119. The Pallid Hue (பசப்புறு பருவரல்)

PREV    NEXT

Kural 1181:

நயந்தவர்க்கு நல்காமை நேர்ந்தேன் பசந்தவென்
பண்பியார்க் குரைக்கோ பிற


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
விரும்பிய காதலர்க்கு அன்று பிரிவை உடன்பட்டேன்; பிரிந்தபின் பசலை உற்ற என் தன்மையை வேறு யார்க்குச் சென்று சொல்வேன்?

Couplet:

I willed my lover absent should remain;
Of pining’s sickly hue to whom shall I complain

English Explanation:
I who (then) consented to the absence of my loving lord, to whom can I (now) relate the fact of my having turned sallow

Transliteration:
Nayandhavarkku Nalkaamai Nerndhen Pasandhaven
Panpiyaarkku Uraikko Pira

 

Kural 1182:

அவர்தந்தார் என்னும் தகையால் இவர்தந்தென்
மேனிமேல் ஊரும் பசப்பு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அந்தக் காதலர் உண்டாக்கினார் என்னும் பெருமிதத்தோடு இந்தப் பசலை நிறம் என்னுடைய மேனிமேல் ஏறி ஊர்ந்து பரவி வருகிறது.

Couplet:

‘He gave’: this sickly hue thus proudly speaks,
Then climbs, and all my frame its chariot makes

English Explanation:
Sallowness, as if proud of having been caused by him, would now ride on my person

Transliteration:
Avardhandhaar Ennum Thakaiyaal Ivardhandhen
Menimel Oorum Pasappu

 

Kural 1183:

சாயலும் நாணும் அவர்கொண்டார் கைம்மாறா
நோயும் பசலையும் தந்து

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
காம நோயையும் பசலை நிறத்தையும் எனக்குக் கைம்மாறாக ‌‌கொடுத்து விட்டு, என் சாயலையும் நாணத்தையும் அவர் என்னிடமிருந்து பெற்றுக் கொண்டார்.

Couplet:

Of comeliness and shame he me bereft,
While pain and sickly hue, in recompense, he left

English Explanation:
He has taken (away) my beauty and modesty, and given me instead disease and sallowness

Transliteration:
Saayalum Naanum Avarkontaar Kaimmaaraa
Noyum Pasalaiyum Thandhu

 

Kural 1184:

உள்ளுவன் மன்யான் உரைப்ப தவர்திறமால்
கள்ளம் பிறவோ பசப்பு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
யான் அவருடைய நல்லியல்புகளை நினைக்கின்றேன்; யான் உரைப்பதும் அவற்றையே; அவ்வாறிருந்தும் பசலை வந்தது வஞ்சனையோ? வேறு வகையோ?

Couplet:

I meditate his words, his worth is theme of all I say,
This sickly hue is false that would my trust betray

English Explanation:
I think (of him); and what I speak about is but his excellence; still is there sallowness; and this is deceitful

Transliteration:
Ulluvan Manyaan Uraippadhu Avardhiramaal
Kallam Piravo Pasappu

 

Kural 1185:

உவக்காணெம் காதலர் செல்வார் இவக்காணென்
மேனி பசப்பூர் வது

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அதோ பார்! எம்முடைய காதலர் பிரிந்து செல்கின்றார்; இதோ பார்! என்னுடைய மேனியில் பசலை நிறம் வந்து படர்கிறது.

Couplet:

My lover there went forth to roam;
This pallor of my frame usurps his place at home

English Explanation:
Just as my lover departed then, did not sallowness spread here on my person ?

Transliteration:
Uvakkaanem Kaadhalar Selvaar Ivakkaanen
Meni Pasappoor Vadhu


 

Kural 1186:

விளக்கற்றம் பார்க்கும் இருளேபோல் கொண்கண்
முயக்கற்றம் பார்க்கும் பசப்பு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
விளக்கினுடைய மறைவைப் பார்த்துக் காத்திருக்கின்ற இருளைப் போலவே, தலைவனுடைய தழுவுதலின் ‌சோர்வைப் பார்த்துக் காத்திருக்கினறது.

Couplet:

As darkness waits till lamp expires, to fill the place,
This pallor waits till I enjoy no more my lord’s embrace

English Explanation:
Just as darkness waits for the failing light; so does sallowness wait for the laxity of my husband’s intercourse

Transliteration:
Vilakkatram Paarkkum Irulepol Konkan
Muyakkatram Paarkkum Pasappu

 

Kural 1187:

புல்லிக் கிடந்தேன் புடைபெயர்ந்தேன் அவ்வளவில்
அள்ளிக்கொள் வற்றே பசப்பு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தலைவனைத் தழுவிக் கிடந்தேன்; பக்கத்தே சிறிது அகன்றேன்; அவ்வளவிலேயே பசலை நிறம் அள்ளிக் கொள்வதுபோல் வந்து பரவி விட்டதே!

Couplet:

I lay in his embrace, I turned unwittingly;
Forthwith this hue, as you might grasp it, came on me

English Explanation:
I who was in close embrace just turned aside and the moment I did so, sallowness came on me like something to be seized on

Transliteration:
Pullik Kitandhen Putaipeyarndhen Avvalavil
Allikkol Vatre Pasappu

 

Kural 1188:

பசந்தாள் இவளென்ப தல்லால் இவளைத்
துறந்தார் அவரென்பார் இல்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
இவள் பிரிவால் வருத்திப் பசலை நிறம் அடைந்தாள் என்ற பழி சொல்வதே அல்லாமல், இவளைக் காதலர் விட்டுப் பிரிந்தார் என்று சொல்பவர் இல்லையே!

Couplet:

On me, because I pine, they cast a slur;
But no one says, ‘He first deserted her.’

English Explanation:
Besides those who say “she has turned sallow” there are none who say “he has forsaken her”

Transliteration:
Pasandhaal Ivalenpadhu Allaal Ivalaith
Thurandhaar Avarenpaar Il

 

Kural 1189:

பசக்கமற் பட்டாங்கென் மேனி நயப்பித்தார்
நன்னிலையர் ஆவர் எனின்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பிரிவுக்கு உடன்படச் செய்த காதலர் நல்ல நிலையுடையவர் ஆவார் என்றால், என்னுடைய மேனி உள்ளபடி பசலை நிறம் அடைவதாக.

Couplet:

Well let my frame, as now, be sicklied o’er with pain,
If he who won my heart’s consent, in good estate remain

English Explanation:
If he is clear of guilt who has conciliated me (to his departure) let my body suffer its due and turn sallow

Transliteration:
Pasakkaman Pattaangen Meni Nayappiththaar
Nannilaiyar Aavar Enin

 

Kural 1190:

பசப்பெனப் பேர்பெறுதல் நன்றே நயப்பித்தார்
நல்காமை தூற்றார் எனின்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பிரிவுக்கு உடன்படச் செய்த காதலர் பிரிந்து வருத்துதலைப் பிறர் தூற்றாமல் இருப்பாரானால், யான் பசலை உற்றதாக பெயர் எடுத்தல் நல்லதே.

Couplet:

‘Tis well, though men deride me for my sickly hue of pain;
If they from calling him unkind, who won my love, refrain

English Explanation:
It would be good to be said of me that I have turned sallow, if friends do not reproach with unkindness him who pleased me (then)

Transliteration:
Pasappenap Perperudhal Nandre Nayappiththaar
Nalkaamai Thootraar Enin

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!