120. The Solitary Anguish

Kural 1191:
தாம்வீழ்வார் தம்வீழப் பெற்றவர் பெற்றாரே
காமத்துக் காழில் கனி
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தாம் விரும்பும் காதலர் தம்மை விரும்புகின்ற பேறு பெற்றவர், காதல் வாழ்க்கையின் பயனாகிய விதை இல்லாத பழத்தைப் பெற்றவரே ஆவார்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
தாம் விரும்புபவராலேயே விரும்பப்பட்ட பெண்கள்தாம் காதல் இன்பம் என்னும் விதை இல்லாத கனியைப் பெற்றவர் ஆவர்.
Kalaignar’s Explanation:
தம்மால் விரும்பப்படும் காதலர், தம்மை விரும்புகிற பேறு பெற்றவர் விதையில்லாத பழத்தைப் போன்ற காதல் வாழ்க்கையின் பயனைப் பெற்றவராவார்
Couplet:
The bliss to be beloved by those they love who gains,
Of love the stoneless, luscious fruit obtains
English Explanation:
The women who are beloved by those whom they love, have they have not got the stone-less fruit of sexual delight ?
Transliteration:
Thaamveezhvaar Thamveezhap Petravar Petraare
Kaamaththuk Kaazhil Kani
Kural 1192:
வாழ்வார்க்கு வானம் பயந்தற்றால் வீழ்வார்க்கு
வீழ்வார் அளிக்கும் அளி
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தம்மை விரும்புகின்றவர்க்குக் காதலர் அளிக்கும் அன்பு, உயிர் வாழ்கினறவர்க்கு மேகம் மழை பெய்து காப்பாற்றுதலைப் போன்றது.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
அவர் இன்றி வாழ முடியாத மனைவிக்கு, அவள் இன்றி அமையாத கணவர் காட்டும் அன்பு, தன்னை நோக்கி உயிர்வாழும் உலகத்தவர்க்கு வானம் உரிய நேரம் மழை தந்தது போலாம்.
Kalaignar’s Explanation:
காதலர்கள் ஒருவரையொருவர் உரிய நேரத்தில் சந்தித்து அன்பு பொழிவது, வாழ்வதற்குத் தேவையான பருவமழை பொழிவது போன்றதாகும்
Couplet:
As heaven on living men showers blessings from above,
Is tender grace by lovers shown to those they love
English Explanation:
The bestowal of love by the beloved on those who love them is like the rain raining (at the proper season) on those who live by it
Transliteration:
Vaazhvaarkku Vaanam Payandhatraal Veezhvaarkku
Veezhvaar Ala� Kkum Ali
Kural 1193:
வீழுநர் வீழப் படுவார்க் கமையுமே
வாழுநம் என்னும் செருக்கு
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
காதலரால் விரும்பப்படுகின்றவர்க்கும் ( பிரிவுத் துன்பம் இருந்தாலும்) மீண்டும் வந்தபின் வாழ்வோம் என்று இருக்கும் செருக்குத் தகும்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
தாம் விரும்பும் கணவனால் விரும்பப்பட்ட பெண்ணுக்கே (எப்படியும் விரைவில் அவர் வருவார் என்ற உறுதியினால்) வாழ்வோம் என்னும் செருக்கு, பொருத்தமாக இருக்கும்.
Kalaignar’s Explanation:
காதலன்பில் கட்டுண்டு பிரியாமல் இணைந்திருப்பவர்களுக்குத்தான் இன்புற்று வாழ்கிறோம் எனும் பெருமிதம் ஏற்படும்
Couplet:
Who love and are beloved to them alone
Belongs the boast, ‘We’ve made life’s very joys our own.’
English Explanation:
The pride that says “we shall live” suits only those who are loved by their beloved (husbands)
Transliteration:
Veezhunar Veezhap Patuvaarkku Amaiyume
Vaazhunam Ennum Serukku
Kural 1194:
வீழப் படுவார் கெழீஇயிலர் தாம்வீழ்வார்
வீழப் படாஅர் எனின்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தாம் விரும்பும் காதலரால் விரும்பப்படாவிட்டால் உலகத்தாரால் விரும்பப்படும் நிலையில் உள்ளவரும் நல்வினை பொருந்தியவர் அல்லர்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
தாம் விரும்பும் கணவனால் விரும்பப்படாதவளாக மனைவி இருந்துவிடுவாளானால், அவள் தீவினை வசப்பட்டவளே.
Kalaignar’s Explanation:
விரும்பப்படாத நிலை ஏற்படின், அந்தக் காதலர் நட்புணர்வு இல்லாதவராகவே கருதப்படுவார்
Couplet:
Those well-beloved will luckless prove,
Unless beloved by those they love
English Explanation:
Even those who are esteemed (by other women) are devoid of excellence, if they are not loved by their beloved
Transliteration:
Veezhap Patuvaar Kezheeiyilar Thaamveezhvaar
Veezhap Pataaar Enin
Kural 1195:
நாம்காதல் கொண்டார் நமக்கெவன் செய்பவோ
தாம்காதல் கொள்ளாக் கடை
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நாம் காதல் கொண்ட காதலர் தாமும் அவ்வாறே நம்மிடம் காதல் கொள்ளாதபோது, நமக்கு அவர் என்ன நன்மை செய்வார்?
Solomon Paapaiya’s Explanation:
நாம் காதலித்தவர் நம்மைக் காதலிக்கவில்லை என்றால் நமக்கு எத்தகைய மகிழ்ச்சியைத் தருவார்?
Kalaignar’s Explanation:
நான் விரும்பிக் காதல் கொள்வது போன்று அவர் என்னை விரும்பிக் காதல் கொள்ளாத நிலையில் அவரால் எனக்கு என்ன இன்பம் கிடைக்கப் போகிறது?
Couplet:
From him I love to me what gain can be,
Unless, as I love him, he loveth me
English Explanation:
He who is beloved by me, what will he do to me, if I am not beloved by him ?
Transliteration:
Naamkaadhal Kontaar Namakkevan Seypavo
Thaamkaadhal Kollaak Katai
Kural 1196:
ஒருதலையான் இன்னாது காமங்காப் போல
இருதலை யானும் இனிது
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
காதல் ஒரு பக்கமாக இருத்தல் துன்பமானது; காவடியின் பாரம் போல் இருபக்கமாகவும் ஒத்திருப்பது இன்பமானதாகும்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
ஆண், பெண் என்னும் இரு பக்கத்தில் ஒரு பக்கம் மட்டுமே காதல் இருந்தால் அது கொடுமை காவடியின் பாரத்தைப் போல இருபக்கமும் இருந்தால்தான் இனிது.
Kalaignar’s Explanation:
காவடித் தண்டின் இரண்டு பக்கங்களும் ஒரே அளவு கனமாக இருப்பதுபோல், காதலும் ஆண், பெண் எனும் இருவரிடத்திலும் மலர வேண்டும்; ஒரு பக்கம் மட்டுமே ஏற்படும் காதலால் பயனுமில்லை; துயரமும் உருவாகும்
Couplet:
Love on one side is bad; like balanced load
By porter borne, love on both sides is good
English Explanation:
Lust, like the weight of the KAVADI, pains if it lies in one end only but pleases if it is in both
Transliteration:
Orudhalaiyaan Innaadhu Kaamamkaap Pola
Irudhalai Yaanum Inidhu
Kural 1197:
பருவரலும் பைதலும் காணான்கொல் காமன்
ஒருவர்கண் நின்றொழுகு வான்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
( காதலர் இருவரிடத்திலும் ஒத்திருக்காமல்) ஒருவரிடத்தில் மட்டும் காமன் நின்று இயங்குவதால், என்னுடைய துன்பத்தையும் வருத்தத்தையும் அறியானோ?
Solomon Paapaiya’s Explanation:
ஆண், பெண் இருவரிடமும் இருந்து செயல் ஆற்றாமல் ஒருவரிடம் மட்டுமே போரிடும் காமன், இன்னொருவரின் மேனி நிற வேறுபாட்டால் வரும் துன்பத்தையும் வருத்தத்தையும் அறிய மாட்டானோ?
Kalaignar’s Explanation:
காமன், ஒரு பக்கமாக மட்டும் இருப்பதால், என்னைக் காதல் நோய் வருத்துவதையும், என் மேனியில் பசலை படர்வதையும் கண்டு கொள்ளமாட்டான் போலும்!
Couplet:
While Kaman rushes straight at me alone,
Is all my pain and wasting grief unknown
English Explanation:
Would not cupid who abides and contends in one party (only) witness the pain and sorrow (in that party)?
Transliteration:
Paruvaralum Paidhalum Kaanaankol Kaaman
Oruvarkan Nindrozhuku Vaan
Kural 1198:
வீழ்வாரின் இன்சொல் பெறாஅ துலகத்து
வாழ்வாரின் வன்கணார் இல்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தான் விரும்பும் காதலரின் இனிய சொல்லைப் பெறாமல் உலகத்தில் ( பிரிவுத் துன்பத்தைப் பொறுத்து) வாழ்கின்றவரைப் போல் வன்கண்மை உடையவர் இல்லை.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
தம்மால் விரும்பப்படும் கணவனிடமிருந்து ஓர் இன்சொல் கூடப் பெறாமல் உயிர் வாழும் மனைவியைப் போன்ற கொடியவர் இவ்வுலகத்தில் வேறு இல்லை.
Kalaignar’s Explanation:
பிரிந்து சென்ற காதலரிடமிருந்து ஓர் இனிய சொல்கூட வராத நிலையில், உலகில் வாழ்கின்றவரைப் போல், கல் நெஞ்சம் உடையவர் யாரும் இருக்க முடியாது
Couplet:
Who hear from lover’s lips no pleasant word from day to day,
Yet in the world live out their life,- no braver souls than they
English Explanation:
There is no one in the world so hard-hearted as those who can live without receiving (even) a kind word from their beloved
Transliteration:
Veezhvaarin Insol Peraaadhu Ulakaththu
Vaazhvaarin Vankanaar Il
Kural 1199:
நசைஇயார் நல்கார் எனினும் அவர்மாட்
டிசையும் இனிய செவிக்கு
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
யான் விரும்பிய காதலர் மீண்டு வந்து அன்பு செய்யமாட்டார் என்றாலும், அவரைப் பற்றிய புகழைக் ‌கேட்பதும் என் செவிக்கு இன்பமாக இருக்கின்றது.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
நான் காதலிக்கும் என் கணவர் என்மீது அன்பற்றவர்தாம் என்றாலும், அவரிடம் இருந்து வரும் எந்தச் சொல்லும் என் செவிக்கு இனிமையானதே.
Kalaignar’s Explanation:
என் அன்புக்குரியவர் என்னிடம் அன்பு காட்டாதவராகப் பிரிந்து இருப்பினும், அவரைப் பற்றிய புகழ் உரை என் செவிக்குச் செந்தேனாகும்
Couplet:
Though he my heart desires no grace accords to me,
Yet every accent of his voice is melody
English Explanation:
145 Though my beloved bestows no love on one, still are his words sweet to my ears
Transliteration:
Nasaiiyaar Nalkaar Eninum Avarmaattu
Isaiyum Iniya Sevikku
Kural 1200:
உறாஅர்க் குறுநோய் உரைப்பாய் கடலைச்
செறாஅஅய் வாழிய நெஞ்சு
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நெஞ்சமே! நீ வாழி! அன்பு இல்லாதவரிடம் உன் மிகுந்த துன்பத்தைச் சொல்கின்றாய்! அதை விட எளிதாகக் கடலைத் தூர்ப்பாயாக.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
நெஞ்சே நீ வாழ்க! பாவம், நீ ஏன் உன்னோடு உறவில்லாதவர்க்கு உன் அளவற்ற துன்பத்தைச் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறாய்? (அதற்குப் பதில்) உன்னைத் துன்புறுத்தும் கடலைத் தூர்க்க முயற்சி செய்; அது முடியும்.
Kalaignar’s Explanation:
நெஞ்சமே! நீ வாழ்க! உன்னிடம் அன்பு இல்லாதவரிடம் உனது துன்பத்தைச் சொல்லி ஆறுதல் பெறுவதைக் காட்டிலும் கடலைத் தூர்ப்பது எளிதான வேலையாகும்
Couplet:
Tell him thy pain that loves not thee?
Farewell, my soul, fill up the sea
English Explanation:
Live, O my soul, would you who relate your great sorrow to strangers, try rather to fill up your own sea (of sorrow)
Transliteration:
Uraaarkku Urunoi Uraippaai Katalaich
Cheraaaai Vaazhiya Nenju


Share this website !!!
Facebook Twitter Linkedin