111. Rejoicing in the Embrace (புணர்ச்சி மகிழ்தல்)

PREV    NEXT

Kural 1101:

கண்டுகேட் டுண்டுயிர்த் துற்றறியும் ஐம்புலனும்
ஒண்தொடி கண்ணே உள


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
கண்டும் கேட்டும் உண்டும் முகர்ந்தும் உற்றும் அறிகின்ற ஐந்து புலன்களாகிய இன்பங்களும் ஒளி பொருந்திய வளையல் அணிந்த இவளிடத்தில் உள்ளன.

Couplet:

All joys that senses five- sight, hearing, taste, smell, touch- can give,
In this resplendent armlets-bearing damsel live

English Explanation:
The (simultaneous) enjoyment of the five senses of sight, hearing, taste, smell and touch can only be found with bright braceleted (women)

Transliteration:
Kantukettu Untuyirththu Utrariyum Aimpulanum
Ondhoti Kanne Ula

 

Kural 1102:

பிணிக்கு மருந்து பிறமன் அணியிழை
தன்னோய்க்குத் தானே மருந்து

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நோய்களுக்கு மருந்து வேறு பொருள்களாக இருக்கின்றன, ஆனால் அணிகலன் அணிந்த இவளால் வளர்ந்த நோய்க்கு இவளே மருந்தாக இருக்கின்றாள்.

Couplet:

Disease and medicine antagonists we surely see;
This maid, to pain she gives, herself is remedy

English Explanation:
The remedy for a disease is always something different (from it); but for the disease caused by this jewelled maid, she is herself the cure

Transliteration:
Pinikku Marundhu Piraman Aniyizhai
Thannoikkuth Thaane Marundhu

 

Kural 1103:

தாம்வீழ்வார் மென்றோள் துயிலின் இனிதுகொல்
தாமரைக் கண்ணான் உலகு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தாமரைக் கண்ணனுடைய உலகம், தாம் விரும்பும் காதலியரின் மெல்லிய தோள்களில் துயிலும் துயில் போல் இனிமை உடையதோ.

Couplet:

Than rest in her soft arms to whom the soul is giv’n,
Is any sweeter joy in his, the Lotus-eyed-one’s heaven

English Explanation:
Can the lotus-eyed Vishnu’s heaven be indeed as sweet to those who delight to sleep in the delicate arms of their beloved ?

Transliteration:
Thaamveezhvaar Mendrol Thuyilin Inidhukol
Thaamaraik Kannaan Ulaku

 

Kural 1104:

நீங்கின் தெறூஉம் குறுகுங்கால் தண்ணென்னும்
தீயாண்டுப் பெற்றாள் இவள்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நீங்கினால் சுடுகின்றது, அணுகினால் குளிர்ச்சியாக இருக்கின்றது, இத்தகைய புதுமையானத் தீயை இவள் எவ்விடத்திலிருந்து பெற்றாள்.

Couplet:

Withdraw, it burns; approach, it soothes the pain;
Whence did the maid this wondrous fire obtain

English Explanation:
From whence has she got this fire that burns when I withdraw and cools when I approach ?

Transliteration:
Neengin Theru�um Kurukungaal Thannennum
Theeyaantup Petraal Ival?

 

Kural 1105:

வேட்ட பொழுதின் அவையவை போலுமே
தோட்டார் கதுப்பினாள் தோள்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
மலரணிந்த கூந்தலை உடைய இவளுடைய தோள்கள் விருப்பமான பொருள்களை நினைத்து விரும்பிய பொழுது அவ்வப் பொருள்களைப் போலவே இன்பம் செய்கின்றன.

Couplet:

In her embrace, whose locks with flowery wreaths are bound,
Each varied form of joy the soul can wish is found

English Explanation:
Each varied form of joy the soul can wish is found


Transliteration:
Vetta Pozhudhin Avaiyavai Polume
Thottaar Kadhuppinaal Thol

 

Kural 1106:

உறுதோ றுயிர்தளிர்ப்பத் தீண்டலாற் பேதைக்
கமிழ்தின் இயன்றன தோள்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பொருந்து போதெல்லாம் உயிர் தளிர்க்கும் படியாகத் தீண்டுதலால் இவளுக்கு தோள்கள் அமிழ்தத்தால் செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

Couplet:

Ambrosia are the simple maiden’s arms; when I attain
Their touch, my withered life puts forth its buds again

English Explanation:
The shoulders of this fair one are made of ambrosia, for they revive me with pleasure every time I embrace them

Transliteration:
Urudhoru Uyirdhalirppath Theentalaal Pedhaikku
Amizhdhin Iyandrana Thol

 

Kural 1107:

தம்மில் இருந்து தமதுபாத் துண்டற்றால்
அம்மா அரிவை முயக்கு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அழகிய மா நிறம் உடைய இவளுடைய தழுவுதல், தம்முடைய வீட்டிலிருந்து தாம் ஈட்டிய பொருளைப் பகுந்து கொடுத்து உண்டாற் போன்றது.

Couplet:

As when one eats from household store, with kindly grace
Sharing his meal: such is this golden maid’s embrace

English Explanation:
The embraces of a gold-complexioned beautiful female are as pleasant as to dwell in one’s own house and live by one’s own (earnings) after distributing (a portion of it in charity)

Transliteration:
Thammil Irundhu Thamadhupaaththu Untatraal
Ammaa Arivai Muyakku

 

Kural 1108:

வீழும் இருவர்க் கினிதே வளியிடை
போழப் படாஅ முயக்கு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
காற்று இடையறுத்துச் செல்லாதபடி தழுவும் தழுவுதல், ஒருவரை ஒருவர் விரும்பிய காதலர் இருவருக்கும் இனிமை உடையதாகும்.

Couplet:

Sweet is the strict embrace of those whom fond affection binds,
Where no dissevering breath of discord entrance finds

English Explanation:
To ardent lovers sweet is the embrace that cannot be penetrated even by a breath of breeze

Transliteration:
Veezhum Iruvarkku Inidhe Valiyitai
Pozhap Pataaa Muyakku

 

Kural 1109:

ஊடல் உணர்தல் புணர்தல் இவைகாமம்
கூடியார் பெற்ற பயன்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஊடுதல், ஊடலை உணர்ந்து விடுதல், அதன்பின் கூடுதல் ஆகிய இவை காதல் வாழ்வு நிறைவேறப் பெற்றவர் பெற்ற பயன்களாகும்.

Couplet:

The jealous variance, the healing of the strife, reunion gained:
These are the fruits from wedded love obtained

English Explanation:
Love quarrel, reconciliation and intercourse – these are the advantages reaped by those who marry for lust

Transliteration:
Ootal Unardhal Punardhal Ivaikaamam
Kootiyaar Petra Payan

 

Kural 1110:

அறிதோ றறியாமை கண்டற்றால் காமம்
செறிதோறும் சேயிழை மாட்டு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
செந்நிற அணிகலன்களை அணிந்த இவளிடம் பொருந்துந்தோறும் காதல் உணர்தல்,நூற் பொருள்களை அறிய அறிய அறியாதமைக் கண்டாற் போன்றது.

Couplet:

The more men learn, the more their lack of learning they detect;
‘Tis so when I approach the maid with gleaming jewels decked

English Explanation:
As (one’s) ignorance is discovered the more one learns, so does repeated intercourse with a welladorned female (only create a desire for more)

Transliteration:
Aridhoru Ariyaamai Kantatraal Kaamam
Seridhorum Seyizhai Maattu

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!