107. The Dread of Mendicancy (இரவச்சம்)

PREV    NEXT

Kural 1061:

கரவா துவந்தீயும் கண்ணன்னார் கண்ணும்
இரவாமை கோடி உறும்


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
உள்ளதை மறைக்காமல் உள்ளம் மகிழ்ந்து கொடுக்கும் கண்போல் சிறந்தவரிடத்திலும் சென்று இரவாமலிருப்பதே கோடி மடங்கு நல்லதாகும்.

Couplet:

Ten million-fold ’tis greater gain, asking no alms to live,
Even from those, like eyes in worth, who nought concealing gladly give

English Explanation:
Not to beg (at all) even from those excellent persons who cheerfully give without refusing, will do immense good

Transliteration:
Karavaadhu Uvandheeyum Kannannaar Kannum
Iravaamai Koti Urum

 

Kural 1062:

இரந்தும் உயிர்வாழ்தல் வேண்டின் பரந்து
கெடுக உலகியற்றி யான்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
உலகத்தை படைத்தவன் உலகில் சிலர் இரந்தும் உயிர்வாழுமாறு ஏற்படுத்தியிருந்தால், அவன் இரப்பவரைப் போல் எங்கும் அலைந்து கெடுவானாக.

Couplet:

If he that shaped the world desires that men should begging go,
Through life’s long course, let him a wanderer be and perish so

English Explanation:
If the Creator of the world has decreed even begging as a means of livelihood, may he too go abegging and perish

Transliteration:
Irandhum Uyirvaazhdhal Ventin Parandhu
Ketuka Ulakiyatri Yaan

 

Kural 1063:

இன்மை இடும்பை இரந்துதீர் வாமென்னும்
வன்மையின் வன்பாட்ட தில்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
வறுமைத் துன்பத்தை இரப்பதன் வாயிலாகத் தீர்ப்போம், என்று கருதி முயற்சியைக் கைவிட்ட வன்மையைப் போல் வன்மையானது வேறு இல்லை.

Couplet:

Nothing is harder than the hardness that will say,
‘The plague of penury by asking alms we’ll drive away.’

English Explanation:
There is no greater folly than the boldness with which one seeks to remedy the evils of poverty by begging (rather than by working)

Transliteration:
Inmai Itumpai Irandhudheer Vaamennum
Vanmaiyin Vanpaatta Thil

 

Kural 1064:

இடமெல்லாம் கொள்ளாத் தகைத்தே இடமில்லாக்
காலும் இரவொல்லாச் சால்பு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
வாழ வழி இல்லாத போதும் இரந்து கேட்க உடன்படாத சால்பு, உலகத்தில் இடமெல்லாம் கொள்ளாத அவ்வளவு பொருமையுடையதாகும்.

Couplet:

Who ne’er consent to beg in utmost need, their worth
Has excellence of greatness that transcends the earth

English Explanation:
Even the whole world cannot sufficiently praise the dignity that would not beg even in the midst of destitution

Transliteration:
Itamellaam Kollaath Thakaiththe Itamillaak
Kaalum Iravollaach Chaalpu

 

Kural 1065:

தெண்ணீர் அடுபுற்கை ஆயினும் தாள்தந்த
துண்ணலின் ஊங்கினிய தில்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தெளிந்த நீர் போல் சமைத்த கூழே ஆனாலும், முயற்சியால் கிடைத்ததை உண்பதைவிட இனிமையானது வேறொன்றும் இல்லை.

Couplet:

Nothing is sweeter than to taste the toil-won cheer,
Though mess of pottage as tasteless as the water clear

English Explanation:
Even thin gruel is ambrosia to him who has obtained it by labour


Transliteration:
Thenneer Atupurkai Aayinum Thaaldhandhadhu
Unnalin Oonginiya Thil

 

Kural 1066:

ஆவிற்கு நீரென் றிரப்பினும் நாவிற்
கிரவின் இளிவந்த தில்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பசுவிற்கு நீர் வேண்டும் என்று அறம் நோக்கி இரந்து கேட்டாலும், இர த்தலை விட நாவிற்கு இழிவானது மற்றொன்று இல்லை.

Couplet:

E’en if a draught of water for a cow you ask,
Nought’s so distasteful to the tongue as beggar’s task

English Explanation:
There is nothing more disgraceful to one’s tongue than to use it in begging water even for a cow

Transliteration:
Aavirku Neerendru Irappinum Naavirku
Iravin Ilivandha Thil

 

Kural 1067:

இரப்பான் இரப்பாரை எல்லாம் இரப்பிற்
கரப்பார் இரவன்மின் என்று

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
இரந்து கேட்பதனால் உள்ளதை ஒளிப்பவரிடத்தில் சென்று இரக்க வேண்டுடாம் என்று இரப்பவர் எல்லோரையும் இரந்து வேண்டுகின்றேன்.

Couplet:

One thing I beg of beggars all, ‘If beg ye may,
Of those who hide their wealth, beg not, I pray.’

English Explanation:
I beseech all beggars and say, “If you need to beg, never beg of those who give unwillingly.”

Transliteration:
Irappan Irappaarai Ellaam Irappin
Karappaar Iravanmin Endru

 

Kural 1068:

இரவென்னும் ஏமாப்பில் தோணி கரவென்னும்
பார்தாக்கப் பக்கு விடும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
இரத்தல் என்னும் காவல் இல்லாத மரக்கலம் உள்ளதை ஒளித்துவைக்கும் தன்மையாகிய வன்னிலம் தாக்கினால் உடைந்து விடும்.

Couplet:

The fragile bark of beggary
Wrecked on denial’s rock will lie

English Explanation:
The unsafe raft of begging will split when it strikes on the rock of refusal

Transliteration:
Iravennum Emaappil Thoni Karavennum
Paardhaakkap Pakku Vitum

 

Kural 1069:

இரவுள்ள உள்ளம் உருகும் கரவுள்ள
உள்ளதூஉம் இன்றிக் கெடும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
இரத்தலின் கொடுமையை நினைத்தால் உள்ளம் கரைந்து உருகும், உள்ளதை ஒழிக்கும் கொடுமையை நினைத்தால் உருகுமளவும் இல்லாமல் அழியும்.

Couplet:

The heart will melt away at thought of beggary,
With thought of stern repulse ’twill perish utterly

English Explanation:
To think of (the evil of) begging is enough to melt one’s heart; but to think of refusal is enough to break it

Transliteration:
Iravulla Ullam Urukum Karavulla
Ulladhooum Indrik Ketum

 

Kural 1070:

கரப்பவர்க் கியாங்கொளிக்கும் கொல்லோ இரப்பவர்
சொல்லாடப் போஒம் உயிர்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
இரப்பவர் இல்லை என்று சொல்கின்ற அளவிலேயே உயிர் போகின்றதே, உள்ளதை இல்லை என்று ஒளிப்பவர்க்கு உயிர் எங்கு ஒளிந்திருக்குமோ.

Couplet:

E’en as he asks, the shamefaced asker dies;
Where shall his spirit hide who help denies

English Explanation:
Saying “No” to a beggar takes away his life. (but as that very word will kill the refuser) where then would the latter’s life hide itself ?

Transliteration:
Karappavarkku Yaangolikkum Kollo Irappavar
Sollaatap Poom Uyir

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!