121. Sad Memories (நினைந்தவர் புலம்பல்)

PREV    NEXT

Kural 1201:

உள்ளினும் தீராப் பெருமகிழ் செய்தலால்
கள்ளினும் காமம் இனிது


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நினைத்தாலும் தீராத பெரிய மகிழ்ச்சியைச் செய்தலால் ( உண்டபோது மட்டும் மகிழ்ச்சி தரும் ) கள்ளை விட காமம் இன்பமானதாகும்.

Couplet:

From thought of her unfailing gladness springs,
Sweeter than palm-rice wine the joy love brings

English Explanation:
Sexuality is sweeter than liquor, because when remembered, it creates a most rapturous delight

Transliteration:
Ullinum Theeraap Perumakizh Seydhalaal
Kallinum Kaamam Inidhu

 

Kural 1202:

எனைத்தொன் றினிதேகாண் காமந்தாம் வீழ்வார்
நினைப்ப வருவதொன் றில்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தாம் விரும்புகின்ற காதலர் தம்மை நினைத்தலும் பிரிவால் வரக்கூடிய துன்பம் இல்லாமல் போகின்றது. அதனால் காமம் எவ்வளவாயினும் இன்பம் தருவதே ஆகும்.

Couplet:

How great is love! Behold its sweetness past belief!
Think on the lover, and the spirit knows no grief

English Explanation:
Even to think of one’s beloved gives one no pain Sexuality, in any degree, is always delightful

Transliteration:
Enaiththonaru Inidhekaan Kaamamdhaam Veezhvaar
Ninaippa Varuvadhondru El

 

Kural 1203:

நினைப்பவர் போன்று நினையார்கொல் தும்மல்
சினைப்பது போன்று கெடும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தும்மல் வருவது போலிருந்து வாராமல் அடங்குகின்றதே! என் காதலர் என்னை நினைப்பவர் போலிருந்து நினையாமல் விடுகின்றாரோ?

Couplet:

A fit of sneezing threatened, but it passed away;
He seemed to think of me, but do his fancies stray

English Explanation:
I feel as if I am going to sneeze but do not, and (therefore) my beloved is about to think (of me) but does not

Transliteration:
Ninaippavar Pondru Ninaiyaarkol Thummal
Sinaippadhu Pondru Ketum

 

Kural 1204:

யாமும் உளேங்கொல் அவர்நெஞ்சத் தெந்நெஞ்சத்
தோஒ உளரே அவர்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
எம்முடைய நெஞ்சில் காதலராகிய அவர் இருக்கின்றாரே! ( அது போலவே) யாமும் அவருடைய நெஞ்சத்தில் நீங்காமல் இருக்கின்றோ‌மோ?

Couplet:

Have I a place within his heart!
From mine, alas! he never doth depart

English Explanation:
He continues to abide in my soul, do I likewise abide in his ?

Transliteration:
Yaamum Ulengol Avarnenjaththu Ennenjaththu
Oo Ulare Avar

 

Kural 1205:

தம்நெஞ்சத் தெம்மைக் கடிகொண்டார் நாணார்கொல்
எம்நெஞ்சத் தோவா வரல்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தம்முடைய நெஞ்சில் எம்மை வரவிடாது காவல் கொண்ட காதலர், எம்முடைய நெஞ்சில் தாம் ஓயாமல் வரவதைப் பற்றி நாணமாட்டாரோ?

Couplet:

Me from his heart he jealously excludes:
Hath he no shame who ceaseless on my heart intrudes

English Explanation:
He who has imprisoned me in his soul, is he ashamed to enter incessantly into mine

Transliteration:
Thamnenjaththu Emmaik Katikontaar Naanaarkol
Emnenjaththu Ovaa Varal


 

Kural 1206:

மற்றியான் என்னுளேன் மன்னோ அவரொடுயான்
உற்றநாள் உள்ள உளேன்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
காதலராகிய அவரோடு யான் பொருந்தியிருந்த நாட்களை நினைத்துக் கொள்வதால்தான் உயிரோடு இருக்கின்றேன்; வேறு எதனால் உயிர் வாழ்கின்றேன்?

Couplet:

How live I yet? I live to ponder o’er
The days of bliss with him that are no more

English Explanation:
I live by remembering my (former) intercourse with him; if it were not so, how could I live ?

Transliteration:
Matriyaan Ennulen Manno Avaroti Yaan
Utranaal Ulla Ulen

 

Kural 1207:

மறப்பின் எவனாவன் மற்கொல் மறப்பறியேன்
உள்ளினும் உள்ளம் சுடும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
( காதலரை ) மறந்தறியாமல் நினைத்தாலும் உள்ளத்தைப் பிரிவுத் துன்பம் சுடுகின்றதே! நினைக்காமல் மறந்து விட்டால் என்ன ஆவேனோ?

Couplet:

If I remembered not what were I then? And yet,
The fiery smart of what my spirit knows not to forget

English Explanation:
I have never forgotten (the pleasure); even to think of it burns my soul; could I live, if I should ever forget it ?

Transliteration:
Marappin Evanaavan Markol Marappariyen
Ullinum Ullam Sutum

 

Kural 1208:

எனைத்து நினைப்பினும் காயார் அனைத்தன்றோ
காதலர் செய்யும் சிறப்பு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
காதலரை எவ்வளவு மிகுதியாக நினைத்தாலும் அவர் என்மேல் சினங்கொள்ளார்; காதலர் செய்யும் சிறந்த உதவி அத்தன்மையானது அன்றோ!

Couplet:

My frequent thought no wrath excites It is not so?
This honour doth my love on me bestow

English Explanation:
146 He will not be angry however much I may think of him; is it not so much the delight my beloved

Transliteration:
Enaiththu Ninaippinum Kaayaar Anaiththandro
Kaadhalar Seyyum Sirappu

 

Kural 1209:

விளியுமென் இன்னுயிர் வேறல்லம் என்பார்
அளியின்மை ஆற்ற நினைந்து

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நாம் இருவரும் வேறு அல்லேம் என்று அடிக்கடி சொல்லும் அவர் இப்போது அன்பு இல்லாதிருத்தலை மிக நினைத்து என் இனிய உயிர் அழிகின்றது.

Couplet:

Dear life departs, when his ungracious deeds I ponder o’er,
Who said erewhile, ‘We’re one for evermore’

English Explanation:
My precious life is wasting away by thinking too much on the cruelty of him who said we were not different

Transliteration:
Viliyumen Innuyir Verallam Enpaar
Aliyinmai Aatra Ninaindhu

 

Kural 1210:

விடாஅது சென்றாரைக் கண்ணினால் காணப்
படாஅதி வாழி மதி

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தி்ங்களே! பிரியாமல் இருந்து இறுதியில் பிரிந்து சென்ற காதலரை என் கண்ணால் தேடிக் காணும்படியாக நீ மறைந்து விடாமல் இருப்பாயாக!

Couplet:

Set not; so may’st thou prosper, moon! that eyes may see
My love who went away, but ever bides with me

English Explanation:
May you live, O Moon! Do not set, that I mine see him who has departed without quitting my soul

Transliteration:
Vitaaadhu Sendraaraik Kanninaal Kaanap
Pataaadhi Vaazhi Madhi

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!