112. The Praise of her Beauty (நலம் புனைந்து உரைத்தல்)

PREV    NEXT

Kural 1111:

நன்னீரை வாழி அனிச்சமே நின்னினும்
மென்னீரள் யாம்வீழ் பவள்


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அனிச்சப்பூவே நல்ல மென்மை தன்மை பெற்றிறுக்கின்றாய், நீ வாழ்க, யாம் விரும்பும் காதலி உன்னை விட மெல்லியத் தன்மை கொண்டவள்.

Couplet:

O flower of the sensitive plant! than thee
More tender’s the maiden beloved by me

English Explanation:
May you flourish, O Anicham! you have a delicate nature But my beloved is more delicate than you

Transliteration:
Nanneerai Vaazhi Anichchame Ninninum
Menneeral Yaamveezh Paval

 

Kural 1112:

மலர்காணின் மையாத்தி நெஞ்சே இவள்கண்
பலர்காணும் பூவொக்கும் என்று

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நெஞ்சமே! இவளுடைய கண்கள் பலரும் காண்கின்ற மலர்களை ஒத்திருக்கின்றன, என்று நினைத்து ஒத்த மலர்களைக் கண்டால் நீ மயங்குகின்றாய்.

Couplet:

You deemed, as you saw the flowers, her eyes were as flowers, my soul,
That many may see; it was surely some folly that over you stole

English Explanation:
O my soul, fancying that flowers which are seen by many can resemble her eyes, you become confused at the sight of them

Transliteration:
Malarkaanin Maiyaaththi Nenje Ivalkan
Palarkaanum Poovokkum Endru

 

Kural 1113:

முறிமேனி முத்தம் முறுவல் வெறிநாற்றம்
வேலுண்கண் வேய்த்தோ ளவட்கு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
மூங்கில் போன்ற தோளை உடைய இவளுக்குத் தளிரே மேன், முத்தே பல், இயற்கை மணமே மணம், வேலே மை உண்ட கண்.

Couplet:

As tender shoot her frame; teeth, pearls; around her odours blend;
Darts are the eyes of her whose shoulders like the bambu bend

English Explanation:
The complexion of this bamboo-shouldered one is that of a shoot; her teeth, are pearls; her breath,

Transliteration:
Murimeni Muththam Muruval Verinaatram
Velunkan Veyththo Lavatku

 

Kural 1114:

காணின் குவளை கவிழ்ந்து நிலனோக்கும்
மாணிழை கண்ணொவ்வேம் என்று

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
குவளை மலர்கள் காணும் தன்மைப் பெற்றுக் கண்டால், இவளுடைய கண்களுக்கு தாம் ஒப்பாக வில்லையே என்று தலை கவிழ்ந்து நிலத்தை நோக்கும்.

Couplet:

The lotus, seeing her, with head demiss, the ground would eye,
And say, ‘With eyes of her, rich gems who wears, we cannot vie.’

English Explanation:
If the blue lotus could see, it would stoop and look at the ground saying, “I can never resemble the eyes of this excellent jewelled one.”

Transliteration:
Kaanin Kuvalai Kavizhndhu Nilannokkum
Maanizhai Kannovvem Endru

 

Kural 1115:

அனிச்சப்பூக் கால்களையாள் பெய்தாள் நுசுப்பிற்கு
நல்ல படாஅ பறை

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அவள் தன் மென்மை அறியாமல் அனிச்ச மலர்களைக் காம்பு களையாமல் சூடினால், அவற்றால் நொந்து வருத்தும் அவளுடைய இடைக்குப் பறைகள் நல்லனவாய் ஒலியா.

Couplet:

The flowers of the sensitive plant as a girdle around her she placed;
The stems she forgot to nip off; they ‘ll weigh down the delicate waist


English Explanation:
No merry drums will be beaten for the (tender) waist of her who has adorned herself with the anicham without having removed its stem

Transliteration:
Anichchappook Kaalkalaiyaal Peydhaal Nukappirku
Nalla Pataaa Parai

 

Kural 1116:

மதியும் மடந்தை முகனும் அறியா
பதியின் கலங்கிய மீன்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
விண்மீன்கள் திங்களையும் இவளுடைய முகத்தையும் வேறுபாடு கண்டு அறியமுடியாமல் தம் நிலையில் நிற்காமல் கலங்கித் திரிகின்றன.

Couplet:

The stars perplexed are rushing wildly from their spheres;
For like another moon this maiden’s face appears

English Explanation:
The stars have become confused in their places not being able to distinguish between the moon and the maid’s countenance

Transliteration:
Madhiyum Matandhai Mukanum Ariyaa
Padhiyin Kalangiya Meen

 

Kural 1117:

அறுவாய் நிறைந்த அவிர்மதிக்குப் போல
மறுவுண்டோ மாதர் முகத்து

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
குறைந்த இடமெல்லாம் படிப்படியாக நிறைந்து விளங்குகின்ற திங்களிடம் உள்ளது போல் இந்த மாதர் முகத்தில் களங்கம் உண்டோ.இல்லையே.

Couplet:

In moon, that waxing waning shines, as sports appear,
Are any spots discerned in face of maiden here

English Explanation:
Could there be spots in the face of this maid like those in the bright full moon ?

Transliteration:
Aruvaai Niraindha Avirmadhikkup Pola
Maruvunto Maadhar Mukaththu

 

Kural 1118:

மாதர் முகம்போல் ஒளிவிட வல்லையேல்
காதலை வாழி மதி

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
திங்களே! இம் மாதரின் முகத்தைப் போல உண்ணால் ஒளி வீச முடியுமானால், நீயும் இவள் போல் என் காதலுக்கு உரிமை பெறுவாய்.

Couplet:

Farewell, O moon! If that thine orb could shine
Bright as her face, thou shouldst be love of mine

English Explanation:
If you can indeed shine like the face of women, flourish, O moon, for then would you be worth loving ?

Transliteration:
Maadhar Mukampol Olivita Vallaiyel
Kaadhalai Vaazhi Madhi

 

Kural 1119:

மலரன்ன கண்ணாள் முகமொத்தி யாயின்
பலர்காணத் தோன்றல் மதி

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
திங்களே! மலர்போன்ற கண்களை உடைய இவளுடைய முகத்தை ஒத்திருக்க விரும்பினால், நீ பலரும் காணும்படியாகத் தோன்றாதே.

Couplet:

If as her face, whose eyes are flowers, thou wouldst have charms for me,
Shine for my eyes alone, O moon, shine not for all to see

English Explanation:
O moon, if you wish to resemble the face of her whose eyes are like (these) flowers, do not appear so as to be seen by all

Transliteration:
Malaranna Kannaal Mukamoththi Yaayin
Palarkaanath Thondral Madhi

 

Kural 1120:

அனிச்சமும் அன்னத்தின் தூவியு மாதர்
அடிக்கு நெருஞ்சிப் பழம்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அனிச்ச மலரும், அன்னப்பறவையின் இறகும் ஆகிய இவைகள் மாதரின் மெல்லிய அடிகளுக்கு நெருஞ்சிமுள் போன்றவை.

Couplet:

The flower of the sensitive plant, and the down on the swan’s white breast,
As the thorn are harsh, by the delicate feet of this maiden pressed

English Explanation:
The anicham and the feathers of the swan are to the feet of females, like the fruit of the (thorny) Nerunji

Transliteration:
Anichchamum Annaththin Thooviyum Maadhar
Atikku Nerunjip Pazham

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!