128. The Reading of the Signs

Kural 1271:
கரப்பினுங் கையிகந் தொல்லாநின் உண்கண்
உரைக்கல் உறுவதொன் றுண்டு
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நீ சொல்லாமல் மறைத்தாலும் நிற்காமல் உன்னைக் கடந்து உன்னுடைய கண்கள் எனக்குச் சொல்லக் கூடிய செய்தி ஒன்று இருக்கிறது.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
நீ சொல்லாது மறைத்தாலும், மறைக்க உடன்படாமல், உன் மை தீட்டப் பெற்ற கண்களே எனக்குச் சொல்ல விரும்பும் செய்தி ஒன்று உண்டு.
Kalaignar’s Explanation:
வெளியில் சொல்லாமல் மறைக்கப் பார்த்தாலும், நிற்காமல் தடைகடந்து விழிகள் சொல்லக்கூடிய செய்தி ஒன்று உண்டு; அதுதான் பிரிவை விரும்பாத காதல்
Couplet:
Thou hid’st it, yet thine eye, disdaining all restraint,
Something, I know not, what, would utter of complaint
English Explanation:
Though you would conceal (your feelings), your painted eyes would not, for, transgressing (their bounds), they tell (me) something
Transliteration:
Karappinung Kaiyikan Thollaanin Unkan
Uraikkal Uruvadhon Runtu
Kural 1272:
கண்ணிறைந்த காரிகைக் காம்பேர்தோட் பேதைக்குப்
பெண்நிறைந்த நீர்மை பெரிது
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
கண் நிறைந்த அழகும் மூங்கில் போன்ற தோளும் உடைய என் காதலிக்குப் பெண்மைத்தன்மை நிறைந்து விளங்கும் இயல்பு மிகுதியாக உள்ளது.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
என் கண் நிறைந்த அழகையும், மூங்கிலைப் போன்ற தோளையும் உடைய இப்பேதைக்குப் பெண்கள் எல்லாரிடமும் இருக்கும் குண மேன்மையிலும் அதிக மேன்மை இருக்கிறது.
Kalaignar’s Explanation:
கண்நிறைந்த அழகும் மூங்கில் போன்ற தோளும் கொண்ட என் காதலிக்குப் பெண்மைப் பண்பு நிறைந்திருப்பதே பேரழகாகும்
Couplet:
The simple one whose beauty fills mine eye, whose shoulders curve
Like bambu stem, hath all a woman’s modest sweet reserve
English Explanation:
Unusually great is the female simplicity of your maid whose beauty fills my eyes and whose shoulders resemble the bamboo
Transliteration:
Kanniraindha Kaarikaik Kaamperdhot Pedhaikkup
Penniraindha Neermai Peridhu
Kural 1273:
மணியில் திகழ்தரு நூல்போல் மடந்தை
அணியில் திகழ்வதொன் றுண்டு
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
( கோத்த) மணியினுள் விளங்கும் நூலைப் போல் என் காதலியின் அழகினுள் விளங்குவதான குறிப்பு ஒன்று இருக்கின்றது.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
கோக்கப்பட்ட பளிங்கிற்குள் கிடந்து வெளியே தெரியும் நூலைப் போல இவளின் அழகிற்குள் கிடந்து வெளியே தெரியும் குறிப்பு ஒன்று உண்டு.
Kalaignar’s Explanation:
மணியாரத்திற்குள் மறைந்திருக்கும் நூலைப்போல இந்த மடந்தையின் அழகுக்குள்ளே என்னை மயக்கும் குறிப்பு ஒன்று உளது
Couplet:
As through the crystal beads is seen the thread on which they ‘re strung
So in her beauty gleams some thought cannot find a tongue
English Explanation:
There is something that is implied in the beauty of this woman, like the thread that is visible in a garland of gems
Transliteration:
Maniyil Thikazhdharu Noolpol Matandhai
Aniyil Thikazhvadhondru Untu
Kural 1274:
முகைமொக்குள் உள்ளது நாற்றம்போல் பேதை
நகைமொக்குள் உள்ளதொன் றுண்டு
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அரும்பு தோன்றும்போது அடங்கியிருக்கும் மணத்தைப் போல், காதலியின் புன்முறுவலின் தோற்றத்தில் அடங்கி இருக்கும் குறிப்பு ஒன்று உள்ளது.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
மலராத அரும்புக்குள் நறுமணம் அடங்கியிருப்பது போலத்தான் ஒரு பெண்ணின் புன்னகையென்ற அரும்புக்குள் அவளது காதலனைப்பற்றிய நினைவும் நிரம்பியிருக்கிறது.
Kalaignar’s Explanation:
மலராத அரும்புக்குள் நறுமணம் அடங்கியிருப்பது போலத்தான் ஒரு பெண்ணின் புன்னகையென்ற அரும்புக்குள் அவளது காதலனைப்பற்றிய நினைவும் நிரம்பியிருக்கிறது
Couplet:
As fragrance in the opening bud, some secret lies
Concealed in budding smile of this dear damsel’s eyes
English Explanation:
There is something in the unmatured smile of this maid like the fragrance that is contained in an unblossomed bud
Transliteration:
Mukaimokkul Ulladhu Naatrampol Pedhai
Nakaimokkul Ulladhon Runtu
Kural 1275:
செறிதொடி செய்திறந்த கள்ளம் உறுதுயர்
தீர்க்கும் மருந்தொன் றுடைத்து
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
காதலி என்னை நோக்கி செய்து விட்டுச் சென்ற கள்ளமான குறிப்பு, என் மிக்க துயரத்தைத் தீர்க்கும் மருந்து ஒன்று உடையதாக இருக்கின்றது.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
நெருங்கி வளையல்களை அணிந்த என் மனைவி நான் மட்டுமே அறிய மறைத்துக் காட்டும் ஒரு குறிப்பில் என் பெருங்கவலையைத் தீர்க்கும் மருந்து ஒன்றும் உண்டு.
Kalaignar’s Explanation:
வண்ணமிகு வளையல்கள் அணிந்த என் வடிவழகியின் குறும்புத்தனமான பார்வையில், என்னைத் துளைத்தெடுக்கும் துன்பத்தைத் தீர்க்கும் மருந்தும் இருக்கிறது
Couplet:
The secret wiles of her with thronging armlets decked,
Are medicines by which my raising grief is checked
English Explanation:
The well-meant departure of her whose bangles are tight-fitting contains a remedy that can cure my great sorrow
Transliteration:
Seridhoti Seydhirandha Kallam Urudhuyar
Theerkkum Marundhondru Utaiththu
Kural 1276:
பெரிதாற்றிப் பெட்பக் கலத்தல் அரிதாற்றி
அன்பின்மை சூழ்வ துடைத்து
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பெரிதும் அன்பு செய்து விரும்புமாறு கூடுதல், அரிதாகிய பிரிவைச் செய்து பிறகு அன்பில்லாமல்கைவிட எண்ணுகின்ற குறிப்பை உடையதாகும்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
அவரைப் பிரிந்து இருந்ததால் ஏற்பட்ட துன்பத்தினைப் பெரிதும் பொறுத்துக் கொண்டு இப்போது நான் மகிழும் வண்ணம் அவர் என்னைக் கூடுவது அவரது அன்பின்மையை எண்ணிப் பார்க்கச் செய்கிறது.
Kalaignar’s Explanation:
ஆரத் தழுவி அளவற்ற அன்பு காட்டி அவர் என்னைக் கூடுவதானது மீண்டும் அவர் என்னைப் பிரிந்து செல்லப் போகிற குறிப்பை உணர்த்துவது போல் இருக்கிறதே
Couplet:
While lovingly embracing me, his heart is only grieved:
It makes me think that I again shall live of love bereaved
English Explanation:
The embrace that fills me with comfort and gladness is capable of enduring (my former) sorrow and meditating on his want of love
Transliteration:
Peridhaatrip Petpak Kalaththal Aridhaatri
Anpinmai Soozhva Thutaiththu
Kural 1277:
தண்ணந் துறைவன் தணந்தமை நம்மினும்
முன்னம் உணர்ந்த வளை
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
குளிர்ந்த துறையை உடைய காதலன் பிரிந்த பிரிவை நம்மை விட முன்னம‌ே நம்முடைய வளையல்கள் உணர்ந்து கழன்று விட்டனவே!
Solomon Paapaiya’s Explanation:
குளிர்ந்த துறைகளுக்குச் சொந்தக்காரரான அவர் என்னை உடலால் கூடி உள்ளத்தால் பிரிந்திருப்பதை என்னைக் காட்டிலும் என் கை வளையல்கள் முன்னமே அறிந்துவிட்டன.
Kalaignar’s Explanation:
குளிர்ந்த நீர்த் துறைக்கு உரிய காதலன் உடலால் கூடியிருக்கும் போது, உள்ளத்தால் பிரியும் நினைவு கொண்டதை என் வளையல்கள் எனக்கு முன்னரே உணர்ந்து கழன்றன போலும்!
Couplet:
My severance from the lord of this cool shore,
My very armlets told me long before
English Explanation:
My bracelets have understood before me the (mental) separation of him who rules the cool seashore
Transliteration:
Thannan Thuraivan Thanandhamai Namminum
Munnam Unarndha Valai
Kural 1278:
நெருநற்றுச் சென்றாரெங் காதலர் யாமும்
எழுநாளேம் மேனி பசந்து
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
எம்முடைய காதலர் நேற்றுதான் பிரிந்து சென்றார்; யாமும் மேனி பசலை நிறம் அடைந்து ஏழு நாட்கள் ஆய்விட்ட நிலையில் இருக்கின்றோம்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
என் காதலர் நேற்றுத்தான் என்னைப் பிரிந்து போனார்; அப்பிரிவிற்கு வாடி என் மேனியின் நிறம் வேறுபட்டு ஏழு நாள்களாகிவிட்டன.
Kalaignar’s Explanation:
நேற்றுத்தான் எம் காதலர் பிரிந்து சென்றார்; எனினும், பல நாட்கள் கழிந்தன என்பது போல் பசலை நிறம் எம்மைப் பற்றிக் கொண்டதே
Couplet:
My loved one left me, was it yesterday?
Days seven my pallid body wastes away
English Explanation:
It was but yesterday my lover departed (from me); and it is seven days since my complexion turned sallow
Transliteration:
Nerunatruch Chendraarem Kaadhalar Yaamum
Ezhunaalem Meni Pasandhu
Kural 1279:
தொடிநோக்கி மென்தோளும் நோக்கி அடிநோக்கி
அஃதாண் டவள்செய் தது
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தன்னுடைய வளையல்களை நோக்கி, மெல்லிய தோள்களையும் நோக்கித் தன்னுடைய அடிகளையும் நோக்கி அவள் செய்த குறிப்பு உடன்போக்காகிய அதுவேயாகும்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
நீ என்னைப் பிரிந்தால் இவை என்னுடன் இருக்கமாட்டா என்று கை வளையல்களைப் பார்த்தாள். துணையாக தன் மெல்லிய தோள்களும் மெலியும் என அவற்றைப் பார்த்தாள்; இவை இரண்டும் நடக்காதபடி நீர் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று தன் பாதங்களையும் பார்த்தாள், பிரிந்தால் நானும் உடன் வருவேன் என்ற ஒரு குறிப்பும் இதனுள் இருக்கிறது.
Kalaignar’s Explanation:
பிரிவு காரணமாகக் கழலக் கூடிய வளையலையும், மெலிந்து போகக் கூடிய மென்மையான தோளையும் நோக்கியவன் காதலனைத் தொடர்ந்து செல்வதென்ற முடிவைத் தன் அடிகளை நோக்கும் குறிப்பால் உணர்த்தினான்
Couplet:
She viewed her tender arms, she viewed the armlets from them slid;
She viewed her feet: all this the lady did
English Explanation:
She looked at her bracelets, her tender shoulders, and her feet; this was what she did there (significantly)
Transliteration:
Thotinokki Mendholum Nokki Atinokki
Aqdhaan Tavalsey Thadhu
Kural 1280:
பெண்ணினாற் பெண்மை உடைத்தென்ப கண்ணினால்
காமநோய் சொல்லி இரவு
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
கண்ணினால் காமநோயைத் தெரிவித்துப் பிரியாமல் இருக்குமாறு இரத்தல், பெண் தன்மைக்கு மேலும் பெண் தன்மை உடையது என்று கூறுவர்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
பெண்கள் தம் காதல் நோயைக் கண்ணாலேயே சொல்லி அதைத் தீர்க்கும்படி வேண்டுவது பெண்மை. மேலும் ஒரு பெண்மையைக் கொண்டிருப்பதாகும் என்பர் அறிந்தோர்.
Kalaignar’s Explanation:
காதல் வேட்கையைக் கண்களால் உணர்த்திக் காதலனுடன் போவதற்கு இரந்து நிற்கும்போது பெண்மைக்குப் பெண்மை சேர்த்தாற் போன்று இருக்கின்றது
Couplet:
To show by eye the pain of love, and for relief to pray,
Is womanhood’s most womanly device, men say
English Explanation:
To express their love-sickness by their eyes and resort to begging bespeaks more than ordinary female excellence
Transliteration:
Penninaal Penmai Utaiththenpa Kanninaal
Kaamanoi Solli Iravu


Share this website !!!
Facebook Twitter Linkedin