130. Expostulation with Oneself

Kural 1291:
அவர்நெஞ் சவர்க்காதல் கண்டும் எவன்நெஞ்சே
நீயெமக் காகா தது
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நெஞ்சே! அவருடைய நெஞ்சம் ( நம்மை நினையாமல் நம்மிடம் வராமல்) அவர்க்குத் துணையாதலைக் கண்டும் நீ எமக்குத் துணையாகாதது ஏன்?
Solomon Paapaiya’s Explanation:
நெஞ்சே! அவருடைய நெஞ்சு நம்மை எண்ணாது அவருக்கே துணையாய் நிற்பதை அறிந்தும், நீ எனக்குத் துணை ஆகாமல் அவரையே நினைக்கக் காரணம் என்ன?
Kalaignar’s Explanation:
நெஞ்சே! நம்மை நினைக்காமல் இருப்பதற்கு அவருடைய நெஞ்சு அவருக்குத் துணையாக இருக்கும்போது நீ எமக்குத் துணையாக இல்லாமல் அவரை நினைத்து உருகுவது ஏன்?
Couplet:
You see his heart is his alone
O heart, why not be all my own
English Explanation:
O my soul! although you have seen how his soul stands by him, how is it you do not stand by me?
Transliteration:
Avarnenju Avarkkaadhal Kantum Evannenje
Neeemakku Aakaa Thadhu
Kural 1292:
உறாஅ தவர்க்கண்ட கண்ணும் அவரைச்
செறாஅரெனச் சேறியென் நெஞ்சு
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
என் நெஞசே! நம்மேல் அன்பு கொள்ளாத காதலரைக் கண்டபோதும், அவர் வெறுக்கமாட்டார் என்று எண்ணி அவரிடம் செல்கின்றாயே!
Solomon Paapaiya’s Explanation:
என் நெஞ்சே! என்மீது அன்பு இல்லாதவரை உள்ளபடியே நீ அறிந்திருந்தும் நாம் போனால் அவர் கோபப்படமாட்டார் என்று எண்ணி நீ அவரிடமே செல்லுகின்றாய்!
Kalaignar’s Explanation:
நெஞ்சே! நம்மிடம் அன்பு காட்டாதவர் அவர் எனக் கண்ட பிறகும், நம்மை வெறுக்க மாட்டார் என நம்பி அவரிடம் செல்கின்றாயே
Couplet:
‘Tis plain, my heart, that he ‘s estranged from thee;
Why go to him as though he were not enemy
English Explanation:
O my soul! although you have known him who does not love me, still do you go to him, saying “he will not be displeased.”
Transliteration:
Uraaa Thavarkkanta Kannum Avaraich
Cheraaarenach Cheriyen Nenju
Kural 1293:
கெட்டார்க்கு நட்டாரில் என்பதோ நெஞ்சேநீ
பெட்டாங் கவர்பின் செலல்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நெஞ்சே! நீ உன் விருப்பத்தின்படியே அவர் பின் செல்வதற்குக் காரணம், துன்பத்தால் அழிந்தவர்‌க்கு நண்பர் இல்லை என்னும் எண்ண‌மோ?
Solomon Paapaiya’s Explanation:
நெஞ்சே! நீ என்னிடம் இல்லாமல் உன் விருப்பப்படியே அவரிடம் செல்லக் காரணம், இந்த உலகத்தில் கெட்டுப் போனவர்களுக்கு நண்பர் இல்லை என்பதனாலோ?
Kalaignar’s Explanation:
நெஞ்சே! நீ எனை விடுத்து அவரை விரும்பிப் பின் தொடர்ந்து செல்வது, துன்பத்தால் அழிந்தோர்க்கு நண்பர்கள் துணையிருக்க மாட்டார்கள் என்று சொல்வது போலவோ?
Couplet:
‘The ruined have no friends, ‘they say; and so, my heart,
To follow him, at thy desire, from me thou dost depart
English Explanation:
O my soul! do you follow him at pleasure under the belief that the ruined have no friends?
Transliteration:
Kettaarkku Nattaaril Enpadho Nenjenee
Pettaangu Avarpin Selal
Kural 1294:
இனியன்ன நின்னொடு சூழ்வார்யார் நெஞ்சே
துனிசெய்து துவ்வாய்காண் மற்று
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நெஞ்‌சே! நீ ஊடலைச் செய்து அதன் பயனை நுகர மாட்டாய்; இனிமேல் அத்தகையவற்றைப் பற்றி உன்னோடு கலந்து எண்ணப் போகின்றவர் யார்?
Solomon Paapaiya’s Explanation:
நெஞ்சே! நீ அவரைப் பார்க்கும்போது இன்பம் நுகர எண்ணுகிறாயே தவிர, அவர் தவறுகளை எண்ணி ஊடி, பிறகு உறவு கொள்ள எண்ணமாட்டாய். ஆதலால் இனி இது போன்றவற்றை உன்னோடு யார் ஆலோசனை செய்வார்? நான் செய்யமாட்டேன்.
Kalaignar’s Explanation:
நெஞ்சே! முதலில் ஊடல் செய்து பிறகு அதன் பயனைக் கூடலில் நுகர்வோம் என நினைக்க மாட்டாய்; எனவே அதைப்பற்றி உன்னிடம் யார் பேசப் போகிறார்கள்? நான் பேசுவதாக இல்லை
Couplet:
‘See, thou first show offended pride, and then submit,’ I bade;
Henceforth such council who will share with thee my heart
English Explanation:
O my soul! you would not first seem sulky and then enjoy (him); who then would in future consult you about such things?
Transliteration:
Inianna Ninnotu Soozhvaaryaar Nenje
Thuniseydhu Thuvvaaikaan Matru
Kural 1295:
பெறாஅமை அஞ்சும் பெறினபிரி வஞ்சும்
அறாஅ இடும்பைத்தென் நெஞ்சு
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
( காதலரைப் பெறாதபோது) பெறாமைக்கு அஞ்சும்; பெற்றால் பிரிவை நினைத்து அஞ்சும்; ( இவ்வாறாக) என் நெஞ்சம் தீராத துன்பம் உடையதாகின்றது.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
என் கணவர் என்னைப் பிரிந்து இருந்தபோது அவர் இல்லாததற்குப் பயப்படும்; அவர் வந்துவிட்டால், பிரிவாரே என்று பயப்படும். ஆகவே என் நெஞ்சம் நீங்காத துன்பத்தைப் பெற்றிருக்கிறது.
Kalaignar’s Explanation:
என் நெஞ்சத்துக்குத் துன்பம் தொடர் கதையாகவே இருக்கிறது காதலரைக் காணவில்லையே என்று அஞ்சும்; அவர் வந்து விட்டாலோ பிரிந்து செல்வாரே என நினைத்து அஞ்சும்
Couplet:
I fear I shall not gain, I fear to lose him when I gain;
And thus my heart endures unceasing pain
English Explanation:
My soul fears when it is without him; it also fears when it is with him; it is subject to incessant sorrow
Transliteration:
Peraaamai Anjum Perinpirivu Anjum
Araaa Itumpaiththen Nenju
Kural 1296:
தனியே இருந்து நினைத்தக்கால் என்னைத்
தினிய இருந்ததென் நெஞ்சு
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
காதலரைப் பிரிந்து தனியே இருந்து அவருடைய தவறுகளை நினைத்தபோது என் நெஞ்சம் என்னைத் தின்பது போல் துன்பம் செய்வதாக இருந்தது.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
காதலர் பிரிவைத் தனியே இருந்து நினைத்தபோது என் நெஞ்சம் என்னைத் தின்பது போலக் கொடுமையாக இருந்தது.
Kalaignar’s Explanation:
காதலர் பிரிவைத் தனியே இருந்து நினைத்தபோது என் நெஞ்சம் என்னைத் தின்பது போலக் கொடுமையாக இருந்தது
Couplet:
My heart consumes me when I ponder lone,
And all my lover’s cruelty bemoan
English Explanation:
My mind has been (here) in order to eat me up (as it were) whenever I think of him in my solitude
Transliteration:
Thaniye Irundhu Ninaiththakkaal Ennaith
Thiniya Irundhadhen Nenju
Kural 1297:
நாணும் மறந்தேன் அவர்மறக் கல்லாவென்
மாணா மடநெஞ்சிற் பட்டு
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
காதலனை மறக்க முடியாத என்னுடைய சிறப்பில்லாத மட நெஞ்சினோடு சேர்ந்து, மறக்கத் தகாததாகிய நாணத்தையும் மறந்து விடடேன்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
தன்னை மறந்த காதலரைத் தான் மறக்க முடியாத, என் நிலையில்லாத மடநெஞ்சோடு கூடி, நான் நாணத்தையும் மறந்துவிட்டேன்.
Kalaignar’s Explanation:
அவரை மறக்க முடியாமல் வாடும் என்னுடைய சிறப்பில்லாத மட நெஞ்சத்துடன் சேர்ந்து மறக்கக் கூடாது நாணத்தையும் மறந்து விட்டேன்
Couplet:
Fall’n ‘neath the sway of this ignoble foolish heart,
Which will not him forget, I have forgotten shame
English Explanation:
I have even forgotten my modesty, having been caught in my foolish mind which is not dignified enough to forget him
Transliteration:
Naanum Marandhen Avarmarak Kallaaen
Maanaa Matanenjir Pattu
Kural 1298:
எள்ளின் இளிவாமென் றெண்ணி அவர்திறம்
உள்ளும் உயிர்க்காதல் நெஞ்சு
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
உயரின் மேல் காதல் கொண்ட என் நெஞ்சம், பிரிந்த காதலரை இகழ்ந்தால் இழிவாகும் என்று எண்ணி அவருடைய உயர்ந்த பண்புகளையே நினைக்கின்றது.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
உயிர்மேல் காதலை உடைய என் நெஞ்சு, நாமும் அவரை இகழ்ந்தால் பிறகு நமக்கும் இழிவுவரும் என்று எண்ணி, அவர் வரவையும் கலவியையுமே நினைத்து நின்றது.
Kalaignar’s Explanation:
பிரிந்து சென்ற காதலரை இகழ்வது தனக்கே இழிவாகும் என்பதால், அவருடைய பெருமையைப் பற்றியே என்னுயிர்க் காதல் நெஞ்சம் எண்ணிக் கொண்டிருக்கும்
Couplet:
If I contemn him, then disgrace awaits me evermore;
My soul that seeks to live his virtues numbers o’er
English Explanation:
My soul which clings to life thinks only of his (own) gain in the belief that it would be disgraceful for it to despise him
Transliteration:
Ellin Ilivaamendru Enni Avardhiram
Ullum Uyirkkaadhal Nenju
Kural 1299:
துன்பத்திற் கியாரே துணையாவார் தாமுடைய
நெஞ்சந் துணையல் வழி
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒருவர்க்குத் துன்பம் வந்தபோது, தாம் உரிமையாகப் பெற்றுள்ள நெஞ்சமே துணையாகா விட்டால், வேறு யார் துணையாவார்?
Solomon Paapaiya’s Explanation:
ஒருவரது துன்பத்திற்குத் தாம் உரிமையாகப் பெற்றிருக்கும் தம் நெஞ்சமே துணையாகாதபோது, வேறு யார் துணையாவார்?
Kalaignar’s Explanation:
துன்பம் வரும்போது அதனைத் தாங்குவதற்கு நெஞ்சமே துணையாக இல்லாவிட்டால் பிறகு யார் துணையாக இருப்பார்?
Couplet:
And who will aid me in my hour of grief,
If my own heart comes not to my relief
English Explanation:
Who would help me out of one’s distress, when one’s own soul refuses help to one?
Transliteration:
Thunpaththirku Yaare Thunaiyaavaar Thaamutaiya
Nenjan Thunaiyal Vazhi
Kural 1300:
தஞ்சம் தமரல்லர் ஏதிலார் தாமுடைய
நெஞ்சம் தமரல் வழி
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒருவர்க்கு தாம் உரிமையாகப் பெற்ற நெஞ்சமே உறவாகாதபோது அயலார் உறவில்லாதவராக இருப்பது எளிதேயாகும்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
நமக்குரிய நெஞ்சமே நம்முடன் உறவாக இல்லாத போது, மற்றவர் உறவில்லாதவராக இருத்தல் என்பது எளிதேயாகும்.
Kalaignar’s Explanation:
நமக்குரிய நெஞ்சமே நம்முடன் உறவாக இல்லாத போது, மற்றவர் உறவில்லாதவராக இருத்தல் என்பது எளிதேயாகும்
Couplet:
A trifle is unfriendliness by aliens shown,
When our own heart itself is not our own
English Explanation:
It is hardly possible for strangers to behave like relations, when one’s own soul acts like a stranger
Transliteration:
Thanjam Thamarallar Edhilaar Thaamutaiya
Nenjam Thamaral Vazhi


Share this website !!!
Facebook Twitter Linkedin