126. Reserve Overcome (நிறையழிதல்)

PREV    NEXT

Kural 1251:

காமக் கணிச்சி உடைக்கும் நிறையென்னும்
நாணுத்தாழ் வீழ்த்த கதவு


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நாணம் என்னும் தாழ்ப்பாள் பொருந்திய நிறை என்று சொல்லப்படும் கதவை காமம் ஆகிய கோடாலி உடைத்து விடுகிறதே.

Couplet:

Of womanly reserve love’s axe breaks through the door,
Barred by the bolt of shame before

English Explanation:
The axe of lust can break the door of chastity which is bolted with the bolt of modesty

Transliteration:
Kaamak Kanichchi Utaikkum Niraiyennum
Naanuththaazh Veezhththa Kadhavu

 

Kural 1252:

காமம் எனவொன்றோ கண்ணின்றென் நெஞ்சத்தை
யாமத்தும் ஆளும் தொழில்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
காமம் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒன்று கண்ணோட்டம் இல்லாதது. அது என் நெஞ்சத்தை நள்ளிரவில் ஏவல் கொண்டு ஆள்கிறது.

Couplet:

What men call love is the one thing of merciless power;
It gives my soul no rest, e’en in the midnight hour

English Explanation:
Even at midnight is my mind worried by lust, and this one thing, alas! is without mercy

Transliteration:
Kaamam Enavondro Kannindren Nenjaththai
Yaamaththum Aalum Thozhil

 

Kural 1253:

மறைப்பேன்மன் காமத்தை யானோ குறிப்பின்றித்
தும்மல்போல் தோன்றி விடும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
யான் காமத்தை என்னுள்‌ளே மறைக்க முயல்வேன்; ஆனால் அதுவே என் குறிப்பின்படி நிற்காமல் தும்மல் போல் தானே வெளிப்பட்டு விடுகிறது.

Couplet:

I would my love conceal, but like a sneeze
It shows itself, and gives no warning sign

English Explanation:
I would conceal my lust, but alas, it yields not to my will but breaks out like a sneeze

Transliteration:
Maraippenman Kaamaththai Yaano Kurippindrith
Thummalpol Thondri Vitum

 

Kural 1254:

நிறையுடையேன் என்பேன்மன் யானோவென் காமம்
மறையிறந்து மன்று படும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
யான் இதுவரையில் நிறையோடிருப்பதாக எண்ணிக கொண்டிருந்தேன். ஆனால் என் காமம் என்னுள் மறைந்திருத்தலைக் கடந்து மன்றத்தில் வெளிப்படுகின்றது.

Couplet:

In womanly reserve I deemed myself beyond assail;
But love will come abroad, and casts away the veil

English Explanation:
I say I would be firm, but alas, my malady breaks out from its concealment and appears in public

Transliteration:
Niraiyutaiyen Enpenman Yaanoen Kaamam
Maraiyirandhu Mandru Patum

 

Kural 1255:

செற்றார்பின் செல்லாப் பெருந்தகைமை காமநோய்
உற்றார் அறிவதொன் றன்று

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தம்மை வெறுத்து நீங்கியவரின் பின் செல்லாமல் மானத்தோடு நிற்கும் பெருந்தகைமை, காமநோய் உற்றவர் அறியும் தன்மையது அனறு.

Couplet:

The dignity that seeks not him who acts as foe,
Is the one thing that loving heart can never know

English Explanation:
The dignity that would not go after an absent lover is not known to those who are sticken by love

Transliteration:
Setraarpin Sellaap Perundhakaimai Kaamanoi
Utraar Arivadhondru Andru


 

Kural 1256:

செற்றவர் பின்சேறல் வேண்டி அளித்தரோ
எற்றென்னை உற்ற துயர்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
வெறுத்து நீங்கிய காதலரின் பின் செல்ல விரும்பிய நிலையில் இருப்பதால் என்னை அடைந்த இந்த காமநோய் எத்தன்மையானது? அந்‌தோ!

Couplet:

My grief how full of grace, I pray you see!
It seeks to follow him that hateth me

English Explanation:
The sorrow I have endured by desiring to go after my absent lover, in what way is it excellent?

Transliteration:
Setravar Pinseral Venti Aliththaro
Etrennai Utra Thuyar

 

Kural 1257:

நாணென ஒன்றோ அறியலம் காமத்தால்
பேணியார் பெட்ப செயின்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நாம் விரும்பிய காதலர் காமத்தால் நமக்கு விருப்பமானவற்றைச் செய்வாரானால். நாணம் என்று சொல்லப்படும் ஒரு பண்பையும் அறியாமல் இருப்போம்.

Couplet:

No sense of shame my gladdened mind shall prove,
When he returns my longing heart to bless with love

English Explanation:
I know nothing like shame when my beloved does from love (just) what is desired (by me)

Transliteration:
Naanena Ondro Ariyalam Kaamaththaal
Peniyaar Petpa Seyin

 

Kural 1258:

பன்மாயக் கள்வன் பணிமொழி அன்றோநம்
பெண்மை உடைக்கும் படை

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நம்முடைய பெண்மையாகிய அரணை அழிக்கும் படையாக இருப்பது, பல மாயங்களில் வல்ல, கள்வனான காதலரடைய பணிவுடைய மொழி அன்றோ?

Couplet:

The words of that deceiver, versed in every wily art,
Are instruments that break through every guard of woman’s heart

English Explanation:
Are not the enticing words of my trick-abounding roguish lover the weapon that breaks away my feminine firmness?

Transliteration:
Panmaayak Kalvan Panimozhi Andronam
Penmai Utaikkum Patai

 

Kural 1259:

புலப்பல் எனச்சென்றேன் புல்லினேன் நெஞ்சம்
கலத்தல் உறுவது கண்டு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஊடுவேன் என்று எண்ணிக் கொண்டு சென்றேன்; ஆனால் என் நெஞ்சம் என்னை விட்டு அவரோடு கூடுவதை கண்டு தழுவினேன்.

Couplet:

‘I ‘ll shun his greeting’; saying thus with pride away I went:
I held him in my arms, for straight I felt my heart relent

English Explanation:
I said I would feign dislike and so went (away); (but) I embraced him the moment I say my mind began to unite with him!

Transliteration:
Pulappal Enachchendren Pullinen Nenjam
Kalaththal Uruvadhu Kantu

 

Kural 1260:

நிணந்தீயில் இட்டன்ன நெஞ்சினார்க் குண்டோ
புணர்ந்தூடி நிற்பேம் எனல்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
கொழுப்பைத் தீயில் இட்டால் போன்ற உருகும் நெஞ்சுடைய என்னைப் போன்றவர்க்கு, இசைந்து ஊடி நிற்போம் என்று ஊடும் தன்மை உண்டோ?

Couplet:

‘We ‘ll stand aloof and then embrace’: is this for them to say,
Whose hearts are as the fat that in the blaze dissolves away

English Explanation:
Is it possible for those whose hearts melt like fat in the fire to say they can feign a strong dislike and remain so?

Transliteration:
Ninandheeyil Ittanna Nenjinaarkku Unto
Punarndhooti Nirpem Enal

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!