118. Eyes consumed with Grief (கண் விதுப்பழிதல்)

PREV    NEXT

Kural 1171:

கண்டாம் கலுழ்வ தெவன்கொலோ தண்டாநோய்
தாங்காட்ட யாங்கண் டது


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தீராத இக்காமநோய், கண்கள் காட்ட யாம் கண்டதால் விளைந்தது; அவ்வாறிருக்க, காட்டிய கண்கள், இன்று அன்பு கொண்டு உணராமல் துன்பத்தால் வருந்துவது ஏன்?

Couplet:

They showed me him, and then my endless pain
I saw: why then should weeping eyes complain

English Explanation:

As this incurable malady has been caused by my eyes which showed (him) to me, why should they now weep for (him)

Transliteration:
Kandhaam Kaluzhva Thevankolo Thantaanoi
Thaamkaatta Yaamkan Tadhu

 

Kural 1172:

தெரிந்துணரா நோக்கிய உண்கண் பரிந்துணராப்
பைதல் உழப்ப தெவன்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஆராய்ந்து உணராமல் அன்று நோக்கிக் காதல் கொண்ட கண்கள், இன்று அன்பு கொண்டு உணராமல் துன்பத்தால் வருந்துவது ஏன்?

Couplet:

How glancing eyes, that rash unweeting looked that day,
With sorrow measureless are wasting now away

English Explanation:
The dyed eyes that (then) looked without foresight, why should they now endure sorrow, without feeling sharply (their own fault)

Transliteration:
Therindhunaraa Nokkiya Unkan Parindhunaraap
Paidhal Uzhappadhu Evan?

 

Kural 1173:

கதுமெனத் தாநோக்கித் தாமே கலுழும்
இதுநகத் தக்க துடைத்து

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அன்று காதலரைக் கண்கள் தாமே விரைந்து நோக்கி இன்று தாமே அழுகின்றன; இது நகைக்கத்தக்க தன்மை உடையது.

Couplet:

The eyes that threw such eager glances round erewhile
Are weeping now. Such folly surely claims a smile

English Explanation:
They themselves looked eagerly (on him) and now they weep. Is not this to be laughed at ?

Transliteration:
Kadhumenath Thaanokkith Thaame Kaluzhum
Ithunakath Thakka Thutaiththu

 

Kural 1174:

பெயலாற்றா நீருலந்த உண்கண் உயலாற்றா
உய்வில்நோய் என்கண் நிறுத்து

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
என் கண்கள், தப்பிப் பிழைக்க முடியாத தீராத காமநோயை என்னிடத்தில் உண்டாக்கி நிறுத்திவிட்டு, தாமும் அழமுடியாமல் நீர் வறண்டு விட்டன.

Couplet:

Those eyes have wept till all the fount of tears is dry,
That brought upon me pain that knows no remedy

English Explanation:
These painted eyes have caused me a lasting mortal disease; and now they can weep no more, the tears having dried up

Transliteration:
Peyalaatraa Neerulandha Unkan Uyalaatraa
Uyvilnoi Enkan Niruththu

 

Kural 1175:

படலாற்றா பைதல் உழக்கும் கடலாற்றக்
காமநோய் செய்தவென் கண்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அன்று கடலும் தாங்கமுடியாத காமநோயை உண்டாக்கிய என் கண்கள், இன்று உறங்க முடியாமல் துன்பத்தால் வருந்துகின்றன.

Couplet:

The eye that wrought me more than sea could hold of woes,
Is suffering pangs that banish all repose

English Explanation:
Mine eyes have caused me a lust that is greater than the sea and (they themselves) endure the torture of sleeplessness

Transliteration:
Patalaatraa Paidhal Uzhakkum Katalaatraak
Kaamanoi Seydhaen Kan


 

Kural 1176:

ஓஒ இனிதே எமக்கிந் நோய் செய்தகண்
தாஅம் இதற்பட் டது

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
எமக்கு இந்தக் காமநோயைஉண்டாக்கிய கண்கள், தாமும் இத்தகைய துன்பத்தைப்பட்டு வருந்துவது மிகவும் நல்லதே!

Couplet:

Oho! how sweet a thing to see! the eye
That wrought this pain, in the same gulf doth lie

English Explanation:
The eyes that have given me this disease have themselves been seized with this (suffering) Oh! I am much delighted

Transliteration:
Oo Inidhe Emakkinnoi Seydhakan
Thaaam Itharpat Tadhu

 

Kural 1177:

உழந்துழந் துள்நீர் அறுக விழைந்திழைந்து
வேண்டி அவர்க்கண்ட கண்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அன்று விரும்பி நெகிழ்ந்து காதலரைக் கண்ட கண்கள் இன்று உறக்கமில்லாத துன்பத்தால் வருந்தி வருந்திக் கண்ணீரும் அற்றுப் போகட்டும்.

Couplet:

Aching, aching, let those exhaust their stream,
That melting, melting, that day gazed on him

English Explanation:
The eyes that became tender and gazed intently on him, may they suffer so much as to dry up the fountain of their tears

Transliteration:
Uzhandhuzhan Thulneer Aruka Vizhaindhizhaindhu
Venti Avarkkanta Kan

 

Kural 1178:

பேணாது பெட்டார் உளர்மன்னோ மற்றவர்க்
காணா தமைவில கண்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
உள்ளத்தால் விரும்பாமலே சொல்லளவில் விரும்பிப் பழகியவர் ஒருவர் இருக்கின்றார்; அவரைக் காணாமல் கண்கள் அமைதியுறவில்லை.

Couplet:

Who loved me once, onloving now doth here remain;
Not seeing him, my eye no rest can gain

English Explanation:
He is indeed here who loved me with his lips but not with his heart but mine eyes suffer from not seeing him

Transliteration:
Penaadhu Pettaar Ularmanno Matravark
Kaanaadhu Amaivila Kan

 

Kural 1179:

வாராக்கால் துஞ்சா வரின்துஞ்சா ஆயிடை
ஆரஞர் உற்றன கண்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
காதலர் வாராவிட்டால் தூங்குவதில்லை; வந்தாலும் தூங்குவதில்லை; இவற்றுக்கி‌டையே என் கண்கள் மிக்க துன்பத்தை அடைந்தன.

Couplet:

When he comes not, all slumber flies; no sleep when he is there;
Thus every way my eyes have troubles hard to bear

English Explanation:
When he is away they do not sleep; when he is present they do not sleep; in either case, mine eyes endure unbearable agony

Transliteration:
Vaaraakkaal Thunjaa Varindhunjaa Aayitai
Aaragnar Utrana Kan

 

Kural 1180:

மறைபெறல் ஊராhக் கரிதன்றால் எம்போல்
அறைபறை கண்ணார் அகத்து

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அறையப்படும் பறைபோல் துன்பத்தை வெளிப்படுத்தும் கண்களை உடைய எம்மைப் போன்றவரிடத்தில் மறைபொருளான செய்தியை அறிதல் ஊரார்க்கு அரிது அன்று.

Couplet:

It is not hard for all the town the knowledge to obtain,
When eyes, as mine, like beaten tambours, make the mystery plain

English Explanation:
It is not difficult for the people of this place to understand the secret of those whose eyes, like mine, are as it were beaten drums

Transliteration:
Maraiperal Ooraarkku Aridhandraal Empol
Araiparai Kannaar Akaththu

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!