114. The Abandonment of Reserve (நாணுத் துறவுரைத்தல்)

PREV    NEXT

Kural 1131:

காமம் உழந்து வருந்தினார்க் கேம
மடலல்ல தில்லை வலி


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
காமத்தால் துன்புற்று (காதலின் அன்பு பெறாமல்) வருந்தினவர்க்குக் காவல் மடலூர்தல் அல்லாமல் வலிமையானத் துணை வேறொன்றும் இல்லை.

Couplet:

To those who ‘ve proved love’s joy, and now afflicted mourn,
Except the helpful ‘horse of palm’, no other strength remains

English Explanation:
To those who after enjoyment of sexual pleasure suffer (for want of more), there is no help so efficient as the palmyra horse

Transliteration:
Kaamam Uzhandhu Varundhinaarkku Emam
Matalalladhu Illai Vali

 

Kural 1132:

நோனா உடம்பும் உயிரும் மடலேறும்
நாணினை நீக்கி நிறுத்து

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
(காதலின் பிரிவால் ஆகிய துன்பத்தைப்) பொறுக்காத என் உடம்பும் உயிரும், நாணத்தை நீக்கி நிறுத்தி விட்டு மடலூரத் துணிந்தன.

Couplet:

My body and my soul, that can no more endure,
Will lay reserve aside, and mount the ‘horse of palm’

English Explanation:
Having got rid of shame, the suffering body and soul save themselves on the palmyra horse

Transliteration:
Nonaa Utampum Uyirum Matalerum
Naaninai Neekki Niruththu

 

Kural 1133:

நாணொடு நல்லாண்மை பண்டுடையேன் இன்றுடையேன்
காமுற்றார் ஏறும் மடல்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நாணமும் நல்ல ஆண்மையும் முன்பு பெற்றிருந்தேன், (காதலியை பிரிந்து வருந்துகின்ற) இப்போது காமம் மிக்கவர் ஏறும் மடலையே உடையேன்.

Couplet:

I once retained reserve and seemly manliness;
To-day I nought possess but lovers’ ‘horse of palm’

English Explanation:
Modesty and manliness were once my own; now, my own is the palmyra horse that is ridden by the lustful

Transliteration:
Naanotu Nallaanmai Pantutaiyen Indrutaiyen
Kaamutraar Erum Matal

 

Kural 1134:

காமக் கடும்புனல் உய்க்குமே நாணொடு
நல்லாண்மை என்னும் புணை

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நாணமும் நல்ல ஆண்மையுமாகிய தோணிகளைக் காமம் என்னும் கடுமையான வெள்ளம் அடித்துக் கொண்டு போய் விடுகின்றன.

Couplet:

Love’s rushing tide will sweep away the raft
Of seemly manliness and shame combined

English Explanation:
The raft of modesty and manliness, is, alas, carried-off by the strong current of lust

Transliteration:
Kaamak Katumpunal Uykkum Naanotu
Nallaanmai Ennum Punai

 

Kural 1135:

தொடலைக் குறுந்தொடி தந்தாள் மடலொடு
மாலை உழக்கும் துயர்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
மடலோறுதலோடு மாலைக்காலத்தில் வருந்தும் துயரத்தை மாலைபோல் தொடர்ந்த சிறு வளையல் அணிந்த காதலி எனக்கு தந்தாள்.

Couplet:

The maid that slender armlets wears, like flowers entwined,
Has brought me ‘horse of palm,’ and pangs of eventide

English Explanation:
She with the small garland-like bracelets has given me the palmyra horse and the sorrow that is endured at night

Transliteration:
Thotalaik Kurundhoti Thandhaal Matalotu
Maalai Uzhakkum Thuyar


 

Kural 1136:

மடலூர்தல் யாமத்தும் உள்ளுவேன் மன்ற
படலொல்லா பேதைக்கென் கண்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
மடலூர்தலைப் பற்றி நள்ளிரவிலும் உறுதியாக நினைக்கின்றேன், காதலியின் பிரிவின் காரணமாக என் கண்கள் உறங்காமல் இருக்கின்றன.

Couplet:

Of climbing ‘horse of palm’ in midnight hour, I think;
My eyes know no repose for that same simple maid

English Explanation:
Mine eyes will not close in sleep on your mistress’s account; even at midnight will I think of mounting the palmyra horse

Transliteration:
Mataloordhal Yaamaththum Ulluven Mandra
Patalollaa Pedhaikken Kan

 

Kural 1137:

கடலன்ன காமம் உழந்தும் மடலேறாப்
பெண்ணிற் பெருந்தக்க தில்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
கடல் போன்ற காமநோயால் வருந்தியும், மடலேறாமல் துன்பத்தை பொருத்துக் கொண்டிருக்கும் பெண் பிறப்பை போல் பெருமை உடைய பிறவி இல்லை.

Couplet:

There’s nought of greater worth than woman’s long-enduring soul,
Who, vexed by love like ocean waves, climbs not the ‘horse of palm’

English Explanation:
There is nothing so noble as the womanly nature that would not ride the palmyra horse, though plunged a sea of lust

Transliteration:
Katalanna Kaamam Uzhandhum Mataleraap
Pennin Perundhakka Thil

 

Kural 1138:

நிறையரியர் மன்னளியர் என்னாது காமம்
மறையிறந்து மன்று படும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
இவர் நெஞ்சை நிறுத்தும் நிறை இல்லாதவர், மிகவும் இரங்கத்தக்கவர் என்று கருதாமல் காமம் மறைந்திருத்தலைக் கடந்து மன்றத்திலும் வெளிப்படுகின்றதே.

Couplet:

In virtue hard to move, yet very tender, too, are we;
Love deems not so, would rend the veil, and court publicity

English Explanation:
Even the Lust (of women) transgresses its secrecy and appears in public, forgetting that they are too chaste and liberal (to be overcome by it)

Transliteration:
Niraiyariyar Manaliyar Ennaadhu Kaamam
Maraiyirandhu Mandru Patum

 

Kural 1139:

அறிகிலார் எல்லாரும் என்றேயென் காமம்
மறுகின் மறுகும் மருண்டு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அமைதியாய் இருந்ததால் எல்லோரும் அறியவில்லை என்று கருதி என்னுடைய காமம் தெருவில் பரவி மயங்கிச் சுழல்கின்றது.

Couplet:

‘There’s no one knows my heart,’ so says my love,
And thus, in public ways, perturbed will rove

English Explanation:
And thus, in public ways, perturbed will rove

Transliteration:
Arikilaar Ellaarum Endreen Kaamam
Marukin Marukum Maruntu

 

Kural 1140:

யாம்கண்ணிற் காண நகுப அறிவில்லார்
யாம்பட்ட தாம்படா ஆறு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
யாம் பட்ட துன்பங்களைத் தாம் படாமையால் அறிவில்லாதவர் யாம் கண்ணால் காணுமாறு எம் எதிரில் எம்மைக்கண்டு நகைக்கின்றனர்.

Couplet:

Before my eyes the foolish make a mock of me,
Because they ne’er endured the pangs I now must drie

English Explanation:
Even strangers laugh (at us) so as to be seen by us, for they have not suffered

Transliteration:
Yaamkannin Kaana Nakupa Arivillaar
Yaampatta Thaampataa Aaru

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!