120. The Solitary Anguish (தனிப்படர் மிகுதி)

PREV    NEXT

Kural 1191:

தாம்வீழ்வார் தம்வீழப் பெற்றவர் பெற்றாரே
காமத்துக் காழில் கனி


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தாம் விரும்பும் காதலர் தம்மை விரும்புகின்ற பேறு பெற்றவர், காதல் வாழ்க்கையின் பயனாகிய விதை இல்லாத பழத்தைப் பெற்றவரே ஆவார்.

Couplet:

The bliss to be beloved by those they love who gains,
Of love the stoneless, luscious fruit obtains

English Explanation:
The women who are beloved by those whom they love, have they have not got the stone-less fruit of sexual delight ?

Transliteration:
Thaamveezhvaar Thamveezhap Petravar Petraare
Kaamaththuk Kaazhil Kani

 

Kural 1192:

வாழ்வார்க்கு வானம் பயந்தற்றால் வீழ்வார்க்கு
வீழ்வார் அளிக்கும் அளி

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தம்மை விரும்புகின்றவர்க்குக் காதலர் அளிக்கும் அன்பு, உயிர் வாழ்கினறவர்க்கு மேகம் மழை பெய்து காப்பாற்றுதலைப் போன்றது.

Couplet:

As heaven on living men showers blessings from above,
Is tender grace by lovers shown to those they love

English Explanation:
The bestowal of love by the beloved on those who love them is like the rain raining (at the proper season) on those who live by it

Transliteration:
Vaazhvaarkku Vaanam Payandhatraal Veezhvaarkku
Veezhvaar Ala Kkum Ali

 

Kural 1193:

வீழுநர் வீழப் படுவார்க் கமையுமே
வாழுநம் என்னும் செருக்கு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
காதலரால் விரும்பப்படுகின்றவர்க்கும் ( பிரிவுத் துன்பம் இருந்தாலும்) மீண்டும் வந்தபின் வாழ்வோம் என்று இருக்கும் செருக்குத் தகும்.

Couplet:

Who love and are beloved to them alone
Belongs the boast, ‘We’ve made life’s very joys our own.’

English Explanation:
The pride that says “we shall live” suits only those who are loved by their beloved (husbands)

Transliteration:
Veezhunar Veezhap Patuvaarkku Amaiyume
Vaazhunam Ennum Serukku

 

Kural 1194:

வீழப் படுவார் கெழீஇயிலர் தாம்வீழ்வார்
வீழப் படாஅர் எனின்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தாம் விரும்பும் காதலரால் விரும்பப்படாவிட்டால் உலகத்தாரால் விரும்பப்படும் நிலையில் உள்ளவரும் நல்வினை பொருந்தியவர் அல்லர்.

Couplet:

Those well-beloved will luckless prove,
Unless beloved by those they love

English Explanation:
Even those who are esteemed (by other women) are devoid of excellence, if they are not loved by their beloved

Transliteration:
Veezhap Patuvaar Kezheeiyilar Thaamveezhvaar
Veezhap Pataaar Enin

 

Kural 1195:

நாம்காதல் கொண்டார் நமக்கெவன் செய்பவோ
தாம்காதல் கொள்ளாக் கடை

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நாம் காதல் கொண்ட காதலர் தாமும் அவ்வாறே நம்மிடம் காதல் கொள்ளாதபோது, நமக்கு அவர் என்ன நன்மை செய்வார்?

Couplet:

From him I love to me what gain can be,
Unless, as I love him, he loveth me

English Explanation:
He who is beloved by me, what will he do to me, if I am not beloved by him ?


Transliteration:
Naamkaadhal Kontaar Namakkevan Seypavo
Thaamkaadhal Kollaak Katai

 

Kural 1196:

ஒருதலையான் இன்னாது காமங்காப் போல
இருதலை யானும் இனிது

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
காதல் ஒரு பக்கமாக இருத்தல் துன்பமானது; காவடியின் பாரம் போல் இருபக்கமாகவும் ஒத்திருப்பது இன்பமானதாகும்.

Couplet:

Love on one side is bad; like balanced load
By porter borne, love on both sides is good

English Explanation:
Lust, like the weight of the KAVADI, pains if it lies in one end only but pleases if it is in both

Transliteration:
Orudhalaiyaan Innaadhu Kaamamkaap Pola
Irudhalai Yaanum Inidhu

 

Kural 1197:

பருவரலும் பைதலும் காணான்கொல் காமன்
ஒருவர்கண் நின்றொழுகு வான்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
( காதலர் இருவரிடத்திலும் ஒத்திருக்காமல்) ஒருவரிடத்தில் மட்டும் காமன் நின்று இயங்குவதால், என்னுடைய துன்பத்தையும் வருத்தத்தையும் அறியானோ?

Couplet:

While Kaman rushes straight at me alone,
Is all my pain and wasting grief unknown

English Explanation:
Would not cupid who abides and contends in one party (only) witness the pain and sorrow (in that party)?

Transliteration:
Paruvaralum Paidhalum Kaanaankol Kaaman
Oruvarkan Nindrozhuku Vaan

 

Kural 1198:

வீழ்வாரின் இன்சொல் பெறாஅ துலகத்து
வாழ்வாரின் வன்கணார் இல்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தான் விரும்பும் காதலரின் இனிய சொல்லைப் பெறாமல் உலகத்தில் ( பிரிவுத் துன்பத்தைப் பொறுத்து) வாழ்கின்றவரைப் போல் வன்கண்மை உடையவர் இல்லை.

Couplet:

Who hear from lover’s lips no pleasant word from day to day,
Yet in the world live out their life,- no braver souls than they

English Explanation:
There is no one in the world so hard-hearted as those who can live without receiving (even) a kind word from their beloved

Transliteration:
Veezhvaarin Insol Peraaadhu Ulakaththu
Vaazhvaarin Vankanaar Il

 

Kural 1199:

நசைஇயார் நல்கார் எனினும் அவர்மாட்
டிசையும் இனிய செவிக்கு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
யான் விரும்பிய காதலர் மீண்டு வந்து அன்பு செய்யமாட்டார் என்றாலும், அவரைப் பற்றிய புகழைக் ‌கேட்பதும் என் செவிக்கு இன்பமாக இருக்கின்றது.

Couplet:

Though he my heart desires no grace accords to me,
Yet every accent of his voice is melody

English Explanation:
145 Though my beloved bestows no love on one, still are his words sweet to my ears

Transliteration:
Nasaiiyaar Nalkaar Eninum Avarmaattu
Isaiyum Iniya Sevikku

 

Kural 1200:

உறாஅர்க் குறுநோய் உரைப்பாய் கடலைச்
செறாஅஅய் வாழிய நெஞ்சு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நெஞ்சமே! நீ வாழி! அன்பு இல்லாதவரிடம் உன் மிகுந்த துன்பத்தைச் சொல்கின்றாய்! அதை விட எளிதாகக் கடலைத் தூர்ப்பாயாக.

Couplet:

Tell him thy pain that loves not thee?
Farewell, my soul, fill up the sea

English Explanation:
Live, O my soul, would you who relate your great sorrow to strangers, try rather to fill up your own sea (of sorrow)

Transliteration:
Uraaarkku Urunoi Uraippaai Katalaich
Cheraaaai Vaazhiya Nenju

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!