109. The Pre-marital love (தகை அணங்குறுத்தல்)

PREV    NEXT

Kural 1081:

அணங்குகொல் ஆய்மயில் கொல்லோ கனங்குழை
மாதர்கொல் மாலுமென் நெஞ்சு


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தெய்வப் பெண்ணோ! மயிலோ, கனமான குழை அணிந்த மனிதப் பெண்ணோ, என் நெஞ்சம் மயங்குகின்றதே.

Couplet:

Goddess? or peafowl rare? She whose ears rich jewels wear,
Is she a maid of human kind? All wildered is my mind

English Explanation:
Is this jewelled female a celestial, a choice peahen, or a human being ? My mind is perplexed

Transliteration:
Anangukol Aaimayil Kollo Kananguzhai
Maadharkol Maalum En Nenju

 

Kural 1082:

நோக்கினாள் நோக்கெதிர் நோக்குதல் தாக்கணங்கு
தானைக்கொண் டன்ன துடைத்து

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நோக்கிய அவள் பார்வைக்கு எதிரே நோக்குதல் தானே தாக்கி வருத்தும் அணங்கு, ஒரு சேனையையும் கொண்டு வந்து தாக்கினாற் போன்றது.

Couplet:

She of the beaming eyes, To my rash look her glance replies,
As if the matchless goddess’ hand Led forth an armed band

English Explanation:
This female beauty returning my looks is like a celestial maiden coming with an army to contend against me

Transliteration:
Nokkinaal Nokkedhir Nokkudhal Thaakkanangu
Thaanaikkon Tanna Thutaiththu

 

Kural 1083:

பண்டறியேன் கூற்றென் பதனை இனியறிந்தேன்
பெண்டகையால் பேரமர்க் கட்டு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
எமன் என்று சொல்லப்படுவதை முன்பு அறியேன், இப்பொழுது கண்டறிந்தேன், அது பெண் தனமையுடன் போர் செய்யும் பெரிய கண்களை உடையது

Couplet:

Death’s form I formerly Knew not; but now ’tis plain to me;
He comes in lovely maiden’s guise, With soul-subduing eyes

English Explanation:
I never knew before what is called Yama; I see it now; it is the eyes that carry on a great fight with (the help of) female qualities

Transliteration:
Pantariyen Kootren Padhanai Iniyarindhen
Pentakaiyaal Peramark Kattu

 

Kural 1084:

கண்டார் உயிருண்ணும் தோற்றத்தால் பெண்டகைப்
பேதைக் கமர்த்தன கண்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பெண்தன்மை உடைய இந்தப் பேதைக்குக் கண்கள் கண்டவரின் உயிரை உண்ணும் தோற்றத்தோடு கூடி ஒன்றோடொன்று மாறுபட்டிருந்தன.

Couplet:

In sweet simplicity, A woman’s gracious form hath she;
But yet those eyes, that drink my life, Are with the form at strife

English Explanation:
These eyes that seem to kill those who look at them are as it were in hostilities with this feminine simplicity

Transliteration:
Kantaar Uyirunnum Thotraththaal Pentakaip
Pedhaikku Amarththana Kan

 

Kural 1085:

கூற்றமோ கண்ணோ பிணையோ மடவரல்
நோக்கமிம் மூன்றும் உடைத்து

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
எமனோ. கண்ணோ, பெண்மானோ, இந்த இளம் பெண்ணின் பார்வை இந்த மூன்றன் தன்மையும் உடையதாக இருக்கிறது.

Couplet:

The light that on me gleams, Is it death’s dart? or eye’s bright beams?
Or fawn’s shy glance? All three appear In form of maiden here

English Explanation:
Is it Yama, (a pair of) eyes or a hind ?- Are not all these three in the looks of this maid ?


Transliteration:
Kootramo Kanno Pinaiyo Matavaral
Nokkamim Moondrum Utaiththu

 

Kural 1086:

கொடும்புருவம் கோடா மறைப்பின் நடுங்கஞர்
செய்யல மன்னிவள் கண்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
வளைந்த புருவங்கள் கோணாமல் நேராக இருந்து மறைக்குமானால், இவளுடைய கண்கள் யான் நடுங்கும் படியான துன்பத்தைச் செய்யமாட்டா.

Couplet:

If cruel eye-brow’s bow, Unbent, would veil those glances now;
The shafts that wound this trembling heart Her eyes no more would dart

English Explanation:
Her eyes will cause (me) no trembling sorrow, if they are properly hidden by her cruel arched eyebrows

Transliteration:
Kotumpuruvam Kotaa Maraippin Natungagnar
Seyyala Manival Kan

 

Kural 1087:

கடாஅக் களிற்றின்மேற் கட்படாம் மாதர்
படாஅ முலைமேல் துகில்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
மாதருடைய சாயாத கொங்கைகளின் மேல் அணிந்த ஆடை, மதம் பிடித்த யானையின் மேல் இட்ட முகப்படாம் போன்றது.

Couplet:

As veil o’er angry eyes Of raging elephant that lies,
The silken cincture’s folds invest This maiden’s panting breast

English Explanation:
The cloth that covers the firm bosom of this maiden is (like) that which covers the eyes of a rutting elephant

Transliteration:
Kataaak Kalitrinmer Katpataam Maadhar
Pataaa Mulaimel Thukil

 

Kural 1088:

ஒண்ணுதற் கோஒ உடைந்ததே ஞாட்பினுள்
நண்ணாரும் உட்குமென் பீடு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
போர்க்களத்தில் பகைவரும் அஞ்சுதற்க்கு காரணமான என் வலிமை, இவளுடைய ஒளி பொருந்திய நெற்றிக்குத் தோற்று அழிந்ததே.

Couplet:

Ah woe is me my might, That awed my foemen in the fight,
By lustre of that beaming brow Borne down, lies broken now

English Explanation:
On her bright brow alone is destroyed even that power of mine that used to terrify the most fearless

Transliteration:
Onnudhar Koo Utaindhadhe Gnaatpinul
Nannaarum Utkumen Peetu

 

Kural 1089:

பிணையேர் மடநோக்கும் நாணும் உடையாட்
கணியெவனோ ஏதில தந்து

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பெண்மானைப் போன்ற இளமைப் பார்வையும் நாணமும் உடைய இவளுக்கு, ஒரு தொடர்பும் இல்லாத அணிகளைச் செய்து அணிவது ஏனோ.

Couplet:

Like tender fawn’s her eye; Clothed on is she with modesty;
What added beauty can be lent; By alien ornament

English Explanation:
Of what use are other jewels to her who is adorned with modesty, and the meek looks of a hind ?

Transliteration:
Pinaiyer Matanokkum Naanum Utaiyaatku
Aniyevano Edhila Thandhu

 

Kural 1090:

உண்டார்க ணல்லது அடுநறாக் காமம்போல்
கண்டார் மகிழ்செய்தல் இன்று

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
கள், தன்னை உண்டவரிடத்தில் அல்லாமல் காமத்தைப் போல் தன்னைக் கண்டவரிடத்தில் மயக்கத்தை உண்டாக்குவதில்லையே.

Couplet:

The palm-tree’s fragrant wine, To those who taste yields joys divine;
But love hath rare felicity For those that only see

English Explanation:
Unlike boiled honey which yields delight only when it is drunk, love gives pleasure even when looked at

Transliteration:
Untaarkan Alladhu Atunaraak Kaamampol
Kantaar Makizhseydhal Indru

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!