125. Soliloquy (நெஞ்சொடு கிளத்தல்)

PREV    NEXT

Kural 1241:

நினைத்தொன்று சொல்லாயோ நெஞ்சே எனைத்தொன்றும்
எவ்வநோய் தீர்க்கு மருந்து


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நெஞ்சே! ( காதலால் வளர்ந்த) இத் துன்ப நோயைத் தீர்க்கும் மருந்து ஏதாவது ஒன்றை நீ நினைத்துப் பார்த்து எனக்குச் சொல்ல மாட்டாயோ?

Couplet:

My heart, canst thou not thinking of some med’cine tell,
Not any one, to drive away this grief incurable

English Explanation:
O my soul, will you not think and tell me some medicine be it what it may, that can cure this incurable malady?

Transliteration:
Ninaiththondru Sollaayo Nenje Enaiththondrum
Evvanoi Theerkkum Marundhu

 

Kural 1242:

காத லவரிலர் ஆகநீ நோவது
பேதமை வாழியென் நெஞ்சு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
என் நெஞ்சே! வாழ்க! அவர் நம்மிடம் காதல் இல்லாதவராக இருக்க, நீ மட்டும் அவரை நினைந்து வருந்துவது உன் அறியாமையே!

Couplet:

Since he loves not, thy smart
Is folly, fare thee well my heart

English Explanation:
Is folly, fare thee well my heart!

Transliteration:
Kaadhal Avarilar Aakanee Novadhu
Pedhaimai Vaazhiyen Nenju

 

Kural 1243:

இருந்துள்ளி என்பரிதல் நெஞ்சே பரிந்துள்ளல்
பைதல்நோய் செய்தார்கண் இல்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நெஞ்சே (என்னுடன்) இருந்து அவரை நினைந்து வருந்துவது ஏன்? இந்தத் துன்பநோயை உண்டாக்கியவரிடம் இவ்வாறு அன்பு கொண்டு நினைக்கும் தன்மை இல்லையே!

Couplet:

What comes of sitting here in pining thought, O heart? He knows
No pitying thought, the cause of all these wasting woes

English Explanation:
O my soul! why remain (here) and suffer thinking (of him)? There are no lewd thoughts (of you) in him who has caused you this disease of sorrow

Transliteration:
Irundhulli Enparidhal Nenje Parindhullal
Paidhalnoi Seydhaarkan Il

 

Kural 1244:

கண்ணும் கொளச்சேறி நெஞ்சே இவையென்னைத்
தின்னும் அவர்க்காணல் உற்று

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நெஞ்சே! நீ அவரிடம் செல்லும்போது என் கண்களையும் உடன் கொண்டு செல்வாயாக; அவரைக் காணவேண்டும் என்று இவை என்னைப் பிடுங்கித் தின்கின்றன.

Couplet:

O rid me of these eyes, my heart; for they,
Longing to see him, wear my life away

English Explanation:
O my soul! take my eyes also with you, (if not), these would eat me up (in their desire) to see him

Transliteration:
Kannum Kolachcheri Nenje Ivaiyennaith
Thinnum Avarkkaanal Utru

 

Kural 1245:

செற்றார் எனக்கை விடலுண்டோ நெஞ்சேயாம்
உற்றால் உறாஅ தவர்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நெஞ்சே! யாம் விரும்பி நாடினாலும் எம்மை நாடாத அவர் நம்மை வெறுத்து விட்டார் என்று எண்ணிக் கைவிட முடியும‌ோ?

Couplet:

O heart, as a foe, can I abandon utterly
Him who, though I long for him, longs not for me

English Explanation:
O my soul! can he who loves not though he is beloved, be forsaken saying he hates me (now)?

Transliteration:
Setraar Enakkai Vitalunto Nenjeyaam
Utraal Uraaa Thavar


 

Kural 1246:

கலந்துணர்த்தும் காதலர்க் கண்டாற் புலந்துணராய்
பொய்க்காய்வு காய்தியென் நெஞ்சு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
என் நெஞ்சே! ஊடியபோது கூடி ஊடல் உணர்த்த வல்ல காதலரைக் கண்டபோது நீ பிணங்கி உணர மாட்டாய்; பொய்யான சினங்கொண்டு காய்கினறாய்.

Couplet:

My heart, false is the fire that burns; thou canst not wrath maintain,
If thou thy love behold, embracing, soothing all thy pain

English Explanation:
O my soul! when you see the dear one who remove dislike by intercourse, you are displeased and continue to be so Nay, your displeasure is (simply) false

Transliteration:
Kalandhunarththum Kaadhalark Kantaar Pulandhunaraai
Poikkaaivu Kaaidhien Nenju

 

Kural 1247:

காமம் விடுவொன்றோ நாண்விடு நன்னெஞ்சே
யானோ பொறேனிவ் விரண்டு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நல்ல நெஞ்சே! ஒன்று காமத்தை விட்டு விடு; அல்லது நாணத்தை விட்டு விடு; இந்த இரண்டையும் பொறுத்துக் கொண்டிருக்க என்னால் முடியாது.

Couplet:

Or bid thy love, or bid thy shame depart;
For me, I cannot bear them both, my worthy heart

English Explanation:
O my good soul, give up either lust or honour, as for me I can endure neither

Transliteration:
Kaamam Vituondro Naanvitu Nannenje
Yaano Poreniv Virantu

 

Kural 1248:

பரிந்தவர் நல்காரென் றேங்கிப் பிரிந்தவர்
பின்செல்வாய் பேதையென் நெஞ்சு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
என் நெஞ்சே! பிரிவுத் துன்பத்தால் வருந்தி அவர் வந்து அன்பு செய்ய வில்லையே என்று ஏங்கி பிரிந்தவரின் பின் செல்கின்றாய் பேதை.

Couplet:

Thou art befooled, my heart, thou followest him who flees from thee;
And still thou yearning criest: ‘He will nor pity show nor love to me.’

English Explanation:
You are a fool, O my soul! to go after my departed one, while you mourn that he is not kind enough to favour you

Transliteration:
Parindhavar Nalkaarendru Engip Pirindhavar
Pinselvaai Pedhaien Nenju

 

Kural 1249:

உள்ளத்தார் காத லவராக உள்ளிநீ
யாருழைச் சேறியென் நெஞ்சு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
என் நெஞ்சே! காதலர் உன் உள்ளத்தில் உள்ளவராக இருக்கும்போது நீ அவரை நினைத்து யாரிடம் தேடிச் செல்கின்றாய்?

Couplet:

My heart! my lover lives within my mind;
Roaming, whom dost thou think to find

English Explanation:
O my soul! to whom would you repair, while the dear one is within yourself?

Transliteration:
Ullaththaar Kaadha Lavaraal Ullinee
Yaaruzhaich Cheriyen Nenju

 

Kural 1250:

துன்னாத் துறந்தாரை நெஞ்சத் துடையேமா
இன்னும் இழத்தும் கவின்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நம்மோடு பொருந்தி இருக்காமல் கைவிட்டுச சென்ற காதலரை நெஞ்சில் வைத்திருக்கும்போது இன்னும் மெலிந்து அழகை இழந்து வருகின்றோம்.

Couplet:

If I should keep in mind the man who utterly renounces me,
My soul must suffer further loss of dignity

English Explanation:
If I retain in my heart him who has left me without befriending me, I shall lose even the (inward) beauty that remains

Transliteration:
Thunnaath Thurandhaarai Nenjaththu Utaiyemaa
Innum Izhaththum Kavin

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!