116. Separation unendurable (பிரிவு ஆற்றாமை)

PREV    NEXT

Kural 1151:

செல்லாமை உண்டேல் எனக்குரை மற்றுநின்
வல்வரவு வாழ்வார்க் குரை


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பிரிந்து செல்லாத நிலைமை இருந்தால் எனக்குச் சொல், பிரிந்து சென்று விரைந்து வருதலைப் பற்றியானால் அதுவரையில் உயிர்வாழ வல்லவர்க்குச் சொல்.

Couplet:

If you will say, ‘I leave thee not,’ then tell me so;
Of quick return tell those that can survive this woe

English Explanation:
If it is not departure, tell me; but if it is your speedy return, tell it to those who would be alive then

Transliteration:
Sellaamai Untel Enakkurai Matrunin
Valvaravu Vaazhvaark Kurai

 

Kural 1152:

இன்கண் உடைத்தவர் பார்வல் பிரிவஞ்சும்
புன்கண் உடைத்தால் புணர்வு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அவருடைய பார்வை முன்பு இன்பம் உடையதாக இருந்தது, இப்போது அவருடைய கூட்டம் பிரிவுக்கு அஞ்சுகின்ற துன்பம் உடையதாக இருக்கின்றது.

Couplet:

It once was perfect joy to look upon his face;
But now the fear of parting saddens each embrace

English Explanation:
His very look was once pleasing; but (now) even intercourse is painful through fear of separation

Transliteration:
Inkan Utaiththavar Paarval Pirivanjum
Punkan Utaiththaal Punarvu

 

Kural 1153:

அரிதரோ தேற்றம் அறிவுடையார் கண்ணும்
பிரிவோ ரிடத்துண்மை யான்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அறிவுடைய காதலரிடத்தும் பிரிவு ஒரு காலத்தில் உள்ள படியால் அவர் பிரியேன் என்று சொல்லும் உறுதி மொழியை நம்பித் தெளிவது அரிது.

Couplet:

To trust henceforth is hard, if ever he depart,
E’en he, who knows his promise and my breaking heart

English Explanation:
As even the lover who understands (everything) may at times depart, confidence is hardly possible

Transliteration:
Aridharo Thetram Arivutaiyaar Kannum
Pirivo Ritaththunmai Yaan

 

Kural 1154:

அளித்தஞ்சல் என்றவர் நீப்பின் தெளித்தசொல்
தேறியார்க் குண்டோ தவறு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அருள் மிகுந்தவராய் அஞ்ச வேண்டா என்று முன் தேற்றியவர் பிரிந்து செல்வாரானால் அவர் கூறிய உறுதிமொழியை நம்பித் தெளிந்தவர்க்கு குற்றம் உண்டோ.

Couplet:

If he depart, who fondly said, ‘Fear not,’ what blame’s incurred
By those who trusted to his reassuring word

English Explanation:
If he who bestowed his love and said “fear not” should depart, will it be the fault of those who believed in (his) assuring words ?

Transliteration:
Aliththanjal Endravar Neeppin Theliththasol
Theriyaarkku Unto Thavaru

 

Kural 1155:

ஓம்பின் அமைந்தார் பிரிவோம்பல் மற்றவர்
நீங்கின் அரிதால் புணர்வு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
காத்துக் கொள்வதானால் காதலராக அமைந்தவரின் பிரிவு நேராமல் காக்க வேண்டும், அவர் பிரிந்து நீங்கினால் மீண்டும் கூடுதல் அரிது.

Couplet:

If you would guard my life, from going him restrain
Who fills my life! If he depart, hardly we meet again

English Explanation:
If you would save (my life), delay the departure of my destined (husband); for if he departs, intercourse will become impossible


Transliteration:
Ompin Amaindhaar Pirivompal Matravar
Neengin Aridhaal Punarvu

 

Kural 1156:

பிரிவுரைக்கும் வன்கண்ணர் ஆயின் அரிதவர்
நல்குவர் என்னும் நசை

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பிரிவைப்பற்றி தெரிவிக்கும் அளவிற்குக் கல் நெஞ்சம் உடையவரானால் , அத்தகையவர் திரும்பிவந்து அன்பு செய்வார் என்னும் ஆசை பயனற்றது.

Couplet:

To cherish longing hope that he should ever gracious be,
Is hard, when he could stand, and of departure speak to me

English Explanation:
Is hard, when he could stand, and of departure speak to me

Transliteration:
Pirivuraikkum Vankannar Aayin Aridhavar
Nalkuvar Ennum Nasai

 

Kural 1157:

துறைவன் துறந்தமை தூற்றாகொல் முன்கை
இறைஇறவா நின்ற வளை

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
என் மெலிவால் முன் கையில் இறை கடந்து கழலும் வளையல்கள், தலைவன் விட்டுப் பிரிந்த செய்தியைப் பலரறியத் தெரிவித்துத் தூற்றாமலிருக்குமோ.

Couplet:

The bracelet slipping from my wrist announced before
Departure of the Prince that rules the ocean shore

English Explanation:
Do not the rings that begin to slide down my fingers forebode the separation of my lord ?

Transliteration:
Thuraivan Thurandhamai Thootraakol Munkai
Iraiiravaa Nindra Valai

 

Kural 1158:

இன்னா தினன்இல்லூர் வாழ்தல் அதனினும்
இன்னா தினியார்ப் பிரிவு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
இனத்தவராக நம்மேல் அன்புடையார் இல்லாத ஊரில் வாழ்தல் துன்பமானது, இனியக் காதலரின் பிரிவு அதை விடத் துன்பமானது.

Couplet:

‘Tis sad to sojourn in the town where no kind kinsmen dwell;
‘Tis sadder still to bid a friend beloved farewell

English Explanation:
Painful is it to live in a friendless town; but far more painful is it to part from one’s lover

Transliteration:
Innaadhu Inaniloor Vaazhdhal Adhaninum
Innaadhu Iniyaarp Pirivu

 

Kural 1159:

தொடிற்சுடின் அல்லது காமநோய் போல
விடிற்சுடல் ஆற்றுமோ தீ

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நெருப்பு, தன்னைத் தொட்டால் சுடுமே அல்லாமல் காமநோய் போல் தன்னை விட்டு நீங்கிய பொழுது சுடவல்லதாகுமோ.

Couplet:

Fire burns the hands that touch; but smart of love
Will burn in hearts that far away remove

English Explanation:
Fire burns when touched; but, like the sickness of love, can it also burn when removed ?

Transliteration:
Thotirsutin Alladhu Kaamanoi Pola
Vitirsutal Aatrumo Thee

 

Kural 1160:

அரிதாற்றி அல்லல்நோய் நீக்கிப் பிரிவாற்றிப்
பின்இருந்து வாழ்வார் பலர்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பிரிய முடியாத பிரிவிற்கு உடன்பட்டு,( பிரியும் போது) துன்பத்தால் கலங்குவதையும், விட்டு பிரிந்த பின் பொருத்திருந்து பின்னும் உயிரோடிருந்து வாழ்வோர் உலகில் பலர்.

Couplet:

Sorrow’s sadness meek sustaining, Driving sore distress away,
Separation uncomplaining Many bear the livelong day

English Explanation:
As if there were many indeed that can consent to the impossible, kill their pain, endure separation and yet continue to live afterwards

Transliteration:
Aridhaatri Allalnoi Neekkip Pirivaatrip
Pinirundhu Vaazhvaar Palar

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!