லிறப்பா னெய்துமெஞ் ஞான்றும்
விளியாது நிற்கும் பழி

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
இச்செயல் எளியது என எண்ணிப் பிறனுடைய மனைவியிடம் நெறி தவறிச் செல்கின்றவன், ‌எப்போதும் அழியாமல் நிலைநிற்கும் பழியை அடைவான்

Couplet:

‘Mere triflel’ saying thus, invades the home, so he ensures
A gain of guilt that deathless aye endures

English Explanation:
He who thinks lightly of going into the wife of another acquires guilt that will abide with him imperishably and for ever


Transliteration:
Elidhena Illirappaan Eydhumenj Gnaandrum
Viliyaadhu Nirkum Pazhi

 

Kural 146:

பகைபாவம் அச்சம் பழியென நான்கும்
இகவாவாம் இல்லிறப்பான் கண்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பகை பாவம் அச்சம் பழி என்னும் இந்நான்கு குற்றங்களும் பிறன் மனைவியிடத்து நெறி தவறி நடப்பவனிடத்திலிருந்து நீங்காவாம்.

Couplet:

Who home ivades, from him pass nevermore,
Hatred and sin, fear, foul disgrace; these four

English Explanation:
Hatred, sin, fear, disgrace; these four will never leave him who goes in to his neighbour’s wife

Transliteration:
Pakaipaavam Achcham Pazhiyena Naankum
Ikavaavaam Illirappaan Kan

 

Kural 147:

அறனியலான் இல்வாழ்வா னென்பான் பிறனியலான்
பெண்மை நயவா தவன்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அறத்தின் இயல்போடு பொருந்தி இல்வாழ்க்கை வாழ்பவன், பிறனுக்கு உரிமையானவளின் பெண் தன்மையை விரும்பாதவனே

Couplet:

Who sees the wife, another’s own, with no desiring eye
In sure domestic bliss he dwelleth ever virtuously

English Explanation:
He who desires not the womanhood of her who should walk according to the will of another will be praised as a virtuous house-holder

Transliteration:
Araniyalaan Ilvaazhvaan Enpaan Piraniyalaal
Penmai Nayavaa Thavan

 

Kural 148:

பிறன்மனை நோக்காத பேராண்மை சான்றோர்க்
கறனென்றோ ஆன்ற வொழுக்கு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பிறனுடைய மனைவியை விரும்பி நோக்காத ‌பெரிய ஆண்மை, சான்றோர்க்கு அறம் மட்டும் அன்று; நிறைந்த ஒழுக்கமுமாகும்.

Couplet:

Manly excellence, that looks not on another’s wife,
Is not virtue merely, ’tis full ‘propriety’ of life

English Explanation:
That noble manliness which looks not at the wife of another is the virtue and dignity of the great

Transliteration:
Piranmanai Nokkaadha Peraanmai Saandrorkku
Aranondro Aandra Vozhukku

 

Kural 149:

நலக்குரியார் யாரெனின் நாமநீர் வைப்பின்
பிறற்குரியாள் தோள்தோயா தார்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
கடல் சூழ்ந்த உலகத்தில் நன்மைக்கு உரியவர் யார் என்றொல் பிறனுக்கு உரிமையானவளின் தோளைப் பொருந்தாதவரே ஆவர்

Couplet:

Who ‘re good indeed, on earth begirt by ocean’s gruesome tide?
The men who touch not her that is another’s bride

English Explanation:
Is it asked, “who are those who shall obtain good in this world surrounded by the terror-producing sea ?” Those who touch not the shoulder of her who belongs to another

Transliteration:
Nalakkuriyaar Yaarenin Naamaneer Vaippin
Pirarkkuriyaal Tholdhoyaa Thaar

 

Kural 150:

அறன்வரையா னல்ல செயினும் பிறன்வரையாள்
பெண்மை நயவாமை நன்று

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒருவன் அறநெறியில் நிற்காமல் அறமில்லாதவைகளைச் செய்தாலும், பிறனுக்கு உரியவளின் பெண்மையை விரும்பாமல் வாழ்தல் நல்லது

Couplet:

Though virtue’s bounds he pass, and evil deeds hath wrought;
At least, ’tis good if neighbour’s wife he covet not

English Explanation:
Though a man perform no virtuous deeds and commit (every) vice, it will be well if he desire not the womanhood of her who is within the limit (of the house) of another

Transliteration:
Aranvaraiyaan Alla Seyinum Piranvaraiyaal
Penmai Nayavaamai Nandru

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!