133. The Pleasures of Temporary Variance (ஊடலுவகை)

PREV    NEXT

Kural 1321:

இல்லை தவறவர்க் காயினும் ஊடுதல்
வல்ல தவரளிக்கும் ஆறு


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அவரிடம் தவறு ஒன்றும் இல்லையானலும், அவரோடு ஊடுதல், அவர் நம்மேல் மிகுதியாக அன்பு செலுத்துமாறு செய்ய வல்லது.

Couplet:

Although there be no fault in him, the sweetness of his love
Hath power in me a fretful jealousy to move

English Explanation:
Although my husband is free from defects, the way in which he embraces me is such as to make me feign dislike

Transliteration:
Illai Thavaravarkku Aayinum Ootudhal
Valladhu Avaralikku Maaru

 

Kural 1322:

ஊடலின் தோன்றும் சிறுதுனி நல்லளி
வாடினும் பாடு பெறும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஊடுதலால் உண்டாகின்ற சிறிய துன்பம், காதலர் செய்கின்ற நல்ல அன்பு வாடிவிடக் காரணமாக இருந்தாலும் பெருமை பெறும்.

Couplet:

My ‘anger feigned’ gives but a little pain;
And when affection droops, it makes it bloom again

English Explanation:
His love will increase though it may (at first seem to) fade through the short-lived distress caused by (my) dislike

Transliteration:
Ootalin Thondrum Sirudhuni Nallali
Vaatinum Paatu Perum

 

Kural 1323:

புலத்தலிற் புத்தேள்நா டுண்டோ நிலத்தொடு
நீரியைந் தன்னார் அகத்து

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நிலத்தோடு நீர் பொருந்தி கலந்தாற் போன்ற அன்புடைய காதலரிடத்தில் ஊடுவதை விட இன்பம் தருகின்ற தேவருலம் இருக்கின்றதோ.

Couplet:

Is there a bliss in any world more utterly divine,
Than ‘coyness’ gives, when hearts as earth and water join

English Explanation:
Is there a celestial land that can please like the feigned dislike of those whose union resembles that of earth and water?

Transliteration:
Pulaththalin Puththelnaatu Unto Nilaththotu
Neeriyain Thannaar Akaththu

 

Kural 1324:

புல்லி விடாஅப் புலவியுள் தோன்றுமென்
உள்ளம் உடைக்கும் படை

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
காதலரைத் தழுவிக்கொண்டு விடாமலிருப்பதற்கு காரணமான ஊடலுள், என்னுடைய உள்ளத்தை உடைக்க வல்ல படை தோன்றுகிறது.

Couplet:

‘Within the anger feigned’ that close love’s tie doth bind,
A weapon lurks, which quite breaks down my mind

English Explanation:
In prolonged dislike after an embrace there is a weapon that can break my heart

Transliteration:
Pulli Vitaaap Pulaviyul Thondrumen
Ullam Utaikkum Patai

 

Kural 1325:

தவறிலர் ஆயினும் தாம்வீழ்வார் மென்றோள்
அகறலின் ஆங்கொன் றுடைத்து

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தவறு இல்லாத போதும் ஊடலுக்கு ஆளாகித் தாம் விரும்பும் மகளிரின் மெல்லிய தோள்களை நீங்கி இருக்கும் போது ஓர் இன்பம் உள்ளது.

Couplet:

Though free from fault, from loved one’s tender arms
To be estranged a while hath its own special charms

English Explanation:
Though free from defects, men feel pleased when they cannot embrace the delicate shoulders of those whom they love


Transliteration:
Thavarilar Aayinum Thaamveezhvaar Mendrol
Akaralin Aangon Rutaiththu

 

Kural 1326:

உணலினும் உண்ட தறலினிது காமம்
புணர்தலின் ஊடல் இனிது

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
உண்பதை விட முன் உண்ட உணவுச் செரிப்பது இன்பமானது, அதுபோல் காமத்தில் கூடுவதைவிட ஊடுதல் இன்பமானது.

Couplet:

‘Tis sweeter to digest your food than ’tis to eat;
In love, than union’s self is anger feigned more sweet

English Explanation:
To digest what has been eaten is more delightful than to eat more; likewise love is more delightful in dislike than intercourse

Transliteration:
Unalinum Untadhu Aralinidhu Kaamam
Punardhalin Ootal Inidhu

 

Kural 1327:

ஊடலின் தோற்றவர் வென்றார் அதுமன்னும்
கூடலிற் காணப் படும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஊடலில் தோற்றவரே வெற்றி பெற்றவர் ஆவர், அந்த உண்மை,ஊடல் முடிந்த பின் கூடிமகிழும் நிலையில் காணப்படும்.

Couplet:

In lovers’ quarrels, ’tis the one that first gives way,
That in re-union’s joy is seen to win the day

English Explanation:
160 Those are conquerors whose dislike has been defeated and that is proved by the love (which

Transliteration:
Ootalil Thotravar Vendraar Adhumannum
Kootalir Kaanap Patum

 

Kural 1328:

ஊடிப் பெறுகுவம் கொல்லோ நுதல்வெயர்ப்பக்
கூடலில் தோன்றிய உப்பு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நெற்றி வியர்க்கும் படியாக கூடுவதில் உளதாகும் இனிமையை ஊடியிருந்து உணர்வதன் பயனாக இனியும் பெறுவோமோ.

Couplet:

And shall we ever more the sweetness know of that embrace
With dewy brow; to which ‘feigned anger’ lent its piquant grace

English Explanation:
Will I enjoy once more through her dislike, the pleasure of that love that makes her forehead perspire?

Transliteration:
Ootip Perukuvam Kollo Nudhalveyarppak
Kootalil Thondriya Uppu

 

Kural 1329:

ஊடுக மன்னோ ஒளியிழை யாமிரப்ப
நீடுக மன்னோ இரா

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
காதலி இன்னும் ஊடுவாளாக, அந்த ஊடலைத் தணிக்கும் பொருட்டு யாம் இரந்து நிற்குமாறு இராக்காலம் இன்னும் நீட்டிப்பதாக.

Couplet:

Let her, whose jewels brightly shine, aversion feign
That I may still plead on, O night, prolong thy reign

English Explanation:
May the bright-jewelled one feign dislike, and may the night be prolonged for me to implore her!

Transliteration:
Ootuka Manno Oliyizhai Yaamirappa
Neetuka Manno Iraa

 

Kural 1330:

ஊடுதல் காமத்திற் கின்பம் அதற்கின்பம்
கூடி முயங்கப் பெறின்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
காமத்திற்கு இன்பம் தருவது ஊடுதல் ஆகும், ஊடல் முடிந்த பின் கூடித் தழுவப் பெற்றால் அந்த ஊடலுக்கு இன்பமாகும்.

Couplet:

A ‘feigned aversion’ coy to pleasure gives a zest;
The pleasure’s crowned when breast is clasped to breast

English Explanation:
Dislike adds delight to love; and a hearty embrace (thereafter) will add delight to dislike

Transliteration:
Ootudhal Kaamaththirku Inpam Adharkinpam
Kooti Muyangap Perin

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!