108. Baseness (கயமை)

PREV    NEXT

Kural 1071:

மக்களே போல்வர் கயவர் அவரன்ன
ஒப்பாரி யாங்கண்ட தில்


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
மக்களே போல் இருப்பார் கயவர், அவர் மக்களை ஒத்திருப்பது போன்ற ஒப்புமை வேறு எந்த இருவகைப் பொருள்களிடத்திலும் யாம் கண்டதில்லை.

Couplet:

The base resemble men in outward form, I ween;
But counterpart exact to them I’ve never seen

English Explanation:
The base resemble men perfectly (as regards form); and we have not seen such (exact) resemblance (among any other species)

Transliteration:
Makkale Polvar Kayavar Avaranna
Oppaari Yaanganta Thil

 

Kural 1072:

நன்றறி வாரிற் கயவர் திருவுடையர்
நெஞ்சத் தவலம் இலர்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நன்மை அறிந்தவரை விடக் கயவரே நல்ல பேறு உடையவர், ஏன் என்றால், கயவர் தம் நெஞ்சில் எதைப் பற்றியும் கவலை இல்லாதவர்.

Couplet:

Than those of grateful heart the base must luckier be,
Their minds from every anxious thought are free

English Explanation:
The low enjoy more felicity than those who know what is good; for the former are not troubled with anxiety (as to the good)

Transliteration:
Nandrari Vaarir Kayavar Thiruvutaiyar
Nenjaththu Avalam Ilar

 

Kural 1073:

தேவ ரனையர் கயவர் அவருந்தாம்
மேவன செய்தொழுக லான்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
கயவரும் தேவரைப் போல் தான் விரும்புகின்றவைகளைச் செய்து மனம் போன போக்கில் நடத்தலால், கயவர் தேவரைப் போன்றவர்.

Couplet:

The base are as the Gods; they too
Do ever what they list to do

English Explanation:
The base resemble the Gods; for the base act as they like

Transliteration:
Thevar Anaiyar Kayavar Avarundhaam
Mevana Seydhozhuka Laan

 

Kural 1074:

அகப்பட்டி ஆவாரைக் காணின் அவரின்
மிகப்பட்டுச் செம்மாக்கும் கீழ்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
கீழ் மக்கள் தமக்கு கீழ் பட்டவராய் நடப்பவரைக் கண்டால், அவரை விடத் தாம் மேம்பாடு உடையவராய் இறுமாப்படைவர்.

Couplet:

When base men those behold of conduct vile,
They straight surpass them, and exulting smile

English Explanation:
The base feels proud when he sees persons whose acts meaner than his own

Transliteration:
Akappatti Aavaaraik Kaanin Avarin
Mikappattuch Chemmaakkum Keezh

 

Kural 1075:

அச்சமே கீழ்கள தாசாரம் எச்சம்
அவாவுண்டேல் உண்டாம் சிறிது

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
கீழ் மக்களின் ஆசாரத்திற்கு காரணமாக இருப்பது அச்சமே, எஞ்சியவற்றில் அவா உண்டானால் அதனாலும் சிறிதளவு ஆசாரம் உண்டாகும்.

Couplet:

Fear is the base man’s virtue; if that fail,
Intense desire some little may avail

English Explanation:
(The principle of) behaviour in the mean is chiefly fear; if not, hope of gain, to some extent

Transliteration:
Achchame Keezhkaladhu Aasaaram Echcham
Avaavuntel Untaam Siridhu

 

Kural 1076:

அறைபறை அன்னர் கயவர்தாம் கேட்ட
மறைபிறர்க் குய்த்துரைக்க லான்


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
கயவர், தாம் கேட்டறிந்த மறைப்பொருளைப் பிறர்க்கு வலிய கொண்டுபோய்ச் சொல்லுவதலால், அறையப்படும் பறை போன்றவர்.

Couplet:

The base are like the beaten drum; for, when they hear
The sound the secret out in every neighbour’s ear

English Explanation:
The base are like a drum that is beaten, for they unburden to others the secrets they have heard

Transliteration:
Araiparai Annar Kayavardhaam Ketta
Maraipirarkku Uyththuraikka Laan

 

Kural 1077:

ஈர்ங்கை விதிரார் கயவர் கொடிறுடைக்குங்
கூன்கையர் அல்லா தவர்க்கு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
கயவர் தம் கன்னத்தை இடித்து உடைக்கும் படி வளைந்த கை உடையவரல்லாத மற்றவர்க்கு உண்ட எச்சில் கையையும் உதற மாட்டார்.

Couplet:

From off their moistened hands no clinging grain they shake,
Unless to those with clenched fist their jaws who break

English Explanation:
The mean will not (even) shake off (what sticks to) their hands (soon after a meal) to any but those who would break their jaws with their clenched fists

Transliteration:
Eerngai Vidhiraar Kayavar Kotirutaikkum
Koonkaiyar Allaa Thavarkku

 

Kural 1078:

சொல்லப் பயன்படுவர் சான்றோர் கரும்புபோல
கொல்லப் பயன்படும் கீழ்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அணுகி குறைச் சொல்லுகின்ற அளவிலேயே சான்றோர் பயன்படுவர், கரும்புபோல் அழித்துப் பிழிந்தால் தான் கீழ்மக்கள் பயன்படுவர்.

Couplet:

The good to those will profit yield fair words who use;
The base, like sugar-cane, will profit those who bruise

English Explanation:
The great bestow (their alms) as soon as they are informed; (but) the mean, like the sugar-cane, only when they are tortured to death

Transliteration:
Sollap Payanpatuvar Saandror Karumpupol
Kollap Payanpatum Keezh

 

Kural 1079:

உடுப்பதூஉம் உண்பதூஉம் காணின் பிறர்மேல்
வடுக்காண வற்றாகும் கீழ்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
கீழ் மகன் பிறர் உடுப்பதையும், உண்பதையும் கண்டால் அவர் மேல் பொறாமை கொண்டு, வேண்டும் என்றே குற்றம் காண வல்லவனாவான்.

Couplet:

If neighbours clothed and fed he see, the base
Is mighty man some hidden fault to trace

English Explanation:
The base will bring an evil (accusation) against others, as soon as he sees them (enjoying) good food

Transliteration:
Utuppadhooum Unpadhooum Kaanin Pirarmel
Vatukkaana Vatraakum Keezh

 

Kural 1080:

எற்றிற் குரியர் கயவரொன் றுற்றக்கால்
விற்றற் குரியர் விரைந்து

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
கயவர், எதற்கு உரியவர், ஒரு துன்பம் வந்தடைந்த காலத்தில் அதற்காக தம்மை பிறர்க்கு விலையாக விற்றுவிடுவதற்கு உரியவர் ஆவர்.

Couplet:

For what is base man fit, if griefs assail?
Himself to offer, there and then, for sale

English Explanation:
The base will hasten to sell themselves as soon as a calamity has befallen them. For what else are they fitted ?

Transliteration:
Etrir Kuriyar Kayavarondru Utrakkaal
Vitrarku Uriyar Viraindhu

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!