128. The Reading of the Signs (குறிப்பறிவுறுத்தல்)

PREV    NEXT

Kural 1271:

கரப்பினுங் கையிகந் தொல்லாநின் உண்கண்
உரைக்கல் உறுவதொன் றுண்டு


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நீ சொல்லாமல் மறைத்தாலும் நிற்காமல் உன்னைக் கடந்து உன்னுடைய கண்கள் எனக்குச் சொல்லக் கூடிய செய்தி ஒன்று இருக்கிறது.

Couplet:

Thou hid’st it, yet thine eye, disdaining all restraint,
Something, I know not, what, would utter of complaint

English Explanation:
Though you would conceal (your feelings), your painted eyes would not, for, transgressing (their bounds), they tell (me) something

Transliteration:
Karappinung Kaiyikan Thollaanin Unkan
Uraikkal Uruvadhon Runtu

 

Kural 1272:

கண்ணிறைந்த காரிகைக் காம்பேர்தோட் பேதைக்குப்
பெண்நிறைந்த நீர்மை பெரிது

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
கண் நிறைந்த அழகும் மூங்கில் போன்ற தோளும் உடைய என் காதலிக்குப் பெண்மைத்தன்மை நிறைந்து விளங்கும் இயல்பு மிகுதியாக உள்ளது.

Couplet:

The simple one whose beauty fills mine eye, whose shoulders curve
Like bambu stem, hath all a woman’s modest sweet reserve

English Explanation:
Unusually great is the female simplicity of your maid whose beauty fills my eyes and whose shoulders resemble the bamboo

Transliteration:
Kanniraindha Kaarikaik Kaamperdhot Pedhaikkup
Penniraindha Neermai Peridhu

 

Kural 1273:

மணியில் திகழ்தரு நூல்போல் மடந்தை
அணியில் திகழ்வதொன் றுண்டு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
( கோத்த) மணியினுள் விளங்கும் நூலைப் போல் என் காதலியின் அழகினுள் விளங்குவதான குறிப்பு ஒன்று இருக்கின்றது.

Couplet:

As through the crystal beads is seen the thread on which they ‘re strung
So in her beauty gleams some thought cannot find a tongue

English Explanation:
There is something that is implied in the beauty of this woman, like the thread that is visible in a garland of gems

Transliteration:
Maniyil Thikazhdharu Noolpol Matandhai
Aniyil Thikazhvadhondru Untu

 

Kural 1274:

முகைமொக்குள் உள்ளது நாற்றம்போல் பேதை
நகைமொக்குள் உள்ளதொன் றுண்டு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அரும்பு தோன்றும்போது அடங்கியிருக்கும் மணத்தைப் போல், காதலியின் புன்முறுவலின் தோற்றத்தில் அடங்கி இருக்கும் குறிப்பு ஒன்று உள்ளது.

Couplet:

As fragrance in the opening bud, some secret lies
Concealed in budding smile of this dear damsel’s eyes

English Explanation:
There is something in the unmatured smile of this maid like the fragrance that is contained in an unblossomed bud

Transliteration:
Mukaimokkul Ulladhu Naatrampol Pedhai
Nakaimokkul Ulladhon Runtu

 

Kural 1275:

செறிதொடி செய்திறந்த கள்ளம் உறுதுயர்
தீர்க்கும் மருந்தொன் றுடைத்து

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
காதலி என்னை நோக்கி செய்து விட்டுச் சென்ற கள்ளமான குறிப்பு, என் மிக்க துயரத்தைத் தீர்க்கும் மருந்து ஒன்று உடையதாக இருக்கின்றது.

Couplet:

The secret wiles of her with thronging armlets decked,
Are medicines by which my raising grief is checked

English Explanation:
The well-meant departure of her whose bangles are tight-fitting contains a remedy that can cure my great sorrow


Transliteration:
Seridhoti Seydhirandha Kallam Urudhuyar
Theerkkum Marundhondru Utaiththu

 

Kural 1276:

பெரிதாற்றிப் பெட்பக் கலத்தல் அரிதாற்றி
அன்பின்மை சூழ்வ துடைத்து

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பெரிதும் அன்பு செய்து விரும்புமாறு கூடுதல், அரிதாகிய பிரிவைச் செய்து பிறகு அன்பில்லாமல்கைவிட எண்ணுகின்ற குறிப்பை உடையதாகும்.

Couplet:

While lovingly embracing me, his heart is only grieved:
It makes me think that I again shall live of love bereaved

English Explanation:
The embrace that fills me with comfort and gladness is capable of enduring (my former) sorrow and meditating on his want of love

Transliteration:
Peridhaatrip Petpak Kalaththal Aridhaatri
Anpinmai Soozhva Thutaiththu

 

Kural 1277:

தண்ணந் துறைவன் தணந்தமை நம்மினும்
முன்னம் உணர்ந்த வளை

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
குளிர்ந்த துறையை உடைய காதலன் பிரிந்த பிரிவை நம்மை விட முன்னம‌ே நம்முடைய வளையல்கள் உணர்ந்து கழன்று விட்டனவே!

Couplet:

My severance from the lord of this cool shore,
My very armlets told me long before

English Explanation:
My bracelets have understood before me the (mental) separation of him who rules the cool seashore

Transliteration:
Thannan Thuraivan Thanandhamai Namminum
Munnam Unarndha Valai

 

Kural 1278:

நெருநற்றுச் சென்றாரெங் காதலர் யாமும்
எழுநாளேம் மேனி பசந்து

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
எம்முடைய காதலர் நேற்றுதான் பிரிந்து சென்றார்; யாமும் மேனி பசலை நிறம் அடைந்து ஏழு நாட்கள் ஆய்விட்ட நிலையில் இருக்கின்றோம்.

Couplet:

My loved one left me, was it yesterday?
Days seven my pallid body wastes away

English Explanation:
It was but yesterday my lover departed (from me); and it is seven days since my complexion turned sallow

Transliteration:
Nerunatruch Chendraarem Kaadhalar Yaamum
Ezhunaalem Meni Pasandhu

 

Kural 1279:

தொடிநோக்கி மென்தோளும் நோக்கி அடிநோக்கி
அஃதாண் டவள்செய் தது

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தன்னுடைய வளையல்களை நோக்கி, மெல்லிய தோள்களையும் நோக்கித் தன்னுடைய அடிகளையும் நோக்கி அவள் செய்த குறிப்பு உடன்போக்காகிய அதுவேயாகும்.

Couplet:

She viewed her tender arms, she viewed the armlets from them slid;
She viewed her feet: all this the lady did

English Explanation:
She looked at her bracelets, her tender shoulders, and her feet; this was what she did there (significantly)

Transliteration:
Thotinokki Mendholum Nokki Atinokki
Aqdhaan Tavalsey Thadhu

 

Kural 1280:

பெண்ணினாற் பெண்மை உடைத்தென்ப கண்ணினால்
காமநோய் சொல்லி இரவு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
கண்ணினால் காமநோயைத் தெரிவித்துப் பிரியாமல் இருக்குமாறு இரத்தல், பெண் தன்மைக்கு மேலும் பெண் தன்மை உடையது என்று கூறுவர்.

Couplet:

To show by eye the pain of love, and for relief to pray,
Is womanhood’s most womanly device, men say

English Explanation:
To express their love-sickness by their eyes and resort to begging bespeaks more than ordinary female excellence

Transliteration:
Penninaal Penmai Utaiththenpa Kanninaal
Kaamanoi Solli Iravu

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!