110. Recognition of the Signs (குறிப்பறிதல்)

PREV    NEXT

Kural 1091:

இருநோக் கிவளுண்கண் உள்ள தொருநோக்கு
நோய்நோக்கொன் றந்நோய் மருந்து


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
இவளுடைய மை தீட்டிய கண்களில் உள்ளது இருவகைப்பட்ட நோக்கமாகும், அவற்றுள் ஒரு நோக்கம் நோய் செய்யும் நோக்கம், மற்றொன்று அந் நோய்க்கு மருந்தாகும்.

Couplet:

A double witchery have glances of her liquid eye;
One glance is glance that brings me pain; the other heals again

English Explanation:
There are two looks in the dyed eyes of this (fair one); one causes pain, and the other is the cure thereof

Transliteration:
Irunokku Ivalunkan Ulladhu Orunokku
Noinokkon Rannoi Marundhu

 

Kural 1092:

கண்களவு கொள்ளும் சிறுநோக்கம் காமத்தில்
செம்பாகம் அன்று பெரிது

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
கண்ணால் என்னை நோக்கிக் களவு கொள்கின்ற சுருங்கிய பார்வை காமத்தில் நேர்பாதி அன்று, அதைவிடப் பெரிய பகுதியாகும்.

Couplet:

The furtive glance, that gleams one instant bright,
Is more than half of love’s supreme delight

English Explanation:
A single stolen glance of her eyes is more than half the pleasure (of sexual embrace)

Transliteration:
Kankalavu Kollum Sirunokkam Kaamaththil
Sempaakam Andru Peridhu

 

Kural 1093:

நோக்கினாள் நோக்கி இறைஞ்சினாள் அஃதவள்
யாப்பினுள் அட்டிய நீர்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
என்னை நோக்கினாள், யான் கண்டதும் நோக்கித் தலைகுனிந்தால், அது அவள் வளர்க்கும் அன்பினுள் வார்க்கின்ற நீராகும்.

Couplet:

She looked, and looking drooped her head:
On springing shoot of love ‘its water shed

English Explanation:
She has looked (at men) and stooped (her head); and that (sign) waters as it were (the corn of) our love

Transliteration:
Nokkinaal Nokki Irainjinaal Aqdhaval
Yaappinul Attiya Neer

 

Kural 1094:

யானோக்கும் காலை நிலனோக்கும் நோக்காக்கால்
தானோக்கி மெல்ல நகும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
யான் நோக்கும் போது அவள் நிலத்தை நோக்குவாள், யான் நோக்காத போது அவள் என்னை நோக்கி மெல்லத் தனக்குள் மகிழ்வாள்.

Couplet:

I look on her: her eyes are on the ground the while:
I look away: she looks on me with timid smile

English Explanation:
When I look, she looks down; when I do not, she looks and smiles gently

Transliteration:
Yaannokkum Kaalai Nilannokkum Nokkaakkaal
Thaannokki Mella Nakum

 

Kural 1095:

குறிக்கொண்டு நோக்காமை அல்லால் ஒருகண்
சிறக்கணித்தாள் போல நகும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
என்னை நேராகக் குறித்துப் பார்க்காத அத் தன்மையே அல்லாமல், ஒரு கண்ணைச் சுருக்கினவள் போல் என்னைப் பார்த்து தனக்குள் மகிழ்வாள்.

Couplet:

She seemed to see me not; but yet the maid
Her love, by smiling side-long glance, betrayed

English Explanation:
She not only avoids a direct look at me, but looks as it were with a half-closed eye and smiles


Transliteration:
Kurikkontu Nokkaamai Allaal Orukan
Sirakkaniththaal Pola Nakum

 

Kural 1096:

உறாஅ தவர்போற் சொலினும் செறாஅர்சொல்
ஒல்லை உணரப் படும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
புறத்தே அயலார் போல் அன்பில்லாத சொற்களைச் சொன்னாலும், அகத்தே பகையில்லாதவரின் சொல் என்பது விரைவில் அறியப்படும்.

Couplet:

Though with their lips affection they disown,
Yet, when they hate us not, ’tis quickly known

English Explanation:
Though they may speak harshly as if they were strangers, the words of the friendly are soon understood

Transliteration:
Uraaa Thavarpol Solinum Seraaarsol
Ollai Unarap Patum

 

Kural 1097:

செறாஅச் சிறுசொல்லும் செற்றார்போல் நோக்கும்
உறாஅர்போன் றுற்றார் குறிப்பு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பகை கொள்ளாத கடுஞ்சொல்லும், பகைவர் போல் பார்க்கும் பார்வையும் புறத்தே அயலார் போல் இருந்து அகத்தே அன்பு கொண்டவரின் குறிப்பாகும்.

Couplet:

The slighting words that anger feign, while eyes their love reveal
Are signs of those that love, but would their love conceal

English Explanation:
Little words that are harsh and looks that are hateful are (but) the expressions of lovers who wish to act like strangers

Transliteration:
Seraaach Chirusollum Setraarpol Nokkum
Uraaarpondru Utraar Kurippu

 

Kural 1098:

அசையியற் குண்டாண்டோர் ஏஎர்யான் நோக்கப்
பசையினள் பைய நகும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
யான் நோக்கும் போது அதற்காக அன்பு கொண்டவனாய் மெல்லச் சிரிப்பாள், அசையும் மெல்லிய இயல்பை உடைய அவளுக்கு அப்போது ஓர் அழகு உள்ளது.

Couplet:

I gaze, the tender maid relents the while;
And, oh the matchless grace of that soft smile

English Explanation:
When I look, the pitying maid looks in return and smiles gently; and that is a comforting sign for me

Transliteration:
Asaiyiyarku Untaantor Eeryaan Nokkap
Pasaiyinal Paiya Nakum

 

Kural 1099:

ஏதிலார் போலப் பொதுநோக்கு நோக்குதல்
காதலார் கண்ணே உள

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
புறத்தே அயலார்போல் அன்பில்லாத பொது நோக்கம் கொண்டு பார்த்தல், அகத்தே காதல் கொண்டவரிடம் உள்ள இயல்பாகும்.

Couplet:

The look indifferent, that would its love disguise,
Is only read aright by lovers’ eyes

English Explanation:
Both the lovers are capable of looking at each other in an ordinary way, as if they were perfect strangers

Transliteration:
Edhilaar Polap Podhunokku Nokkudhal
Kaadhalaar Kanne Ula

 

Kural 1100:

கண்ணொடு கண்இணை நோக்கொக்கின் வாய்ச்சொற்கள்
என்ன பயனும் இல

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
கண்களோடு கண்கள் நோக்காமல் ஒத்திருந்து அன்பு செய்யுமானால் வாய்ச் சொற்கள் என்ன பயனும் இல்லாமற் போகின்றன.

Couplet:

When eye to answering eye reveals the tale of love,
All words that lips can say must useless prove

English Explanation:
The words of the mouths are of no use whatever, when there is perfect agreement between the eyes (of lovers)

Transliteration:
Kannotu Kaninai Nokkokkin Vaaichchorkal
Enna Payanum Ila

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!