124. Wasting Away (உறுப்புநலன் அழிதல்)

PREV    NEXT

Kural 1231:

சிறுமை நமக்கொழியச் சேட்சென்றார் உள்ளி
நறுமலர் நாணின கண்


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
இத்துன்பத்தை நமக்கு விட்டு விட்டுத் தொலைவில் உள்ள நாட்டுக்குச் சென்ற காதலரை நினைந்து அழுதமையால் கண்கள் அழகு இழந்து நறுமலர்களுக்கு நாணி விட்டன.

Couplet:

Thine eyes grown dim are now ashamed the fragrant flow’rs to see,
Thinking on him, who wand’ring far, leaves us in misery

English Explanation:
While we endure the unbearable sorrow, your eyes weep for him who is gone afar, and shun (the sight of) fragrant flowers

Transliteration:
Sirumai Namakkozhiyach Chetchendraar Ulli
Narumalar Naanina Kan

 

Kural 1232:

நயந்தவர் நல்காமை சொல்லுவ போலும்
பசந்து பனிவாரும் கண்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பசலை நிறம் அடைந்து நீர் சொரியும் கண்கள், நாம் விரும்பிய காதலர் நமக்கு அன்பு செய்யாத தன்மையைப் ( பிறர்க்குச்) சொல்வன போல் உள்ளன.

Couplet:

The eye, with sorrow wan, all wet with dew of tears,
As witness of the lover’s lack of love appears

English Explanation:
The discoloured eyes that shed tears profusely seem to betray the unkindness of our beloved

Transliteration:
Nayandhavar Nalkaamai Solluva Polum
Pasandhu Panivaarum Kan

 

Kural 1233:

தணந்தமை சால அறிவிப்ப போலும்
மணந்தநாள் வீங்கிய தோள்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
கூடியிருந்த காலத்தில் மகிழ்ந்து பூரித்திருந்த தோள்கள், ( இப்போது மெலிந்தும்) காதலருடைய பிரிவை நன்றாக அறிவிப்பவை போல் உள்ளன.

Couplet:

These withered arms, desertion’s pangs abundantly display,
That swelled with joy on that glad nuptial day

English Explanation:
The shoulders that swelled on the day of our union (now) seem to announce our separation clearly (to the public)

Transliteration:
Thanandhamai Saala Arivippa Polum
Manandhanaal Veengiya Thol

 

Kural 1234:

பணைநீங்கிப் பைந்தொடி சோரும் துணைநீங்கித்
தொல்கவின் வாடிய தோள்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
துணைவர் விட்டு நீங்கியதால் பழைய அழகு கெட்டு வாடிய தோள்கள், பருத்த தன்மை கெட்டு மெலிந்து வளையல்களும் கழலச் செய்கின்றன.

Couplet:

When lover went, then faded all their wonted charms,
And armlets’ golden round slips off from these poor wasted arms

English Explanation:
In the absence of your consort, your shoulders having lost their former beauty and fulness, your bracelets of pure gold have become loose

Transliteration:
Panaineengip Paindhoti Sorum Thunaineengith
Tholkavin Vaatiya Thol

 

Kural 1235:

கொடியார் கொடுமை உரைக்கும் தொடியொடு
தொல்கவின் வாடிய தோள்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
வளையல்களும் கழன்று பழைய அழகும் கெட்டு, வாடிய தோள்கள் (என் துன்பம் உணராத) கொடியவரி்ன கொடுமையைப் பிறர் அறியச் சொல்கின்றன.

Couplet:

These wasted arms, the bracelet with their wonted beauty gone,
The cruelty declare of that most cruel one

English Explanation:
The (loosened) bracelets, and the shoulders from which the old beauty has faded, relate the cruelty of the pitiless one


Transliteration:
Kotiyaar Kotumai Uraikkum Thotiyotu
Tholkavin Vaatiya Thol

 

Kural 1236:

தொடியொடு தோள்நேகிழ நோவல் அவரைக்
கொடியார் எனக்கூறல் நொந்து

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
வளையல்கள் கழன்று தோள்களும் மெலிவடைவதால் (அவற்றைக் காண்போர்) காதலரைக் கொடியவர் என்று கூறுவதைக் கேட்டு வருந்துகின்றேன்.

Couplet:

I grieve, ’tis pain to me to hear him cruel chid,
Because the armlet from my wasted arm has slid

English Explanation:
I am greatly pained to hear you call him a cruel man, just because your shoulders are reduced and your bracelets loosened

Transliteration:
Thotiyotu Tholnekizha Noval Avaraik
Kotiyar Enakkooral Nondhu

 

Kural 1237:

பாடு பெறுதியோ நெஞ்சே கொடியார்க்கென்
வாடுதோட் பூசல் உரைத்து

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நெஞ்சே! கொடியவர் என்று சொல்லப்படுகின்ற காதலர்க்கு என் மெலிந்த தோள்களின் ஆரவாரத்தை உரைத்து, அந்த உதவியால் பெருமை அடைவாயோ?

Couplet:

My heart! say ought of glory wilt thou gain,
If to that cruel one thou of thy wasted arms complain

English Explanation:
Can you O my soul! gain glory by relating to the (so-called) cruel one the clamour of my fading shoulders?

Transliteration:
Paatu Perudhiyo Nenje Kotiyaarkken
Vaatudhot Poosal Uraiththu

 

Kural 1238:

முயங்கிய கைகளை ஊக்கப் பசந்தது
பைந்தொடிப் பேதை நுதல்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தழுவிய கை‌களைத் தளர்த்தியவுடனே, பைந்தொடி அணிந்த காதலியின் நெற்றி, ( அவ்வளவு சிறியதாகிய பிரிவையும் பொறுக்காமல்) பசலை நிறம் அடைந்தது.

Couplet:

One day the fervent pressure of embracing arms I checked,
Grew wan the forehead of the maid with golden armlet decked

English Explanation:
When I once loosened the arms that were in embrace, the forehead of the gold-braceleted women turned sallow

Transliteration:
Muyangiya Kaikalai Ookkap Pasandhadhu
Paindhotip Pedhai Nudhal

 

Kural 1239:

முயக்கிடைத் தண்வளி போழப் பசப்புற்ற
பேதை பெருமழைக் கண்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தழுவுதலுக்கு இடையே குளி்ந்த காற்று நுழைய, காதலியின் பெரிய மழை போன்ற கண்கள் பசலை நிறம் அடைந்தன.

Couplet:

As we embraced a breath of wind found entrance there;
The maid’s large liquid eyes were dimmed with care

English Explanation:
When but a breath of breeze penetrated our embrace, her large cool eyes became sallow

Transliteration:
Muyakkitaith Thanvali Pozhap Pasapputra
Pedhai Perumazhaik Kan

 

Kural 1240:

கண்ணின் பசப்போ பருவரல் எய்தின்றே
ஒண்ணுதல் செய்தது கண்டு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
காதலியின் ஒளி பொருந்திய நெற்றி, பசலை நிறம் உற்றதைக் கண்டு, அவளுடைய க்ண்களில் பசலையும் துன்பம் அடைந்து விட்டது.

Couplet:

The dimness of her eye felt sorrow now,
Beholding what was done by that bright brow

English Explanation:
Was it at the sight of what the bright forehead had done that the sallowness of her eyes became sad?

Transliteration:
Kannin Pasappo Paruvaral Eydhindre
Onnudhal Seydhadhu Kantu

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!