113. Declaration of Love’s special Excellence

Kural 1121:
பாலொடு தேன்கலந் தற்றே பணிமொழி
வாலேயி றூறிய நீர்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
மென்மையான மொழிகளைப் பேசு கின்ற இவளுடைய தூய பற்களில் ஊறிய நீர் பாலுடன் தேனைக் கலந்தாற் போன்றதாகும்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
என்னிடம் மெல்லிதாகப் பேசும் என் மனைவியின் வெண்மையான பற்களிடையே ஊறிய நீர், பாலோடு தேனைக் கலந்த கலவை போலும்!
Kalaignar’s Explanation:
இனியமொழி பேசுகினற இவளுடைய வெண்முத்துப் பற்களிடையே சுரந்து வரும் உமிழ்நீர், பாலும் தேனும் கலந்தாற்போல் சுவை தருவதாகும்
Couplet:
The dew on her white teeth, whose voice is soft and low,
Is as when milk and honey mingled flow
English Explanation:
The water which oozes from the white teeth of this soft speeched damsel is like a mixture of milk and honey
Transliteration:
Paalotu Thenkalan Thatre Panimozhi
Vaaleyiru Ooriya Neer
Kural 1122:
உடம்பொ டுயிரிடை என்னமற் றன்ன
மடந்தையொ டெம்மிடை நட்பு
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
இம் மடந்தையோடு எம்மிடையே உள்ள நட்பு முறைகள், உடம்போடு உயிர்க்கு உள்ள தொடர்புகள், எத்தன்மையானவையோ அத்தன்மையானவை.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
என் மனைவிக்கும் எனக்கும் இடையே உள்ள உறவு, உடம்பிற்கும் உயிருக்கும் இடையே எத்தகைய உறவோ அத்தகையது.
Kalaignar’s Explanation:
உயிரும் உடலும் ஒன்றையொன்று பிரிந்து தனித்தனியாக இருப்பதில்லை; அத்தகையதுதான் எமது உறவு
Couplet:
Between this maid and me the friendship kind
Is as the bonds that soul and body bind
English Explanation:
The love between me and this damsel is like the union of body and soul
Transliteration:
Utampotu Uyiritai Ennamar Ranna
Matandhaiyotu Emmitai Natpu
Kural 1123:
கருமணியிற் பாவாய்நீ போதாயாம் வீழும்
திருநுதற் கில்லை யிடம்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
என் கண்ணின் கருமணியில் உள்ள பாவையே நீ போய் விடு, யாம் விரும்புகின்ற இவளுக்கு என் கண்ணில் இருக்க இடம் இல்லையே.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
என் கருமணிக்குள் இருக்கும் பாவையே! நீ அதை விட்டுப் போய்விடு; நான் விரும்பும் என் மனைவிக்கு என் கண்ணுக்குள் இருக்க இடம் போதவில்லை.
Kalaignar’s Explanation:
நான் விரும்புகின்ற அழகிக்கு என் கண்ணிலேயே இடம் கொடுப்பதற்காக என் கண்ணின் கருமணியில் உள்ள பாவையே! அவளுக்கு இடமளித்து விட்டு நீ போய்விடு!
Couplet:
For her with beauteous brow, the maid I love, there place is none;
To give her image room, O pupil of mine eye, begone
English Explanation:
O you image in the pupil (of my eye)! depart; there is no room for (my) fair-browed beloved
Transliteration:
Karumaniyir Paavaainee Podhaayaam Veezhum
Thirunudharku Illai Itam
Kural 1124:
வாழ்தல் உயிர்க்கன்னள் ஆயிழை சாதல்
அதற்கன்னள் நீங்கும் இடத்து
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஆராய்ந்து அணிகலன்களை அணிந்த இவள் கூடும் போது உயிர்க்கு வாழ்வு போன்றவள், பிரியும் போது உயிர்க்கு சாவு போன்றவள்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
என் மனைவி, நான் அவளுடன் கூடும்போது உயிருக்கு உடம்பு போன்றிருக்கிறாள். அவளைப் பிரியும்போது உயிர் உடம்பை விட்டுப் பிரிவது போன்றிருக்கிறாள்.
Kalaignar’s Explanation:
ஆய்ந்து தேர்ந்த அரிய பண்புகளையே அணிகலனாய்ப் பூண்ட ஆயிழை என்னோடு கூடும்போது, உயிர் உடலோடு கூடுவது போலவும், அவள் என்னைவிட்டு நீங்கும்போது என்னுயிர் நீங்குவது போலவும் உணருகிறேன்
Couplet:
Life is she to my very soul when she draws nigh;
Dissevered from the maid with jewels rare, I die
English Explanation:
My fair-jewelled one resembles the living soul (when she is in union with me), the dying soul when she leaves me
Transliteration:
Vaazhdhal Uyirkkannal Aayizhai Saadhal
Adharkannal Neengum Itaththu
Kural 1125:
உள்ளுவன் மன்யான் மறப்பின் மறப்பறியேன்
ஒள்ளமர்க் கண்ணாள் குணம்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
போர் செய்யும் பண்புகளை உடைய இவளுடைய பண்புகளை யான் மறந்தால் பிறகு நினைக்க முடியும் ஆனால் ஒரு போதும் மறந்ததில்லையே.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
ஒளியுடன் கூடிய கண்களை உடைய என் மனைவியின் குணங்களை நான் மறந்தால் அல்லவா அவளை நினைப்பதற்கு? மறப்பதும் இல்லை. அதனால் நினைப்பதும் இல்லை.
Kalaignar’s Explanation:
ஒளி கொண்டிருக்கும் விழிகளையுடைய காதலியின் பண்புகளை நினைப்பதேயில்லை; காரணம் அவற்றை மறந்தால் அல்லவா நினைப்பதற்கு
Couplet:
I might recall, if I could once forget; but from my heart
Her charms fade not, whose eyes gleam like the warrior’s dart
English Explanation:
If I had forgotten her who has bright battling eyes, I would have remembered (thee); but I never forget her (Thus says he to her maid)
Transliteration:
Ulluvan Manyaan Marappin Marappariyen
Ollamark Kannaal Kunam
Kural 1126:
கண்ணுள்ளிற் போகார் இமைப்பிற் பருவரார்
நுண்ணியர்எம் காத லவர்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
எம் காதலர் எம் கண்ணுள்ளிருந்து போக மாட்டார், கண்ணை மூடி இமைத்தாலும் அதனால் வருந்த மாட்டார், அவர் அவ்வளவு நுட்பமானவர்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
என் அன்பர் என் கண்ணை விட்டுப் போகமாட்டிடார்; ஒருவேளை நான் அறியாமல் இமைத்தால் வருந்தவும் மாட்டார். பிறர் அறிய முடியாத நுட்பத் தன்மையர் அவர்.
Kalaignar’s Explanation:
காதலர், கண்ணுக்குள்ளிருந்து எங்கும் போக மாட்டார்; கண்ணை மூடி இமைத்தாலும் வருந்த மாட்டார்; காரணம், அவர் அவ்வளவு நுட்பமானவர்
Couplet:
My loved one’s subtle form departs not from my eyes;
I wink them not, lest I should pain him where he lies
English Explanation:
My lover would not depart from mine eyes; even if I wink, he would not suffer (from pain); he is so ethereal
Transliteration:
Kannullin Pokaar Imaippin Parukuvaraa
Nunniyarem Kaadha Lavar
Kural 1127:
கண்ணுள்ளார் காத லவராகக் கண்ணும்
எழுதேம் கரப்பாக் கறிந்து
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
எம் காதலர் கண்ணினுள் இருக்கின்றார், ஆகையால் மை எழுதினால் அவர் மறைவதை எண்ணிக் கண்ணுக்கு மையும் எழுதமாட்டோம்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
என் கண்ணுக்குள் அவர் இருப்பதால் கண்ணுக்கு மை தீட்டும் நேரம் அவர் மறைய நேரும் என்பதை அறிந்து மையும் தீட்டமாட்டேன்.
Kalaignar’s Explanation:
காதலர் கண்ணுக்குள்ளேயே இருக்கிற காரணத்தினால், மைதீட்டினால் எங்கே மறைந்துவிடப் போகிறாரோ எனப் பயந்து மை தீட்டாமல் இருக்கிறேன்
Couplet:
My love doth ever in my eyes reside;
I stain them not, fearing his form to hide
English Explanation:
As my lover abides in my eyes, I will not even paint them, for he would (then) have to conceal himself
Transliteration:
Kannullaar Kaadha Lavaraakak Kannum
Ezhudhem Karappaakku Arindhu
Kural 1128:
நெஞ்சத்தார் காத லவராக வெய்துண்டல்
அஞ்சுதும் வேபாக் கறிந்து
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
எம் காதலர் நெஞ்சினுள் இருக்கின்றார், ஆகையால் சூடான பொருளை உண்டால் அவர் வெப்பமுறுதலை எண்ணிச் சூடான பொருளை உண்ண அஞ்சு கின்றோம்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
என்னவர் என் நெஞ்சிலேயே வாழ்வதால் சூடாக உண்டால் அது அவரைச் சுட்டுவிடும் என்று எண்ணி உண்ணப் பயப்படுகிறேன்.
Kalaignar’s Explanation:
சூடான பண்டத்தைச் சாப்பிட்டால் நெஞ்சுக்குள் இருக்கின்ற காதலருக்குச் சுட்டுவிடும் என்று அஞ்சுகின்ற அளவுக்கு நெஞ்சோடு நெஞ்சாகக் கலந்திருப்பவர்களே காதலர்களாவார்கள்
Couplet:
Within my heart my lover dwells; from food I turn
That smacks of heat, lest he should feel it burn
English Explanation:
As my lover is in my heart, I am afraid of eating (anything) hot, for I know it would pain him
Transliteration:
Nenjaththaar Kaadha Lavaraaka Veydhuntal
Anjudhum Vepaak Karindhu
Kural 1129:
இமைப்பிற் கரப்பாக் கறிவல் அனைத்திற்கே
ஏதிலர் என்னுமிவ் வூர்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
கண் இமைத்தால் காதலர் மறைந்து போதலை அறிகின்றேன், அவ்வளவிற்கே இந்த ஊரார் அவரை அன்பில்லாதவர் என்று சொல்லுவர்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
என் கண்கள் இமைத்தால் உள்ளிருக்கும் என்னவர் மறைவதை அறிந்து நான் கண்களை இமைப்பதில்லை. இதை விளங்கிக் கொள்ளாத உறவினர் அவரை அன்பற்றவர் என்கின்றனர்.
Kalaignar’s Explanation:
கண்ணுக்குள் இருக்கும் காதலர் மறைவார் என அறிந்து கண்ணை இமைக்காமல் இருக்கின்றேன்; அதற்கே இந்த ஊர் தூக்கமில்லாத துன்பத்தை எனக்குத் தந்த அன்பில்லதாவர் என்று அவரைக் கூறும்
Couplet:
I fear his form to hide, nor close my eyes:
‘Her love estranged is gone!’ the village cries
English Explanation:
I will not wink, knowing that if I did, my lover would hide himself; and for this reason, this town says, he is unloving
Transliteration:
Imaippin Karappaakku Arival Anaiththirke
Edhilar Ennum Iv Voor
Kural 1130:
உவந்துறைவர் உள்ளத்துள் என்றும் இகந்துறைவர்
ஏதிலர் என்னுமிவ் வூர்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
காதலர் எப்போதும் என் உள்ளத்தில் மகிழ்ந்து வாழ்கின்றார், ஆனால் அதை அறியாமல் பிரிந்து வாழ்கின்றார், அன்பில்லாதவர் என்று இந்த ஊரார் அவரைப் பழிப்பர்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
என்னவர் எப்போதும் என் நெஞ்சிற்குள்ளேயே மகிழ்ந்து இருக்கிறார். இதை அறியாத உறவினர் அவருக்கு அத்தனை அன்பு இல்லை என்கின்றனர்.
Kalaignar’s Explanation:
காதலர், எப்போதும் உள்ளதோடு உள்ளமாய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும்போது, அதை உணராத ஊர்மக்கள் அவர்கள் ஒருவரையொருவர் பிரிந்து வாழ்வதாகப் பழித்துரைப்பது தவறு
Couplet:
Rejoicing in my very soul he ever lies;
‘Her love estranged is gone far off!’ the village cries
English Explanation:
My lover dwells in my heart with perpetual delight; but the town says he is unloving and (therefore) dwells afar
Transliteration:
Uvandhuraivar Ullaththul Endrum Ikandhuraivar
Edhilar Ennum Iv Voor


Share this website !!!
Facebook Twitter Linkedin