133. The Pleasures of Temporary Variance

Kural 1321:
இல்லை தவறவர்க் காயினும் ஊடுதல்
வல்ல தவரளிக்கும் ஆறு
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அவரிடம் தவறு ஒன்றும் இல்லையானலும், அவரோடு ஊடுதல், அவர் நம்மேல் மிகுதியாக அன்பு செலுத்துமாறு செய்ய வல்லது.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
அவரிடம் தவறே இல்லை என்றாலும், அவர் என்னிடம் மிகுந்த அன்பைச் செலுத்தும்படி செய்யவல்லது ஊடல்.
Kalaignar’s Explanation:
எந்த தவறும் இல்லாத நிலையிலும்கூட காதலர்க்கிடையே தோன்றும் ஊடல், அவர்களின் அன்பை மிகுதியாக வளர்க்கக் கூடியது
Couplet:
Although there be no fault in him, the sweetness of his love
Hath power in me a fretful jealousy to move
English Explanation:
Although my husband is free from defects, the way in which he embraces me is such as to make me feign dislike
Transliteration:
Illai Thavaravarkku Aayinum Ootudhal
Valladhu Avaralikku Maaru
Kural 1322:
ஊடலின் தோன்றும் சிறுதுனி நல்லளி
வாடினும் பாடு பெறும்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஊடுதலால் உண்டாகின்ற சிறிய துன்பம், காதலர் செய்கின்ற நல்ல அன்பு வாடிவிடக் காரணமாக இருந்தாலும் பெருமை பெறும்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
ஊடல் காரணமாக என்னிடம் தோன்றும் சிறு துன்பத்தினால் அவர் என்மீது காட்டும் பேரன்பு வாடினாலும் பெருமை பெறும்.
Kalaignar’s Explanation:
காதலரிடையே மலர்நதுள்ள நல்லன்பு சற்று வாடுவதற்கு, ஊடுதல் காரணமாக இருந்தாலும் அதனால் விளைகிற சிறிய துன்பம் பெருமையுடையதேயாகும்
Couplet:
My ‘anger feigned’ gives but a little pain;
And when affection droops, it makes it bloom again
English Explanation:
His love will increase though it may (at first seem to) fade through the short-lived distress caused by (my) dislike
Transliteration:
Ootalin Thondrum Sirudhuni Nallali
Vaatinum Paatu Perum
Kural 1323:
புலத்தலிற் புத்தேள்நா டுண்டோ நிலத்தொடு
நீரியைந் தன்னார் அகத்து
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நிலத்தோடு நீர் பொருந்தி கலந்தாற் போன்ற அன்புடைய காதலரிடத்தில் ஊடுவதை விட இன்பம் தருகின்ற தேவருலம் இருக்கின்றதோ.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
நிலத்தோடு நீர் கலந்தாற்போன்ற ஒற்றுமையை உடைய என்னவரோடு ஊடிப் பெறும் இன்பத்தைப் போலத் தேவர்கள் நாட்டு இன்பம் இருக்குமோ?
Kalaignar’s Explanation:
நிலத்தோடு நீர் கலந்தது போல அன்புடன் கூடியிருக்கும் காதலரிடத்தில் ஊடல் கொள்வதை விடப் புதிய உலகம் வேறொன்று இருக்க முடியுமா?
Couplet:
Is there a bliss in any world more utterly divine,
Than ‘coyness’ gives, when hearts as earth and water join
English Explanation:
Is there a celestial land that can please like the feigned dislike of those whose union resembles that of earth and water?
Transliteration:
Pulaththalin Puththelnaatu Unto Nilaththotu
Neeriyain Thannaar Akaththu
Kural 1324:
புல்லி விடாஅப் புலவியுள் தோன்றுமென்
உள்ளம் உடைக்கும் படை
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
காதலரைத் தழுவிக்கொண்டு விடாமலிருப்பதற்கு காரணமான ஊடலுள், என்னுடைய உள்ளத்தை உடைக்க வல்ல படை தோன்றுகிறது.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
என்னவரைத் தழுவிக் கொண்டு, விடாமல் இருப்பதற்குக் காரணமாகிய ஊடலில் அதற்குமேலே சென்று என் உறுதியையும் உடைக்கும் ஆயுதம் இருக்கிறது.
Kalaignar’s Explanation:
இறுகத் தழுவி இணை பிரியாமல் இருப்பதற்குக் காரணமாக ஊடல் அமைகிறது அந்த ஊடலில்தான் என் உள்ளத்து உறுதியைக் குலைக்கும் படைக்கலனும் இருக்கிறது
Couplet:
‘Within the anger feigned’ that close love’s tie doth bind,
A weapon lurks, which quite breaks down my mind
English Explanation:
In prolonged dislike after an embrace there is a weapon that can break my heart
Transliteration:
Pulli Vitaaap Pulaviyul Thondrumen
Ullam Utaikkum Patai
Kural 1325:
தவறிலர் ஆயினும் தாம்வீழ்வார் மென்றோள்
அகறலின் ஆங்கொன் றுடைத்து
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தவறு இல்லாத போதும் ஊடலுக்கு ஆளாகித் தாம் விரும்பும் மகளிரின் மெல்லிய தோள்களை நீங்கி இருக்கும் போது ஓர் இன்பம் உள்ளது.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
ஆண்கள் மீது தவறு இல்லை என்றாலும் தவறு செய்தவராகவே நின்று, மனைவியால் ஊடப்பட்டு தாம் விரும்பும் மனைவியின் மெல்லிய தோள்களைக் கூடப் பெறாதபோது, அந்த ஊடலிலும் ஓர் இன்பம் இருக்கிறது.
Kalaignar’s Explanation:
தவறே செய்யாத நிலையிலும்கூட தன்னுள்ளம் கொள்ளை கொண்டவளின் ஊடலுக்கு ஆளாகி அவளது மெல்லிய தோள்களைப் பிரிந்திருப்பதில் ஓர் இன்பம் இருக்கிறது
Couplet:
Though free from fault, from loved one’s tender arms
To be estranged a while hath its own special charms
English Explanation:
Though free from defects, men feel pleased when they cannot embrace the delicate shoulders of those whom they love
Transliteration:
Thavarilar Aayinum Thaamveezhvaar Mendrol
Akaralin Aangon Rutaiththu
Kural 1326:
உணலினும் உண்ட தறலினிது காமம்
புணர்தலின் ஊடல் இனிது
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
உண்பதை விட முன் உண்ட உணவுச் செரிப்பது இன்பமானது, அதுபோல் காமத்தில் கூடுவதைவிட ஊடுதல் இன்பமானது.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
உண்பதைவிட உண்டது செரிப்பது இனியது; அதுபோலக், கூடிக் கலப்பதை விட ஊடுவது காதலுக்கு இனியது.
Kalaignar’s Explanation:
உணவு அருந்துவதைவிட, அருந்திய உணவு செரிப்பதிலே ஒரு சுகம் அதைப்போல் உடலுறவைவிட ஊடல் கொள்வதிலேயே காதலர்க்கு ஒரு சுகம்
Couplet:
‘Tis sweeter to digest your food than ’tis to eat;
In love, than union’s self is anger feigned more sweet
English Explanation:
To digest what has been eaten is more delightful than to eat more; likewise love is more delightful in dislike than intercourse
Transliteration:
Unalinum Untadhu Aralinidhu Kaamam
Punardhalin Ootal Inidhu
Kural 1327:
ஊடலின் தோற்றவர் வென்றார் அதுமன்னும்
கூடலிற் காணப் படும்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஊடலில் தோற்றவரே வெற்றி பெற்றவர் ஆவர், அந்த உண்மை,ஊடல் முடிந்த பின் கூடிமகிழும் நிலையில் காணப்படும்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
ஊடலில் தோற்றவரே வெற்றி பெற்றவர் ஆவார்; அந்த வெற்றியைக் கூடிப் பெறும் இன்பத்தில் அறியலாம்.
Kalaignar’s Explanation:
ஊடல் என்கிற இனிய போரில் தோற்றவர்தான் வெற்றி பெற்றவராவார் இந்த உண்மை ஊடல் முடிந்து கூடிமகிழும் போது உணரப்படும்
Couplet:
In lovers’ quarrels, ’tis the one that first gives way,
That in re-union’s joy is seen to win the day
English Explanation:
160 Those are conquerors whose dislike has been defeated and that is proved by the love (which
Transliteration:
Ootalil Thotravar Vendraar Adhumannum
Kootalir Kaanap Patum
Kural 1328:
ஊடிப் பெறுகுவம் கொல்லோ நுதல்வெயர்ப்பக்
கூடலில் தோன்றிய உப்பு
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நெற்றி வியர்க்கும் படியாக கூடுவதில் உளதாகும் இனிமையை ஊடியிருந்து உணர்வதன் பயனாக இனியும் பெறுவோமோ.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
நெற்றி வியர்க்கும்படி கலவியில் தோன்றும் சுகத்தை இன்னுமொரு முறை இவளுடன் ஊடிப் பெறுவோமா?
Kalaignar’s Explanation:
நெற்றியில் வியர்வை அரும்பிடக் கூடுவதால் ஏற்படும் இன்பத்தை, மீண்டும் ஒருமுறை ஊடல் தோன்றினால், அதன் வாயிலாகப் பெற முடியுமல்லவா?
Couplet:
And shall we ever more the sweetness know of that embrace
With dewy brow; to which ‘feigned anger’ lent its piquant grace
English Explanation:
Will I enjoy once more through her dislike, the pleasure of that love that makes her forehead perspire?
Transliteration:
Ootip Perukuvam Kollo Nudhalveyarppak
Kootalil Thondriya Uppu
Kural 1329:
ஊடுக மன்னோ ஒளியிழை யாமிரப்ப
நீடுக மன்னோ இரா
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
காதலி இன்னும் ஊடுவாளாக, அந்த ஊடலைத் தணிக்கும் பொருட்டு யாம் இரந்து நிற்குமாறு இராக்காலம் இன்னும் நீட்டிப்பதாக.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
ஒளிமிகும் அணிகளை அணிந்த இவள் இன்னும் என்னோடு ஊடட்டும், அப்போது அதிக நேரம் இருக்கும்படி நான் வேண்டிக்கொள்ள, இந்த இரவு விடியாது நீளட்டும்.
Kalaignar’s Explanation:
ஒளி முகத்தழகி ஊடல் புரிவாளாக; அந்த ஊடலைத் தீர்க்கும் பொருட்டு நான் அவளிடம் இரந்து நிற்கும் இன்பத்தைப் பெறுவதற்கும் இராப்பொழுது இன்னும் நீடிப்பதாக
Couplet:
Let her, whose jewels brightly shine, aversion feign
That I may still plead on, O night, prolong thy reign
English Explanation:
May the bright-jewelled one feign dislike, and may the night be prolonged for me to implore her!
Transliteration:
Ootuka Manno Oliyizhai Yaamirappa
Neetuka Manno Iraa
Kural 1330:
ஊடுதல் காமத்திற் கின்பம் அதற்கின்பம்
கூடி முயங்கப் பெறின்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
காமத்திற்கு இன்பம் தருவது ஊடுதல் ஆகும், ஊடல் முடிந்த பின் கூடித் தழுவப் பெற்றால் அந்த ஊடலுக்கு இன்பமாகும்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
காதல் நுகர்ச்சிக்கு இன்பம் ஊடுதலே அவ்வூடலுக்கும் இன்பம், அளவு அறிந்து ஊடலை நீக்கிக் கூடித் தழுவுதலே.
Kalaignar’s Explanation:
ஒருவருக்கொருவர் செல்லமாகச் சினங்கொண்டு பிரிந்திருப்பது எனப்படும் ஊடல், இருவரும் சேர்ந்த பிறகு காதல் இன்பத்தை அதிகமாகப் பருகிட உதவும் எனவே ஊடல் கொள்வதே ஒரு இன்பமான செயல்தான்
Couplet:
A ‘feigned aversion’ coy to pleasure gives a zest;
The pleasure’s crowned when breast is clasped to breast
English Explanation:
Dislike adds delight to love; and a hearty embrace (thereafter) will add delight to dislike
Transliteration:
Ootudhal Kaamaththirku Inpam Adharkinpam
Kooti Muyangap Perin


Share this website !!!
Facebook Twitter Linkedin