129. Desire for Reunion (புணர்ச்சி விதும்பல்)

PREV    NEXT

Kural 1281:


உள்ளக் களித்தலும் காண மகிழ்தலும்
கள்ளுக்கில் காமத்திற் குண்டு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நினைத்த அளவிலே களிப்படைதலும் கண்ட அளவிலே மகிழ்ச்சி அடைதலும் ஆகிய இந்த இருவகை தன்மையும் கள்ளுக்கு இல்‌லை; காமத்திற்கு உண்டு

Couplet:

Gladness at the thought, rejoicing at the sight,
Not palm-tree wine, but love, yields such delight

English Explanation:
To please by thought and cheer by sight is peculiar, not to liquor but lust

Transliteration:
Ullak Kaliththalum Kaana Makizhdhalum
Kallukkil Kaamaththir Kuntu

 

Kural 1282:

தினைத்துணையும் ஊடாமை வேண்டும் பனைத்துணையும்
காமம் நிறைய வரின்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
காமம் பனையளவாக நிறைய வரும்போது காதலரோடு தினையளவாகச் சிறிதேனும் ஊடல் கொள்ளாமல் இருக்க வேண்டும்.

Couplet:

When as palmyra tall, fulness of perfect love we gain,
Distrust can find no place small as the millet grain

English Explanation:
If women have a lust that exceeds even the measure of the palmyra fruit, they will not desire (to feign) dislike even as much as the millet

Transliteration:
Thinaiththunaiyum Ootaamai Ventum Panaith Thunaiyum
Kaamam Niraiya Varin

 

Kural 1283:

பேணாது பெட்பவே செய்யினும் கொண்கனைக்
காணா தமையல கண்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
என்னை விரும்பாமல் புறக்கணித்துத் தனக்கு விருப்பமானவற்றையே செய்து ஒழுகினாலும், என்னுடைய கண்கள் காதலனைக் காணாமல் பொருந்தவில்லை.

Couplet:

Although his will his only law, he lightly value me,
My heart knows no repose unless my lord I see

English Explanation:
Though my eyes disregard me and do what is pleasing to my husband, still will they not be satisfied unless they see him

Transliteration:
Penaadhu Petpave Seyyinum Konkanaik
Kaanaa Thamaiyala Kan

 

Kural 1284:

ஊடற்கண் சென்றேன்மன் தோழி அதுமறந்து
கூடற்கண் சென்றதென் னெஞ்சு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தோழி! யான் அவரோடு ஊடுவதற்காகச் சென்றேன்; ஆனால், என்னுடைய நெஞ்சம் அந்த நோக்கத்தை மறந்து அவரோடு கூடுவதற்காகச் சென்றது.

Couplet:

My friend, I went prepared to show a cool disdain;
My heart, forgetting all, could not its love restrain

English Explanation:
My heart, forgetting all, could not its love restrain

Transliteration:
Ootarkan Sendrenman Thozhi Adhumarandhu
Kootarkan Sendradhu En Nenju

 

Kural 1285:

எழுதுங்கால் கோல்காணாக் கண்ணேபோல் கொண்கண்
பழிகாணேன் கண்ட இடத்து

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
மை தீட்டும் நேரத்தில் தீட்டு் கோலைக் காணாத கண்களைப் போல், காதலனைக் கண்டபோது மட்டும் அவனுடைய குற்றத்தை நினைக்காமல் மறந்து விடுகின்றேன்.

Couplet:

The eye sees not the rod that paints it; nor can I
See any fault, when I behold my husband nigh

English Explanation:
Like the eyes which see not the pencil that paints it, I cannot see my husband’s fault (just) when I meet him

Transliteration:
Ezhudhungaal Kolkaanaak Kannepol Konkan
Pazhikaanen Kanta Itaththu


 

Kural 1286:

காணுங்கால் காணேன் தவறாய காணாக்கால்
காணேன் தவறல் லவை

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
காதலரைக் யான் காணும்போது ( அவருடைய செயல்களில்) தவறானவற்றைக் காண்பதில்லை; அவரைக் காணாதபோது தவறு அல்லாத நன்மைகளைக் காண்பதில்லை.

Couplet:

When him I see, to all his faults I ‘m blind;
But when I see him not, nothing but faults I find

English Explanation:
When I see my husband, I do not see any faults; but when I do not see him, I do not see anything but faults

Transliteration:
Kaanungaal Kaanen Thavaraaya Kaanaakkaal
Kaanen Thavaral Lavai

 

Kural 1287:

உய்த்தல் அறிந்து புனல்பாய் பவரேபோல்
பொய்த்தல் அறிந்தென் புலந்து

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
வெள்ளம் இழுத்துச் செல்வதை அறிந்திருந்தும் ஓட் நீரில் பாய்கின்றவரைப் போல், பயன்படாமை அறிந்திருந்திருந்தும் ஊடல் கொள்வதால் பயன் ன்னெ?

Couplet:

As those of rescue sure, who plunge into the stream,
So did I anger feign, though it must falsehood seem

English Explanation:
Like those who leap into a stream which they know will carry them off, why should a wife feign dislike which she knows cannot hold out long?

Transliteration:
Uyththal Arindhu Punalpaai Pavarepol
Poiththal Arindhen Pulandhu

 

Kural 1288:

இளித்தக்க இன்னா செயினும் களித்தார்க்குக்
கள்ளற்றே கள்வநின் மார்பு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
கள்வ! இழிவு வரத்தக்க துன்பங்களைச் செய்தாலும் கள்ளுண்டு களித்தவர்க்கு மேன்‌மேலும் விருப்பம் தரும் கள்ளைப் போன்றது உன் மார்பு.

Couplet:

Though shameful ill it works, dear is the palm-tree wine
To drunkards; traitor, so to me that breast of thine

English Explanation:
O you rogue! your breast is to me what liquor is to those who rejoice in it, though it only gives them an unpleasant disgrace

Transliteration:
Iliththakka Innaa Seyinum Kaliththaarkkuk
Kallatre Kalvanin Maarpu

 

Kural 1289:

மலரினும் மெல்லிது காமம் சிலரதன்
செவ்வி தலைப்படு வார்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
காமம் மலரை விட மென்மை உடையதாகும்; அந்த உண்மை அறிந்து அதன் நல்ல பயனைப் பெறக்கூடியவர் சிலரே.

Couplet:

Love is tender as an opening flower In season due
To gain its perfect bliss is rapture known to few

English Explanation:
Sexual delight is more delicate than a flower, and few are those who understand its real nature

Transliteration:
Malarinum Mellidhu Kaamam Silaradhan
Sevvi Thalaippatu Vaar

 

Kural 1290:

கண்ணின் துனித்தே கலங்கினாள் புல்லுதல்
என்னினும் தான்விதுப் புற்று

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
கண் பார்வையின் அளவில் பிணங்கி, என்னை விடத் தான் விரைந்து தழுவுதலை விரும்பி, ( பிணங்கிய நிலையையும் மறந்து) கலந்து விட்டாள்.

Couplet:

Her eye, as I drew nigh one day, with anger shone:
By love o’erpowered, her tenderness surpassed my own

English Explanation:
She once feigned dislike in her eyes, but the warmth of her embrace exceeded my own

Transliteration:
Kannin Thuniththe Kalanginaal Pulludhal
Enninum Thaanvidhup Putru

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!