117. Complainings (படர்மெலிந் திரங்கல்)

PREV    NEXT

Kural 1161:

மறைப்பேன்மன் யானிஃதோ நோயை தறைப்பவர்க்
கூற்றுநீர் போல மிகும்


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
இக் காமநோயைப் பிறர் அறியாமல் யான் மறைப்பேன், ஆனால் இது இறைப்பவர்க்கு ஊற்று நீர் மிகுவது போல் மிகுகின்றது.

Couplet:

I would my pain conceal, but see! it surging swells,
As streams to those that draw from ever-springing wells

English Explanation:
I would hide this pain from others; but it (only) swells like a spring to those who drain it

Transliteration:
Maraippenman Yaaniqdho Noyai Iraippavarkku
Ootruneer Pola Mikum

 

Kural 1162:

கரத்தலும் ஆற்றேன்இந் நோயைநோய் செய்தார்க்
குரைத்தலும் நாணுத் தரும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
இக் காமநோயைப் பிறர் அறியாமல் முற்றிலும் மறைக்கவும் முடியவில்லை, நோய் செய்த காதலர்க்குச் சொல்வதும் நாணம் தருகின்றது.

Couplet:

I cannot hide this pain of mine, yet shame restrains
When I would tell it out to him who caused my pains

English Explanation:
I cannot conceal this pain, nor can I relate it without shame to him who has caused it

Transliteration:
Karaththalum Aatrenin Noyainoi Seydhaarkku
Uraiththalum Naanuth Tharum

 

Kural 1163:

காமமும் நாணும் உயிர்காவாத் தூங்குமென்
நோனா உடம்பின் அகத்து

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
துன்பத்தைப் பொருக்காமல் வருந்துகின்ற என் உடம்பினிடத்தில் உயிரே காவடித்தண்டாகக் கொண்டு காமநோயும் நாணமும் இருப்பக்கமாக தொங்குகின்றன.

Couplet:

My soul, like porter’s pole, within my wearied frame,
Sustains a two-fold burthen poised, of love and shame

English Explanation:
(Both) lust and shame, with my soul for their shoulder pole balance themselves on a body that cannot bear them

Transliteration:
Kaamamum Naanum Uyirkaavaath Thoongumen
Nonaa Utampin Akaththu

 

Kural 1164:

காமக் கடல்மன்னும் உண்டே அதுநீந்தும்
ஏமப் புணைமன்னும் இல்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
காமநோயாகிய கடல் இருக்கின்றது. ஆனால் அதை நீந்திக்கடந்து செல்வதற்கு வேண்டிய காவலான ‌தோணியோ இல்லை.

Couplet:

A sea of love, ’tis true, I see stretched out before,
But not the trusty bark that wafts to yonder shore

English Explanation:
There is indeed a flood of lust; but there is no raft of safety to cross it with

Transliteration:
Kaamak Katalmannum Unte Adhuneendhum
Emap Punaimannum Il

 

Kural 1165:

துப்பின் எவனாவர் மன்கொல் துயர்வரவு
நட்பினுள் ஆற்று பவர்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
( இன்பமான) நட்பிலேயே துயரத்தை வரச் செய்வதில் வல்லவர். ( துன்பம் தரும் பகையை வெல்லும்) வலிமை வேண்டும்போது என்ன ஆவாரோ?

Couplet:

Who work us woe in friendship’s trustful hour,
What will they prove when angry tempests lower

English Explanation:
What will they prove when angry tempests lower?

Transliteration:
Thuppin Evanaavar Mankol Thuyarvaravu
Natpinul Aatru Pavar


 

Kural 1166:

இன்பம் கடல்மற்றுக் காமம் அஃதடுங்கால்
துன்பம் அதனிற் பெரிது

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
காமம் மகிழ்விக்கும்போது அதன் இன்பம் கடல் போன்றது; அது வருத்தும்போது அதன் துன்பமோ கடலைவிடப் பெரியது.

Couplet:

A happy love ‘s sea of joy; but mightier sorrows roll
From unpropitious love athwart the troubled soul

English Explanation:
The pleasure of lust is (as great as) the sea; but the pain of lust is far greater

Transliteration:
Inpam Katalmatruk Kaamam Aqdhatungaal
Thunpam Adhanir Peridhu

 

Kural 1167:

காமக் கடும்புனல் நீந்திக் கரைகாணேன்
யாமத்தும் யானே உளேன்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
காமம் என்னும்‌ வெள்ளத்தை நீந்தியும் அதன் கரையை யான் காணவில்லை; நள்ளிரவிலும் யான் தனியே இருக்கின்றேன்.

Couplet:

I swim the cruel tide of love, and can no shore descry,
In watches of the night, too, ‘mid the waters, only I

English Explanation:
I have swam across the terrible flood of lust, but have not seen its shore; even at midnight I am alone; still I live

Transliteration:
Kaamak Katumpunal Neendhik Karaikaanen
Yaamaththum Yaane Ulen

 

Kural 1168:

மன்னுயிர் எல்லாம் துயிற்றி அளித்திரா
என்னல்ல தில்லை துணை

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
இந்த இராக்காலம் இரங்கத்தக்கது; எல்லா உயிரையும் தூங்கச் செய்துவிட்டு என்னை அல்லாமல் வேறு துணை இல்லாமல் இருக்கின்றது.

Couplet:

All living souls in slumber soft she steeps;
But me alone kind night for her companing keeps

English Explanation:
The night which graciously lulls to sleep all living creatures, has me alone for her companion

Transliteration:
Mannuyir Ellaam Thuyitri Aliththiraa
Ennalladhu Illai Thunai

 

Kural 1169:

கொடியார் கொடுமையின் தாம்கொடிய இந்நாள்
நெடிய கழியும் இரா

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
( பிரிந்து துன்புறுகின்ற) இந்நாட்களில் நெடுநேரம் உடையனவாய்க் கழிகின்ற இராக்காலங்கள், பிரிந்த கொடியவரின் கொடுமையை விடத் தாம் கொடியவை.

Couplet:

More cruel than the cruelty of him, the cruel one,
In these sad times are lengthening hours of night I watch alone

English Explanation:
The long nights of these days are far more cruel than the heartless one who is torturing me

Transliteration:
Kotiyaar Kotumaiyin Thaamkotiya Innaal
Netiya Kazhiyum Iraa

 

Kural 1170:

உள்ளம்போன் றுள்வழிச் செல்கிற்பின் வெள்ளநீர்
நீந்தல மன்னோவென் கண்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
காதலர் உள்ள இடத்திற்கு என் மனத்தைப்போல் செல்ல முடியுமானால், என்‌ கண்கள் இவ்வாறு வெள்ளமாகிய கண்ணீரில் நீந்த வேண்டியதில்லை.

Couplet:

When eye of mine would as my soul go forth to him,
It knows not how through floods of its own tears to swim

English Explanation:
Could mine eyes travel like my thoughts to the abode (of my absent lord), they would not swim in this flood of tears

Transliteration:
Ullampondru Ulvazhich Chelkirpin Vellaneer
Neendhala Mannoen Kan

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!