117. Complainings

Kural 1161:
மறைப்பேன்மன் யானிஃதோ நோயை தறைப்பவர்க்
கூற்றுநீர் போல மிகும்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
இக் காமநோயைப் பிறர் அறியாமல் யான் மறைப்பேன், ஆனால் இது இறைப்பவர்க்கு ஊற்று நீர் மிகுவது போல் மிகுகின்றது.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
என் காதல் துன்பத்தை மற்றவர் அறிந்துவிடக்கூடாது என்று மறைக்கவே செய்தேன்; ஆனாலும் இறைக்க இறைக்க ஊற்றுநீர் பெருகுவது போல மறைக்க மறைக்க என் துன்பமும் பெருகவே செய்கிறது.
Kalaignar’s Explanation:
இறைக்க இறைக்கப் பெருகும் ஊற்றுநீர் போல, பிறர் அறியாமல் மறைக்க மறைக்கக் காதல் நோயும் பெருகும்
Couplet:
I would my pain conceal, but see! it surging swells,
As streams to those that draw from ever-springing wells
English Explanation:
I would hide this pain from others; but it (only) swells like a spring to those who drain it
Transliteration:
Maraippenman Yaaniqdho Noyai Iraippavarkku
Ootruneer Pola Mikum
Kural 1162:
கரத்தலும் ஆற்றேன்இந் நோயைநோய் செய்தார்க்
குரைத்தலும் நாணுத் தரும்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
இக் காமநோயைப் பிறர் அறியாமல் முற்றிலும் மறைக்கவும் முடியவில்லை, நோய் செய்த காதலர்க்குச் சொல்வதும் நாணம் தருகின்றது.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
இந்தத் துன்பத்தை என்னால் மறைக்கவும் முடியவில்லை. துன்பத்தைத் தந்த இவருக்கு (எழுத்தில் தொலைபேசியில்) இதைச் சொல்லவும் வெட்கமாக இருக்கிறது.
Kalaignar’s Explanation:
காதல் நோயை என்னால் மறைக்கவும் முடியவில்லை; இதற்குக் காரணமான காதலரிடம் நாணத்தால் உரைக்கவும் முடியவில்லை
Couplet:
I cannot hide this pain of mine, yet shame restrains
When I would tell it out to him who caused my pains
English Explanation:
I cannot conceal this pain, nor can I relate it without shame to him who has caused it
Transliteration:
Karaththalum Aatrenin Noyainoi Seydhaarkku
Uraiththalum Naanuth Tharum
Kural 1163:
காமமும் நாணும் உயிர்காவாத் தூங்குமென்
நோனா உடம்பின் அகத்து
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
துன்பத்தைப் பொருக்காமல் வருந்துகின்ற என் உடம்பினிடத்தில் உயிரே காவடித்தண்டாகக் கொண்டு காமநோயும் நாணமும் இருப்பக்கமாக தொங்குகின்றன.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
காதல் துன்பத்தையும், அவரிடம் சொல்ல முடியாமல் நான்படும் வெட்கத்ததையும் தாங்க முடியாத என் உடம்பில், என் உயிரையே காவடித் தண்டாகக் கொண்டு அதன் ஒரு புறத்தில் காதல் நோயும், மறுமுனையில் வெட்கமும் தொங்குகின்றன.
Kalaignar’s Explanation:
பிரிவைத் தாங்கமுடியாது உயிர் துடிக்கும் என் உடலானது, ஒருபுறம் காதல் நோயும் மறுபுறம் அதனை வெளியிட முடியாத நாணமும் கொண்டு காவடி போல விளங்குகிறது
Couplet:
My soul, like porter’s pole, within my wearied frame,
Sustains a two-fold burthen poised, of love and shame
English Explanation:
(Both) lust and shame, with my soul for their shoulder pole balance themselves on a body that cannot bear them
Transliteration:
Kaamamum Naanum Uyirkaavaath Thoongumen
Nonaa Utampin Akaththu
Kural 1164:
காமக் கடல்மன்னும் உண்டே அதுநீந்தும்
ஏமப் புணைமன்னும் இல்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
காமநோயாகிய கடல் இருக்கின்றது. ஆனால் அதை நீந்திக்கடந்து செல்வதற்கு வேண்டிய காவலான ‌தோணியோ இல்லை.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
காதல் துன்பம், வெட்கம், இவ்விரண்டிலும் என்னுள் மிகுந்திருப்பது காதல் துன்பம் என்னும் கடலே; அதைக் கடக்கப் பாதுகாப்பான படகுதான் இல்லை.
Kalaignar’s Explanation:
காதல் கடல்போலச் சூழ்ந்துகொண்டு வருத்துகிறது ஆனால் அதை நீந்திக் கடந்து செல்லப் பாதுகாப்பான தோணிதான் இல்லை
Couplet:
A sea of love, ’tis true, I see stretched out before,
But not the trusty bark that wafts to yonder shore
English Explanation:
There is indeed a flood of lust; but there is no raft of safety to cross it with
Transliteration:
Kaamak Katalmannum Unte Adhuneendhum
Emap Punaimannum Il
Kural 1165:
துப்பின் எவனாவர் மன்கொல் துயர்வரவு
நட்பினுள் ஆற்று பவர்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
( இன்பமான) நட்பிலேயே துயரத்தை வரச் செய்வதில் வல்லவர். ( துன்பம் தரும் பகையை வெல்லும்) வலிமை வேண்டும்போது என்ன ஆவாரோ?
Solomon Paapaiya’s Explanation:
இன்பம் தருவதற்குரிய நட்பிலேயே துன்பத்தைத் தரம் இவர், பகைமையில் என்னதான் செய்வாரோ?
Kalaignar’s Explanation:
நட்பாக இருக்கும்போதே பிரிவுத்துயரை நமக்குத் தரக்கூடியவர், பகைமை தோன்றினால் எப்படிப்பட்டவராய் இருப்பாரோ?
Couplet:
Who work us woe in friendship’s trustful hour,
What will they prove when angry tempests lower
English Explanation:
What will they prove when angry tempests lower?
Transliteration:
Thuppin Evanaavar Mankol Thuyarvaravu
Natpinul Aatru Pavar
Kural 1166:
இன்பம் கடல்மற்றுக் காமம் அஃதடுங்கால்
துன்பம் அதனிற் பெரிது
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
காமம் மகிழ்விக்கும்போது அதன் இன்பம் கடல் போன்றது; அது வருத்தும்போது அதன் துன்பமோ கடலைவிடப் பெரியது.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
காதல் மகிழ்ச்சி கடல்போலப் பெரிது; ஆனால் பிரிவினால் அது துன்பம் செய்யத் தொடங்கிவிட்டால் அத்துன்பம் கடலைக் காட்டிலும் பெரிது.
Kalaignar’s Explanation:
காதல் இன்பம் கடல் போன்றது காதலர் பிரிவு ஏற்படுத்தும் துன்பமோ, கடலைவிடப் பெரியது
Couplet:
A happy love ‘s sea of joy; but mightier sorrows roll
From unpropitious love athwart the troubled soul
English Explanation:
The pleasure of lust is (as great as) the sea; but the pain of lust is far greater
Transliteration:
Inpam Katalmatruk Kaamam Aqdhatungaal
Thunpam Adhanir Peridhu
Kural 1167:
காமக் கடும்புனல் நீந்திக் கரைகாணேன்
யாமத்தும் யானே உளேன்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
காமம் என்னும்‌ வெள்ளத்தை நீந்தியும் அதன் கரையை யான் காணவில்லை; நள்ளிரவிலும் யான் தனியே இருக்கின்றேன்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
காதல் துன்பமாகிய கடலை நீந்தியும் என்னால் கரை காண முடியவில்லை. நள்ளிரவுப் பொழுதினும் உறங்காமல் நான் தனியாகவே இருக்கிறேன்.
Kalaignar’s Explanation:
நள்ளிரவிலும் என் துணையின்றி நான் மட்டுமே இருக்கிறேன்; அதனால், காதலின்பக் கடும் வெள்ளத்தில் நீந்தி, அதன் கரையைக் காண இயலாமல் கலங்குகிறேன்
Couplet:
I swim the cruel tide of love, and can no shore descry,
In watches of the night, too, ‘mid the waters, only I
English Explanation:
I have swam across the terrible flood of lust, but have not seen its shore; even at midnight I am alone; still I live
Transliteration:
Kaamak Katumpunal Neendhik Karaikaanen
Yaamaththum Yaane Ulen
Kural 1168:
மன்னுயிர் எல்லாம் துயிற்றி அளித்திரா
என்னல்ல தில்லை துணை
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
இந்த இராக்காலம் இரங்கத்தக்கது; எல்லா உயிரையும் தூங்கச் செய்துவிட்டு என்னை அல்லாமல் வேறு துணை இல்லாமல் இருக்கின்றது.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
பாவம் இந்த இரவு! இது எல்லா உயிர்களையும் தூங்கச் செய்துவிட்டுத் தனியாகவே இருக்கிறது. இதற்கு என்னைத் தவிர வேறு துணை இல்லை!
Kalaignar’s Explanation:
`இரவே! உலகில் உள்ள எல்லா உயிர்களையும் நீ உறங்கச் செய்துவிட்டுப் பாவம் இப்போது என்னைத்தவிர வேறு துணையில்லாமல் இருக்கிறாய்.’
Couplet:
All living souls in slumber soft she steeps;
But me alone kind night for her companing keeps
English Explanation:
The night which graciously lulls to sleep all living creatures, has me alone for her companion
Transliteration:
Mannuyir Ellaam Thuyitri Aliththiraa
Ennalladhu Illai Thunai
Kural 1169:
கொடியார் கொடுமையின் தாம்கொடிய இந்நாள்
நெடிய கழியும் இரா
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
( பிரிந்து துன்புறுகின்ற) இந்நாட்களில் நெடுநேரம் உடையனவாய்க் கழிகின்ற இராக்காலங்கள், பிரிந்த கொடியவரின் கொடுமையை விடத் தாம் கொடியவை.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
இப்போதெல்லாம் இரவுகள் கழிவதற்கு நெடும்பொழுது ஆகிறது; என்னைப் பிரிந்து போன என் கணவரின் கொடுமையிலும் இவை மிகக் கொடுமையாக இருக்கின்றன.
Kalaignar’s Explanation:
இந்த இரவுகள் நீண்டுகொண்டே போவதுபோல் தோன்றும் கொடுமை இருக்கிறதே அது காதலரின் பிரிவால் ஏற்படும் கொடுமையைவிடப் பெரிதாக உள்ளது
Couplet:
More cruel than the cruelty of him, the cruel one,
In these sad times are lengthening hours of night I watch alone
English Explanation:
The long nights of these days are far more cruel than the heartless one who is torturing me
Transliteration:
Kotiyaar Kotumaiyin Thaamkotiya Innaal
Netiya Kazhiyum Iraa
Kural 1170:
உள்ளம்போன் றுள்வழிச் செல்கிற்பின் வெள்ளநீர்
நீந்தல மன்னோவென் கண்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
காதலர் உள்ள இடத்திற்கு என் மனத்தைப்போல் செல்ல முடியுமானால், என்‌ கண்கள் இவ்வாறு வெள்ளமாகிய கண்ணீரில் நீந்த வேண்டியதில்லை.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
என் மனம் போலவே என் கண்களும் என்னவர் இருக்கும் ஊருக்குச் செல்ல முடியுமானால், அவை கண்ணீர் வெள்ளத்தில் நீந்தமாட்டா.
Kalaignar’s Explanation:
காதலர் இருக்குமிடத்துக்கு என் நெஞ்சத்தைப் போலச் செல்ல முடியுமானால், என் கருவிழிகள், அவரைக் காண்பதற்குக் கண்ணீர் வெள்ளத்தில் நீந்த வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டிருக்காது
Couplet:
When eye of mine would as my soul go forth to him,
It knows not how through floods of its own tears to swim
English Explanation:
Could mine eyes travel like my thoughts to the abode (of my absent lord), they would not swim in this flood of tears
Transliteration:
Ullampondru Ulvazhich Chelkirpin Vellaneer
Neendhala Mannoen Kan

Share this website !!!
Facebook Twitter Linkedin