12. Impartiality

PREV    NEXT

Kural 111:

தகுதி யெனவொன்று நன்றே பகுதியாற்
பாற்பட் டொழுகப் பெறின்


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அந்தந்தப் பகுதிதோறும் முறையோடு பொருந்தி ஒழுகப்பெற்றால், நடுவுநிலைமை என்று கூறப்படும் அறம் நன்மையாகும்.

Couplet:

If justice, failing not, its quality maintain,
Giving to each his due, -’tis man’s one highest gain

English Explanation:
That equity which consists in acting with equal regard to each of (the three) divisions of men [enemies, strangers and friends] is a pre-eminent virtue

Transliteration:
Thakudhi Enavondru Nandre Pakudhiyaal
Paarpattu Ozhukap Perin

 

Kural 112:

செப்பம் உடையவன் ஆக்கஞ் சிதைவின்றி
எச்சத்திற் கேமாப் புடைத்து

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நடுவுநிலைமை உடையவனின் செல்வவளம் அழிவில்லாமல் அவனுடைய வழியில் உள்ளார்க்கும் உறுதியான நன்மை தருவதாகும்.

Couplet:

The just man’s wealth unwasting shall endure,
And to his race a lasting joy ensure

English Explanation:
The wealth of the man of rectitude will not perish, but will bring happiness also to his posterity

Transliteration:
Seppam Utaiyavan Aakkanj Chidhaivindri
Echchaththir Kemaappu Utaiththu

 

Kural 113:

நன்றே தரினும் நடுவிகந்தாம் ஆக்கத்தை
அன்றே யொழிய விடல்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தீமை பயக்காமல் நன்மையே தருவதானாலும் நடுவு நி‌லைமை தவறி உண்டாகும் ஆக்கத்தை அப்போதே கைவிட வேண்டும்.

Couplet:

Though only good it seem to give, yet gain
By wrong acquired, not e’en one day retain

English Explanation:
Forsake in the very moment (of acquisition) that gain which, though it should bring advantage, is without equity

Transliteration:
Nandre Tharinum Natuvikandhaam Aakkaththai
Andre Yozhiya Vital

 

Kural 114:

தக்கார் தகவிலர் என்ப தவரவர்
எச்சத்தாற் காணப் படும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நடுவுநிலைமை உடையவர் நடுவுநிலை‌மை இல்லாதவர் என்பது அவரவர்க்குப் பின் எஞ்சி நிற்கும் புகழாலும் பழியாலும் காணப்படும்.

Couplet:

Who just or unjust lived shall soon appear:
By each one’s offspring shall the truth be clear

English Explanation:
The worthy and unworthy may be known by the existence or otherwise of good offsprings

Transliteration:
Thakkaar Thakavilar Enpadhu Avaravar
Echchaththaar Kaanap Patum

 

Kural 115:

கேடும் பெருக்கமும் இல்லல்ல நெஞ்சத்துக்
கோடாமை சான்றோர்க் கணி

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
கேடும் ஆக்கமும் வாழ்வில் இல்லாதவை அல்ல; ஆகையால் நெஞ்சில் நடுவுநிலைமை தவறாமல் இருத்தலே சான்றோர்க்கு அழகாகும்.

Couplet:

The gain and loss in life are not mere accident;
Just mind inflexible is sages’ ornament

English Explanation:
Loss and gain come not without cause; it is the ornament of the wise to preserve evenness of mind (under both)

Transliteration:
Ketum Perukkamum Illalla Nenjaththuk
Kotaamai Saandrork Kani


 

Kural 116:

கெடுவல்யான் என்ப தறிகதன் நெஞ்சம்
நடுவொரீஇ அல்ல செயின்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தன் நெஞ்சம் நடுவுநிலை நீங்கித் தவறு செய்ய நினைக்குமாயின், நான் கெடப்போகின்றேன் என்று ஒருவன் அறிய வேண்டும்.

Couplet:

If, right deserting, heart to evil turn,
Let man impending ruin’s sign discern

English Explanation:
Let him whose mind departing from equity commits sin well consider thus within himself, “I shall perish.”

Transliteration:
Ketuvalyaan Enpadhu Arikadhan Nenjam
Natuvoreei Alla Seyin

 

Kural 117:

கெடுவாக வையா துலகம் நடுவாக
நன்றிக்கண் தங்கியான் தாழ்வு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நடுவுநிலைமை நின்று அறநெறியில் நிலைத்து வாழகின்றவன் அடைந்த வறுமை நிலையைக் கேடு என கொள்ளாது உலகு.

Couplet:

The man who justly lives, tenacious of the right,
In low estate is never low to wise man’s sight

English Explanation:
The great will not regard as poverty the low estate of that man who dwells in the virtue of equity

Transliteration:
Ketuvaaka Vaiyaadhu Ulakam Natuvaaka
Nandrikkan Thangiyaan Thaazhvu

 

Kural 118:

சமன்செய்து சீர்தூக்குங் கோல்போல் அமைந்தொருபாற்
கோடாமை சான்றோர்க் கணி

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
முன்னே தான் சமமாக இருந்து, பின்பு பொருளைச் சீர்தூக்கும் துலாக்கோல் போல் அமைந்து, ஒரு பக்கமாக சாயாமல் நடுவுநி‌லைமை போற்றுவது சான்றோர்க்கு அழகாகும்.

Couplet:

To stand, like balance-rod that level hangs and rightly weighs,
With calm unbiassed equity of soul, is sages’ praise

English Explanation:
To incline to neither side, but to rest impartial as the even-fixed scale is the ornament of the wise

Transliteration:
Samanseydhu Seerdhookkung Kolpol Amaindhorupaal
Kotaamai Saandrork Kani

 

Kural 119:

சொற்கோட்டம் இல்லது செப்பம் ஒருதலையா
உட்கோட்டம் இன்மை பெறின்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
உள்ளத்தில் கோணுதல் இல்லாத தன்மையை உறுதியாகப் பெற்றால், சொல்லிலும் கோணுதல் இல்லாதிருத்தல் நடுவுநிலைமையாம்.

Couplet:

Inflexibility in word is righteousness,
If men inflexibility of soul possess

English Explanation:
Freedom from obliquity of speech is rectitude, if there be (corresponding) freedom from bias of mind

Transliteration:
Sorkottam Illadhu Seppam Orudhalaiyaa
Utkottam Inmai Perin

 

Kural 120:

வாணிகம் செய்வார்க்கு வாணிகம் பேணிப்
பிறவும் தமபோல் செயின்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பிறர் பொருளையும் தம் பொருள் போல் போற்றிச் செய்தால், அதுவே வாணிகம் செய்வோர்க்கு உரி‌ய நல்ல வாணிக முறையாகும்.

Couplet:

As thriving trader is the trader known,
Who guards another’s interests as his own

English Explanation:
The true merchandize of merchants is to guard and do by the things of others as they do by their own

Transliteration:
Vaanikam Seyvaarkku Vaanikam Penip
Piravum Thamapol Seyin

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!