13. The Possession of Self-restraint

PREV    NEXT

Kural 121:

அடக்கம் அமரருள் உய்க்கும் அடங்காமை
ஆரிருள் உய்த்து விடும்


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அடக்கம் ஒருவனை உயர்த்தித் தேவருள் சேர்க்கும்; அடக்கம் இல்லாதிருத்தல், பொல்லாத இருள் போன்ற தீய வாழ்க்கையில் செலுத்தி விடும்.

Couplet:

Control of self does man conduct to bliss th’ immortals share;
Indulgence leads to deepest night, and leaves him there

English Explanation:
Self-control will place (a man) among the Gods; the want of it will drive (him) into the thickest darkness (of hell)

Transliteration:
Atakkam Amararul Uykkum Atangaamai
Aarirul Uyththu Vitum

 

Kural 122:

காக்க பொருளா அடக்கத்தை ஆக்கம்
அதனினூஉங் கில்லை உயிர்க்கு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அடக்கத்தை உறுதிப் பொருளாகக் கொண்டு போற்றிக் ‌காக்க வேண்டும். அந்த அடக்கத்தைவிட மேம்பட்ட ஆக்கம் உயிர்க்கு இல்லை.

Couplet:

Guard thou as wealth the power of self-control;
Than this no greater gain to living soul

English Explanation:
Let self-control be guarded as a treasure; there is no greater source of good for man than that

Transliteration:
Kaakka Porulaa Atakkaththai Aakkam
Adhaninooung Killai Uyirkku

 

Kural 123:

செறிவறிந்து சீர்மை பயக்கும் அறிவறிந்
தாற்றின் அடங்கப் பெறின்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அறிய வேண்டியவற்றை அறிந்து, நல்வழியில் அடங்கி ஒழுகப்பெற்றால், அந்த அடக்கம் நல்லோரால் அறியப்பட்டு மேன்மை பயக்கும்.

Couplet:

If versed in wisdom’s lore by virtue’s law you self restrain
Your self-repression known will yield you glory’s gain

English Explanation:
Knowing that self-control is knowledge, if a man should control himself, in the prescribed course, such self-control will bring him distinction among the wise

Transliteration:
Serivarindhu Seermai Payakkum Arivarindhu
Aatrin Atangap Perin

 

Kural 124:

நிலையின் திரியா தடங்கியான் தோற்றம்
மலையினும் மாணப் பெரிது

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தன் நிலையிலிருந்து மாறுபடாமல் அடங்கி ஒழுகுவோனுடைய உயர்வு, மலையின் உயர்வை விட மிகவும் பெரிதாகும்.

Couplet:

In his station, all unswerving, if man self subdue,
Greater he than mountain proudly rising to the view

English Explanation:
More lofty than a mountain will be the greatness of that man who without swerving from his domestic state, controls himself

Transliteration:
Nilaiyin Thiriyaadhu Atangiyaan Thotram
Malaiyinum Maanap Peridhu

 

Kural 125:

எல்லார்க்கும் நன்றாம் பணிதல் அவருள்ளும்
செல்வர்க்கே செல்வம் தகைத்து

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பணிவுடையவராக ஒழுகுதல்பொதுவாக எல்லோர்க்கும் நல்லதாகும்; அவர்களுள் சிறப்பாகச் செல்வர்க்கே மற்றொரு செல்வம் போன்றதாகும்.

Couplet:

To all humility is goodly grace; but chief to them
With fortune blessed, -’tis fortune’s diadem

English Explanation:
Humility is good in all; but especially in the rich it is (the excellence of) higher riches

Transliteration:
Ellaarkkum Nandraam Panidhal Avarullum
Selvarkke Selvam Thakaiththu


 

Kural 126:

ஒருமையுள் ஆமைபோல் ஐந்தடக்கல் ஆற்றின்
எழுமையும் ஏமாப் புடைத்து

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒரு பிறப்பில், ஆமைபோல் ஐம்பொறிகளையும் அடக்கியாள வல்லவனானால், அஃது அவனுக்குப் பல பிறப்பிலும் காப்பாகும் சிறப்பு உடையது.

Couplet:

Like tortoise, who the five restrains
In one, through seven world bliss obtains

English Explanation:
Should one throughout a single birth, like a tortoise keep in his five senses, the fruit of it will prove a safe-guard to him throughout the seven-fold births.

Transliteration:
Orumaiyul Aamaipol Aindhatakkal Aatrin
Ezhumaiyum Emaap Putaiththu

 

Kural 127:

யாகாவா ராயினும் நாகாக்க காவாக்காற்
சோகாப்பர் சொல்லிழுக்குப் பட்டு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
காக்க வேண்டியவற்றுள் எவற்றைக் காக்கா விட்டாலும் நாவையாவது காக்க வேண்டு்ம்; காக்கத் தவறினால் சொற்குற்றத்தில் அகப்பட்டுத் துன்புறுவர்.

Couplet:

Whate’er they fail to guard, o’er lips men guard should keep;
If not, through fault of tongue, they bitter tears shall weep

English Explanation:
Whatever besides you leave unguarded, guard your tongue; otherwise errors of speech and the consequent misery will ensue

Transliteration:
Yaakaavaa Raayinum Naakaakka Kaavaakkaal
Sokaappar Sollizhukkup Pattu

 

Kural 128:

ஒன்றானுந் தீச்சொல் பொருட்பயன் உண்டாயின்
நன்றாகா தாகி விடும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தீய ‌சொற்களின் பொருளால் விளையும் தீமை ஒன்றாயினும் ஒருவனிடம் உண்டானால், அதனால் மற்ற அறங்களாலும் நன்மை விளையாமல் போகும்.

Couplet:

Though some small gain of good it seem to bring,
The evil word is parent still of evil thing

English Explanation:
If a man’s speech be productive of a single evil, all the good by him will be turned into evil

Transliteration:
Ondraanun Theechchol Porutpayan Untaayin
Nandraakaa Thaaki Vitum

 

Kural 129:

தீயினாற் சுட்டபுண் உள்ளாறும் ஆறாதே
நாவினாற் சுட்ட வடு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தீயினால் சுட்ட புண் புறத்தே வடு இருந்தாலும் உள்ளே ஆறிவிடும்; ஆனால் நாவினால் தீய சொல் கூறிச் சுடும் வடு என்றும் ஆறாது.

Couplet:

In flesh by fire inflamed, nature may thoroughly heal the sore;
In soul by tongue inflamed, the ulcer healeth never more

English Explanation:
The wound which has been burnt in by fire may heal, but a wound burnt in by the tongue will never heal

Transliteration:
Theeyinaar Suttapun Ullaarum Aaraadhe
Naavinaar Sutta Vatu

 

Kural 130:

கதங்காத்துக் கற்றடங்கல் ஆற்றுவான் செவ்வி
அறம்பார்க்கும் ஆற்றின் நுழைந்து

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
சினம் தோன்றாமல் காத்து, கல்வி கற்று, அடக்கமுடையவனாக இருக்க வல்லவனுடைய செவ்வியை, அவனுடைய வழியில் சென்று அறம் பார்த்திருக்கும்.

Couplet:

Who learns restraint, and guards his soul from wrath,
Virtue, a timely aid, attends his path

English Explanation:
Virtue, seeking for an opportunity, will come into the path of that man who, possessed of learning and self-control, guards himself against anger

Transliteration:
Kadhangaaththuk Katratangal Aatruvaan Sevvi
Arampaarkkum Aatrin Nuzhaindhu

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!