130. Expostulation with Oneself (நெஞ்சொடு புலத்தல்)

PREV    NEXT

Kural 1291:

அவர்நெஞ் சவர்க்காதல் கண்டும் எவன்நெஞ்சே
நீயெமக் காகா தது


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நெஞ்சே! அவருடைய நெஞ்சம் ( நம்மை நினையாமல் நம்மிடம் வராமல்) அவர்க்குத் துணையாதலைக் கண்டும் நீ எமக்குத் துணையாகாதது ஏன்?

Couplet:

You see his heart is his alone
O heart, why not be all my own

English Explanation:
O my soul! although you have seen how his soul stands by him, how is it you do not stand by me?

Transliteration:
Avarnenju Avarkkaadhal Kantum Evannenje
Neeemakku Aakaa Thadhu

 

Kural 1292:

உறாஅ தவர்க்கண்ட கண்ணும் அவரைச்
செறாஅரெனச் சேறியென் நெஞ்சு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
என் நெஞசே! நம்மேல் அன்பு கொள்ளாத காதலரைக் கண்டபோதும், அவர் வெறுக்கமாட்டார் என்று எண்ணி அவரிடம் செல்கின்றாயே!

Couplet:

‘Tis plain, my heart, that he ‘s estranged from thee;
Why go to him as though he were not enemy

English Explanation:
O my soul! although you have known him who does not love me, still do you go to him, saying “he will not be displeased.”

Transliteration:
Uraaa Thavarkkanta Kannum Avaraich
Cheraaarenach Cheriyen Nenju

 

Kural 1293:

கெட்டார்க்கு நட்டாரில் என்பதோ நெஞ்சேநீ
பெட்டாங் கவர்பின் செலல்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நெஞ்சே! நீ உன் விருப்பத்தின்படியே அவர் பின் செல்வதற்குக் காரணம், துன்பத்தால் அழிந்தவர்‌க்கு நண்பர் இல்லை என்னும் எண்ண‌மோ?

Couplet:

‘The ruined have no friends, ‘they say; and so, my heart,
To follow him, at thy desire, from me thou dost depart

English Explanation:
O my soul! do you follow him at pleasure under the belief that the ruined have no friends?

Transliteration:
Kettaarkku Nattaaril Enpadho Nenjenee
Pettaangu Avarpin Selal

 

Kural 1294:

இனியன்ன நின்னொடு சூழ்வார்யார் நெஞ்சே
துனிசெய்து துவ்வாய்காண் மற்று

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நெஞ்‌சே! நீ ஊடலைச் செய்து அதன் பயனை நுகர மாட்டாய்; இனிமேல் அத்தகையவற்றைப் பற்றி உன்னோடு கலந்து எண்ணப் போகின்றவர் யார்?

Couplet:

‘See, thou first show offended pride, and then submit,’ I bade;
Henceforth such council who will share with thee my heart

English Explanation:
O my soul! you would not first seem sulky and then enjoy (him); who then would in future consult you about such things?

Transliteration:
Inianna Ninnotu Soozhvaaryaar Nenje
Thuniseydhu Thuvvaaikaan Matru

 

Kural 1295:

பெறாஅமை அஞ்சும் பெறினபிரி வஞ்சும்
அறாஅ இடும்பைத்தென் நெஞ்சு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
( காதலரைப் பெறாதபோது) பெறாமைக்கு அஞ்சும்; பெற்றால் பிரிவை நினைத்து அஞ்சும்; ( இவ்வாறாக) என் நெஞ்சம் தீராத துன்பம் உடையதாகின்றது.

Couplet:

I fear I shall not gain, I fear to lose him when I gain;
And thus my heart endures unceasing pain

English Explanation:
My soul fears when it is without him; it also fears when it is with him; it is subject to incessant sorrow


Transliteration:
Peraaamai Anjum Perinpirivu Anjum
Araaa Itumpaiththen Nenju

 

Kural 1296:

தனியே இருந்து நினைத்தக்கால் என்னைத்
தினிய இருந்ததென் நெஞ்சு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
காதலரைப் பிரிந்து தனியே இருந்து அவருடைய தவறுகளை நினைத்தபோது என் நெஞ்சம் என்னைத் தின்பது போல் துன்பம் செய்வதாக இருந்தது.

Couplet:

My heart consumes me when I ponder lone,
And all my lover’s cruelty bemoan

English Explanation:
My mind has been (here) in order to eat me up (as it were) whenever I think of him in my solitude

Transliteration:
Thaniye Irundhu Ninaiththakkaal Ennaith
Thiniya Irundhadhen Nenju

 

Kural 1297:

நாணும் மறந்தேன் அவர்மறக் கல்லாவென்
மாணா மடநெஞ்சிற் பட்டு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
காதலனை மறக்க முடியாத என்னுடைய சிறப்பில்லாத மட நெஞ்சினோடு சேர்ந்து, மறக்கத் தகாததாகிய நாணத்தையும் மறந்து விடடேன்.

Couplet:

Fall’n ‘neath the sway of this ignoble foolish heart,
Which will not him forget, I have forgotten shame

English Explanation:
I have even forgotten my modesty, having been caught in my foolish mind which is not dignified enough to forget him

Transliteration:
Naanum Marandhen Avarmarak Kallaaen
Maanaa Matanenjir Pattu

 

Kural 1298:

எள்ளின் இளிவாமென் றெண்ணி அவர்திறம்
உள்ளும் உயிர்க்காதல் நெஞ்சு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
உயரின் மேல் காதல் கொண்ட என் நெஞ்சம், பிரிந்த காதலரை இகழ்ந்தால் இழிவாகும் என்று எண்ணி அவருடைய உயர்ந்த பண்புகளையே நினைக்கின்றது.

Couplet:

If I contemn him, then disgrace awaits me evermore;
My soul that seeks to live his virtues numbers o’er

English Explanation:
My soul which clings to life thinks only of his (own) gain in the belief that it would be disgraceful for it to despise him

Transliteration:
Ellin Ilivaamendru Enni Avardhiram
Ullum Uyirkkaadhal Nenju

 

Kural 1299:

துன்பத்திற் கியாரே துணையாவார் தாமுடைய
நெஞ்சந் துணையல் வழி

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒருவர்க்குத் துன்பம் வந்தபோது, தாம் உரிமையாகப் பெற்றுள்ள நெஞ்சமே துணையாகா விட்டால், வேறு யார் துணையாவார்?

Couplet:

And who will aid me in my hour of grief,
If my own heart comes not to my relief

English Explanation:
Who would help me out of one’s distress, when one’s own soul refuses help to one?

Transliteration:
Thunpaththirku Yaare Thunaiyaavaar Thaamutaiya
Nenjan Thunaiyal Vazhi

 

Kural 1300:

தஞ்சம் தமரல்லர் ஏதிலார் தாமுடைய
நெஞ்சம் தமரல் வழி

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒருவர்க்கு தாம் உரிமையாகப் பெற்ற நெஞ்சமே உறவாகாதபோது அயலார் உறவில்லாதவராக இருப்பது எளிதேயாகும்.

Couplet:

A trifle is unfriendliness by aliens shown,
When our own heart itself is not our own

English Explanation:
It is hardly possible for strangers to behave like relations, when one’s own soul acts like a stranger

Transliteration:
Thanjam Thamarallar Edhilaar Thaamutaiya
Nenjam Thamaral Vazhi

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!