12. Impartiality

Kural 111:
தகுதி யெனவொன்று நன்றே பகுதியாற்
பாற்பட் டொழுகப் பெறின்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அந்தந்தப் பகுதிதோறும் முறையோடு பொருந்தி ஒழுகப்பெற்றால், நடுவுநிலைமை என்று கூறப்படும் அறம் நன்மையாகும்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
பகைவர், நண்பர், அயலார் என்னும் பிரிவினர் தோறும் நீதி தவறாது பின்பற்றப்படுமானால் நடுவுநிலைமை என்று சொல்லப்படும் ஓர் அறம் மட்டுமே வாழ்க்கைக்குப் போதும்.
Kalaignar’s Explanation:
பகைவர், அயலோர், நண்பர் எனப்பகுத்துப் பார்த்து ஒருதலைச் சார்பாக நிற்காமல் இருத்தலே நன்மை தரக்கூடிய நடுவுநிலைமை எனும் தகுதியாகும்
Couplet:
If justice, failing not, its quality maintain,
Giving to each his due, -’tis man’s one highest gain
English Explanation:
That equity which consists in acting with equal regard to each of (the three) divisions of men [enemies, strangers and friends] is a pre-eminent virtue
Transliteration:
Thakudhi Enavondru Nandre Pakudhiyaal
Paarpattu Ozhukap Perin
Kural 112:
செப்பம் உடையவன் ஆக்கஞ் சிதைவின்றி
எச்சத்திற் கேமாப் புடைத்து
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நடுவுநிலைமை உடையவனின் செல்வவளம் அழிவில்லாமல் அவனுடைய வழியில் உள்ளார்க்கும் உறுதியான நன்மை தருவதாகும்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
நீதியை உடையவனின் செல்வம் அழியாமல் அவன் வழியினர்க்குப் பாதுகாப்பாக இருக்கும்
Kalaignar’s Explanation:
நடுவுநிலையாளனின் செல்வத்திற்கு அழிவில்லை; அது, வழிவழித் தலைமுறையினர்க்கும் பயன் அளிப்பதாகும்
Couplet:
The just man’s wealth unwasting shall endure,
And to his race a lasting joy ensure
English Explanation:
The wealth of the man of rectitude will not perish, but will bring happiness also to his posterity
Transliteration:
Seppam Utaiyavan Aakkanj Chidhaivindri
Echchaththir Kemaappu Utaiththu
Kural 113:
நன்றே தரினும் நடுவிகந்தாம் ஆக்கத்தை
அன்றே யொழிய விடல்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தீமை பயக்காமல் நன்மையே தருவதானாலும் நடுவு நி‌லைமை தவறி உண்டாகும் ஆக்கத்தை அப்போதே கைவிட வேண்டும்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
நன்மையே தருவதாக இருந்தாலும் நீதியை விட்டு விலகுவதால் வரும் லாபத்தை, அப்பொழுதே விட்டு விடுக.
Kalaignar’s Explanation:
நடுவுநிலை தவறுவதால் ஏற்படக்கூடிய பயன் நன்மையையே தரக் கூடியதாக இருந்தாலும், அந்தப் பயனைக் கைவிட்டு நடுவுநிலையைத்தான் கடைப்பிடிக்க வேண்டும்
Couplet:
Though only good it seem to give, yet gain
By wrong acquired, not e’en one day retain
English Explanation:
Forsake in the very moment (of acquisition) that gain which, though it should bring advantage, is without equity
Transliteration:
Nandre Tharinum Natuvikandhaam Aakkaththai
Andre Yozhiya Vital
Kural 114:
தக்கார் தகவிலர் என்ப தவரவர்
எச்சத்தாற் காணப் படும்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நடுவுநிலைமை உடையவர் நடுவுநிலை‌மை இல்லாதவர் என்பது அவரவர்க்குப் பின் எஞ்சி நிற்கும் புகழாலும் பழியாலும் காணப்படும்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
இவர் நீதியாளர், இவர் நீதியற்றவர் என்ற வேறுபாட்டை அவரவர் தம் செல்வம், புகழ், பிள்ளைகளின் ஒழுக்கம் ஆகியவற்றால் அறிந்து கொள்ளலாம்.
Kalaignar’s Explanation:
ஒருவர் நேர்மையானவரா அல்லது நெறி தவறி, நீதி தவறி நடந்தவரா என்பது அவருக்குப் பின் எஞ்சி நிற்கப்போகும் புகழ்ச் சொல்லைக் கொண்டோ அல்லது பழிச் சொல்லைக் கொண்டோதான் நிர்ணயிக்கப்படும்
Couplet:
Who just or unjust lived shall soon appear:
By each one’s offspring shall the truth be clear
English Explanation:
The worthy and unworthy may be known by the existence or otherwise of good offsprings
Transliteration:
Thakkaar Thakavilar Enpadhu Avaravar
Echchaththaar Kaanap Patum
Kural 115:
கேடும் பெருக்கமும் இல்லல்ல நெஞ்சத்துக்
கோடாமை சான்றோர்க் கணி
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
கேடும் ஆக்கமும் வாழ்வில் இல்லாதவை அல்ல; ஆகையால் நெஞ்சில் நடுவுநிலைமை தவறாமல் இருத்தலே சான்றோர்க்கு அழகாகும்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
தீமையும் நன்மையும் எல்லார்க்கும் முன்பே குறிக்கப்பட்டு விட்டன; இதை அறிந்து நெஞ்சத்தால் நீதி தவறாது இருப்பது சான்றோர்க்கு அழகாகும்.
Kalaignar’s Explanation:
ஒருவர்க்கு வாழ்வும், தாழ்வும் உலக இயற்கை; அந்த இரு நிலைமையிலும் நடுவுநிலையாக இருந்து உறுதி காட்டுவதே பெரியோர்க்கு அழகாகும்
Couplet:
The gain and loss in life are not mere accident;
Just mind inflexible is sages’ ornament
English Explanation:
Loss and gain come not without cause; it is the ornament of the wise to preserve evenness of mind (under both)
Transliteration:
Ketum Perukkamum Illalla Nenjaththuk
Kotaamai Saandrork Kani
Kural 116:
கெடுவல்யான் என்ப தறிகதன் நெஞ்சம்
நடுவொரீஇ அல்ல செயின்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தன் நெஞ்சம் நடுவுநிலை நீங்கித் தவறு செய்ய நினைக்குமாயின், நான் கெடப்போகின்றேன் என்று ஒருவன் அறிய வேண்டும்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
தன் நெஞ்சம் நீதியை விட்டுவிட்டு அநீதி செய்ய எண்ணி னால், அதுவே தான் கெடப் போவதற்கு உரிய அறிகுறி.
Kalaignar’s Explanation:
நடுவுநிலைமை தவறிச் செயல்படலாம் என்று ஒரு நினைப்பு ஒருவனுக்கு வந்து விடுமானால் அவன் கெட்டொழியப் போகிறான் என்று அவனுக்கே தெரியவேண்டும்
Couplet:
If, right deserting, heart to evil turn,
Let man impending ruin’s sign discern
English Explanation:
Let him whose mind departing from equity commits sin well consider thus within himself, “I shall perish.”
Transliteration:
Ketuvalyaan Enpadhu Arikadhan Nenjam
Natuvoreei Alla Seyin
Kural 117:
கெடுவாக வையா துலகம் நடுவாக
நன்றிக்கண் தங்கியான் தாழ்வு
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நடுவுநிலைமை நின்று அறநெறியில் நிலைத்து வாழகின்றவன் அடைந்த வறுமை நிலையைக் கேடு என கொள்ளாது உலகு.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
நீதி என்னும் அறவாழ்வு வாழ்ந்தும் ஒருவன் வறுமைப்பட்டுப் போவான் என்றால், அதை வறுமை என்று உயர்ந்தோர் எண்ணவேமாட்டார்.
Kalaignar’s Explanation:
நடுவுநிலைமை தவறாமல் அறவழியில் வாழ்கிற ஒருவருக்கு அதன் காரணமாகச் செல்வம் குவியாமல் வறுமை நிலை ஏற்படுமேயானால் அவரை உலகம் போற்றுமே தவிரத் தாழ்வாகக் கருதாது
Couplet:
The man who justly lives, tenacious of the right,
In low estate is never low to wise man’s sight
English Explanation:
The great will not regard as poverty the low estate of that man who dwells in the virtue of equity
Transliteration:
Ketuvaaka Vaiyaadhu Ulakam Natuvaaka
Nandrikkan Thangiyaan Thaazhvu
Kural 118:
சமன்செய்து சீர்தூக்குங் கோல்போல் அமைந்தொருபாற்
கோடாமை சான்றோர்க் கணி
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
முன்னே தான் சமமாக இருந்து, பின்பு பொருளைச் சீர்தூக்கும் துலாக்கோல் போல் அமைந்து, ஒரு பக்கமாக சாயாமல் நடுவுநி‌லைமை போற்றுவது சான்றோர்க்கு அழகாகும்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
முதலில் சமமாக நின்று பிறகு தன்மீது வைக்கப்பட்ட பாரத்தை நிறுத்துக் காட்டும் தராசு போல, நீதிக்குரிய இலக்கணங்களால் அமைந்து ஓரம் சார்ந்து விடாமல் இருப்பது சான்றோராகிய நீதிபதிகளுக்கு அழகாம்.
Kalaignar’s Explanation:
ஒரு பக்கம் சாய்ந்து விடாமல் நாணயமான தாரசு முள் போல இருந்து நியாயம் கூறுவதுதான் உண்மையான நடுவுநிலைமை என்பதற்கு அழகாகும்
Couplet:
To stand, like balance-rod that level hangs and rightly weighs,
With calm unbiassed equity of soul, is sages’ praise
English Explanation:
To incline to neither side, but to rest impartial as the even-fixed scale is the ornament of the wise
Transliteration:
Samanseydhu Seerdhookkung Kolpol Amaindhorupaal
Kotaamai Saandrork Kani
Kural 119:
சொற்கோட்டம் இல்லது செப்பம் ஒருதலையா
உட்கோட்டம் இன்மை பெறின்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
உள்ளத்தில் கோணுதல் இல்லாத தன்மையை உறுதியாகப் பெற்றால், சொல்லிலும் கோணுதல் இல்லாதிருத்தல் நடுவுநிலைமையாம்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
மனம் ஓரஞ் சாராமல் சமமாக நிற்குமானால் சொல்லிலும் அநீதி பிறக்காது; அதுவே நீதி.
Kalaignar’s Explanation:
நேர்மையும் நெஞ்சுறுதியும் ஒருவர்க்கு இருந்தால் அவரது சொல்லில் நீதியும் நியாயமும் இருக்கும் அதற்குப் பெயர்தான் நடுவுநிலைமை
Couplet:
Inflexibility in word is righteousness,
If men inflexibility of soul possess
English Explanation:
Freedom from obliquity of speech is rectitude, if there be (corresponding) freedom from bias of mind
Transliteration:
Sorkottam Illadhu Seppam Orudhalaiyaa
Utkottam Inmai Perin
Kural 120:
வாணிகம் செய்வார்க்கு வாணிகம் பேணிப்
பிறவும் தமபோல் செயின்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பிறர் பொருளையும் தம் பொருள் போல் போற்றிச் செய்தால், அதுவே வாணிகம் செய்வோர்க்கு உரி‌ய நல்ல வாணிக முறையாகும்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
பிறர் பொருளையும் தம் பொருள் போலக் காத்து, வியாபாரம் செய்தால் வியாபாரிகளுக்கு நல்ல வியாபார முறை ஆகும்.
Kalaignar’s Explanation:
பிறர் பொருளாக இருப்பினும் அதனைத் தன் பொருளைப் போலவே கருதி நேர்மையுடன் வாணிகம் செய்தலே வணிக நெறியெனப்படும்
Couplet:
As thriving trader is the trader known,
Who guards another’s interests as his own
English Explanation:
The true merchandize of merchants is to guard and do by the things of others as they do by their own
Transliteration:
Vaanikam Seyvaarkku Vaanikam Penip
Piravum Thamapol Seyin


Share this website !!!
Facebook Twitter Linkedin