113. Declaration of Love’s special Excellence (காதற் சிறப்புரைத்தல்)

PREV    NEXT

Kural 1121:

பாலொடு தேன்கலந் தற்றே பணிமொழி
வாலேயி றூறிய நீர்


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
மென்மையான மொழிகளைப் பேசு கின்ற இவளுடைய தூய பற்களில் ஊறிய நீர் பாலுடன் தேனைக் கலந்தாற் போன்றதாகும்.

Couplet:

The dew on her white teeth, whose voice is soft and low,
Is as when milk and honey mingled flow

English Explanation:
The water which oozes from the white teeth of this soft speeched damsel is like a mixture of milk and honey

Transliteration:
Paalotu Thenkalan Thatre Panimozhi
Vaaleyiru Ooriya Neer

 

Kural 1122:

உடம்பொ டுயிரிடை என்னமற் றன்ன
மடந்தையொ டெம்மிடை நட்பு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
இம் மடந்தையோடு எம்மிடையே உள்ள நட்பு முறைகள், உடம்போடு உயிர்க்கு உள்ள தொடர்புகள், எத்தன்மையானவையோ அத்தன்மையானவை.

Couplet:

Between this maid and me the friendship kind
Is as the bonds that soul and body bind

English Explanation:
The love between me and this damsel is like the union of body and soul

Transliteration:
Utampotu Uyiritai Ennamar Ranna
Matandhaiyotu Emmitai Natpu

 

Kural 1123:

கருமணியிற் பாவாய்நீ போதாயாம் வீழும்
திருநுதற் கில்லை யிடம்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
என் கண்ணின் கருமணியில் உள்ள பாவையே நீ போய் விடு, யாம் விரும்புகின்ற இவளுக்கு என் கண்ணில் இருக்க இடம் இல்லையே.

Couplet:

For her with beauteous brow, the maid I love, there place is none;
To give her image room, O pupil of mine eye, begone

English Explanation:
O you image in the pupil (of my eye)! depart; there is no room for (my) fair-browed beloved

Transliteration:
Karumaniyir Paavaainee Podhaayaam Veezhum
Thirunudharku Illai Itam

 

Kural 1124:

வாழ்தல் உயிர்க்கன்னள் ஆயிழை சாதல்
அதற்கன்னள் நீங்கும் இடத்து

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஆராய்ந்து அணிகலன்களை அணிந்த இவள் கூடும் போது உயிர்க்கு வாழ்வு போன்றவள், பிரியும் போது உயிர்க்கு சாவு போன்றவள்.

Couplet:

Life is she to my very soul when she draws nigh;
Dissevered from the maid with jewels rare, I die

English Explanation:
My fair-jewelled one resembles the living soul (when she is in union with me), the dying soul when she leaves me

Transliteration:
Vaazhdhal Uyirkkannal Aayizhai Saadhal
Adharkannal Neengum Itaththu

 

Kural 1125:

உள்ளுவன் மன்யான் மறப்பின் மறப்பறியேன்
ஒள்ளமர்க் கண்ணாள் குணம்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
போர் செய்யும் பண்புகளை உடைய இவளுடைய பண்புகளை யான் மறந்தால் பிறகு நினைக்க முடியும் ஆனால் ஒரு போதும் மறந்ததில்லையே.

Couplet:

I might recall, if I could once forget; but from my heart
Her charms fade not, whose eyes gleam like the warrior’s dart

English Explanation:
If I had forgotten her who has bright battling eyes, I would have remembered (thee); but I never forget her (Thus says he to her maid)

Transliteration:
Ulluvan Manyaan Marappin Marappariyen
Ollamark Kannaal Kunam


 

Kural 1126:

கண்ணுள்ளிற் போகார் இமைப்பிற் பருவரார்
நுண்ணியர்எம் காத லவர்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
எம் காதலர் எம் கண்ணுள்ளிருந்து போக மாட்டார், கண்ணை மூடி இமைத்தாலும் அதனால் வருந்த மாட்டார், அவர் அவ்வளவு நுட்பமானவர்.

Couplet:

My loved one’s subtle form departs not from my eyes;
I wink them not, lest I should pain him where he lies

English Explanation:
My lover would not depart from mine eyes; even if I wink, he would not suffer (from pain); he is so ethereal

Transliteration:
Kannullin Pokaar Imaippin Parukuvaraa
Nunniyarem Kaadha Lavar

 

Kural 1127:

கண்ணுள்ளார் காத லவராகக் கண்ணும்
எழுதேம் கரப்பாக் கறிந்து

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
எம் காதலர் கண்ணினுள் இருக்கின்றார், ஆகையால் மை எழுதினால் அவர் மறைவதை எண்ணிக் கண்ணுக்கு மையும் எழுதமாட்டோம்.

Couplet:

My love doth ever in my eyes reside;
I stain them not, fearing his form to hide

English Explanation:
As my lover abides in my eyes, I will not even paint them, for he would (then) have to conceal himself

Transliteration:
Kannullaar Kaadha Lavaraakak Kannum
Ezhudhem Karappaakku Arindhu

 

Kural 1128:

நெஞ்சத்தார் காத லவராக வெய்துண்டல்
அஞ்சுதும் வேபாக் கறிந்து

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
எம் காதலர் நெஞ்சினுள் இருக்கின்றார், ஆகையால் சூடான பொருளை உண்டால் அவர் வெப்பமுறுதலை எண்ணிச் சூடான பொருளை உண்ண அஞ்சு கின்றோம்.

Couplet:

Within my heart my lover dwells; from food I turn
That smacks of heat, lest he should feel it burn

English Explanation:
As my lover is in my heart, I am afraid of eating (anything) hot, for I know it would pain him

Transliteration:
Nenjaththaar Kaadha Lavaraaka Veydhuntal
Anjudhum Vepaak Karindhu

 

Kural 1129:

இமைப்பிற் கரப்பாக் கறிவல் அனைத்திற்கே
ஏதிலர் என்னுமிவ் வூர்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
கண் இமைத்தால் காதலர் மறைந்து போதலை அறிகின்றேன், அவ்வளவிற்கே இந்த ஊரார் அவரை அன்பில்லாதவர் என்று சொல்லுவர்.

Couplet:

I fear his form to hide, nor close my eyes:
‘Her love estranged is gone!’ the village cries

English Explanation:
I will not wink, knowing that if I did, my lover would hide himself; and for this reason, this town says, he is unloving

Transliteration:
Imaippin Karappaakku Arival Anaiththirke
Edhilar Ennum Iv Voor

 

Kural 1130:

உவந்துறைவர் உள்ளத்துள் என்றும் இகந்துறைவர்
ஏதிலர் என்னுமிவ் வூர்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
காதலர் எப்போதும் என் உள்ளத்தில் மகிழ்ந்து வாழ்கின்றார், ஆனால் அதை அறியாமல் பிரிந்து வாழ்கின்றார், அன்பில்லாதவர் என்று இந்த ஊரார் அவரைப் பழிப்பர்.

Couplet:

Rejoicing in my very soul he ever lies;
‘Her love estranged is gone far off!’ the village cries

English Explanation:
My lover dwells in my heart with perpetual delight; but the town says he is unloving and (therefore) dwells afar

Transliteration:
Uvandhuraivar Ullaththul Endrum Ikandhuraivar
Edhilar Ennum Iv Voor

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!