116. Separation unendurable

Kural 1151:
செல்லாமை உண்டேல் எனக்குரை மற்றுநின்
வல்வரவு வாழ்வார்க் குரை
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பிரிந்து செல்லாத நிலைமை இருந்தால் எனக்குச் சொல், பிரிந்து சென்று விரைந்து வருதலைப் பற்றியானால் அதுவரையில் உயிர்வாழ வல்லவர்க்குச் சொல்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
என்னைப் பிரிவதில்லை என்றால் என்னிடம் சொல். சீக்கிரம் வருவேன் என்பதை எல்லாம் நீ வரும்போது உயிரோடு இருப்பார்களே அவர்களிடம் சொல்.
Kalaignar’s Explanation:
பிரிந்து செல்வதில்லையென்றால் அந்த மகிழ்ச்சியான செய்தியை என்னிடம் சொல் நீ போய்த்தான் தீர வேண்டுமென்றால் நீ திரும்பி வரும்போது யார் உயிரோடு இருப்பார்களோ அவர்களிடம் இப்போது விடைபெற்றுக் கொள்
Couplet:
If you will say, ‘I leave thee not,’ then tell me so;
Of quick return tell those that can survive this woe
English Explanation:
If it is not departure, tell me; but if it is your speedy return, tell it to those who would be alive then
Transliteration:
Sellaamai Untel Enakkurai Matrunin
Valvaravu Vaazhvaark Kurai
Kural 1152:
இன்கண் உடைத்தவர் பார்வல் பிரிவஞ்சும்
புன்கண் உடைத்தால் புணர்வு
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அவருடைய பார்வை முன்பு இன்பம் உடையதாக இருந்தது, இப்போது அவருடைய கூட்டம் பிரிவுக்கு அஞ்சுகின்ற துன்பம் உடையதாக இருக்கின்றது.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
அவர் பார்வை எனக்கு மகிழ்ச்சிதான். அவர் செயலோ பிரியப் போகிறார் என்ற அச்சத்தைத் தந்து கொண்டிருக்கிறதே!
Kalaignar’s Explanation:
முன்பெல்லாம் அவரைக் கண்களால் தழுவிக் கொண்டதே இன்பமாக இருந்தது; ஆனால், இப்போது உடல் தழுவிக் களிக்கும் போதுகூடப் பிரிவை எண்ணும் அச்சத்தால் துன்பமல்லவா வருத்துகிறது!
Couplet:
It once was perfect joy to look upon his face;
But now the fear of parting saddens each embrace
English Explanation:
His very look was once pleasing; but (now) even intercourse is painful through fear of separation
Transliteration:
Inkan Utaiththavar Paarval Pirivanjum
Punkan Utaiththaal Punarvu
Kural 1153:
அரிதரோ தேற்றம் அறிவுடையார் கண்ணும்
பிரிவோ ரிடத்துண்மை யான்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அறிவுடைய காதலரிடத்தும் பிரிவு ஒரு காலத்தில் உள்ள படியால் அவர் பிரியேன் என்று சொல்லும் உறுதி மொழியை நம்பித் தெளிவது அரிது.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
எல்லாம் அறியும் ஆற்றல் உடைய அவரும் ஒருநேரம் பிரிவார் என்றால், என்மீது அவர் கொண்டிருக்கும் அன்பை அறிந்து கொள்ள முடியவில்லை.
Kalaignar’s Explanation:
பிரிவுத் துன்பத்தை அறிந்துள்ள காதலரும் நம்மைப் பிரிந்த செல்ல நேரிடுவதால்; பிரிந்திடேன்” என அவர் கூறவதை உறுதி செய்திட இயலாது
Couplet:
To trust henceforth is hard, if ever he depart,
E’en he, who knows his promise and my breaking heart
English Explanation:
As even the lover who understands (everything) may at times depart, confidence is hardly possible
Transliteration:
Aridharo Thetram Arivutaiyaar Kannum
Pirivo Ritaththunmai Yaan
Kural 1154:
அளித்தஞ்சல் என்றவர் நீப்பின் தெளித்தசொல்
தேறியார்க் குண்டோ தவறு
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அருள் மிகுந்தவராய் அஞ்ச வேண்டா என்று முன் தேற்றியவர் பிரிந்து செல்வாரானால் அவர் கூறிய உறுதிமொழியை நம்பித் தெளிந்தவர்க்கு குற்றம் உண்டோ.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
என்னை மணந்தபோதே என்மீது அன்பு காட்டிப் பயப்படாதே, உன்னைப் பிரியமாட்டேன் என்று சொல்லி என்னைத் தேற்றிய அவர் சொல்லை, நான் நம்பியது தவறோ?
Kalaignar’s Explanation:
பிரிந்திடேன்; அஞ்சாதே எனச் சொல்லியவர் எனைப்பிரிந்து செல்வாரானால், அவர் சொன்னதை நம்பியதில் என்ன குற்றமிருக்க முடியும்?
Couplet:
If he depart, who fondly said, ‘Fear not,’ what blame’s incurred
By those who trusted to his reassuring word
English Explanation:
If he who bestowed his love and said “fear not” should depart, will it be the fault of those who believed in (his) assuring words ?
Transliteration:
Aliththanjal Endravar Neeppin Theliththasol
Theriyaarkku Unto Thavaru
Kural 1155:
ஓம்பின் அமைந்தார் பிரிவோம்பல் மற்றவர்
நீங்கின் அரிதால் புணர்வு
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
காத்துக் கொள்வதானால் காதலராக அமைந்தவரின் பிரிவு நேராமல் காக்க வேண்டும், அவர் பிரிந்து நீங்கினால் மீண்டும் கூடுதல் அரிது.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
என் உயிரைக் காக்க எண்ணினால் அதைக் காப்பதற்கு உரிய அவர், என்னை விட்டுப் பிரிவதைத் தவிர்க்க வேண்டும். மீறிப் பிரிந்தால் நான் இனி அவரைச் சேர்வது அரிது.
Kalaignar’s Explanation:
காதலர் பிரிந்து சென்றால் மீண்டும் கூடுதல் எளிதல்ல என்பதால், அவர் பிரிந்து செல்லாமல் முதலியேயே காத்துக் கொள்ள வேண்டும்
Couplet:
If you would guard my life, from going him restrain
Who fills my life! If he depart, hardly we meet again
English Explanation:
If you would save (my life), delay the departure of my destined (husband); for if he departs, intercourse will become impossible
Transliteration:
Ompin Amaindhaar Pirivompal Matravar
Neengin Aridhaal Punarvu
Kural 1156:
பிரிவுரைக்கும் வன்கண்ணர் ஆயின் அரிதவர்
நல்குவர் என்னும் நசை
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பிரிவைப்பற்றி தெரிவிக்கும் அளவிற்குக் கல் நெஞ்சம் உடையவரானால் , அத்தகையவர் திரும்பிவந்து அன்பு செய்வார் என்னும் ஆசை பயனற்றது.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
நான் வேலையின் பொருட்டுப் பிரியப் போகிறேன் என்று அவரே என்னிடம் சொல்லும் அளவிற்குக் கொடியவர் என்றால், அவர் பிரிவைத் தாங்க முடியாத என் மீது அன்பு காட்டுவார் என்னும் என் எதிர்பார்ப்பு பயனற்றது.
Kalaignar’s Explanation:
போய் வருகிறேன் என்று கூறிப் பிரிகிற அளவுக்குக் கல் மனம் கொண்டவர் திரும்பி வந்து அன்பு காட்டுவார் என ஆவல் கொள்வது வீண்
Couplet:
To cherish longing hope that he should ever gracious be,
Is hard, when he could stand, and of departure speak to me
English Explanation:
Is hard, when he could stand, and of departure speak to me
Transliteration:
Pirivuraikkum Vankannar Aayin Aridhavar
Nalkuvar Ennum Nasai
Kural 1157:
துறைவன் துறந்தமை தூற்றாகொல் முன்கை
இறைஇறவா நின்ற வளை
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
என் மெலிவால் முன் கையில் இறை கடந்து கழலும் வளையல்கள், தலைவன் விட்டுப் பிரிந்த செய்தியைப் பலரறியத் தெரிவித்துத் தூற்றாமலிருக்குமோ.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
அவர் என்னைப் பிரிய திட்டமிடுகிறார் என்பதை என் முன் கையிலிருந்து கழலும் வளையல்கள் எனக்குத் தெரிவிக்க மாட்டாவோ?
Kalaignar’s Explanation:
என்னை விட்டுத் தலைவன் பிரிந்து சென்றுள்ள செய்தியை என் முன்கை மூட்டிலிருந்து கழன்று விழும் வளையல் ஊரறியத் தூற்றித் தெரிவித்து விடுமே!
Couplet:
The bracelet slipping from my wrist announced before
Departure of the Prince that rules the ocean shore
English Explanation:
Do not the rings that begin to slide down my fingers forebode the separation of my lord ?
Transliteration:
Thuraivan Thurandhamai Thootraakol Munkai
Iraiiravaa Nindra Valai
Kural 1158:
இன்னா தினன்இல்லூர் வாழ்தல் அதனினும்
இன்னா தினியார்ப் பிரிவு
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
இனத்தவராக நம்மேல் அன்புடையார் இல்லாத ஊரில் வாழ்தல் துன்பமானது, இனியக் காதலரின் பிரிவு அதை விடத் துன்பமானது.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
உறவானவர் இல்லாத ஊரிலே வாழ்வது கொடுமை; என் உயிர்க்கு இனியவரைப் பிரிவது அதைவிடக் கொடுமை.
Kalaignar’s Explanation:
நம்மை உணர்ந்து அன்பு காட்டுபவர் இல்லாத ஊரில் வாழ்வது துன்பமானது; அதைக் காட்டிலும் துன்பமானது இனிய காதலரைப் பிரிந்து வாழ்வது
Couplet:
‘Tis sad to sojourn in the town where no kind kinsmen dwell;
‘Tis sadder still to bid a friend beloved farewell
English Explanation:
Painful is it to live in a friendless town; but far more painful is it to part from one’s lover
Transliteration:
Innaadhu Inaniloor Vaazhdhal Adhaninum
Innaadhu Iniyaarp Pirivu
Kural 1159:
தொடிற்சுடின் அல்லது காமநோய் போல
விடிற்சுடல் ஆற்றுமோ தீ
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நெருப்பு, தன்னைத் தொட்டால் சுடுமே அல்லாமல் காமநோய் போல் தன்னை விட்டு நீங்கிய பொழுது சுடவல்லதாகுமோ.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
தீ தன்னைத் தொட்டவரைத்தான் சுடும்; காதல் நோயைப் போல அதை விட்டு அகன்றாலும் சுடுமோ?
Kalaignar’s Explanation:
ஒருவரையொருவர் காணாமலும் தொடாமலும் பிரிந்திருக்கும் போது காதல் நோய் உடலையும் உள்ளத்தையும் சுடுவது போன்ற நிலை நெருப்புக்கு இல்லை; நெருப்பு தொட்டால் சுடும்; இது, பிரிவில் சுடுகிறதே!
Couplet:
Fire burns the hands that touch; but smart of love
Will burn in hearts that far away remove
English Explanation:
Fire burns when touched; but, like the sickness of love, can it also burn when removed ?
Transliteration:
Thotirsutin Alladhu Kaamanoi Pola
Vitirsutal Aatrumo Thee
Kural 1160:
அரிதாற்றி அல்லல்நோய் நீக்கிப் பிரிவாற்றிப்
பின்இருந்து வாழ்வார் பலர்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பிரிய முடியாத பிரிவிற்கு உடன்பட்டு,( பிரியும் போது) துன்பத்தால் கலங்குவதையும், விட்டு பிரிந்த பின் பொருத்திருந்து பின்னும் உயிரோடிருந்து வாழ்வோர் உலகில் பலர்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
சம்பாதிப்பதற்குக் கணவன் பிரிந்தால் அவன் பிரிவைத் தாங்கிக் கொண்டு, பிரிவுத் துன்பத்தையும், விட்டுவிட்டு, அரிய செயலாற்றி உயிர் வாழும் பெண்கள் பலர் இருக்கின்றனர்.
Kalaignar’s Explanation:
காதலர் பிரிந்து செல்வதற்கு ஒப்புதல் அளித்து, அதனால் ஏற்படும் துன்பத்தைப் போக்கிக் கொண்டு, பிரிந்த பின்னும் பொறுத்திருந்து உயிரோடு வாழ்பவர் பலர் இருக்கலாம்; ஆனால் நான்?
Couplet:
Sorrow’s sadness meek sustaining, Driving sore distress away,
Separation uncomplaining Many bear the livelong day
English Explanation:
As if there were many indeed that can consent to the impossible, kill their pain, endure separation and yet continue to live afterwards
Transliteration:
Aridhaatri Allalnoi Neekkip Pirivaatrip
Pinirundhu Vaazhvaar Palar

Share this website !!!
Facebook Twitter Linkedin