2. The Blessing of Rain

PREV    NEXT

Kural 11:

வானின் றுலகம் வழங்கி வருதலால்
தானமிழ்தம் என்றுணரற் பாற்று


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
மழை பெய்ய உலகம் வாழ்ந்து வருவதால், மழையானது உலகத்து வாழும் உயிர்களுக்கு அமிழ்தம் என்று உணரத்தக்கதாகும்

Couplet:

The world its course maintains through life that rain unfailing gives;
Thus rain is known the true ambrosial food of all that lives

English Explanation:
By the continuance of rain the world is preserved in existence; it is therefore worthy to be called ambrosia

Transliteration:
Vaannindru Ulakam Vazhangi Varudhalaal
Thaanamizhdham Endrunarar Paatru

 

Kural 12:

துப்பார்க்குத் துப்பாய துப்பாக்கித் துப்பார்க்குத்
துப்பாய தூஉ மழை

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
உண்பவர்க்குத் தக்க உணவுப் பொருள்களை விளைவித்துத் தருவதோடு, பருகுவோர்க்குத் தானும் ஓர் உணவாக இருப்பது மழையாகும்

Couplet:

The rain makes pleasant food for eaters rise;
As food itself, thirst-quenching draught supplies

English Explanation:
Rain produces good food, and is itself food

Transliteration:
Thuppaarkkuth Thuppaaya Thuppaakkith Thuppaarkkuth
Thuppaaya Thooum Mazhai

 

Kural 13:

விண்இன்று பொய்ப்பின் விரிநீர் வியனுலகத்து
உள்நின் றுடற்றும் பசி

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
மழை பெய்யாமல் பொய்படுமானால், கடல் சூழ்ந்த அகன்ற உலகமாக இருந்தும் பசி உள்ளே நிலைத்து நின்று உயிர்களை வருத்தும்

Couplet:

If clouds, that promised rain, deceive, and in the sky remain,
Famine, sore torment, stalks o’er earth’s vast ocean-girdled plain

English Explanation:
If the cloud, withholding rain, deceive (our hopes) hunger will long distress the sea-girt spacious world

Transliteration:
Vinindru Poippin Virineer Viyanulakaththu
Ulnindru Utatrum Pasi

 

Kural 14:

ஏரின் உழாஅர் உழவர் புயல்என்னும்
வாரி வளங்குன்றிக் கால்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
மழை என்னும் வருவாய் வளம் குன்றி விட்டால், ( உணவுப் பொருள்களை உண்டாக்கும்) உழவரும் ஏர் கொண்டு உழமாட்டார்

Couplet:

If clouds their wealth of waters fail on earth to pour,
The ploughers plough with oxen’s sturdy team no more

English Explanation:
If the abundance of wealth imparting rain diminish, the labour of the plough must cease

Transliteration:
Erin Uzhaaar Uzhavar Puyalennum
Vaari Valangundrik Kaal

 

Kural 15:

கெடுப்பதூஉம் கெட்டார்க்குச் சார்வாய்மற் றாங்கே
எடுப்பதூஉம் எல்லாம் மழை

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பெய்யாமல் வாழ்வைக் கெடுக்க வல்லதும் மழை; மழையில்லாமல் வளம் கெட்டு நொந்தவர்க்கும் துணையாய் அவ்வாறே காக்க வல்லதும் மழையாகும்

Couplet:

‘Tis rain works all: it ruin spreads, then timely aid supplies;
As, in the happy days before, it bids the ruined rise

English Explanation:
Rain by its absence ruins men; and by its existence restores them to fortune

Transliteration:
Ketuppadhooum Kettaarkkuch Chaarvaaimar Raange
Etuppadhooum Ellaam Mazhai


 

Kural 16:

விசும்பின் துளிவீழின் அல்லால்மற் றாங்கே
பசும்புல் தலைகாண் பரிது

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
வானத்திலிருந்து மழைத்துளி வீழ்ந்தால் அல்லாமல், உலகத்தில் ஓரறிவுயிராகிய பசும்புல்லின் தலையையும் காண முடியாது

Couplet:

If from the clouds no drops of rain are shed
‘Tis rare to see green herb lift up its head

English Explanation:
4 If no drop falls from the clouds, not even the green blade of grass will be seen

Transliteration:
Visumpin Thuliveezhin Allaalmar Raange
Pasumpul Thalaikaanpu Aridhu

 

Kural 17:

நெடுங்கடலும் தன்நீர்மை குன்றும் தடிந்தெழிலி
தான்நல்கா தாகி விடின்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
மேகம் கடலிலிருந்து நீரைக் கொண்டு அதனிடத்திலேயே பெய்யாமல் விடுமானால், பெரிய கடலும் தன் வளம் குன்றிப் போகும்

Couplet:

If clouds restrain their gifts and grant no rain,
The treasures fail in ocean’s wide domain

English Explanation:
Even the wealth of the wide sea will be diminished, if the cloud that has drawn (its waters) up gives them not back again (in rain)

Transliteration:
Netungatalum Thanneermai Kundrum Thatindhezhili
Thaannalkaa Thaaki Vitin

 

Kural 18:

சிறப்பொடு பூசனை செல்லாது வானம்
வறக்குமேல் வானோர்க்கும் ஈண்டு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
மழை பெய்யாமல் போகுமானால் இவ்வுலகத்தில் வானோர்க்காக நடைபெறும் திருவிழாவும் நடைபெறாது; நாள் வழிபாடும் நடைபெறாது

Couplet:

If heaven grow dry, with feast and offering never more,
Will men on earth the heavenly ones adore

English Explanation:
If the heaven dry up, neither yearly festivals, nor daily worship will be offered in this world, to the celestials

Transliteration:
Sirappotu Poosanai Sellaadhu Vaanam
Varakkumel Vaanorkkum Eentu

 

Kural 19:

தானம் தவமிரண்டும் தங்கா வியனுலகம்
வானம் வழங்கா தெனின்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
மழை பெய்யவில்லையானால், இந்த பெரிய உலகத்தில் பிறர் பொருட்டு செய்யும் தானமும், தம் பொருட்டு செய்யும் தவமும் இல்லையாகும்.

Couplet:

If heaven its watery treasures ceases to dispense,
Through the wide world cease gifts, and deeds of ‘penitence’

English Explanation:
If rain fall not, penance and alms-deeds will not dwell within this spacious world

Transliteration:
Thaanam Thavamirantum Thangaa Viyanulakam
Vaanam Vazhangaa Thenin

 

Kural 20:

நீரின் றமையா துலகெனின் யார்யார்க்கும்
வானின் றமையா தொழுக்கு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
எப்படிப்பட்டவர்க்கும் நீர் இல்லாமல் உலக வாழ்க்கை நடைபெறாது என்றால், மழை இல்லையானால் ஒழுக்கமும் நிலைபெறாமல் போகும்

Couplet:

When water fails, functions of nature cease, you say;
Thus when rain fails, no men can walk in ‘duty’s ordered way’

English Explanation:
If it be said that the duties of life cannot be discharged by any person without water, so without rain there cannot be the flowing of water

Transliteration:
Neerindru Amaiyaadhu Ulakenin Yaaryaarkkum
Vaanindru Amaiyaadhu Ozhukku

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!