131. Pouting (புலவி)

PREV    NEXT

Kural 1301:

புல்லா திராஅப் புலத்தை அவருறும்
அல்லல்நோய் காண்கம் சிறிது


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
( ஊடும்போது அவர் அடைகின்ற) துன்ப நோயைச் சிறிது காண்போம்; அதற்காக அவரைத் தழுவாமலிருந்து பிணங்குவாயாக.

Couplet:

Be still reserved, decline his profferred love;
A little while his sore distress we ‘ll prove

English Explanation:
Let us witness awhile his keen suffering; just feign dislike and embrace him not

Transliteration:
Pullaa Thiraaap Pulaththai Avar Urum
Allalnoi Kaankam Siridhu

 

Kural 1302:

உப்பமைந் தற்றால் புலவி அதுசிறிது
மிக்கற்றால் நீள விடல்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
உப்பு, உணவில் அளவோடு அமைந்திருப்பதைப் போன்றது ஊடல்; ஊடலை அளவு கடந்து நீட்டித்தல், அந்த உப்பு சிறிதளவு மிகுதியாக இருப்பதைப் போன்றது.

Couplet:

A cool reserve is like the salt that seasons well the mess,
Too long maintained, ’tis like the salt’s excess

English Explanation:
A little dislike is like salt in proportion; to prolong it a little is like salt a little too much

Transliteration:
Uppamain Thatraal Pulavi Adhusiridhu
Mikkatraal Neela Vital

 

Kural 1303:

அலந்தாரை அல்லல்நோய் செய்தற்றால் தம்மைப்
புலந்தாரைப் புல்லா விடல்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தம்மோடு பிணங்கியவரை ஊடலுணர்த்தித் தழுவாமல் விடுதல், துன்பத்தால் வருந்தியவரை மேலும் துன்ப நோய் செய்து வரத்தினாற் போன்றது.

Couplet:

‘Tis heaping griefs on those whose hearts are grieved;
To leave the grieving one without a fond embrace

English Explanation:
For men not to embrace those who have feigned dislike is like torturing those already in agony

Transliteration:
Alandhaarai Allalnoi Seydhatraal Thammaip
Pulandhaaraip Pullaa Vital

 

Kural 1304:

ஊடி யவரை உணராமை வாடிய
வள்ளி முதலரிந் தற்று

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பிணங்கியவரை ஊடலுணர்த்தி அன்பு செய்யாமல் இருத்தல், முன்னமே வாடியுள்ள கொடியை அதன் அடியிலேயே அறுத்தல் போன்றது.

Couplet:

To use no kind conciliating art when lover grieves,
Is cutting out the root of tender winding plant that droops

English Explanation:
Not to reconcile those who have feigned dislike is like cutting a faded creeper at its root

Transliteration:
Ooti Yavarai Unaraamai Vaatiya
Valli Mudhalarin Thatru

 

Kural 1305:

நலத்தகை நல்லவர்க் கேஎர் புலத்தகை
பூவன்ன கண்ணார் அகத்து

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நல்ல பண்புகள் அமைந்த நல்ல ஆடவர்க்கு அழகு, மலர் போன்ற கண்களை உடைய மகளிரின் நெஞ்சம் விளையும் ஊடலின் சிறப்பே ஆகும்.

Couplet:

Even to men of good and worthy mind, the petulance
Of wives with flowery eyes lacks not a lovely grace

English Explanation:
An increased shyness in those whose eyes are like flowers is beautiful even to good and virtuous husbands


Transliteration:
Nalaththakai Nallavarkku Eer Pulaththakai
Pooanna Kannaar Akaththu

 

Kural 1306:

துனியும் புலவியும் இல்லாயின் காமம்
கனியும் கருக்காயும் அற்று

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பெரும் பிணக்கும் சிறு பிணக்கும் இல்லாவிட்டால், காமம் மிகப் பழுத்த பழமும் முற்றாத இளங்காயும் போல் பயன்படாததாகும்.

Couplet:

Love without hatred is ripened fruit;
Without some lesser strife, fruit immature

English Explanation:
Sexual pleasure, without prolonged and short-lived dislike, is like too ripe, and unripe fruit

Transliteration:
Thuniyum Pulaviyum Illaayin Kaamam
Kaniyum Karukkaayum Atru

 

Kural 1307:

ஊடலின் உண்டாங்கோர் துன்பம் புணர்வது
நீடுவ தன்றுகொல் என்று

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
கூடியிருக்கும் இன்பம் இனிமேல் நீட்டிக்காதோ என்று ஏங்கி எண்ணுவதால் ஊடியிருத்தலினும் காதலர்க்கு ஒருவகைத் துன்பம் இருக்கின்றது.

Couplet:

A lovers’ quarrel brings its pain, when mind afraid
Asks doubtful, ‘Will reunion sweet be long delayed?’

English Explanation:
The doubt as to whether intercourse would take place soon or not, creates a sorrow (even) in feigned dislike

Transliteration:
Ootalin Untaangor Thunpam Punarvadhu
Neetuva Thandru Kol Endru

 

Kural 1308:

நோதல் எவன்மற்று நொந்தாரென் றஃதறியும்
காதலர் இல்லா வழி

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நம்மால் இவர் வருந்தினார் என்று அந்த வருத்தத்தை அறிகின்ற காதலர் இல்லாதபோது, வருந்துவதால் பயன் என்ன?

Couplet:

What good can grieving do, when none who love
Are there to know the grief thy soul endures

English Explanation:
What avails sorrow when I am without a wife who can understand the cause of my sorrow?

Transliteration:
Nodhal Evanmatru Nondhaarendru Aqdhariyum
Kaadhalar Illaa Vazhi

 

Kural 1309:

நீரும் நிழல தினிதே புலவியும்
வீழுநர் கண்ணே இனிது

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நீரும் நிழலை அடுத்திருப்பதே இனிமையானது; அதுபோல், ஊடலும் அன்பு செலுத்துவோரிடத்தில் கொள்வதே இன்பமானது.

Couplet:

Water is pleasant in the cooling shade;
So coolness for a time with those we love

English Explanation:
Like water in the shade, dislike is delicious only in those who love

Transliteration:
Neerum Nizhaladhu Inidhe Pulaviyum
Veezhunar Kanne Inidhu

 

Kural 1310:

ஊடல் உணங்க விடுவாரோ டென்னெஞ்சம்
கூடுவேம் என்ப தவா

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஊடல் கொண்ட‌போது உணர்த்தி மகிழ்விக்காமல் வாட விடுகின்றவரோடு என் நெஞ்சம் கூடியிருப்போம் என்று முயல்வதற்குக் காரணம் அதன் ஆசையே.

Couplet:

Of her who leaves me thus in variance languishing,
To think within my heart with love is fond desire

English Explanation:
It is nothing but strong desire that makes her mind unite with me who can leave her to her own dislike

Transliteration:
Ootal Unanga Vituvaarotu Ennenjam
Kootuvem Enpadhu Avaa

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!