127. Mutual Desire (அவர்வயின் விதும்பல்)

PREV    NEXT

Kural 1261:

வாளற்றுப் புற்கென்ற கண்ணும் அவர்சென்ற
நாளொற்றித் தேய்ந்த விரல்


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
என் கண்களும் அவர் வரும் வழியைப் பார்த்துப் பார்த்து ஒளி இழந்து அழகு கெட்டன; விரல்களும் அவர் சென்ற நாட்களைக் குறித்துத் தொட்டுத் தொட்டுத் தேய்ந்தன.

Couplet:

My eyes have lost their brightness, sight is dimmed; my fingers worn,
With nothing on the wall the days since I was left forlorn

English Explanation:
My finger has worn away by marking (on the wall) the days he has been absent while my eyes have lost their lustre and begin to fail

Transliteration:
Vaalatrup Purkendra Kannum Avarsendra
Naalotrith Theyndha Viral

 

Kural 1262:

இலங்கிழாய் இன்று மறப்பினென் தோள்மேல்
கலங்கழியும் காரிகை நீத்து

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தோழி! காதலரின் பிரிவால்துன்புற்று வருந்துகின்ற இன்றும் அவரை மறந்து விட்டால், அழகு கெட்டு என் தோள் மேல் அணிந்துள்ள அணிகள் கழலுமாறு நேரும்.

Couplet:

O thou with gleaming jewels decked, could I forget for this one day,
Henceforth these bracelets from my arms will slip, my beauty worn away

English Explanation:
O you bright-jewelled maid, if I forget (him) today, my shoulders will lose their beauty even in the other life and make my bracelets loose

Transliteration:
Ilangizhaai Indru Marappinen Tholmel
Kalangazhiyum Kaarikai Neeththu

 

Kural 1263:

உரன்நசைஇ உள்ளம் துணையாகச் சென்றார்
வரல்நசைஇ இன்னும் உளேன்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
வெற்றியை விரும்பி ஊக்கமே துணையாகக் கொண்டு வெளிநாட்டுக்குச் சென்ற காதலர், திரும்பி வருதலைக் காண விரும்பியே இன்னும் யான் உயிரோடு இருக்கின்றேன்.

Couplet:

On victory intent, His mind sole company he went;
And I yet life sustain And long to see his face again

English Explanation:
I still live by longing for the arrival of him who has gone out of love for victory and with valour as his guide

Transliteration:
Urannasaii Ullam Thunaiyaakach Chendraar
Varalnasaii Innum Ulen

 

Kural 1264:

கூடிய காமம் பிரிந்தார் வரவுள்ளிக்
கோடுகொ டேறுமென் நெஞ்சு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
முன்பு கூடியிருந்த காதலைக் கைவிட்டுப் பிரிந்த அவருடைய வருகை‌யைநினைத்து என் நெஞ்சம் மரத்தின் கிளைகளின் மேலும் ஏறிப் பார்க்கின்றது.

Couplet:

‘He comes again, who left my side, and I shall taste love’s joy,’-
My heart with rapture swells, when thoughts like these my mind employ

English Explanation:
My heart is rid of its sorrow and swells with rapture to think of my absent lover returning with his love

Transliteration:
Kootiya Kaamam Pirindhaar Varavullik
Kotuko Terumen Nenju

 

Kural 1265:

காண்கமன் கொண்கனைக் கண்ணாரக் கண்டபின்
நீங்குமென் மென்தோள் பசப்பு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
என் காதலரைக் கண்ணாரக் காண்பேனாக; கண்ட பிறகு என்னுடைய மெல்லிய தோளில் உண்டாகிய பசலை நிறம் தானே நீங்கி விடும்.

Couplet:

O let me see my spouse again and sate these longing eyes!
That instant from my wasted frame all pallor flies

English Explanation:
May I look on my lover till I am satisfied and thereafter will vanish the sallowness of my slender shoulders


Transliteration:
Kaankaman Konkanaik Kannaarak Kantapin
Neengumen Mendhol Pasappu

 

Kural 1266:

வருகமன் கொண்கண் ஒருநாட் பருகுவன்
பைதல்நோய் எல்லாம் கெட

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
என் காதலன் ஒருநாள் என்னிடம் வருவானாக; வந்த பிறகு, என்னுடைய துன்பநோய் எல்லொம் தீருமாறு நான் நன்றாக நுகர்வேன்.

Couplet:

O let my spouse but come again to me one day!
I’ll drink that nectar: wasting grief shall flee away

English Explanation:
May my husband return some day; and then will I enjoy (him) so as to destroy all this agonizing sorrow

Transliteration:
Varukaman Konkan Orunaal Parukuvan
Paidhalnoi Ellaam Keta

 

Kural 1267:

புலப்பேன்கொல் புல்லுவேன் கொல்லோ கலப்பேன்கொல்
கண்ணன்ன கேளிர் வரின்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
என்னுடைய கண்போன்ற காதலர் வருவாரானால், யான் அவரோடு ஊடுவேனோ? அல்லது அவரைத் தழுவுவேனோ? அவரோடு கூடுவேனோ?

Couplet:

Shall I draw back, or yield myself, or shall both mingled be,
When he returns, my spouse, dear as these eyes to me

English Explanation:
On the return of him who is as dear as my eyes, am I displeased or am I to embrace (him); or am I to do both?

Transliteration:
Pulappenkol Pulluven Kollo Kalappenkol
Kananna Kelir Viran

 

Kural 1268:

வினைகலந்து வென்றீக வேந்தன் மனைகலந்து
மாலை அயர்கம் விருந்து

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அரசன் இச் செயலில் முனைந்து நின்று வெற்றி பெறுவானாக; அதன்பின் யாம் மனைவியோடு கூடியிருந்து அனறு வரும் மாலைப் பொழுதிற்கு விருந்து செய்வோம்.

Couplet:

O would my king would fight, o’ercome, devide the spoil;
At home, to-night, the banquet spread should crown the toil

English Explanation:
Let the king fight and gain (victories); (but) let me be united to my wife and feast the evening

Transliteration:
Vinaikalandhu Vendreeka Vendhan Manaikalandhu
Maalai Ayarkam Virundhu

 

Kural 1269:

ஒருநாள் எழுநாள்போல் செல்லும்சேண் சென்றார்
வருநாள்வைத் தேங்கு பவர்க்கு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தொலைவில் உள்ள வெளிநாட்டிற்குச் சென்ற காதலர் திரும்பி வரும் நாளை நினைத்து ஏங்கும் மகளிர்க்கு ஒருநாள் ஏழுநாள் போல ( நெடிதாக) கழியும்.

Couplet:

One day will seem like seven to those who watch and yearn
For that glad day when wanderers from afar return

English Explanation:
To those who suffer waiting for the day of return of their distant lovers one day is as long as seven days

Transliteration:
Orunaal Ezhunaalpol Sellumsen Sendraar
Varunaalvaiththu Engu Pavarkku

 

Kural 1270:

பெறினென்னாம் பெற்றக்கால் என்னாம் உறினென்னாம்
உள்ளம் உடைந்துக்கக் கால்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
துன்பத்தைத் தாங்காமல் மனம் உடைந்து அழிந்து விட்டால், நம்மைத் திரும்பப்‌ பெறுவதனால் என்ன? பெற்றக்கால் என்ன? பெற்றுப் பொருந்தினாலும் என்ன?

Couplet:

What’s my return, the meeting hour, the wished-for greeting worth,
If she heart-broken lie, with all her life poured forth

English Explanation:
After (my wife) has died of a broken heart, what good will there be if she is to receive me, has received me, or has even embraced me?

Transliteration:
Perinennaam Petrakkaal Ennaam Urinennaam
Ullam Utaindhukkak Kaal

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!