122. The Visions of the Night (கனவுநிலை உரைத்தல்)

PREV    NEXT

Kural 1211:

காதலர் தூதொடு வந்த கனவினுக்
கியாதுசெய் வேன்கொல் விருந்து


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
( யான் பிரிவால் வருந்தி உறங்கியபோது) காதலர் அனுப்பிய தூதோடு வந்த கனவுக்கு உரிய விருந்தாக என்ன செய்து உதவுவேன்?

Couplet:

It came and brought to me, that nightly vision rare,
A message from my love,- what feast shall I prepare

English Explanation:
Where with shall I feast the dream which has brought me my dear one’s messenger ?

Transliteration:
Kaadhalar Thoodhotu Vandha Kanavinukku
Yaadhusey Venkol Virundhu

 

Kural 1212:

கயலுண்கண் யானிரப்பத் துஞ்சின் கலந்தார்க்
குயலுண்மை சாற்றுவேன் மன்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
கண்கள் யான் வேண்டுவதுபோல் தூங்குமானால், ( அப்போது வரும் கனவில் காணும்) காதலர்க்கு யான் தப்பிப் பிழைத்திருக்கும்‌ தன்மையைச் சொல்வேன்.

Couplet:

If my dark, carp-like eye will close in sleep, as I implore,
The tale of my long-suffering life I’ll tell my loved one o’er

English Explanation:
If my fish-like painted eyes should, at my begging, close in sleep, I could fully relate my sufferings to my lord

Transliteration:
Kayalunkan Yaanirappath Thunjir Kalandhaarkku
Uyalunmai Saatruven Man

 

Kural 1213:

நனவினான் நல்கா தவரைக் கனவினால்
காண்டலின் உண்டென் உயிர்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நனவில் வந்து அன்பு செய்யாத காதலரைக் கனவில் காண்பதால்தான் என்னுடைய உயிர் இன்னும் நீங்காமல் உள்ளதாகின்றது.

Couplet:

Him, who in waking hour no kindness shows,
In dreams I see; and so my lifetime goes

English Explanation:
My life lasts because in my dream I behold him who does not favour me in my waking hours

Transliteration:
Nanavinaal Nalkaa Thavaraik Kanavinaal
Kaantalin Unten Uyir

 

Kural 1214:

கனவினான் உண்டாகும் காமம் நனவினான்
நல்காரை நாடித் தரற்கு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நனவில் வந்து அன்பு செய்யாத காதலரைத் தேடி அழைத்துக் கொண்டு வருவதற்காகக் கனவில் அவரைப் பற்றிய காதல் நிகழ்ச்சிகள் உண்டாகின்றன.

Couplet:

Some pleasure I enjoy when him who loves not me
In waking hours, the vision searches out and makes me see

English Explanation:
There is pleasure in my dream, because in it I seek and obtain him who does not visit me in my wakefulness

Transliteration:
Kanavinaan Untaakum Kaamam Nanavinaan
Nalkaarai Naatith Thararku

 

Kural 1215:

நனவினாற் கண்டதூஉம் ஆங்கே கனவுந்தான்
கண்ட பொழுதே இனிது

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
முன்பு நனவில் கண்ட இன்பமும் அப்பொழுது மட்டும் இனிதாயிற்று; இப்‌பொழுது காணும் கனவும் கண்ட பொழுது மட்டுமே இன்பமாக உள்ளது.

Couplet:

As what I then beheld in waking hour was sweet,
So pleasant dreams in hour of sleep my spirit greet

English Explanation:
I saw him in my waking hours, and then it was pleasant; I see him just now in my dream, and it is (equally) pleasant


Transliteration:
Nanavinaal Kantadhooum Aange Kanavundhaan
Kanta Pozhudhe Inidhu

 

Kural 1216:

நனவென ஒன்றில்லை ஆயின் கனவினாற்
காதலர் நீங்கலர் மன்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நனவு என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒன்று இல்லாதிருக்குமானால், கனவில் வந்த காதலர் என்னை விட்டுப் பிரியாமலே இருப்பர்.

Couplet:

And if there were no waking hour, my love
In dreams would never from my side remove

English Explanation:
Were there no such thing as wakefulness, my beloved (who visited me) in my dream would not depart from me

Transliteration:
Nanavena Ondrillai Aayin Kanavinaal
Kaadhalar Neengalar Man

 

Kural 1217:

நனவினான் நல்காக் கொடியார் கனவினான்
என்னெம்மைப் பீழிப் பது

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நனவில் வந்து எமக்கு அன்பு செய்யாத கொடுமை உடைய அவர், கனவில் வந்து எம்மை வருத்துவது என்ன காரணத்தால்?

Couplet:

The cruel one, in waking hour, who all ungracious seems,
Why should he thus torment my soul in nightly dreams

English Explanation:
The cruel one who would not favour me in my wakefulness, what right has he to torture me in my dreams?

Transliteration:
Nanavinaal Nalkaak Kotiyaar Kanavanaal
Enemmaip Peezhip Padhu

 

Kural 1218:

துஞ்சுங்கால் தோள்மேலர் ஆகி விழிக்குங்கால்
நெஞ்சத்தார் ஆவர் விரைந்து

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தூங்கும்போது கனவில் வந்து என் தோள்மேல் உள்ளவராகி, விழி்த்தெழும்போது விரைந்து என் நெஞ்சில் உள்ளவராகிறார்‌.

Couplet:

And when I sleep he holds my form embraced;
And when I wake to fill my heart makes haste

English Explanation:
When I am asleep he rests on my shoulders, (but) when I awake he hastens into my soul

Transliteration:
Thunjungaal Tholmelar Aaki Vizhikkungaal
Nenjaththar Aavar Viraindhu

 

Kural 1219:

நனவினான் நல்காரை நோவர் கனவினான்
காதலர்க் காணா தவர்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
கனவில் காதலர் வரக் காணாத மகளிர், நனவில் வந்து அன்பு செய்யாத கா‌தலரை ( அவர் வராத காரணம் பற்றி ) நொந்து கொள்வர்.

Couplet:

In dreams who ne’er their lover’s form perceive,
For those in waking hours who show no love will grieve

English Explanation:
They who have no dear ones to behold in their dreams blame him who visits me not in my waking hours

Transliteration:
Nanavinaal Nalkaarai Novar Kanavinaal
Kaadhalark Kaanaa Thavar

 

Kural 1220:

நனவினான் நம்நீத்தார் என்பர் கனவினான்
காணார்கொல் இவ்வூ ரவர்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நனவில் நம்‌மை விட்டு நீங்கினார் என்று காதலரைப் பழித்து பேசுகின்றனரே! இந்த ஊரார் கனவில் அவரைக் காண்பதில்லையோ?

Couplet:

They say, that he in waking hours has left me lone;
In dreams they surely see him not,- these people of the town;

English Explanation:
The women of this place say he has forsaken me in my wakefulness I think they have not seen him visit me in my dreams

Transliteration:
Nanavinaal Namneeththaar Enpar Kanavinaal
Kaanaarkol Ivvoo Ravar

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!